hóa 9

 1. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Fe ngoài không khí

  Để m (g) Fe ngoài không khí sau một thời gian thì thu được 30g hỗn hợp A gồm Fe và các Oxit của Fe. Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thì được 5,6l khí không màu (đktc). Tính m (g) Fe ban đầu.
 2. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Đốt cháy Fe

  Đốt cháy hoàn toàn x (g) trong O2 dư thu được 5,36g hỗn hợp A gồm các Oxit của Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A và dung dịch HNO3 loãng thu được 2,224l khí không màu bay ra ở đktc (NO). Tính x (g) Fe ban đầu.
 3. Tuệ Phương

  Hóa [HÓA HỌC HỮU CƠ NÂNG CAO] Xác định công thức phân tử Hidrocacbon.

  Dẫn một lượng hơi một hidrocacbon đi qua khối CuO nung nóng thì thu được hỗn hợp A chỉ chứa CO_{2} và hơi H_{2}O. Dẫn hỗn hợp A đi qua lần lượt bình 1 đựng dung dịch H_{2}SO_{4}đặc, bình 2 đựng 20 ml dung dịch Ba(OH)_{2}. Sau thí nghiệm khối lượng của khối CuO giảm 19,2 gam, trong bình 2 có 3,94...
 4. tohaka

  Hóa Hóa 9

  Sục từ từ a mol CO2 vao 800ml ddA gom KOH 0,5M va CA(OH)2 0,2M 1) Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ nCO2 và n kết tủa 2) Xác định a để kết tủa Max 3) Xác định a để m kết tủa = 10g 4) a=0,6. tính m kết tủa
 5. B

  Hóa hóa

  Trộn lẫn dung dịch Na2SO4 1M với dung dịch Fe2(SO4)3 1M thu được 600 ml hỗn hợp dung dịch X. Cho X tác dụng hoàn toàn với một lượng Ba(OH)2 dư, lọc kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì m gam chất rắn. Biết 40 ml dung dịch X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch BaCl2 1M. Giá trị của m
 6. B

  Hóa bài tập

  Nung hỗn hợp gồm 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 g hai oxit và 33,6 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp ban đầu là
 7. tinhthobinh

  Hóa bài tập

  Cho 114 g dung dịch H2SO4 20% vào 400 g dung dịch BaCl2 5,2%. Nồng độ phần trăm của những chất có trong dung dịch sau phản ứng
 8. tinhthobinh

  Hóa bài tập

  Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt cháy 3,4 gam khí X người ta thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Công thức phân tử của khí X là
 9. tinhthobinh

  Hóa bài tập

  Hòa tan hết 6,9g kim loại A trong dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại A
 10. Tuệ Phương

  Hóa CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA 9: Xác định công thức hóa học.

  1. Khi hòa tan một lượng của một oxit kim loại hóa trị II vào một lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 4,9%, người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,78%. Xác định công thức hóa học của oxit trên. 2. Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vùa đủ thì thu...
 11. Hà Đỗ Thái An

  Hóa Giúp mình bài Hóa nâng cao 9

  Cho m(g) P2O5 t/d hết với 338 ml dd NaOH 2M. CÔ cạn dd sau PƯ thu đc 3m(g) chất rắn. TÌm m Các bn ghi dễ hiểu giúp tks
 12. Hà Đỗ Thái An

  Hóa Hóa nâng cao 9

  Cho m(g) P2O5 t/d hết với 338 ml dd NaOH 2M. Cô cạn dd sau PƯ thi đc 3m(g) chất rắn. TÌm m Các bn ghi dễ hiểu giúp mình tks
 13. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Bài tập về Oxit Bazơ (Oxit Kim loại)

  Đem nung ngoài không khí một hỗn hợp gồm Cu(OH)2 và Mg(OH)2 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Người ta thu được một hỗn hợp chất rắn có khối lượng bằng 78,74% khối lượng hỗn hợp ban đầu. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp ban đầu.
 14. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Bài tập về Oxit Kim loại

  Cho 10,8g hỗn hợp gồm hai kim loại X, Y. Đem đốt cháy hết hỗn hợp trên thì được 16, 4g hỗn hợp 2 Oxit. Lấy hỗn hợp hai Oxit trên cho tan hết vào dung dịch HCl 2M. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng.
 15. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa Bài tập về Kim Loại tác dụng với dung dịch Axit

  Cho 13,8g Na vào 200g dung dịch HCl 3,65%.Hãy tính: a) Thể tích khí H2 sinh ra nếu phản ứng xảy ra ở điều kiện tiêu chuẩn. b) C% các chất tan trong dung dịch sau phản ứng. Mình không biết làm sao vì không thể viết cả hai phương trình Na với HCl và Na với H2O để tính được. Các bạn giúp mình với...
 16. tinhthobinh

  Hóa Phản ứng trung hòa

  Để trung hòa 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,3 M và H2SO4 0,1 M cần dùng V lít dung dịch Ba(OH)2 0,2 M. V có giá trị là bao nhiu
 17. tinhthobinh

  Hóa hóa 9

  bt: Cho 12,4g muối cacbonat của một kim loại hóa trị II tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 16g muối. Tìm công thức của kim loại đó.
 18. tinhthobinh

  Hóa bài tập

  giúp em giải bài tập: Lập công thức hóa học của một oxit kim loại hóa trị II biết rằng cứ 30ml dung dịch HCl nồng độ 14,6% thì hòa tan hết 4,8g oxit đó.
 19. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Hóa [Hóa 9] Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng

  trung hòa dung dịch H2SO4 aM với dung dịch KOH 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ là 0,5M. Tính a mol/l
 20. WindyTA

  Hóa [lớp 9] nồng độ dung dịch (bt)

  Cho m (gam) Al2 O3 tác dụng vừa đủ với 54,75 gam dung dịch HCl C=%20% A Tính giá trị của m B tính C% của muối thu được
Top Bottom