@tiểu thiên sứ

 1. B

  Hóa 8 hóa 8 luyện tập

  Hòa tan x gam kẽm vào dung dịch axit clohidric dư sau pư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,6 gam so với dung dịch axit ban đầu . Lượng khí thoát ra khử vừa đủ hh gồm :Đồng (II)oxit và oxit sắt từ ,sp tạo thành có 9,5 gam hh kloai a, Tính x b, Tính thành phần % về kluong của các chất trong hh...
 2. B

  Hóa 8 hóa 8 luyện tập

  Tổng các hạt mang điện trong phân tử XY2 là 64 . Số hạt mang điện trong hạt nhân của ngtu X nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của ngtu Y là 8 a, Tìm CTHH và đọc tên của ptu XY2 b, Hợp chất XY2 thuộc loại hc nào ?? Viết pư của XY2 với nước và gọi tên sản phẩm (nếu có )
 3. quynhanh21

  Hóa [Lớp 9 ]Phản ứng cộng ( H2,Br2...) vào hc không no

  Hỗn hợp khí X ( ở điều kiện thường) gồm 1 anken và 1 ankin có khối lượng 1,52 g. Biết X tác dụng tối đa với 100ml Br2 0,5 M. Biết đốt cháy hoàn toàn 1,52 g hỗn hợp X thì thu được 4,84 g CO2 và 1,7 g H2O a, Xác định CTPT , CTCT của mỗi chất trong X b, Trộn lượng X nói trên với 0,6 mol H2 được hỗn...
 4. Hiểu Lam

  Hóa Tách chất

  Cho một hỗn hợp gồm Cu, Fe, Ag. Hãy dùng một hóa chất để tách Ag ra khỏi hỗn hợp sao cho: a) Khối lượng Ag có thể thay đổi b) Khối lượng Ag không thay đổi
 5. B

  Hóa Hóa 8

  a,FeS2+O2 -> Fe2O3+SO2 b, FexOy +CO -> Fe+CO2
 6. trang8b2017@gmail.com

  Hóa Hóa học 8

  CHo 4,9 gam H2SO4 vào 500 ml nước( khối lượng riêng của nước là 1g/ml )thì thu đc dd .Hãy xác định nồng độ % và nồng độ mol của dd . Biết khi cho chất tan vào thì thể tích không thay đổi đáng kể
 7. B

  Hóa hóa học 8

  Hòa tan 50 tinh thể CuSO4 . 5H2O vào 2000 ml dd CuSO4 1,5 M thì thu đc dung dịch có kluong riêng là 1,5 g /ml .Hãy tính nồng độ % và nồng độ mol của dd thu đc , giả sự sự hòa tan chất tan 0 làm thay đổi thể tích chất lỏng
 8. B

  Hóa hóa học 8

  Tính nồng độ mol của dd NaOH 40 % (D= 1,5 g/ml)
 9. B

  Hóa hóa học 8

  Hòa tan 150 tinh thể CuSO4.5H2O vào 1,17 lít nước thì thu đc dung dịch có khối lượng riêng là 1,1 g /ml , DH2O = 1g/ml .Tính nồng độ % và nồng độ mol cuả dung dịch thu đc
 10. Nguyen van duy

  Hóa Chuyên đề tìm công thức hóa học

  Bài 1: Cho 14,4 g hỗn hợp Z gồm muối cacbonat và hiddrocacbonnat của cùng 1 kl kiềm M(hóa trị 1) pứ với dd HCl dư, pứ hoàn toàn thu được 2,8(l) khí CO2(đktc). Tìm M Bài 2: Hòa tan hết 1,01 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B(liên tiếp) trong nước thu được dd Y thì phải dùng đúng 100 ml HCl 0,1M...
 11. B

  Hóa Hóa học hh

  Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64 . Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8 a, Viết công thức phân tử của HC trên b, Hợp chất trên thuộc loại hợp chất gì ? Nêu tính chất hóa học của HC đó
 12. thienabc

  Hóa [lớp 8]

  19. Tìm CTHH của những hợp chất sau : a/ Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 160g/mol và chứa 70% mFe còn lại là Oxi. Tìm CTHH của A. b.Hợp chất B có tỉ khối đối với khí hidro là 42 và chứa28,57%mMg, 14,28%mC còn lại là O.TìmCTHHcủaB. 20. Hãy cho biết khí O2 nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần...
 13. B

  Hóa Hóa học 8

  Để đốt cháy hết 34 gam hh khí H2 và CO cần dùng 44,8 lít oxi (đktc) .Xác định thành phần % kluong các khi bdau .Nêu các phương pháp khác giải bài tập trên
 14. B

  Hóa Hóa học 8

  Khử hoàn toàn 100 gam hh gồm FeO ,Fe3O4 nung nóng (trong đó tỷ lệ khối lượng tương ứng là 9':116 ) = khí H2 dư .Tính khối lượng chất rắn thu đc
 15. T

  Hóa [Lớp 10] Ôn tập

  Hòa tan 19,5g hỗn hợp 2 kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IA vào nước thu được 6,72(l) khí (đktc) vào dung dịch X. a. Tìm tên 2 kim loại. b. Tính thể tích dung dich H2SO4 0.5(M) cầ dùng để trung hòa dung dịch X.
 16. trucuyen123@gmail.com

  Hóa Hóa 9

  1/ Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng với khí hidro, tạo ra 5,6 gam sắt. Tìm CT phân tử sắt. 2/ Độ tan của NaCl trong nước ở 80˚C là 50 gam. a) Tính nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 80˚C. b) Nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 0˚C là 25,93%. Tính độ tan của NaCl ở 0˚C. c) Khi làm...
 17. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  B1 Không dùng thêm thuốc thử hãy phân biệt các chất sau NaCl, NaOH, phenolphtalein, HCl B2 Cho các chất ở dạng bột Na2O, Ag2O, CaO, Fe2O3, MnO2, CuO. Bằng những p/ứ đặc trưng hay phân biệt các chất đó
 18. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  BT1: Cho 1,36g hỗn hợp Mg, Fe vào 400ml dd CuSO4 chưa rõ nồng độ. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc chất rắn A nặng 1,84g và dd B. Cho NaOH dư vào dd B, lộc kết tủa, nung ngoài không khí đến khối lượng thu đc hỗn hợp gồm 2 ôxit nặng 1,2g a) Tính m mỗi kim loại b) Tính CM của CuSO4 BT2...
 19. Hạt Đậu nhỏ

  Hóa Bài tập

  Hỗn hợp khí A gồm CO và một hidrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 l khí A thu đc 10,8 g H2O; toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra trong phản ứng đc hấp thụ vào 69,2 g dd NaOH làm tạo thành dd chứa hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaHCO3 có nồng độ tương ứng 21,2% và 42%. a, xác định CTPT của hidrocacbon và V...
 20. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  BT1: Cho 16g hỗn hợp X chứa Mg và kim loại M vào dd HCl dư. Sau khi p/ứ kết thúc thu được 8,96l khí H2 ở đktc. Cũng 16g hỗn hợp X ở trên tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dd Y và 11,2l khí SO2(đktc) duy nhất. Viết các PTHH xảy ra và xác định M
Top Bottom