@chaugiang81

 1. tttpbmt3002@gmail.com

  Hóa 9 Đề cương

  Giup mình làm mấy câu trong này nhé, cảm ơn ;00 vì mai mình thi hk r :( 1, Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH xảy ra (nếu có) a, Khi CÒ, CH4, C2H4, Cl2, H2 b, Chất lỏng: Axit axetic, rượu etylic, benzen (etyl axetat hoặc dầu ăn) c, Dung dịch: Axit axetic, rượu etylic...
 2. B

  Hóa Bài HSG hóa 8

  Câu 2. (2,25 điểm) Xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5 và hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: Biết X4 là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. Đốt một cây nến nặng 70,4 gam trong một bình kín chứa 1 m3 không khí. Hãy tính xem cây nến có cháy hết không? Cho biết nến là hợp...
 3. quynhanh21

  Hóa [Lớp 9 ]Phản ứng cộng ( H2,Br2...) vào hc không no

  Hỗn hợp khí X ( ở điều kiện thường) gồm 1 anken và 1 ankin có khối lượng 1,52 g. Biết X tác dụng tối đa với 100ml Br2 0,5 M. Biết đốt cháy hoàn toàn 1,52 g hỗn hợp X thì thu được 4,84 g CO2 và 1,7 g H2O a, Xác định CTPT , CTCT của mỗi chất trong X b, Trộn lượng X nói trên với 0,6 mol H2 được hỗn...
 4. Trương Thanh Vũ

  [Tin Học 11] Trắc nghiệm

  Cho đoạn lệnh For i:= 25 to 15 do x:=x+1; câu lệnh x:=x+1 thực hiện: a)Không thực hiện lần nào b)11 lần c)10 lần d)25 lần bạn nào giỏi tin thì giúp mình nha Theo mình câu a đúng vì nếu như trên phải dùng downto không phải to :):):)
 5. T

  Hóa Câu hỏi ôn tập hóa 10.

  1, Cho mg Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3,thu được dung dịch A( không tạo muối NH4+) và hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol NO2 và 0,2 mol NO. a, Tính m? b, Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan? 2, Hòa tan 22,064g hỗn hợp X gồm Al, Zn bằng dung dịch HNO3 dư thu được 3,136 lít hỗn...
 6. T

  Hóa Xác định tên kim loại.

  Cho 10,8g kim loại hoá trị 3 tác dụng với khí Cl2 tạo thành 53,4g clorua kim loại. a) Xác định tên kim loại. b) Tính lượng MnO2 và VHCl 37%(d=1,19g/ml) cần dùng cho phản ứng. (H=80%)
 7. trang8b2017@gmail.com

  Hóa Hóa học 8

  CHo 4,9 gam H2SO4 vào 500 ml nước( khối lượng riêng của nước là 1g/ml )thì thu đc dd .Hãy xác định nồng độ % và nồng độ mol của dd . Biết khi cho chất tan vào thì thể tích không thay đổi đáng kể
 8. Nguyen van duy

  Hóa Chuyên đề tìm công thức hóa học

  Bài 1: Cho 14,4 g hỗn hợp Z gồm muối cacbonat và hiddrocacbonnat của cùng 1 kl kiềm M(hóa trị 1) pứ với dd HCl dư, pứ hoàn toàn thu được 2,8(l) khí CO2(đktc). Tìm M Bài 2: Hòa tan hết 1,01 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B(liên tiếp) trong nước thu được dd Y thì phải dùng đúng 100 ml HCl 0,1M...
 9. B

  Hóa Hóa học hh

  Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64 . Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8 a, Viết công thức phân tử của HC trên b, Hợp chất trên thuộc loại hợp chất gì ? Nêu tính chất hóa học của HC đó
 10. B

  Hóa Hóa học 8

  Để đốt cháy hết 34 gam hh khí H2 và CO cần dùng 44,8 lít oxi (đktc) .Xác định thành phần % kluong các khi bdau .Nêu các phương pháp khác giải bài tập trên
 11. B

  Hóa Hóa học 8

  Khử hoàn toàn 100 gam hh gồm FeO ,Fe3O4 nung nóng (trong đó tỷ lệ khối lượng tương ứng là 9':116 ) = khí H2 dư .Tính khối lượng chất rắn thu đc
 12. thienabc

  Hóa [lớp 8]

  Hãy điền CTHH thích hợp vào chỗ ...... Sau đó hoàn thành PTHH. a) Al + ....... ---->Al_{2}O_{3} b) H_{2} + O_{2} ----->...... c) Al + AgNO_{3} --->.... + Ag d) ..... + O_{2} ----->ZnO e) Fe + HCL---->FeCl_{2} +..... f) CaO + HNO_{3} --->Ca(NO_{3})_{2}+ ..... g) Zn +HCl--->.... +H_{2} h) Cu...
 13. Fighting_2k3_

  Hóa

  Sức từ từ 1,792 lít khi CO2 đktc vào V lít dd chứa NaOH 0,02M và 0,015M đến khi kết thúc thi nghiệm thu đc 2g kết tủa trắng. Tính V
 14. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  Hấp thụ 2 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2, N2 trong 160ml dd Ba(OH)2 0,5M đến khi p/ứ hoàn toàn đem hỗn hợp sau p/ứ thì thu đc 14,98 g chất rắn khan. Tinh% V của khí CO2 trong hỗn hợp X
Top Bottom