Toán 11 [Math 98 Club] Lượng Giác

T

thupham22011998

Làm mấy câu giải pt lượng giác nữa nhé!!

Giải pt:

$a, sin^{13}x+cos^{13}x=1$

$b, sin^3x+cos^3x=2-sin^4x$
 
D

demon311

Giải pt:

$a, sin^{13}x+cos^{13}x=1$

$b, sin^3x+cos^3x=2-sin^4x$

Pt đánh giá đúng không:

a)
$\sin^{13} x \le \sin^2 x \\
\cos^{13} x \le \cos^2 x \\
\sin ^{13} x+\cos^{13} x \le \sin^2 x +\cos ^2 x=1 \\
\rightarrow \begin{cases}
\sin^{13} x =\sin^2 x \\
\cos^{13} x=\cos^2 x
\end{cases} \rightarrow
\left[ \begin{array}{ll}
\begin{cases}
\sin x=1 \\
\cos x=0
\end{cases} \\
\begin{cases}
\sin x =0 \\
\cos x=1
\end{cases}
\end{array} \right. $
 
Last edited by a moderator:
D

demon311

b)

$\sin ^3 x + \cos^3x \le \sin^2 x+\cos^2 x =1 \\
2-\sin^4 x \ge 2-1=1 \\
\rightarrow
\begin{cases}
\sin^4 x=1 \\
\sin^3 x = \sin^2 x \\
\cos^3 x= \cos^2 x
\end{cases}
\rightarrow
\begin{cases}
\sin x=1 \\
\cos x= 0
\end{cases} $
 
Z

zezo_flyer

Bài này trong SBT 11 này.
1.Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số:

c. [TEX]y=cos^2x+2cos2x[/TEX]

d.[TEX] y=\sqrt{5-2cos^2xsin^2x}[/TEX]

mà tớ hỏi cái này nữa:

[tex]\left\{ \begin{array}{l} x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq k\pi \end{array} \right.[/tex]
[TEX]\Leftrightarrow x \neq \frac{k\pi}{2}[/TEX] [TEX]( k \in Z)[/TEX]

tại sao lại tương đương được như thế?
 
D

demon311

Bạn để ý tí, mình hơi nhác vẽ hình
Thế này, gọi 4 điểm ở 4 phía là A,B,C,D; A(1;1) ; B(0;1) ; C(-1;-1) ; D(0;-1)

ĐK thứ nhất là $x \ne \dfrac{ \pi}{2}+k\pi$
Tức là nó tránh mấy điểm B và D

ĐK thứ 2 thì tránh điểm A và C

maf toạ độ A,B,C,D tổng quát là $\dfrac{ k\pi}{2}$

Nên ta có cái đó
 
Z

zezo_flyer

Bạn để ý tí, mình hơi nhác vẽ hình
Thế này, gọi 4 điểm ở 4 phía là A,B,C,D; A(1;1) ; B(0;1) ; C(-1;-1) ; D(0;-1)

ĐK thứ nhất là $x \ne \dfrac{ \pi}{2}+k\pi$
Tức là nó tránh mấy điểm B và D

ĐK thứ 2 thì tránh điểm A và C

maf toạ độ A,B,C,D tổng quát là $\dfrac{ k\pi}{2}$

Nên ta có cái đó

Đk thứ nhất.. -> hiểu
còn $x \neq k\pi$ thì sao tránh A,C được. nó tránh điểm trên trục hoành chứ
 
D

demon311

k thuộc Z mà
Thế này cho dễ hiểu
Ta có: $\sin k\pi = 0$
Nó sẽ tránh mấy cái điểm có sin = 0
=> A và C
 
D

demon311

Untitled_zps474d691d.png

$AC = \pi$ chứ không phải $2\sqrt{ 3}$
 
D

demon311

Ừm, tưởng tượng nên nhầm chút, tí sửa ^^
Dạng này thì đưa về tam thức bậc 2 rồi đưa về sin x hoặc cos x là t rồi kẻ bảng biến thiên là OK
VÍ dụ:
$S=\cos ^2 x+2\cos 2x=\cos^2 x + 4cos^2 x-2= 5\cos^2 x-2 \\
0 \le 5\cos^2 x \le 5 \\
-2 \le S \le 3$
 
Z

zezo_flyer

Ừm, tưởng tượng nên nhầm chút, tí sửa ^^
Dạng này thì đưa về tam thức bậc 2 rồi đưa về sin x hoặc cos x là t rồi kẻ bảng biến thiên là OK
VÍ dụ:
$S=\cos ^2 x+2\cos 2x=\cos^2 x + 4cos^2 x-2= 5\cos^2 x-2 \\
0 \le 5\cos^2 x \le 5 \\
-2 \le S \le 3$

đoạn tiếp theo là chỗ tớ hỏi.

Tớ giải:
+GTLN y=3 khi [TEX]cos^2x=1 \Leftrightarrow x=0, x= \pi[/TEX]

+GTNN y= -2 khi [TEX]cos^2x=0 \Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}[/TEX]

Sách giải:

[TEX]y= \frac{1+5cos2x}{2}[/TEX]

+GTLN y=3 khi x=0

+GTNN y= -2 khi [TEX] x=\frac{\pi}{2}[/TEX]
 
Top Bottom