Toán 11 [Math 98 Club] Lượng Giác

M

mua_sao_bang_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Chủ pic: Math 98 club: Mua_sao_bang_98, demon311,buivanbao123 ,thuong0504,congratulation11, thupham22011998,cam25101998,


Nội quy:

- Tuân thủ đúng nội quy diễn đàn TẠI ĐÂY

- Không spam.


I - Công thức lượng giác
1. Công thức cơ bản

$sin^2x+cos^2x=1$

$tanx=\frac{sinx}{cosx}$

$cotx=\frac{cosx}{sinx}$

$tanx.cotx=1 (x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in Z)$

$1+tan^2x=\frac{1}{cos^2x}(x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi , k \in Z)$

$1+cot^2x=\frac{1}{sin^2x}(x \neq k\pi, k \in Z)$

2. Công thức cộng

$sin(a \pm b)=sinacosb \pm sinbcosa$

$cos(a \pm b)=cosacosb \mp sinasinb$

$tan(a \pm b)=\frac{tana \pm tanb}{1\mp tanatanb} (a,b,a \pm b \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, k \in Z)$

$cot(a\pm b)=\frac{cotacotb \mp 1}{cota \pm cot b} (a,b,a \pmb \neq k\pi, k \in Z)$

3. Công thức nhân

a, Công thức nhân 2

$sin2x=2sinxcosx$

$cos2x=cos^2x-sin^2x=2cos^2x-1=1-2sin^2x$

$tan2x=\frac{2tanx}{1-tan^2x} (x,2x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, k \in Z)$

b, Công thức nhân 3

$sin3x=3sinx-4sin^3x=4sinxsin(\frac{\pi}{3}-x)sin(\frac{\pi}{3}+x)$

$cos3x=4cos^3x-3cosx=4cosxcos(\frac{\pi}{3}-x)cos(\frac{\pi}{3}+x)$

CT tổng quát với hàm tan:

$tan(a+b+c)=\frac{tana+tanb+tanc-tanatanbtanc}{1-tanatanb-tanbtanc-tanctana}$

c, Công thức hạ bậc

$sin^2x=\frac{1-cos2x}{2}$

$cos^2x=\frac{1+cos2x}{2}$

$tan^2x=\frac{1-cos2x}{1+cos2x}$

$sin^3x=\frac{-sin3x+3sinx}{4}$

$cos^3x=\frac{cos3x+3cosx}{4}$

4. Công thức biến đổi

a, Tích thành tổng

$cosacosb=\frac{1}{2}[cos(a+b)+cos(a-b)]$

$sinasinb=\frac{1}{2}[cos(a-b)-cos(a+b)]$

$sinacosb=\frac{1}{2}[sin(a-b)+sin(a+b)]$

b, Tổng thành tích

$cosa+cosb=2cos\frac{a+b}{2}.cos\frac{a-b}{2}$

$cosa-cosb=-2sin\frac{a+b}{2}sin\frac{a-b}{2}$

$sina+sinb=2sin\frac{a+b}{2}.cos\frac{a-b}{2}$

$sina-sinb=2cos\frac{a+b}{2}.sin\frac{a-b}{2}$
Công thức bổ sung
$sina+cosa=\sqrt{2}sin(a+\frac{\pi}{4})=\sqrt{2}cos(a-\frac{\pi}{4})$
$sina-cosa=\sqrt{2}sin(a-\frac{\pi}{4})=-\sqrt{2}cos(a+\frac{\pi}{4})$
$cosa-sina=\sqrt{2}sin(\frac{\pi}{4}-a)=\sqrt{2}cos(\frac{\pi}{4}+a)$

P/s: Còn một số công thức tổng thành tích trong quá trình làm bài mình sẽ bổ sung sau.
- Tiện mình sẽ giải luôn đề phương trình lượng giác của các năm ĐH gần đây nhé.:)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: ddang minh tuan
M

mua_sao_bang_98

A. Bài tập

Dạng 1: Chứng minh một đẳng thức lượng giác

- Ta thường sử dụng các phương pháp: biến đổi vế phức tạp hoặc nhiều số hạng thành vế đơn giản, biến đổi tương đương, xuất phát từ đẳng thức đúng nào đó, biến đổi về đẳng thức cần chứng minh
- Trong khi biến đổi ta sử dụng các công thức thích hợp hướng đến kết quả phải đạt đượcB. Bài tập áp dụng

$\fbox{Bài 1}$: Chứng minh các đẳng thức sau:

$1, cota-tana=2cot2a$

$2, sin2a(tana+cota)=2$

$3, tan^3x+tan^2x+tanx+1=\frac{sinx+cosx}{cos^3x}$
 
B

buivanbao123

Để mình mở đầu một bài
1)VT=cota-tana

=$\dfrac{cosa}{sina}-\dfrac{sina}{cosa}$

=$\dfrac{cos^{2}a-sin^{2}a}{sina.cosa}$

=$\dfrac{cos2a}{\dfrac{1}{2}.sin2a}$

=2cot2a(đpcm)
 
T

thang271998

A. Bài tập

Dạng 1: Chứng minh một đẳng thức lượng giác

- Ta thường sử dụng các phương pháp: biến đổi vế phức tạp hoặc nhiều số hạng thành vế đơn giản, biến đổi tương đương, xuất phát từ đẳng thức đúng nào đó, biến đổi về đẳng thức cần chứng minh
- Trong khi biến đổi ta sử dụng các công thức thích hợp hướng đến kết quả phải đạt đượcB. Bài tập áp dụng

$\fbox{Bài 1}$: Chứng minh các đẳng thức sau:

$1, cota-tana=2cot2a$

$2, sin2a(tana+cota)=2$

$3, tan^3x+tan^2x+tanx+1=\frac{sinx+cosx}{cos^3x}$
Bài 1:
1.$cota-tana=2cot2a$
Xet $VT=cota-tana=\frac{cosa}{sina}-\frac{sina}{cosa}=\frac{cos2a}{\frac{1}{2}sin2a}=2cot2a=VP(đpcm)$
2.$sin2a(tana+cota)=2$
Xét $VT=2sina.cosa(\frac{sina}{cosa}+\frac{cosa}{sina})=2=VP(đpcm)$
3. $tan^3x+tan^2x+tanx+1=\frac{sinx+cosx}{cos^3x}$
Xét $VP=\frac{sinx+cosx}{cos^3x}=\frac{sinx}{cos^3x}+\frac{cosx}{cos^3x}=tanx.\frac{1}{cos^2x}+ \frac{1}{cos^2x}=VT$(đpcm)
p/s: $\frac{1}{cos^2x}=tan^2x+1$
 
Last edited by a moderator:
B

buivanbao123

2)Ta có:tana+cota=$\dfrac{1}{sina.cosa}$=$\dfrac{1}{1/2.sin2a}$
\Rightarrow sin2a.(tana+cota)=2(đpcm)
 
Last edited by a moderator:
T

thang271998

Giải phương trình lượng giác luôn đê
....................................................................................................
 
D

demon311

Thêm một bài
Nãy giờ rớt mạng
3. CM
$2sinxcosx^3+\dfrac{ sin2x+2cos^2(\dfrac{ x}{2}-\dfrac{ \pi}{4})-(sinx-cosx)^2}{tanx}=(\dfrac{ 1}{2}sin2x+cosx^2)^2$
 
Last edited by a moderator:
S

shurin.ken

Có: cos 3x-cosx = -2sin2x sinx = -4sinx sinx cosx
Cos2x = 1- 2sinx sinx.
PT thành:
-4 sinx sinx cosx+1-2 sinx sinx -1 =0
-2 sinx sinx ( 2 cosx + 1) =0
 
D

demon311

Đây ông làm thử một bài nè
Giải phương trình sau:
cos3x+cos2x-cosx-1=0
............................................... ................................

$cos3x+cos2x-cosx-1=0 \\
4cos^3x-3cosx +2cos^2x-1-cosx-1=0 \\
4cos^3x+2cos^2x-4cosx-2=0 \\
\left[ \begin{array}{ll}
cosx=1 \\
cosx=-1\\
cosx=\dfrac{ -1}{2}
\end{array} \right. \\
\left[ \begin{array}{ll}
x=k\pi \\
x= \dfrac{ \pi}{3}+k2\pi \\
x=-\dfrac{ \pi}{3}+k2\pi
\end{array} \right. $
 
Last edited by a moderator:
D

demon311

Xin lỗi ông là sin2x ở tử số chứ k phải sinx
Bài này tui tự ra đề, biến đổi thẳng thôi mà
 
Last edited by a moderator:
B

buivanbao123

$cos3x+cos2x-cosx-1=0 \\
4cos^3x-3cosx +2cos^2x-1-cosx-1=0 \\
4cos^3x+2cos^2x-4cosx-2=0 \\
\left[ \begin{array}{ll}
cosx=1 \\
cosx=-1\\
cosx=\dfrac{ -1}{2}
\end{array} \right. \\
\left[ \begin{array}{ll}
x=k\pi \\
x= \dfrac{ \pi}{3}+k2\pi \\
x=-\dfrac{ \pi}{3}+k2\pi
\end{array} \right. $

Bài này có 1 cách ngắn gọn hơn là ta nhóm (cos3x với cosx) và cos2x với 1 rồi dùng công thức biến đổi tổng thành tích xong nhóm là ra
 
D

demon311

Mình làm thẳng cho nhanh
Đưa về pt bâccj 3 ẩn cosx cũng được
Mỗi người thích môttj kiểu mà
 
M

mua_sao_bang_98

e vừa mới tròn 1,800 bài viết! thêm bài này ra lẻ mất oy! tiếc quá!

$2sinxcos^3x+\frac{sin2x+2cos^2(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4})-(sinx-cosx)^2}{tanx}=(\frac{1}{2}sin2x+cos^2x)^2$

\Leftrightarrow $2sinxcos^3x+\frac{2sinxcosx+(cos^2\frac{x}{2}+sin^2\frac{x}{2})-(sin^2x+cos^2x-2sinxcosx)}{\frac{sinx}{cosx}}=\frac{1}{4}sin^22x+cos^4x+sin2xcos^2x$

\Leftrightarrow $2sinxcos^3x+\frac{2sinxcosx+2sinxcosx}{\frac{sinx}{cosx}}=sin^2xcos^2x+cos^4x+2sinxcos^3x$

\Leftrightarrow $4cos^2x=cos^2x(sin^2x+cos^2x)$

\Leftrightarrow $4cos^2x=cos^2x$

Ồ! có vẻ hay nhỉ! ^^

 
T

thang271998

e vừa mới tròn 1,800 bài viết! thêm bài này ra lẻ mất oy! tiếc quá!

$2sinxcos^3x+\frac{sin2x+2cos^2(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4})-(sinx-cosx)^2}{tanx}=(\frac{1}{2}sin2x+cos^2x)^2$

\Leftrightarrow $2sinxcos^3x+\frac{2sinxcosx+(cos^2\frac{x}{2}+sin^2\frac{x}{2})-(sin^2x+cos^2x-2sinxcosx)}{\frac{sinx}{cosx}}=\frac{1}{4}sin^22x+cos^4x+sin2xcos^2x$

\Leftrightarrow $2sinxcos^3x+\frac{2sinxcosx+2sinxcosx}{\frac{sinx}{cosx}}=sin^2xcos^2x+cos^4x+2sinxcos^3x$

\Leftrightarrow $4cos^2x=cos^2x(sin^2x+cos^2x)$

\Leftrightarrow $4cos^2x=cos^2x$

Ồ! có vẻ hay nhỉ! ^^

ừ em cố gắng 1900 sau nhé! Anh chúc em may mắn:p:p:p
Mà club mình phải tạo chỗ giải chí chém gió tí nhỉ?
mà phải bổ sung thêm hóa, lí mới đợc,
 
Top Bottom