Toán Giải phương trình

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
20
Đắk Nông
[tex](x-1)^4=3-\frac{x^4+4x^2+6}{x^2+2}[/tex]
Để ý [tex]VT \geq 0 \Rightarrow VP \geq 0 \\\Rightarrow 3 \geq \frac{x^4+4x^2+6}{x^2+2} \\\Rightarrow 3x^2+6 \geq x^4+4x^2+6 \\\Rightarrow 0 \geq x^4+x^2 \\\Rightarrow x=0[/tex]
Thay x=0 vào thì không thấy thõa mãn phương trình .
vậy phương trình vô nghiệm !!
 
Top Bottom