Tàng Sinh Các_Kho tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm Sinh hay kèm lời giải và đáp án chi tiết

M

minh165

Góp vui tí nè:
1) Ở người sự rối loạn phân li của cặp NST 21 trong lần phân bào 1 của giảm phân của 1 tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự hình thành của giao tử nào nào:
A. Bất thường với 22 NST, thiếu NST 21
B. Bất thường với 24 NST, thừa NST 21
C. Bình thường với 1 NST 21
D. A và B đều có thẻ xảy ra
2) 1 tế bào sinh dục cái ở loài có vú có kiểu gen AB / ab khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo, trong thực tế có mấy loại trứng:
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
3) 1 cơ thể thực vật có kiểu gen Aa Bb DE / de. Sau quá trình tự thụ phấn kết hợp với chọn lọc cá thể có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần khác nhau ? Cho biết cá cặp gen di truyền trội hoàn toàn và hai cặp gen D, d và E, e liên kết hoàn toàn
A. 6
B. 8
C. 2
D. 4
4) Ở 1 loài thực vật giao phấn, A qui định thân cao, a thân thấp, B hoa đỏ, b hoa trắng, D hạt trơn, d hạt nhăn. 2 cặp gen chi phối màu hoa và hình dạng cung nằm trên 1 NST tương đồng cách nhau 0,2 đơn vị Morgan. Người ta tiến hành lai 2 cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen có kiểu gen Aa BD/bd. Tỉ lệ tộ hợp kiểu gen aa bd/bd là:
A. 16%
B. 25%
C. 1%
D. 4%
5) Ở cà chua gen A qui định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này trên 1 cặp NST thường. Khi cho lai cơ thẻ dị hợp tử Ab/aB và cơ thể có kiểu gen AB/ab. F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó kiểu hình thân thấp quả bầu dục là 6%. Khoảng cách giữa cá gen trên bản đồ đơn vị Mỏ gan là bao nhiêu:
A. 0,4
B. 0,6
C. 0,16
D. 0,2
 
C

camdorac_likom

Góp vui tí nè:
1) Ở người sự rối loạn phân li của cặp NST 21 trong lần phân bào 1 của giảm phân của 1 tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự hình thành của giao tử nào nào:
A. Bất thường với 22 NST, thiếu NST 21
B. Bất thường với 24 NST, thừa NST 21
C. Bình thường với 1 NST 21
D. A và B đều có thẻ xảy ra
2) 1 tế bào sinh dục cái ở loài có vú có kiểu gen AB / ab khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo, trong thực tế có mấy loại trứng:
A. 1 1 tb sinh duc thi chi tao ra 1 trung
B. 2
C. 4
D. 8
3) 1 cơ thể thực vật có kiểu gen Aa Bb DE / de. Sau quá trình tự thụ phấn kết hợp với chọn lọc cá thể có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần khác nhau ? Cho biết cá cặp gen di truyền trội hoàn toàn và hai cặp gen D, d và E, e liên kết hoàn toàn
A. 6
B. 8
C. 2
D. 4
5) Ở cà chua gen A qui định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này trên 1 cặp NST thường. Khi cho lai cơ thẻ dị hợp tử Ab/aB và cơ thể có kiểu gen AB/ab. F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó kiểu hình thân thấp quả bầu dục là 6%. Khoảng cách giữa cá gen trên bản đồ đơn vị Mỏ gan là bao nhiêu:
A. 0,4 giai pt bac 2 ra co' 2 nghiem 0.6 nhung tan so hoan vi gen <0.5
B. 0,6
C. 0,16
D. 0,2
P/S: ko biết tớ có nói j` làm không khí căng thẳng không? Có j` bỏ quá cho nhé! Chắc phải đi hỏi thầy thôi. Chắc là đề thi đại học sẽ ko cho mập mờ đâu.
Thân
 
H

huy_zxz

RE:Góp vui tí nè:

1) Ở người sự rối loạn phân li của cặp NST 21 trong lần phân bào 1 của giảm phân của 1 tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự hình thành của giao tử nào nào:
A. Bất thường với 22 NST, thiếu NST 21
B. Bất thường với 24 NST, thừa NST 21
C. Bình thường với 1 NST 21
D. A và B đều có thẻ xảy ra

2) 1 tế bào sinh dục cái ở loài có vú có kiểu gen AB / ab khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo, trong thực tế có mấy loại trứng:
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
1 TB sinh trứng cho ra only 1 egg
3) 1 cơ thể thực vật có kiểu gen Aa Bb DE / de. Sau quá trình tự thụ phấn kết hợp với chọn lọc cá thể có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần khác nhau ? Cho biết các cặp gen di truyền trội hoàn toàn và hai cặp gen D, d và E, e liên kết hoàn toàn
A. 6
B. 8
C. 2
D. 4
coi nhóm DE là 1 gen\Rightarrow số dòng thuần = [TEX]2^3[/TEX] = 8
4) Ở 1 loài thực vật giao phấn, A qui định thân cao, a thân thấp, B hoa đỏ, b hoa trắng, D hạt trơn, d hạt nhăn. 2 cặp gen chi phối màu hoa và hình dạng cung nằm trên 1 NST tương đồng cách nhau 0,2 đơn vị Morgan. Người ta tiến hành lai 2 cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen có kiểu gen Aa BD/bd. Tỉ lệ tộ hợp kiểu gen aa bd/bd là:
A. 16%
B. 25%
C. 1%
D. 4%
xét nhóm DB/bd \Rightarrow tỉ lệ giao tử [TEX]\underline {bd} [/TEX]= 0,4
tỉ lệ giao tử a = 0,5\Rightarrow tỉ lệ giao tử [TEX]a \underline{bd}[/TEX] = 0,2
\Rightarrow tỉ lệ f1 aa bd/bd là 0,2*0,2 = 0,04 = 4%

5) Ở cà chua gen A qui định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này trên 1 cặp NST thường. Khi cho lai cơ thẻ dị hợp tử Ab/aB và cơ thể có kiểu gen AB/ab. F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó kiểu hình thân thấp quả bầu dục là 6%. Khoảng cách giữa cá gen trên bản đồ đơn vị Mỏ gan là bao nhiêu:
A. 0,4
B. 0,6
C. 0,16
D. 0,2
câu này lười quá , ngại viết
 
Last edited by a moderator:
C

camdorac_likom

1. Liên kết giới tính không hoàn toàn là hiện tượng
Chọn câu trả lời đúng
A. các gen vừa nằm trên NST thường vừa nằm trên NST giới tính.
B. các gen trên NST giới tính có xảy ra hoán vị gen.
C. các gen trên NST giới tính X không có alen trên NST giới tính Y hoặc ngược lại.
D. các gen trên NST giới tính X có alen trên NST giới tính Y.
tớ đồng tình đáp án này. Đáp án câu này hocmai làm sai rồi.
 
H

hien_chip

Góp vui tí nè:
1) Ở người sự rối loạn phân li của cặp NST 21 trong lần phân bào 1 của giảm phân của 1 tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự hình thành của giao tử nào nào:
A. Bất thường với 22 NST, thiếu NST 21
B. Bất thường với 24 NST, thừa NST 21
C. Bình thường với 1 NST 21
D. A và B đều có thẻ xảy ra 2) 1 tế bào sinh dục cái ở loài có vú có kiểu gen AB / ab khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo, trong thực tế có mấy loại trứng:
A. 1 B. 2
C. 4
D. 8
3) 1 cơ thể thực vật có kiểu gen Aa Bb DE / de. Sau quá trình tự thụ phấn kết hợp với chọn lọc cá thể có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần khác nhau ? Cho biết cá cặp gen di truyền trội hoàn toàn và hai cặp gen D, d và E, e liên kết hoàn toàn
A. 6
B. 8 C. 2
D. 4
4) Ở 1 loài thực vật giao phấn, A qui định thân cao, a thân thấp, B hoa đỏ, b hoa trắng, D hạt trơn, d hạt nhăn. 2 cặp gen chi phối màu hoa và hình dạng cung nằm trên 1 NST tương đồng cách nhau 0,2 đơn vị Morgan. Người ta tiến hành lai 2 cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen có kiểu gen Aa BD/bd. Tỉ lệ tộ hợp kiểu gen aa bd/bd là:
A. 16%
B. 25%
C. 1%
D. 4%
5) Ở cà chua gen A qui định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này trên 1 cặp NST thường. Khi cho lai cơ thẻ dị hợp tử Ab/aB và cơ thể có kiểu gen AB/ab. F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó kiểu hình thân thấp quả bầu dục là 6%. Khoảng cách giữa cá gen trên bản đồ đơn vị Mỏ gan là bao nhiêu:
A. 0,4 B. 0,6
C. 0,16
D. 0,2
gỉả sử tần số hoán vị là f
P: Ab/aB x AB/ab
GP:Ab=aB=(1-f)/2 AB=ab=(1-f)/2
AB=ab=f/2 Ab=aB=f/2
F1:f/2.(1-f)/2 (ab/ab)
=>f/2.(1-f)/2=6% =>f^2 - f +0,24=0 =>f=0,6(loại vì f\leq50%)hoặc f=0,4:)D)
Đa:A
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoaithui

Góp vui tí nè:
1) Ở người sự rối loạn phân li của cặp NST 21 trong lần phân bào 1 của giảm phân của 1 tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự hình thành của giao tử nào nào:
A. Bất thường với 22 NST, thiếu NST 21
B. Bất thường với 24 NST, thừa NST 21
C. Bình thường với 1 NST 21
D. A và B đều có thẻ xảy ra
-----> Đáp án rõ ràng là D.Câu này tương tự câu mà tui vừa "đấu khẩu" với bạn young mà :D.Nếu làm đc câu đó sao có bạn lại sai câu này he???:confused:
-------->Ở lần phân bào 1 cặp NST 21(cặp NST đơn) tự nhân đôi thành 1 cặp NST kép(mỗi NST kép gồm 2 cromatic dính nhau ở tâm động),do rối loạn phân li ở lần phân bào 1 nên cặp NST kép này không phân li
------> Kết thúc phân bào 1 tạo 2 tế bào,1 tế bào mang cả cặp NST kép 21,1 tế bào không chưa NST 21.
------> Ở lần phân bào 2 xảy ra bình thường,nên tế bào mang cả cặp NST kép 21 đó sẽ phân li bình thường.Do lúc này các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xich đạo của thoi vô sắc (kỳ sau II) nên khi phân chia tế bào này sẽ tạo 2 tế bào con,mỗi tế bào con chứa 2 NST 21.
-----> Tế bào không chứ NST 21 phân li bình thường ở kỳ sau II ---> tạo 2 loại tế bào đều không chứa NST 21.
-----> Vậy cuối cùng có thể có 2 loại giao tử đc tạo ra là giao tử thiếu NST 21 và giao tử thừa 1 NST 21
-------> Câu D là đáp án :|2) 1 tế bào sinh dục cái ở loài có vú có kiểu gen AB / ab khi giảm phân có xảy ra trao đổi chéo, trong thực tế có mấy loại trứng:
A. 1
B. 2
C. 4
D. 8
----> lí do là thực tế 1 tế bào sinh trứng GP chỉ cho 1 tế bào trứng,3 tế bào còn lại phát triển thành 3 thể định hướng và sau đó sẽ tiêu biến.


3) 1 cơ thể thực vật có kiểu gen Aa Bb DE / de. Sau quá trình tự thụ phấn kết hợp với chọn lọc cá thể có thể tạo ra bao nhiêu dòng thuần khác nhau ? Cho biết cá cặp gen di truyền trội hoàn toàn và hai cặp gen D, d và E, e liên kết hoàn toàn
A. 6
B. 8
C. 2
D. 4
-----> Cách giải cho dạng bài này là tính số loại giao tử có thể đc tạo ra,và đó cũng chính là số dòng thuần có thể có.Vì 2 cặp D,d và E,e lk hoàn toàn nên xem như 1 cặp dị hợp (GP cho 2 loại giao tử).Hai cặp còn lại dị hợp PLĐL nên GP cho 4 loại giao tử ----> Số loại giao tử có thể tạo ra là 4 x 2 = 8 loại
-----> Có 8 dòng thuần có thể tạo ra4) Ở 1 loài thực vật giao phấn, A qui định thân cao, a thân thấp, B hoa đỏ, b hoa trắng, D hạt trơn, d hạt nhăn. 2 cặp gen chi phối màu hoa và hình dạng cung nằm trên 1 NST tương đồng cách nhau 0,2 đơn vị Morgan. Người ta tiến hành lai 2 cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen có kiểu gen Aa BD/bd. Tỉ lệ tộ hợp kiểu gen aa bd/bd là:
A. 16%
B. 25%
C. 1%
D. 4%
----> Câu này tui không làm đc :) Lí do đơn giản là vì không có đáp án nào đúng :D .Tại sao??? Bởi vì đề cho tần số HVG f=0,2 đơn vị Morgan,xin hỏi các bạn đơn vị Morgan là đơn vị gì??Rõ ràng SGK nâng cao 12(dòng đầu trang 57) có nói đơn vị Morgan là 1 cM tương ứng với 1% HVG (0,01)
------> Đề cho 0,2 đơn vị Morgan ===> f = 0,2 x 0,01 = 0,002 :D
-----> Zậy giải tiếp có ra đáp số nào giống đáp án đề cho không??? =((
-----> Tui nghĩ chính vì còn phân vân điều đó nên bạn camdorac mới không giải câu này :)
----> Cách giải ra đáp số 4% như bạn huy và hien la xem f=20% ----> không chính xác,các bạn có thể xem lại SGk để chắc chắn về điều tui vừa nói he:)
P/S : bạn minh165 có thể xem lại câu này đc không?nếu cho như vậy thì không có đáp án nào đúng :confused:5) Ở cà chua gen A qui định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này trên 1 cặp NST thường. Khi cho lai cơ thẻ dị hợp tử Ab/aB và cơ thể có kiểu gen AB/ab. F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó kiểu hình thân thấp quả bầu dục là 6%. Khoảng cách giữa cá gen trên bản đồ đơn vị Mỏ gan là bao nhiêu:
A. 0,4
B. 0,6
C. 0,16
D. 0,2
----> Bạn hien đã nói quá đủ về câu này rồi :D

P/S : lang ca ca là nói ai zậy bạn hien ??? Tui hả b-( tui là cukhoai mà :D làm sao biết khoai lang hay khoai ...sọ :p sory nếu không phải là nói tui :D
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoaithui

Tui sẽ cố gắng...thuyết phục bạn @@

trước khi trả lời câu hỏi mà anh lang:)Dhehe)đã đưa hôm qua,tui xin nêu lại câu hỏi của mình.Sau nhưng giơ miệt mài suy nghĩ(hì)tui xin đính chính lại câu trả lời of bài nì(hok bit ai còn nhớ không,nếu không xin xem lại)
Bài nì đáp án D là đúng,không xảy ra 2 trường hợp như tui đã nêu.Tui có đọc ý of Sakura là đề cho gen D lk với D là để loại trường hợp.Lúc đó không để ý mấy vì cho rằng lời giải of mình đã chặt chẽ,nhưng người ta nói bít sai mới là tôt,quay đầu là bờ(ADI PHÒ PHÒ:cool:).Nghĩ lại thấy ý đó là đúng.Vì đề cho là gen C và D lk với nhau nên P có KG:AB/ab(dị hợp đều)(không xảy ra 2 th như tui đã nghĩ các bạn cũng xem lại chỗ này nhé!.......................=>đáp án D.150(đề này trong đề thi thử đại học of trường tui do cô tổ trưởng ra)
Quay trở lại với câu hỏi of LANG cưa cưa.Theo uỏ thì nếu cho tần số giũa a và b là f=x% thì tần số giữa A và B=x%(KG:AB/ab) tức là khoảng cách giữa 2 gen a và b=d(gen A và B)=x% không có liên quan j đến Ab và aB.

Nên nhớ HVG không phụ thuộc vào bất cứ alen cụ thể nào trên cùng 1 NST của cặp tương đồng,mà nó phụ thuộc vào khoảng cách giữa 2 locut xác định (trên mỗi locut đó có thể là bất kỳ alen nào của gen đó)
Mình bít rằng 1 trong những điều kiện để xảy ra hoán vị gen là các gen phải nằm trên 1 cặp NST tương đồng.Đòng ý là nó phụ thuộc vào khoảng cách giữa các gen(nhưng là trên cùng 1 nst chứ không phải là cho d giưa a và b là x CM thì khoảng cách giữa a và B =d(A và b)=x% nếu a liên kết với b(KG:AB/ab)
ai có ý kiến trái chiều thì post lên he!mình sẽ chấp nhận nêu bị thuyết phục!
-----> Tất nhiên là khoảng cách đó chỉ đúng với bất cứ 2 alen thuộc 2 gen khác nhau cùng nằm trên 1 NST chứ :) Nếu trong KG AB/ab thì chỉ có thể hiểu là d(A và B) = d(a và b) = f (tần số HVG) chứ không thể hiểu là d(A và b) = d(a và B) = f đc vì rõ ràng A với b hay a với B lúc này đâu cùng nằm trên 1 NST đâu hè :D. Nếu xem tới đây bạn đồng ýới những gì tui nói thì xem tiếp phần dưới nè :D .

-----> Bạn công nhận là khoảng cách giữa 2 gen cùng nằm trên 1 NST cũng chính là khoảng cách giữa 2 alen bất kỳ của 2 gen đó cùng nằm trên 1 NST,ok he?:) Điều đó có nghĩa là xác suất xảy ra HVG giữa 2 alen bất kỳ cùng nằm trên 1 NST ( 2 alen thuộc 2 gen) đều bằng nhau và bằng khoảng cách giữa 2 gen đó , Ok he?? :D Ví dụ khoảng cách giữa 2 gen A,a và B,b trên 1 nhóm lk là x cM
----> d(A và B) = d(A và b) = d(a và B) = d(a và b) = x (với đk từng cặp alen đang xét phải cùng nằm trên 1 NST :D ).Nếu đồng ý thì xem tiếp he.

------> Nếu bạn đã hiểu như vậy thì sao còn reply đồng ý với bạn hoasakura là bài đó vì đề cho "gen C và D liên kết với nhau và cách nhau 15 cM..." nên sẽ không có TH cá thể dị hợp có KG Ab/aB ??? :( Hãy xem lại ví dụ và điều tui nói ở trên, đề cho gen C và D lk với nhau nhưng lại cho 2 gen cách nhau 15 cM ----> không phải ý nói 2 gen này lk không hoàn toàn,tức là sẽ xảy ra HVG với xác suất 15% sao??? Vậy tai sao bạn loại TH cá thể dị hợp có KG Cd/cD??? Bởi vì C và D lk với nhau nên chúng phải xuất hiện cùng nhau trên 1 NST trong KG dị hợp ah??? Việc 2 alen nào sẽ xuất hiện trên cùng 1 KG là do...đề cho,nếu đề không cho thì ta có quyền xét tất cả các trường hợp KG có thể có trong quần thể :D Đừng nói trong quần thể đó không có KG Cd/cD he :D
------> Túm lại theo tui câu đó vẫn phải có Th KG dị hợp Cd/cD và vì không có đáp án nào cho kết quả của TH đó nên ta buộc phải loại nó thôi.

-----> Gút lại là việc đề cho "gen C và D liên kết với nhau và cách nhau 15 cM..." thực chât không phải hàm ý chỉ có 2 alen C và D mới luôn xuất hiện cùng nhau trên 1 NST và xác suất HV của chúng là 15% đâu . Bất cứ 2 alen nào của 2 gen đó nếu cùng nằm trên 1 NST thì đều lk với nhau và có xác suất HV là 15% hết .
-----> Chốt lại là đề cho như vậy là hơi bị dư,theo tui chỉ cần nói "cho khoảng cách giữa 2 gen C,c và D,d trong 1 nhóm lk là 15 cM" là đủ.Lúc này ta sẽ hiểu là tần số HVG của 2 alen bất kỳ của 2 gen này nếu cùng nằm trên 1 NST thì đều là 15% @-)
P/S : hic,hi vọng không phải nói thêm gì về chuyện này nữa @-) ai đồng ý cũng đc,ai không đồng ý cũng đc . Nếu tui vì bản thân mình thì chẳng cần bỏ công ngồi "mỏ cò" post bài lên làm gì( 1h21' AM rồi ạ @-) ). Tui hiểu và tin điều đó là đúng,ít nhất là tới giờ chưa thấy chỗ sai về suy nghĩ đó----> thế là đủ,phải không? b-(
 
Last edited by a moderator:
H

hoasakura

theo tớ nghĩ đề cho như vậy ko có nghĩa là phủ định những kiểu gen kia ,mà chỉ để giới hạn chỉ xét kiểu gen CD/cd.
p/s: cukhoaiithui thức zì mà khuya thế ? học nhiều điên loạn đó , học để sống chứ ko phải học để chết đâu ;)) ngủ đi nhá , chiến đấu lâu dài mà ^^. cukhoaithui thi thử đại học chưa ( đề học mãi ấy). câu về vị trí acid amin bị thay đổi có vẻ gây tranh cãi nhièu quá , mai tớ sẽ hỏi thầy , đi thi đại học một câu cũng rất quý giá vì vậy ko thể để sai đc :). àh cứ gọi tớ là sakura hoặc Trang là đc đừng gọi là sư nhé ^^!
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoaithui

tớ đồng tình đáp án này. Đáp án câu này hocmai làm sai rồi.

-----> Bạn đồng ý đáp án này,nhưng bạn hoasakura lại đã đồng ý với đáp án và cách giải của tui :D. Tui sẽ cố gắng thuyết phục bạn như đã cố gắng thuyết phục bạn hien ( vì sao tui lại phải cố gắng làm như vậy thì cứ cho là tui vì...bản thân mình đi :p ).
-----> Có phải các gen trên NST thường nếu cùng nằm trên 1 NST thì nó sẽ lk hoàn toàn khi chúng luôn DT cùng nhau trong phân bào hay không?? (tui không nói riêng trong GP vì ta đều biết HVG cũng có thể xảy ra trong nguyên phân) .Và nếu chúng xảy ra HVG thì có phải chúng lk không hoàn toàn không?? Đây là kiến thức lk gen hoàn toàn và không hoàn toàn với gen trên NST thường.Có lẽ bạn không có gì phải tranh luận với tui ở đây he :).
-------> Vậy gen liên kết với GT có phải là gen DT liên kết với 1 GT (hay NST giới tính) xác định không??? Trường hợp gen DT liên kết với GT hoàn toàn nghĩa là gen đó chỉ nằm trên 1 NST GT xác định (hoặc X,hoặc Y) mà không có gen tương ứng trên loại NST GT còn lại.Do đó nếu nó nằm trên X thì sẽ khó biểu hiện ra KH đồng hợp lặn hơn đối với cá thể có cặp XX và dễ biểu hiện ra KH hơn với cá thể có cặp XY (do gen trên X không có alen tương ứng trên Y) .Nếu nó nằm trên Y thì 100% cá thể có KG XY sẽ biểu hiện ra KH trội hoặc lặn tuỳ gen trên đó là alen trôi hay lặn (do gen chỉ có trên Y mà không có alen tương ứng trên X)
---> Đó là lí do tại sao tính trạng phân li không đều ở 2 giới với gen trên X không alen trên Y (và ngược lại).

----> Trường hợp gen trên X có xảy ra hoán vị gen thì cũng chỉ xảy ra với cá thể có cặp XX (cá thể có cặp XY do không alen tương ứng trên Y thì lấy gì mà có HV :p ) .Và khi đó tính trạng do gen trên X qui định vẫn phân li không đều ở 2 giới,tuy có tỷ lệ phân li KH trong số cá thể có cặp XX và XY có khác với trường hợp không có HVG nhưng chung lại thì tính trạng vẫn không phân li đồng đều ở 2 giới(giới đồng giao tử vẫn ít khả năng biểu hiện KH đồng hợp hơn giới dị giao tử).-----> Vậy cũng chỉ là trường hợp đặc biệc của dạng gen lk hoàn toàn với giới tính như đã nói ở trên (bởi vì nó cũng phân ly không đều về Kh cho 2 giới ---> lk hoàn toàn với 1 NST giới tính) .


-----> Còn gen lk không hoàn toàn với giới tính phải hiểu là gen trên X có alen tương ứng trên Y (và ngược lại) . Vì khi đó tính trạng do gen đó qui định sẽ phân li đều ở 2 giới (do gen trên X có alen tương ứng trên Y ),lúc này nó cũng tương tự với gen trên NST thường.


-----> Túm lại và...gút lại thì điểm khác nhau để phân biệt giữa gen trên NST thường và trên NST giới tính là sự phân li tính trạng ở 2 giới (đều hoặc không đều).Với gen trên X có alen tương ứng trên Y hay gen trên Y có alen tương ứng trên X (gen lk với giới tính không hoàn toàn) thì phải hiểu "lk với giới tính không hoàn toàn " nghĩa là không chỉ lk với 1 NST giới tính (hoặc X hoặc Y) mà là lk với cả 2 loại đó ----> giống gen trên NST thường ,tính trạng phân li đều ở 2 giới. Cứ tưởng tượng đại khái như "thằng" gen đó chơi trò "bắt cá 2 tay" zậy :D

P/S : xong phần "thương thuyết" của tui,sẽ không nói về chuyện này nữa :) Bạn cứ hiểu theo những gì mình nghĩ,nhưng phải tự chịu trách nhiệm về những suy nghĩ và lựa chọn của mình :) Bạn không nên nghĩ là nếu bạn phủ nhận ý kiến của 1 bạn nào khác tham gia tranh luận thì sẽ tạo "không khí lành lạnh" cho topic :D Mọi người chúng ta đều có quyền tư do thảo luận và phát biểu ý kiến,không ai có quyền áp đặt người khác phải theo ý mình,chỉ có sự tranh luận vô tư và "nảy lửa" trên tinh thần xây dựng giữa mọi người để bảo vệ ý kiến của mình :D.Tất nhiên nếu bạn hay tui hay bạn nào đó hiểu sai về vấn đề nào đó trong khi có người đã post lời giải đúng thì cuối cùng người chịu thiệt chính là bạn hay tui hay bạn nào đó thôi :)

P/S again : Ráng tung nốt "vài chiêu phản đòn" rồi đi ngủ :D (2h5 AM rồi @-) )
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoaithui

theo tớ nghĩ đề cho như vậy ko có nghĩa là phủ định những kiểu gen kia ,mà chỉ để giới hạn chỉ xét kiểu gen CD/cd.
p/s: cukhoaiithui thức zì mà khuya thế ? học nhiều điên loạn đó , học để sống chứ ko phải học để chết đâu ;)) ngủ đi nhá , chiến đấu lâu dài mà ^^. cukhoaithui thi thử đại học chưa ( đề học mãi ấy). câu về vị trí acid amin bị thay đổi có vẻ gây tranh cãi nhièu quá , mai tớ sẽ hỏi thầy , đi thi đại học một câu cũng rất quý giá vì vậy ko thể để sai đc :). àh cứ gọi tớ là sakura hoặc Trang là đc đừng gọi là sư nhé ^^!

---> Thanks Trang :p tui nghĩ câu đó không sai đâu,nhưng nếu hỏi thì quá tốt (nhớ đưa đề chi tiết,vì nếu không thì có thể thiếu những ý quan trong,đề cho sao cứ đưa cho thầy như zậy rồi hỏi ý kiến :) )
--> Thì chính vì tui không muốn để mất câu nào trong thi ĐH nên mới lập topic này chia sẽ với mọi người nè (chẳng lẽ đó là chỉ vì bản thân tui??? b-( )
-----> Tui đâu có học gì nữa đâu,cà từ chiều đến giờ toàn post bài thảo luận "nhẹ nhàng" với các bạn trong diễn đàn thôi mà :D Cách học để nhớ lâu nhất là nói lại (thảo luận lại) vấn đề đó với người khác :)
-------> HỒi nãy có làm bài thi thử môn sinh rồi :D Dù đã cẩn thận dành thời gian xem lại các câu mà cuối cùng vẫn dính 1 câu b-( Chắc mai tui post mấy câu hay hay trong đó lên cho mọi người thảo luận :D.
------> Ráng giải quyết xong "công việc",để mai sợ ....quên b-( Đi ngủ đi cô nương.G9 :cool:
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoaithui

xin đề nghị...

Tui post bài này với 1 đề xuất riêng với bạn Huy_zxz và chung cho tất cả các bạn tham gia topic,đó là khi bạn nào post câu hỏi lên thì nên có trách nhiệm đưa đáp án của những câu đó lên để mọi người có thể dựa vào đó để đối chiếu với đáp án và cách giải của mình.Việc này cũng giống như bạn phải có trách nhiệm với bài viết của mình đưa lên,nếu nó không chính xác thì phải đc sửa lại cho chính xác.Tất nhiên không phải đáp án lúc nào cũng chính xác nhưng nó thường là chính xác ,và nếu nó không chính xác thì với những kiến thức mà ta đã học cộng với khả năng suy luận vận dụng những kiến thức đó thì việc phân biệt 1 đáp án nào là đúng hay không đúng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nếu trường hợp người post câu hỏi cũng chưa hiểu rõ hay chưa biết rõ đáp án,mà chỉ post lên nhằm xin ý kiến thảo luận của các bạn khác, thì khi đó có thể hiểu và thông cảm đc (rất hoan nghênh điều đó :) ).
----> Tui nói vấn đề này với riêng bạn Huy_zxz vì ở bài post trước bạn đã có post 1 câu hỏi nhưng chưa đưa ra đáp án,bên cạnh đó bạn lại "thanks" cho 1 bài viết của bạn young về câu hỏi đó.Việc này khiến tui hiểu rằng bạn Huy đồng ý với bạn young về đáp án câu đó.Nhưng tui xin khẳng định đáp án mà bạn young đưa ra cho câu đó là không đúng,tui hoàn toàn có thể chứng minh (lưu ý tui không nói chắc chắn rằng đáp án của tui cho câu đó là đúng).
-------> Xin nói lại lần thứ 5 trong ngày hôm nay là tui làm những chuyện "bơi móc" này không phải vì bản thân tui :| Nếu vì cá nhân tui thì khi thấy bạn young sai và bạn huy do đồng ý nên cũng sai theo (nếu thật sự đó cũng là đáp án mà bạn huy đưa ra) tui không cần phải post bài nói ra lựa chọn sai của 2 bạn đó,tui hoàn toàn có thể "im lặng" và cứ chờ xem nếu thi ĐH mà cho ra những câu như zậy thì ai sẽ là người bị thiệt.
--------> Tui chỉ muốn những câu hỏi,những vấn đề đc thảo luận trong topic này nếu không ai còn ý kiến về nó nữa tức là nó đc công nhận là đúng,với những câu hỏi không tìm đc sự thống nhất giữa các bạn cùng thảo luận thì tất nhiên nếu theo dõi thì các bạn khác sẽ biết đó là vấn đề nào và lưu ý về nó. Làm như zậy sẽ rất có lợi cho các bạn nào ,không tham gia thảo luận nhưng vẫn quan tâm theo dõi topic, có thể biết đc câu hỏi nào,vấn đề nào đã đc công nhận đúng và ghi nhớ ----> có ích cho việc học và thi môn sinh học của các bạn đó :). Thử nghĩ nếu bạn bỏ thời gian ra theo dõi topic dài cả chục trang với hàng trăm bài viết mà cuối cùng vẫn không biết vấn đề nào là đúng,đáp án nên chọn thì có bực bội không :(

-----> Vì vậy túm lại xin bạn Huy_zxz "tiên phong dẫn đầu" thực hiện mong muốn chính đáng của tui(chắc cũng có nhiều bạn đồng ý) là post đáp án cho câu hỏi mà bạn đã đưa ra ở những bài trước (câu hỏi về phần phiên mã ARN) . Thanks bạn rất nhiều :D
P/S : 3 h kém 2 phút sáng rồi @-) tranh thủ post ý kiến vì mai có thể không học đc trên này. G9 all (tui cá là đã ngủ hết rồi :p )
 
Last edited by a moderator:
H

hien_chip

Đáp án rõ ràng là D.Câu này tương tự câu mà tui vừa "đấu khẩu" với bạn young mà .Nếu làm đc câu đó sao có bạn lại sai câu này he???
hâm mộ,bái phục đại ca,thức khuya dễ sợ ừ e xem lại rùi
câu 1 nhìn nhầm nên post sai.
câu 4 0,2=20%(không đúng như vậy sao?)
Sách giáo khoa cũng có nói đơn vị moocgan chính là centimoocgan(cM)ứng với tần số HVG1%
 
H

hien_chip

-----> Bạn công nhận là khoảng cách giữa 2 gen cùng nằm trên 1 NST cũng chính là khoảng cách giữa 2 alen bất kỳ của 2 gen đó cùng nằm trên 1 NST,ok he? Điều đó có nghĩa là xác suất xảy ra HVG giữa 2 alen bất kỳ cùng nằm trên 1 NST ( 2 alen thuộc 2 gen) đều bằng nhau và bằng khoảng cách giữa 2 gen đó , Ok he?? Ví dụ khoảng cách giữa 2 gen A,a và B,b trên 1 nhóm lk là x cM
----> d(A và B) = d(A và b) = d(a và B) = d(a và b) = x (với đk từng cặp alen đang xét phải cùng nằm trên 1 NST ).Nếu đồng ý thì xem tiếp he.

:D
 
Last edited by a moderator:
H

hien_chip

-----> Bạn công nhận là khoảng cách giữa 2 gen cùng nằm trên 1 NST cũng chính là khoảng cách giữa 2 alen bất kỳ của 2 gen đó cùng nằm trên 1 NST,ok he? Điều đó có nghĩa là xác suất xảy ra HVG giữa 2 alen bất kỳ cùng nằm trên 1 NST ( 2 alen thuộc 2 gen) đều bằng nhau và bằng khoảng cách giữa 2 gen đó , Ok he?? Ví dụ khoảng cách giữa 2 gen A,a và B,b trên 1 nhóm lk là x cM
----> d(A và B) = d(A và b) = d(a và B) = d(a và b) = x (với đk từng cặp alen đang xét phải cùng nằm trên 1 NST ).Nếu đồng ý thì xem tiếp he.

:D
hôm qua ngủ sớm nên không phản bác lại được ý kiên of a.Không bit có phải ý a thế này không?
cho d(a và b)=x(cM)thì d(A và B)=(d(a và b)=d(A và b)=d(a và B)=x
nhưng khoai lang thui ui!như vậy là coi khoảng cách of 2 gen trong cùng 1 nhóm liên kết cũng chính là khoảng cách of 2 NSt of cặp tương đồng đang xét rùi.
Hiền nghĩ anh đang coi việc xảy ra HVG thì sẽ xảy ra 2 th KG of P and M.Nhưng e lại nghĩ rằng:HVG chỉ tạo ra các giao tử hoán vị qua giảm phân,sau đó qua thụ tinh mới làm xuất hiện các KG tái tổ hợp(chính là Ab/aB trong trường hợp này)
P chỉ có 1 KG(AB/ab)(vì A liên kết với B) kiểu gen Ab/aB chỉ xuất hiện ở thế hệ tiếo theo thôi!
nếu có gì phật ý anh đừng giận vì anh từng nói topic để mọi người trinh bày suy nghĩ of minh hay sao?mà suy nghĩ of e đa bị anh làm cho nó phải nung nấu cả ngày hôm qua để suy nghĩ cho vấn để này rui!
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoaithui

Đáp án rõ ràng là D.Câu này tương tự câu mà tui vừa "đấu khẩu" với bạn young mà .Nếu làm đc câu đó sao có bạn lại sai câu này he???
hâm mộ,bái phục đại ca,thức khuya dễ sợ ừ e xem lại rùi
câu 1 nhìn nhầm nên post sai.
câu 4 0,2=20%(không đúng như vậy sao?)
Sách giáo khoa cũng có nói đơn vị moocgan chính là centimoocgan(cM)ứng với tần số HVG1%

----> Hic,ai phải hâm mộ ai đây cô nương?? :D Ngủ sớm dậy sớm he :D (trong khi tui thì chưa đc ngủ mà sắp phải dậy rồi @-) )
------> SGK đã post zậy thì nghĩa là 0,2 đơn vị Morgan phải là 0,2 của 1% HVG ====> f = 0,2 x 0,01 = 0,002 (không đúng hả cô nương?? :D )
----> Nếu tính ra f=20% thì hoá ra xem đơn vị Morgan là 100cM rồi??? Trong khi ai vừa nói SGK có nói "đơn vị moocgan chính là centimoocgan(cM)ứng với tần số HVG1%" ở trên kia hả?? :cool: (1% = 1cM chứ không phải 1% =100cM)
 
Last edited by a moderator:
C

cukhoaithui

chiêu cuối @@ sắp gục rồi

hôm qua ngủ sớm nên không phản bác lại được ý kiên of a.Không bit có phải ý a thế này không?
cho d(a và b)=x(cM)thì d(A và B)=(d(a và b)=d(A và b)=d(a và B)=x
----> Đúng zậy,ý tui là rứa :D (*)nhưng khoai lang thui ui!như vậy là coi khoảng cách of 2 gen trong cùng 1 nhóm liên kết cũng chính là khoảng cách of 2 NSt of cặp tương đồng đang xét rùi.
----> Hử??? Câu này làm tui...tỉnh ngủ luôn @-) Sao lại hiểu là khoảng cách của 2 gen lại chính là khoảng cách của 2 NST trong cặp tương đồng đc???? :confused: Chưa bao giờ có ai nói đến chuyện tính xem khoảng cách giữa 2 NST trong cặp tương đồng là bao nhiêu vì chưa biết có tính đc không,quan trọng là...để làm gì? Tui đâu có nói như zậy đâu??Mà cũng không nên hiểu hay nói như zậy,đó là 2 vấn đề không liên quan đến nhau.Làm sao mà khoảng cách giữa 2 alen trên cùng 1 NST (giả sử gọi là X) lại chính là khoảng cách giữa 2 NST trong cặp tương đồng chứa NST X đó đc . Xem lại chỗ này nha cô nương :D

Hiền nghĩ anh đang coi việc xảy ra HVG thì sẽ xảy ra 2 th KG of P and M.Nhưng e lại nghĩ rằng:HVG chỉ tạo ra các giao tử hoán vị qua giảm phân,sau đó qua thụ tinh mới làm xuất hiện các KG tái tổ hợp(chính là Ab/aB trong trường hợp này)
----> Thì tui cũng hiểu zậy mà :D Điều tui muốn nói ở đây là vì tui và bạn đều đã thống nhất ý kiến mà tui đánh dấu (*) trên kia là chính xác,nên tui thấy không có lí do gì lại loại đi TH cá thể dị hợp có KG Cd/cD :) Vì trong quần thể vẫn có Kg này( lưu ý là Kg này có thể có trước khi thức hiện phép lai cá thể dị hợp kia,chứ không phải là phải chờ đến thế hệ sau đâu nha ---> vì quần thể có tính đa hình về KG và KH),và vì chi tiết đề cho "gen C và D lk với nhau" không có nghĩa là chúng phải luôn xuất hiện cùng nhau trên 1 NST ===> vẫn có Th KG Cd/cD,chỉ do nó không thoả đáp án nên phải loại,nếu có đáp án thoả kết quả của nó thì vẫn tính vào :) (Tui viết khá dài dòng nên tốt nhất bạn nên xem từ từ để hiểu chính xác ý tui nói he :) )


nếu có gì phật ý anh đừng giận vì anh từng nói topic để mọi người trinh bày suy nghĩ of minh hay sao?mà suy nghĩ of e đa bị anh làm cho nó phải nung nấu cả ngày hôm qua để suy nghĩ cho vấn để này rui!
-----> Trời,nếu tui mà để bụng chuyện đó thì còn post bài thảo luận đến...quên ngủ như zậy không?? :D Đã nói là cứ thảo luận vô tư mà,tại sao phải giận khi đc người khác góp ý về lập luận của mình (điều đó giúp mình hiểu rõ hơn về bản thân và về vấn đề mình đang quan tâm mà :) )
------> Túm lại là cứ vô tư đi cô nương,càng thảo luận nhiều càng khoái :D

P/S : nhưng chắc hôm nay chỉ đến đây thôi @-) có cảm giác sắp gục rồi b-( .Ah,tui xưng hô với tất cả mọi người trong forum này đều là tui...bạn :) Giờ bạn kêu tui bằng anh thì tui kêu bằng em hay muốn vẫn kêu bạn như cũ :p (chuyện này nhỏ nhưng nếu cứ người xưng 1 đường người hô 1 nẻo thì...khó xem quá :D ) .Mai tính tiếp he :) .Chào 1 ngày mới,chúc vui vẻ và chúc tui...ngủ ngon (trong 2 tiếng sắp tới =(( ).Have a nice day :)
 
Last edited by a moderator:
H

hien_chip

----> Hic,ai phải hâm mộ ai đây cô nương?? :D Ngủ sớm dậy sớm he :D (trong khi tui thì chưa đc ngủ mà sắp phải dậy rồi @-) )
------> SGK đã post zậy thì nghĩa là 0,2 đơn vị Morgan phải là 0,2 của 1% HVG ====> f = 0,2 x 0,01 = 0,002 (không đúng hả cô nương?? :D )
----> Nếu tính ra f=20% thì hoá ra xem đơn vị Morgan là 100cM rồi??? Trong khi ai vừa nói SGK có nói "đơn vị moocgan chính là centimoocgan(cM)ứng với tần số HVG1%" ở trên kia hả?? :cool: (1% = 1cM chứ không phải 1% =100cM)

em cũng
đang thắc mắc là con người ít ngủ như anh không bit có sống thọ không nhỉ,em đề nghị để bảo vệ 1 VIP cua topic(sợ có ngày sẽ bị tuyệt chủng)thì anh phải ăn,uống,ngủ,nghỉ 1 cách cân bằng.(ví như em đây nì(hi hi))
ừa!giờ mới đọc lại chắc bạn ý post nhầm thui.anh nắm chắc kiến thức nhỉ?nhưng thầy e nói là khi đi thi còn phải đoán được ý tác gỉ mún hỏi cái gì nữa đợi đến lúc thi xong rùi mới thắc mắc mấy người ra để thì mình rớt đài rùi.
 
Last edited by a moderator:
H

hien_chip

----> Thì tui cũng hiểu zậy mà Điều tui muốn nói ở đây là vì tui và bạn đều đã thống nhất ý kiến mà tui đánh dấu trên kia là chính xác,nên tui thấy không có lí do gì lại loại đi TH cá thể dị hợp có KG Cd/cD Vì trong quần thể vẫn có Kg này( lưu ý là Kg này có thể có trước khi thức hiện phép lai cá thể dị hợp kia,chứ không phải là phải chờ đến thế hệ sau đâu nha ---> vì quần thể có tính đa hình về KG và KH),và vì chi tiết đề cho "gen C và D lk với nhau" không có nghĩa là chúng phải luôn xuất hiện cùng nhau trên 1 NST ===> vẫn có Th KG Cd/cD,chỉ do nó không thoả đáp án nên phải loại,nếu có đáp án thoả kết quả của nó thì vẫn tính vào (Tui viết khá dài dòng nên tốt nhất bạn nên xem từ từ để hiểu chính xác ý tui nói he )

HA HA!thế bên ấy thích gọi là gì thế!uh!nghĩ lại thấy gọi anh em làm cho topic mât tính khách quan đi 1 chút.Vậy thì gọi tui và bạn vậy(gọi vầy lợi cho củ lang lắm lắm,trẻ được vài tuổi ha!)hihi
Quay lại vấn đề of bạn,lưu ý là chỉ xét ở 1 cá thể chứ đâu xét trong 1 quần thể đa hình,cá thể đã mang kiểu gen này thì thôi không mang kiểu gen khác.(những trường hợp ta xét các khả năng mà cá thể có thể có là vì để không giới hạn(Ví như nếu đề cho là:cho gen có 2 alen A và a liên kêt với gen có 2 alen B và b thì sẽ có 2 trường hợp như tui đã nghĩ hôm trước và bạn cũng đã đồng ý với quan điểm này)nhưng đề lại cho hẳn là gen a liên kêt với b rùi tức là đã cố định nó chỉ có thể có kiểu gen:AB/ab(chỉ có KG nì thì a mới có thể lk với b thui)
MÀ SAO CÁC BẠN KHÁC KHÔNG CÓ Ý KIẾN RÌ VỀ VẤN ĐỀ NÀY THẾ?
Xin mọi người đọc kĩ rùi cho Hiền ý kiến với nhé!Càng nhìu người thảo luận thì vần đề càng sáng tỏ.[/COLOR]
 
Last edited by a moderator:
C

congchua_halife

Đề nghị mấy người viết chữ nhỏ cho người khác đọc với nhìn cái chữ mà người khác muốn xỉu.......................................
 
Top Bottom