[Sinh Học 12]Di truyền học

H

hocmai.sinhhoc

Công thức tính số alen trội (lặn)

Hướng dẫn:
Nếu có n cặp gen dị hợp, PLĐL, tự thụ thì tần số xuất hiện tổ hợp gen có a alen trội ( hoặc lặn )
=2nCa/4^n.
Em áp dụng công thức này để tính nhé!
Chúc em học tốt!
 
B

bon_bon3213

hocmai.sinhhoc cho mình hỏi, ở giả thuyết siêu trội, tại sao hai alen cùng một gen (locut) lại khác nhau về chức phận được?
 
A

anhhungboyhp95

Nhờ thầy Quang Anh và các bạn giúp cho mình với

Câu 1:F1 chứa 3 cặp gen dị hợp, khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu như sau: ABD=10, ABd=10, AbD=190, Abd=190, aBD=190, aBd=190, abD=10, abd=10
Xác định tần số hoán vị gen của F1?
Câu 2: Ở một loài thực vật: P:lá quăn, hạt trắng x lá thẳng, hạt đỏ, thu được F1: 100% lá quăn, hạt đỏ. Cho F1xF1 ra F2 gồm 20000 cây với 4 kiểu hình, trong đó lá thẳng, hạt đỏ chiếm 4800 cây.
1, Giải thích hiện tượng di truyền
2, Viết sơ đồ lai từ P đến F2
3, Nếu F2 cũng thu được 20000 cây trong đó có 3750 cây lá thẳng cây lá thẳng, hạt đỏ. Kết quả này phải được giải thích như thế nào?
Câu 3: Khi cho 2 cơ thể thực vật thuần chủng: cây hoa đỏ, quả dẹt và ngọt với cây hoa vàng, quả tròn và chua thu được F1 dị hợp cả 3 cặp gen và có kiểu hình là cây hoa đỏ, quả tròn và ngọt. Đem các cây F1 lai phân tích, đời con thu được kết quả sau:
222 cây hoa đỏ, quả dẹt, ngọt
212 cây hoa vàng, quả tròn, chua
52 cây hoa vàng, quả dẹt, ngọt
54 cây hoa đỏ, quả tròn, chua
26 cây hoa đỏ, quả dẹt, chua
20 cây hoa vàng, quả tròn, ngọt
8 cây hoa đỏ, quả tròn, ngọt
6 cây hoa vàng, quả dẹt, chua
Xác định khoảng cách của các gen trên nhiễm sắc thể
Mong thầy Quang Anh và các bạn giỏi sinh học giúp mình với mình đang cần gấp
 
T

tuonghuy333_2010

[Sinh học 12]Mình thắc mắc 1 xí

cái kiểu hình 9:7 khi cho tự thụ thì kiểu hình sau như thế nào ạ và cụ thể kiểu hình giống 9 là bao nhiêu %
cảm ơn@-) @-) @-) @-) @-)@-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-) @-)
 
H

hocmai.sinhhoc

Một số bài tập hoán vị gen

[FONT=.VnTime]1. NhËn d¹ng: F1(P) chøa 3 cÆp gen dÞ hîp gi¶m ph©n cho 8 lo¹i giao tö chia thµnh 2 nhãm , mét nhãm gåm 4 lo¹i cã tØ lÖ (sè l­îng) lín , nhãm gåm 4 lo¹i cã tØ lÖ (sè l­îng ) nhá h¬n. §©y chÝnh lµ tr­êng hîp Ba cÆp gen trªn hai cÆp nhiÔm s¾c thÓ.[/FONT]
[FONT=.VnTime]* tÇn sè ho¸n vÞ gen= (10.4)/4.(10+190)[/FONT]
[FONT=.VnTime]3. Hướng dẫn: [/FONT]
[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]Quy ­íc gen: A : hoa ®á a: hoa vµng[/FONT]
[FONT=.VnTime]B : Qu¶ trßn b: Qu¶ dÑt[/FONT]
[FONT=.VnTime]D : Qu¶ ngät d : Qu¶ chua[/FONT]
[FONT=.VnTime]KiÓu h×nh:H[/FONT][FONT=.VnTime]oa ®á, qu¶ dÑt, ngät vµ c©y hoa vµng, qu¶ trßn, chua [/FONT][FONT=.VnTime]chiÕm tØ lÖ lín nhÊt sinh ra do kiªn kÕt.[/FONT]
[FONT=.VnTime]AbD, aBd[/FONT]
[FONT=.VnTime]- KiÓu h×nh hoa ®á qu¶ trßn, ngät vµ hoa vµng qu¶ dÑt, chua cã tØ lÖ nhá nhÊt do ®ã gen B ph¶I n»m gi÷a A vµ D [/FONT]
[FONT=.VnTime]-fAB = (54+ 52+ 8 +6)/600[/FONT]
[FONT=.VnTime]- fBD= (26 + 20 + 8 +6)/600[/FONT]
[FONT=.VnTime]- TrËt tù c¸c gen: A b D[/FONT]
[FONT=.VnTime]a B d [/FONT]
[FONT=.VnTime]-fkÐp thùc tÕ =(8+6)/600[/FONT]
[FONT=.VnTime]- fkÐp lÝ thuyÕt=fAB xfBD.[/FONT]
[FONT=.VnTime]-HÖ sè trïng hîp =fkÐp thùc tÕ / fkÐp lÝ thuyÕt[/FONT]
[/FONT]
 
D

dinhhuyx1

bài tập về đột biến gen. Rất mong các bạn dành chút thời gian hướng dẫn cho mình chút. thanks!

Một gen dài 4080 Ao, có hiệu số Nu loại A với loại không bổ sung với nó là 10%. Do đột biến, gen mất đi một đoạn chứa 30X và sau đột biến tỷ lệ các loại nucleotit không thay đổi. Gen sau đột biến có mạch 1 chứa 180X và 294G. tính số lượng từng loại nu của gen sau đột biến.

mình ko hiểu mất 1 đoạn 30X thì có mất 30G tương ứng hay ko? mong các bạn giải sớm giúp mình nhé!
 
C

canhcutndk16a.

Đè bài này bạn lấy ở đâu vậy? Mình thây nó quá vô lí và mâu thuẫn nhau.
Một gen dài 4080 Ao, có hiệu số Nu loại A với loại không bổ sung với nó là 10%.
\Rightarrow gen này là gen ở sv nhân thực và gồm 2 mạch có số nu tuân thủ theo NTBS \Rightarrow mất 30X tương ứng vs mất 30G

Một gen dài 4080 Ao\Rightarrow[TEX]2A+2G=4080.2/3,4=2400[/TEX]

có hiệu số Nu loại A với loại không bổ sung với nó là 10% \Rightarrow[TEX]A=T=30%; G=X=20%[/TEX]

\Rightarrowgen trước đb có [TEX]A=T=2400.30%=720; G=X=480[/TEX]

Do đột biến, gen mất đi một đoạn chứa 30X \Rightarrow gen sau đb có [TEX]X=G=480-30=450[/TEX]

Gen sau đột biến có mạch 1 chứa 180X và 294G \Rightarrow số G của gen sau đb là [TEX]G=180+294=474[/TEX] \Rightarrow Quá vô lí
 
Last edited by a moderator:
D

dinhhuyx1

gửi bạn canhcutndk16a

bạn ah. nhưng đề cho sau đột biên tỷ lệ các loại nu ko thay đổi mà.
ta có l= 4080Ao\RightarrowN = 2400 NU. Theo để thì A-G=10%
A+G= 50% \Rightarrow A=T= 30%=720nu, G=X= 20%= 480nu. Do đột biên, gen mất 1 đoạn 30X tương đương 30G. Nên số nu sau đb : G =X = 480-30 = 450nu= 30%,
A=T = 675 = (450x20):30 <- 20% vì sau đột biến tỷ lệ các loại nu ko thay đổi.

mạch 1 có T1=180=A2, mà A=T= A1+T1=675\Rightarrow A1=675-180=495=T2
G1=294=X2, mà G=X= G1+G2= 450\Rightarrow G2=450-294=156=X1.

không biết ý bạn thế nào. bài này con dài nữa nhưng mình chỉ ko hiểu 1 đoạn ý nên ko biết tính.
 
A

anhhungboyhp95

Câu hỏi mong cô hocmai giúp đỡ?

[FONT=&quot]Bài 1:[/FONT][FONT=&quot] Một cặp vợ chồng bình thường sinh ra con đầu bị bạch tạng [/FONT]
[FONT=&quot]Đứa con thứ 2 của họ có bị bạch tạng không? Xác suất bằng bao nhiêu?[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu lần hai sinh đôi khác trứng , xác suất để một trong hai đứa con con này 1 bạch tạng 1 bình thường là ?[/FONT]
[FONT=&quot]Bài 2: [/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Bệnh bạch tạng ở người do alen lăn trên NST thường quy định.Một cặp vợ chồng đều dị hợp về cặp gen trên, họ có ý định sinh 3 người con.
Xác suất để họ sinh được 2 trai và 1 gái trong đó ít nhất có được 1 người con bình thường là bao nhiêu?
[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
 
H

haichaustudy

Bài tập tự luyện tương tác gen

Câu 11. Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1
lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau thì tỉ lệ
bí quả tròn dị hợp xuất hiện là
A. 1/8. B. 2/3. C. 1/4. D. 3/8.
cho mình hỏi câu này vì sao chọn D
 
T

tina0108

[Sinh 12] cách tính chiều dài trung bình của nhiễm sắc thể và số phân tử Histon?

1) Một đoạn sợi cơ bản gồm 10 nucleoxom.số phân tử Histon có trong đoạn sợi cơ bản lần lượt là:
A.79
B.89
C.98
D.69
2) Tế bào lưỡng bội của một loài có 14 NST gồm 9,8.10^8 cặp Nucleotit.Chiều dài trung bình của 1 NST lúc tháo xoắn là:
A.24 cm
B.23 mm
C.23,8 nm
D. 23,8 A
 
D

ducdao_pvt

1) Một đoạn sợi cơ bản gồm 10 nucleoxom.số phân tử Histon có trong đoạn sợi cơ bản lần lượt là:
A.79
B.89
C.98
D.69

1 nuclexom \Rightarrow 8 histon
Giữa 2 nuclexom kế tiếp nhau lại có 1 histon
\Rightarrow 10 nucleoxom \Rightarrow 89

2) Tế bào lưỡng bội của một loài có 14 NST gồm 9,8.10^8 cặp Nucleotit.Chiều dài trung bình của 1 NST lúc tháo xoắn là:
A.24 cm
B.23 mm
C.23,8 nm
D. 23,8 A

[TEX]N_{1 NST}[/TEX] = 7.[TEX]10^{7}[/TEX] cặp nu
\Rightarrow L = 7.[TEX]10^{7}[/TEX].3,4 = 23,8 mm


Câu 11. Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1
lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau thì tỉ lệ bí quả tròn dị hợp xuất hiện là
A. 1/8. B. 2/3. C. 1/4. D. 3/8

P: AABB (dẹt) x aabb (dài)
F1: AaBb (dẹt)
F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài
\Rightarrow 4: 3:1
F1: AaBb x Aabb (hoặc AaBb x aaBb)
F2: 1AAbb: 1AABb: 2Aabb: 2AaBb: 1aabb: 1aaBb
Tròn: 1AAbb, 2Aabb, 1aaBb
Bí quả tròn dị hợp xuất hiện là: 2Aabb, 1aaBb
\Rightarrow D
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.sinhhoc

Mộ số bài tập xác suất

Chào em!
Bài 1: Một cặp vợ chồng bình thường sinh ra con đầu bị bạch tạng
Đứa con thứ 2 của họ có bị bạch tạng không? Xác suất bằng bao nhiêu?
Nếu lần hai sinh đôi khác trứng , xác suất để một trong hai đứa con con này 1 bạch tạng 1 bình thường là?
Hướng dẫn: Ở bài này, em cần chú ý: bố mẹ bình thường, sinh con đầu lòng bị bạch tạng, chứng tỏ bạch tạng là do gen lặn quy định, bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp.

SĐL: Aa x Aa
F1: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa.
Vì mỗi lần sinh là một lần độc lập nên đứa con thứ 2 vẫn có thể bị bạch tạng và xác suất sinh đứa con thứ 2 bị bạch tạng là 25%.
Nếu lần hai sinh đôi khác trứng , xác suất để một trong hai đứa con con này 1 bạch tạng 1 bình thường là: 2C1.(1/4).(3/4)=6/16.
Bài 2. Bệnh bạch tạng ở người do alen lăn trên NST thường quy định.Một cặp vợ chồng đều dị hợp về cặp gen trên, họ có ý định sinh 3 người con.
Xác suất để họ sinh được 2 trai và 1 gái trong đó ít nhất có được 1 người con bình thường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:
Xác suất họ sinh được 2 con trai, 1 con gái là: 2C3.(1/2)^2.(1/2)^1 = (3/8)
Viết SĐL, và từ SĐL dễ thấy xác suất con bị bệnh là : 1/4
Xác suất không có người con nào bình thường là: (1/4)^3 -> XS có ít nhất một con bình thường là: 1-(1/4)^3 = 63/64
Vậy XS là để họ sinh được 2 trai và 1 gái trong đó ít nhất có được 1 người con bình thường là:
3/8.63/64 = 36,91%

Chúc em học tốt nhé!
 
H

haichaustudyP: AABB (dẹt) x aabb (dài)
F1: AaBb (dẹt)
F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài
\Rightarrow 4: 3:1
F1: AaBb x Aabb (hoặc AaBb x aaBb)
F2: 1AAbb: 1AABb: 2Aabb: 2AaBb: 1aabb: 1aaBb
Tròn: 1AAbb, 2Aabb, 1aaBb
Bí quả tròn dị hợp xuất hiện là: 2Aabb, 1aaBb
\Rightarrow D

cho F1 lai với nhau thì phải là AaBb X AaBb chứ?
vÌ SAO LÀ AaBb x Aabb (hoặc AaBb x aaBb)
 
T

tuannd2009

e. Xác xuất xuất hiện một đúa con trai mắc bệnh , con gái bình thường: 1/2 . 1/4 . 1/2 . 3/4 = 3/64.
thưa cô theo em bài này phải là kết quả bằng 9,375 % chứ ạ?????/
 
C

canhcutndk16a.

e. Xác xuất xuất hiện một đúa con trai mắc bệnh , con gái bình thường: 1/2 . 1/4 . 1/2 . 3/4 = 3/64.
thưa cô theo em bài này phải là kết quả bằng 9,375 % chứ ạ?????/
đáp án 3/64 là đúng rồi bạn nhé
- XS sinh con trai = con gái =1/2
- XS sinh con bị bệnh 1/4
- XS sinh con ko bị bệnh 3/4

=> XS xuất hiện một đúa con trai mắc bệnh , con gái bình thường: 1/2 . 1/4 . 1/2 . 3/4 = 3/64.
 
M

minonano

các bạn ơi giúp mình bài này với:
ở ngưòi tính trạng bạch tạng là đột biến do gen lặn quy định. trong 1 gia đình bố mẹ đều da bình thường sinh ra người con bị bạch tạng. lần sinh thứ 2 là sinh đôi cùng trứng thì xác suất để cả 2 đứa trẻ này đều có da bạch tạng là bao nhiêu phần trăm.
cảm ơn các bạn rất nhiều
 
H

haichaustudyDạ thưa bạn, bạn đã đọc kĩ đề chưa? "F1 lai với bí quả tròn" F1 là quả dẹt đâu phải quả tròn

Câu 11. Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1
lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài.Nếu cho F1 lai với nhau thì tỉ lệ bí quả tròn dị hợp xuất hiện là
A. 1/8. B. 2/3. C. 1/4. D. 3/8
Đề ghi là cho Bí dẹt lai với nhau Đáp án phải là 1/4 chứ
 
Top Bottom