Ngoại ngữ Học Tiếng Anh không khó, mỗi ngày 5 câu trắc nghiệm.

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,034
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Bài tập ngày 20.10.2021
131. She has just taken the examination _________ Maths.
A. for B. at C. on D. in
132. The telephone was_________ by Alexander Bell.
A. invent B. invented C. inventing D. inventor
133. I’m very proud_________ my school.
A. from B. at C. of D. off
134. She did the test very well and I did it well ________.
A. even B. also C. too D. so
135. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.
A. and B. so C. but D. because
 
 • Like
Reactions: iwasyourfriend

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Bài tập ngày 20.10.2021
131. She has just taken the examination _________ Maths.

A. for B. at C. on D. in
132. The telephone was_________ by Alexander Bell.
A. invent B. invented C. inventing D. inventor
133. I’m very proud_________ my school.
A. from B. at C. of D. off
134. She did the test very well and I did it well ________.
A. even B. also C. too D. so
135. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.
A. and B. so C. but D. because
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
Bài tập ngày 20.10.2021
131. She has just taken the examination _________ Maths.

A. for B. at C. on D. in
132. The telephone was_________ by Alexander Bell.
A. invent B. invented C. inventing D. inventor
133. I’m very proud_________ my school.
A. from B. at C. of D. off
134. She did the test very well and I did it well ________.
A. even B. also C. too D. so
135. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.
A. and B. so C. but D. because
 
 • Like
Reactions: npan_184

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
131. She has just taken the examination _________ Maths.
A. for B. at C. on D. in
132. The telephone was_________ by Alexander Bell.
A. invent B. invented C. inventing D. inventor
133. I’m very proud_________ my school.
A. from B. at C. of D. off
134. She did the test very well and I did it well ________.
A. even B. also C. too D. so
135. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.
A. and B. so C. but D. because
 
 • Like
Reactions: npan_184

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
13
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
131. She has just taken the examination _________ Maths.
A. for B. at C. on D. in
132. The telephone was_________ by Alexander Bell.
A. invent B. invented C. inventing D. inventor
133. I’m very proud_________ my school.
A. from B. at C. of D. off
134. She did the test very well and I did it well ________.
A. even B. also C. too D. so
135. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.
A. and B. so C. but D. because
 
 • Like
Reactions: npan_184

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
131. She has just taken the examination _________ Maths.
A. for B. at C. on D. in
132. The telephone was_________ by Alexander Bell.
A. invent B. invented C. inventing D. inventor
133. I’m very proud_________ my school.
A. from B. at C. of D. off
134. She did the test very well and I did it well ________.
A. even B. also C. too D. so
135. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.
A. and B. so C. but D. because
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,034
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án bài tập ngày 20.10.2021
131. She has just taken the examination _________ Maths.
A. for B. at C. on D. in
 • Đáp án: D
 • Dịch: Cô ấy vừa làm bài kiểm tra môn Toán.
132. The telephone was_________ by Alexander Bell.
A. invent B. invented C. inventing D. inventor
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Thì quá khứ đơn dạng bị động
 • Dịch: Điện thoại được phát minh bởi Alexander Bell.
133. I’m very proud_________ my school.
A. from B. at C. of D. off
 • Đáp án: C
 • Giải thích: tobe proud of st (tự hào về cái gì)
 • Dịch: Tôi rất tự hào về trường của mình.
134. She did the test very well and I did it well ________.
A. even B. also C. too D. so
 • Đáp án: C
 • Dịch: Cô ấy đã làm bài kiểm tra rất tốt và tôi cũng làm tốt.
135. He worked very hard, _________ he passed the exam easily.
A. and B. so C. but D. because
 • Đáp án: B
 • Dịch: Anh ấy làm việc rất chăm chỉ, vì vậy anh ấy đã vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,034
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Bài tập ngày 22.10.2021
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
 
 • Like
Reactions: wyn.mai

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,034
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án bài tập ngày 22.10.2021
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
 • Đáp án: B
 • Chỗ trống cần danh từ nên chọn B
 • Dịch: Anh ấy là một thợ thủ công ở công xưởng của chú anh ấy.
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
 • Đáp án: C
 • Dịch: Sơn mài Việt Nam hiện có sẵn để mua trực tuyến.
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
 • Đáp án: C
 • Dịch: Những nghề thủ công đó có thể đối mặt với những thách thức khi mất nghề thủ công.
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
 • Đáp án: B
 • Dịch: Mũ nón Huế có bao nhiêu lớp lá?
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
 • Đáp án: B
 • Cụm từ: tourist attraction (n) điểm thu hút khách du lịch
 • Dịch: Tôi biết một số địa điểm du lịch thú vị trong thành phố mà bạn muốn ghé thăm.
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,034
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Bài tập ngày 25.10.2021
141. The car has been .................... in clay.
A. moulded B. woven C. embroidered
142. The scarf embroidered with gold .................... is the most expensive one in our shop.
A. frame B. layer C. thread
143. The boys are playing games, .................... the girls are watching TV.
A. so B. nor C. and
144. I tried my best in the final test, .................... the result was not as good as I expected.
A. but B. so C. for
145. He lost the key, .................... he couldn’t get into the house.
A. yet B. or C. so
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,034
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án bài tập ngày 25.10.2021
141. The car has been .................... in clay.
A. moulded B. woven C. embroidered
 • Đáp án: A
 • Dịch: Chiếc xe đã được đúc trong đất sét.
142. The scarf embroidered with gold .................... is the most expensive one in our shop.
A. frame B. layer C. thread
 • Đáp án: C
 • Dịch: Chiếc khăn thêu bằng sợi vàng là chiếc đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi.
143. The boys are playing games, .................... the girls are watching TV.
A. so B. nor C. and
 • Đáp án: C
 • Dịch: Các bạn trai đang chơi game, và các bạn gái đang xem TV.
144. I tried my best in the final test, .................... the result was not as good as I expected.
A. but B. so C. for
 • Đáp án: A
 • Dịch: Tôi đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra cuối cùng, nhưng kết quả không như tôi mong đợi.
145. He lost the key, .................... he couldn’t get into the house.
A. yet B. or C. so
 • Đáp án: C
 • Dịch: Anh ta bị mất chìa khóa, vì vậy anh ta không thể vào được nhà.
 
 • Like
Reactions: iwasyourfriend

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,350
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Bài tập ngày 22.10.2021
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts

136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................

A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?

A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Bài tập ngày 22.10.2021
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.

A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
 
 • Like
Reactions: npan_184

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,042
8,862
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Bài tập ngày 22.10.2021
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
1B
2C
3A
4B
5B
 

Hưng Gia...

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2021
30
452
56
Quảng Ngãi
THCS Trần hưng Đạo
Bài tập ngày 22.10.2021
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
Bài tập ngày 22.10.2021
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.

A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
 
 • Like
Reactions: npan_184

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
136. He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.
A. attraction B. artisan C. embroider
137. Vietnamese .................... is now available to purchase online.
A. lacquer B. lacquers C. lacquerware
138. Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................
A. authenticity B. sculpture C. craft
139. How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?
A. surface B. layers C. frames
140. I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.
A. sculptures B. attractions C. handicrafts
 
Top Bottom