Ngoại ngữ Học Tiếng Anh không khó, mỗi ngày 5 câu trắc nghiệm.

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Bài tập ngày 13.10.2021
116. We have many well__________teachers here.

A. quality
B. qualify
C. qualified
D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells
B. sold
C. would sell
D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go
B. went
C. will
D. had gone

119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do
B. doesn’t do
C. won’t do
D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass
B. would pass
C. passes
D. passed
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế

116. We have many well__________teachers here.

A. quality
B. qualify
C. qualified
D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells
B. sold
C. would sell
D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go
B. went
C. will
D. had gone

119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do
B. doesn’t do
C. won’t do
D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass
B. would pass
C. passes
D. passed
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
13
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
116. We have many well__________teachers here.
A. quality
B. qualify
C. qualified
D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells
B. sold
C. would sell
D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go
B. went
C. will
D. had gone

119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do
B. doesn’t do
C. won’t do
D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass
B. would pass
C. passes
D. passed
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
116. We have many well__________teachers here.
A. quality
B. qualify
C. qualified
D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells
B. sold
C. would sell
D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go
B. went
C. will
D. had gone

119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do
B. doesn’t do
C. won’t do
D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass
B. would pass
C. passes
D. passed
 

Hoàng Ngọc Huyền Vy

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười 2021
10
63
16
13
Hà Nội
116. We have many well__________teachers here.
A. quality
B. qualify
C. qualified
D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells
B. sold
C. would sell
D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go
B. went
C. will
D. had gone

119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do
B. doesn’t do
C. won’t do
D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass
B. would pass
C. passes
D. passed
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
116. We have many well__________teachers here.
A. quality B. qualify C. qualified D. qualification
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells B. sold C. would sell D. would sold
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go B. went C. will D. had gone
119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do B. doesn’t do C. won’t do D. can’t do
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass B. would pass C. passes D. passed
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án ngày 13.10.2021
116. We have many well__________teachers here.
A. quality B. qualify C. qualified D. qualification
 • Đáp án: C
 • Cụm từ: well-qualified (a) có trình độ tốt
 • Dịch: Chúng tôi có nhiều giáo viên có trình độ tốt.
117. She said to me that she______that car the following day.
A. sells B. sold C. would sell D. would sold
 • Đáp án: C
 • Giải thích: Câu gián tiếp nên thì tương lai đơn đổi will thành would
 • Dịch: Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ bán chiếc xe đó vào ngày hôm sau.
118. He asked me where I______ the previous day.
A. go B. went C. will D. had gone
 • Đáp án: D
 • Giải thích: Câu gián tiếp nên thì quá khứ đơn lùi xuống quá khứ hoàn thành
 • Dịch: Anh ấy hỏi tôi đã đi đâu vào ngày hôm trước.
119. The teacher asked her why she______the test.
A. didn’t do B. doesn’t do C. won’t do D. can’t do
 • Đáp án: A
 • Giải thích: Câu gián tiếp nên thì hiện tại đơn lùi xuống quá khứ đơn
 • Dịch: Cô giáo hỏi cô tại sao cô không làm bài kiểm tra.
120. I asked her if she______the following exam.
A. will pass B. would pass C. passes D. passed
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Câu gián tiếp nên thì tương lai đơn đổi will thành would
 • Dịch: Tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy sẽ vượt qua kỳ thi sau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài tập 15.10.2021
121. They _________ in that house for several months.
A. live B. are living C. lived D. have lived
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Bài tập 15.10.2021
121. They _________ in that house for several months.

A. live B. are living C. lived D. have lived
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
121. They _________ in that house for several months.
A. live B. are living C. lived D. have lived
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
121. They _________ in that house for several months.
A. live B. are living C. lived D. have lived
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Bài tập 15.10.2021
121. They _________ in that house for several months.

A. live B. are living C. lived D. have lived
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế

121. They _________ in that house for several months.

A. live B. are living C. lived D. have lived
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
Bài tập 15.10.2021
121. They _________ in that house for several months.

A. live B. are living C. lived D. have lived
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án bài tập 15.10.2021
121. They _________ in that house for several months.
A. live B. are living C. lived D. have lived
 • Đáp án: D
 • Giải thích: Thì hiện tại hoàn thành (dấu hiệu: for several months)
 • Dịch: Họ đã sống trong ngôi nhà đó được vài tháng.
122. It rains heavily, _________ I can’t go to the movie with you.
A. because B. and C. so D. but
 • Đáp án: C
 • Dịch: Trời mưa rất to, vì vậy tôi có thể đi xem phim cùng bạn.
123.My father_________ teaching in a small village 10 years ago.
A. is starting B. started C. starts D. has started
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Thì quá khứ đơn (dấu hiệu: 10 years ago)
 • Dịch: Cha tôi đã bắt đầu dạy học ở một ngôi làng nhỏ cách đây 10 năm.
124. Minh wishes he_________ a new bike.
A. has B. would have C. had D. will have
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Điều ước không có thực ở hiện tại
 • Dịch: Minh ước anh sẽ có một chiếc xe đạp mới.
125. I wish you________ it again.
A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do
 • Đáp án: D
 • Giải thích: Điều ước không có thực ở hiện tại
 • Dịch: Tôi ước bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài tập ngày 18.10.2021
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for​
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
15
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,483
301
Bình Phước
.
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for​
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for
 
 • Like
Reactions: npan_184

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for
 
 • Like
Reactions: npan_184

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for
 
 • Like
Reactions: npan_184

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,038
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đáp án bài tập ngày 18.10.2021
126. I can’t go to the park with you________ it is raining.
A. so B. because C. and D. but
 • Đáp án: B
 • Dịch: Tôi có thể đi đến công viên với bạn vì trời đang mưa.
127. He wishes he_________ speak English well.
A. can B. could C. would D. will
 • Đáp án: B
 • Dịch: Anh ấy ước mình có thể nói tiếng Anh tốt.
128. It was an_________ day.
A. enjoy B. enjoyable C. enjoyment D. enjoyably
 • Đáp án: B
 • Giải thích: Vị trí trống cần tính từ
 • Dịch: Đó là một ngày thú vị.
129. They walked _________ half an hour to reach the village.
A. in B. in C. to D. for
 • Đáp án: D
 • Dịch: Họ đi bộ trong nửa giờ để đến làng.
130. We will be there_________ 5 o’clock yesterday.
A. on B. in C. at D. for
 • Đáp án: C
 • Giải thích: Trước giờ dùng giới từ “at”
 • Dịch: Chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào lúc 5 giờ sáng hôm qua.
 
Top Bottom