Hóa 12 Este-Lipit VDC

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
[BOOKGOL lần 12]Hỗn hợp T gồm 2 este X, Y mạch hở, thuần chức. Đốt cháy 12,94 gam T cần 0,455 mol O2, thu được CO2 và H2O. Thủy phân 12,94 gam T với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối L có khối lượng 14,26 gam và hỗn hợp B gồm 0,13 mol 3 ancol no. Cho hỗn hợp L phản ứng với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hidro là d, đốt cháy Z cần 0,145 mol O2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của d và phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn nhất trong T gần nhất với:
A. 4 và 48%. B. 3 và 37%. C. 3 và 25%. D. 4 và 42%.
 
Last edited:

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
[BOOKGOL lần 12]Hỗn hợp T gồm 2 este X, Y mạch hở, thuần chức. Đốt cháy 12,94 gam T cần 0,455 mol O2, thu được CO2 và H2O. Thủy phân 12,94 gam T với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối L có khối lượng 14,26 gam và hỗn hợp B gồm 0,13 mol 3 ancol no. Cho hỗn hợp L phản ứng với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hidro là d, đốt cháy Z cần 0,145 mol O2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của d và phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn nhất trong T gần nhất với:
A. 4 và 48%. B. 3 và 37%. C. 3 và 25%. D. 4 và 42%.
Đốt Z và L cần 1 lượng [tex]O_{2}[/tex] như nhau [tex]\rightarrow n_{O_{2}(dotB)}=n_{O_{2}(dotT)}-n_{O_{2}(dotZ)}= 0,31^{mol}[/tex]
Quy đổi B : [tex]\left\{\begin{matrix} CH_{2}:a^{mol}\\H_{2}O:0,13^{mol} \\ O:c^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow 1,5a-0,5b=0,31[/tex]
BTKL: [tex]12,94+40(b+0,13)= 14,26 +14a+0,13.18+16b[/tex]
Giải hệ [tex]\rightarrow \left\{\begin{matrix} a=0,23^{mol}\\b=0,07^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} C_{2}H_{4}(OH)_{2}:0,07^{mol}\\CH_{3}OH:0,03^{mol} \\ C_{2}H_{5}OH:0,03^{mol} \end{matrix}\right.[/tex]
Quy đổi L: [tex]\left\{\begin{matrix} COONa:0,2^{mol}\\C:x^{mol} \\ H_{2}:y^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} BTKL:12x+2y=14,26-0,2.67\\ x+0,5y=0,145 \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} COONa:0,2^{mol}\\C:0,06^{mol} \\ H_{2}:0,07^{mol} \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\rightarrow \left\{\begin{matrix} (HCOO)_{2}C_{2}H_{4}:0,07^{mol}\\ C_{2}(COOCH_{3})COOC_{2}H_{5}:0,03^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} H_{2}:0,07^{mol} \\ C_{2}H_{2}:0,03^{mol} \end{matrix}\right.[/tex] [tex]\rightarrow KhoanhB[/tex]
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
[Chuyên Trần Phú-Hải Phòng 2022] X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đối C=C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp E chứa X, Y (số mol X lớn hơn số mol Y) cần dùng 7,28 lit [tex]O_{2}[/tex] (đktc). Mặt khác đun nóng 0,08 mol E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng F với CuO thu được hỗn hợp chứa 2 andehit, lấy toàn bộ hỗn hợp 2 andehit này tác dụng với [tex]AgNO_{3}/NH_{3}[/tex] thu được 28,08 gam Ag. Giá trị m là
A. 6,86 gam.
B.7.28 gam.
C. 7.92 gam.
D. 6.64 gam.
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
[Chuyên Trần Phú-Hải Phòng 2022] X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đối C=C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp E chứa X, Y (số mol X lớn hơn số mol Y) cần dùng 7,28 lit [tex]O_{2}[/tex] (đktc). Mặt khác đun nóng 0,08 mol E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng F với CuO thu được hỗn hợp chứa 2 andehit, lấy toàn bộ hỗn hợp 2 andehit này tác dụng với [tex]AgNO_{3}/NH_{3}[/tex] thu được 28,08 gam Ag. Giá trị m là
A. 6,86 gam.
B.7.28 gam.
C. 7.92 gam.
D. 6.64 gam.
Gọi số mol 2 ancol lần lượt là x và y [tex]\rightarrow[/tex] x+y=0,08
Lại có nAg=0,26 [imath]\rightarrow \left\{\begin{matrix} CH_{3}OH:0,05^{mol}\\ C_{2}H_{5}OH:0,03^{mol} \end{matrix}\right.\overset{DDH}{\rightarrow}\left\{\begin{matrix} HCOOCH_{3}:0,05^{mol}\\C_{2}H_{3}COOC_{2}H_{5}:0,03^{mol} \\CH_{2}:0,03^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow \left\{\begin{matrix} HCOOCH_{3}:0,05^{mol}\\C_{3}H_{5}COOC_{2}H_{5}:0,03^{mol} \end{matrix}\right.[/imath]
[imath]\rightarrow m=7,28g[/imath]
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
[Sở Bắc Ninh-1/2022] Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở X,Y và Z,trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức;[tex]M_{X}< M_{Y}< M_{Z}[/tex].Đốt cháy hết 32,712 gam E cần vừa đủ 1,434 mol [tex]O_{2}[/tex] thu được [tex]H_{2}O[/tex] và 1,32 mol [tex]CO_{2}[/tex].Mặt khác,thủy phân hoàn toàn 32,712 gam E trong dung dịch NaOH dư,thu được hỗn hợp các muối của axit cacboxylic no và 17,952 gam hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Phần trăm khối lượng của X trong E là:
A.72,63%
____________ B.16,14% _____________ C.11,23% ___________D.28,91%
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
[Sở Bắc Ninh-1/2022] Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở X,Y và Z,trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức;[tex]M_{X}< M_{Y}< M_{Z}[/tex].Đốt cháy hết 32,712 gam E cần vừa đủ 1,434 mol [tex]O_{2}[/tex] thu được [tex]H_{2}O[/tex] và 1,32 mol [tex]CO_{2}[/tex].Mặt khác,thủy phân hoàn toàn 32,712 gam E trong dung dịch NaOH dư,thu được hỗn hợp các muối của axit cacboxylic no và 17,952 gam hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Phần trăm khối lượng của X trong E là:
A.72,63%
____________ B.16,14% _____________ C.11,23% ___________D.28,91%

[tex]E:\left\{\begin{matrix}C:1,32^{mol} \\ H_{2}:1,14^{mol} \\ O_{2}:0,456^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow n_{ancol}=0,456^{mol}\rightarrow M_{tb}=39,37\rightarrow \left\{\begin{matrix} CH_{3}OH:0,216^{mol}\\C_{2}H_{5}OH:0,24^{mol} \end{matrix}\right.[/tex]
Có [tex]n_{CO_{2}}-n_{H_{2}O}=n_{pi_{C=C}}+n_{pi_{C=O}}-n_{E}\rightarrow n_{E}=0,276^{mol}[/tex]
[tex]\overset{DDH}{\rightarrow}\left\{\begin{matrix} (COONa)_{2}:0,18^{mol}\\HCOONa:0,096^{mol} \\ CH_{2}:0,168^{mol} \end{matrix}\right.\rightarrow E: \left\{\begin{matrix}CH_{3}OCOCOOC_{2}H_{5}:0,18^{mol} \\ CH_{3}COOC_{2}H_{5}:0,06^{mol} \\ C_{3}H_{9}COOCH_{3}:0,036^{mol} \end{matrix}\right.[/tex] [tex]\rightarrow Khoanh B[/tex]
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
[Sở Hà Tĩnh-1/2022] X là este hai chức; mạch hở, Y là este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T (gồm X và Y) thu được 230,208 gam [TEX]CO_{2}[/TEX] và 51,84 gam [TEX]H_{2}O[/TEX]. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dùng 113,028 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Z gồm 3 muối (đều có phân tử khối lớn > 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 94,3 ml ancol etylic 40°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là
A. 61,664 gam. ____________B. 66,24 gam.______________C. 67,68 gam.__________________D. 64,288 gam.
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ
Top Bottom