Đề thi thử!

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi pe_yumi, 20 Tháng tư 2010.

Lượt xem: 14,186

 1. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  Câu 5 nhá mọi người :D:D

  [TEX]\frac{x^2}{x+y+y^3z}=\frac{x^3}{x^2+xy+y^2}[/TEX]

  BDT đơn giản

  [tex]\frac{x^3}{x^2+xy+y^2}+\frac{y^3}{y^2+zy+z^2}+ \frac{z^3}{x^2+xz+z^2} \ge 1 [/tex]

  Ta luôn có BDT sau : [TEX]\frac{x^3}{x^2+xy+y^2} \ge \frac{2x-y}{3}[/TEX]

  Không tin quy đồng lên thì biết liền :D:D:D
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2010
 2. no.one

  no.one Guest

  Đề dài thật !

  a) Gọi I là trung điểm của AB , H là tâm của ABD

  Do AA'=A'B=A'D\Rightarrow[TEX]HA' \bot (ABD)[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]\widehat{HAA'}=\alpha[/TEX]

  [TEX]HA'=AH.tan{\alpha}=\frac{2}{3}DI.tan{\alpha}=a.\frac{\sqrt{3}{3}.tan{\alpha}[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]V_{ABCD.A'B'C'D'}=A'H.S_{ABCD}=A'H.AB^2.sin60=[/TEX]

  b)[TEX]\widehat{DIA'}=\beta[/TEX]và [TEX]tan{\beta}=\frac{A'H}{HI}=2.tan{\alpha}[/TEX]

  Mà [TEX]\frac{tan{\alpha}+tan{\beta}}{1-tan{\alpha}.tan{\beta}}=1[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]tan{\alpha}=\frac{1-tan{\beta}}{1+tan{\beta}}[/TEX]
   
 3. [TEX](1+1)^{2010}=\sum_{k=0}^{2010}C_{2010}^k= C^0_{2010} + C^1_{2010} + C^2_{2010}+ C^3_{2010}+ ... + C^{2009}_{2010} + C^{2010}_{2010}[/TEX][TEX](1)[/TEX]

  [TEX](1-1)^{2010}=\sum_{k=0}^{2010}C_{2010}^k(-1)^k= C^0_{2010} - C^1_{2010} + C^2_{2010} -C^3_{2010}+ ... - C^{2009}_{2010} + C^{2010}_{2010}[/TEX][TEX](2)[/TEX]

  [TEX](1)+(2)\Rightarrow{2^{2010}=2(C^0_{2010} +C^2_{2010} + C^4_{2010} +...+C^{1004}_{2010}+ C^{1006}_{2010} + C^{1008}_{2010}+...+C^{2008}_{2010} + C^{2010}_{2010})[/TEX]

  [TEX]=4(C^0_{2010} +C^2_{2010} + C^4_{2010} +...+C^{1002}_{2010}+C^{1004}_{2010})[/TEX][TEX]\Rightarrow{C^0_{2010} +C^2_{2010} + C^4_{2010} +...+C^{1002}_{2010}+C^{1004}_{2010}=2^{2008}[/TEX]

  [TEX]S=C^0_{2010} + C^4_{2010} + C^8_{2010} + ...+C^{1004}_{2010}+ C^{1008}_{2010}+...+ C^{2004}_{2010} + C^{2008}_{2010}=C^0_{2010} +C^2_{2010} + C^4_{2010} +...+C^{1002}_{2010}+C^{1004}_{2010}=2^{2008}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2010
 4. Bài này đã có dạng sẵn rồi.
  [TEX]S=\int_0^1x(1+x)^{2010}dx[/TEX]
  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=103931
   
 5. vanculete

  vanculete Guest

  các bạn cùng làm nha ! mới lấy ở trường trực tuyến về . nóng hổi vừa thổi vừa làm

  [​IMG]

  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2010
 6. nikolaisim

  nikolaisim Guest

 7. [TEX]tan^2x+cot^2x+cot^22x=\frac{11}{3}[/TEX]
  cosx,sinx,sin2x khác 0
  [TEX]\frac{sin^2x}{cos^2x}+\frac{cos^2x}{sin^2x}+\frac{cos^22x}{sin^22x}=\frac{11}{3}[/TEX]
  [TEX]4.sin^4x+4.cos^4x+cos^22x=\frac{11}{3}[/TEX]
  [TEX](1-cos2x)^2+(1+cos2x)^2+cos^22x=\frac{11}{3}[/TEX]
  [TEX]1-2.cos2x+cos^22x+1+2.cos2x+cos^22x+cos^22x=\frac{11}{3}[/TEX]
  [TEX]2+3.cos^22x=\frac{11}{3}[/TEX]
  [TEX]3.cos^22x=\frac{5}{3}[/TEX]
  [TEX]cos^22x=\frac{5}{9}[/TEX]
  [TEX]cos2x=\frac{\sqrt{5}}{3}[/TEX]
  [TEX]cos2x=-\frac{\sqrt{5}}{3}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2010
 8. Câu VB.II
  [TEX](P)[/TEX] qua [TEX]A(2,0,0),B(0,b,0),C(0,0,c) (b,c>0)[/TEX]
  [TEX](P) :\frac{x}{2}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1[/TEX]
  [TEX](P) [/TEX]qua [TEX]M(1,1,1)[/TEX] nên [TEX]\frac{1}{2}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1 \Leftrightarrow{ b+c=\frac{bc}{2}[/TEX]
  [TEX]S_{ABC}=\frac{1}{2}\|\vec{AB},\vec{AC}\|[/TEX][TEX]=\frac{1}{2}\sqrt{b^2c^2+4b^2+4c^2[/TEX][TEX]=\frac{1}{2}\sqrt{2(bc)^2-8bc}[/TEX]
  Đặt [TEX]t=bc [/TEX]
  để có [TEX]b,c>0 [/TEX]thì [TEX]\left{(\frac{t}{2})^2\ge{4t}\\t>0[/TEX][TEX]\Rightarrow{t\ge{16[/TEX]
  [TEX]S_{ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{2(t-16)^2+56t-512}\ge{4\sqrt6}[/TEX]
  Đẳng thức xảy ra khi :[TEX]\left{b+c=\frac{bc}{2}\\bc=16[/TEX][TEX]\Leftrightarrow{b=c=4[/TEX]
   
 9. Câu VIIB

  [TEX]z=\frac{(\sqrt2-\sqrt6)^{2010}}{(sin{\frac{\pi}{3}}-i sin{\frac{5\pi}{6}})^{2011}[/TEX][TEX]=\frac{[2\sqrt2(cos{\frac{-\pi}{3}}-i sin{\frac{-\pi}{3}}]^{2010}}{(cos{\frac{-\pi}{6}}+i sin{\frac{-\pi}{6})^{2011}[/TEX][TEX]=2^{3015}[cos{\frac{-5\pi}{6}}+i sin{\frac{-5\pi}{6}][/TEX]=[TEX]{-\sqrt3.2^{3014}-i \ \ 2^{3014}[/TEX]
   
 10. Câu VIIA
  [TEX]2S=(1+i)^{2011}+(1-i)^{2011}=(1+i)(2i)^{1005}+(1-i)(-2i)^{1005}=2^{1005}[(1+i)i-(1-i)i]=-2^{1006}\Leftrightarrow{S=-2^{1005}[/TEX]
   
 11. lamanhnt

  lamanhnt Guest

  tích phân đề tructuyen2

  [tex]\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{(cosx+sinx)}{sqrt{3+sin2x}}dx[/tex]

  Đặt [tex]t=sinx-cosx[/tex]

  [tex]-->dt=(sinx+cosx)dx[/tex]

  [tex]t^2=1-sin2x[/tex][tex]-->3 +sin2x=4-t^2[/tex]
  --->
  [tex]\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{(cosx+sinx)}{sqrt{3+sin2x}}dx[/tex]

  [tex]\int\limits_{-1}^{0}\frac{dt}{sqrt{4-t^2}}[/tex]

  Đặt [tex]t=2sinu[/tex]
   
 12. lamanhnt

  lamanhnt Guest

  Đề tích phân trực tuyến 1

  [tex]\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{3}}\frac{2sin2x+3sinx}{sqrt{6cosx-2}}dx[/tex]

  [tex]\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{3}}\frac{sinx(4cosx+3)dx}{sqrt{6cosx-2}}dx[/tex]

  Đặt [tex]sqrt{6cosx-2}=t[/tex]
   
 13. lamanhnt

  lamanhnt Guest

  Bài phương trình tructuyen

  1,[tex](sqrt{1+x}-1)(sqrt{1-x}+1)=2x[/tex]

  [tex]x(sqrt{1-x}+1)=2x(sqrt{1+x}+1)[/tex]

  [tex]x(sqrt{1-x}-2sqrt{1+x}-1)=0[/tex]

  2, [tex]tan^2x+cot^2x+cot^2{2x}=\frac{11}{3}[/tex]

  [tex]tan^2x+cot^2x+\frac{1}{4}.(cotx-tanx)^2=\frac{11}{3}[/tex]


   
 14. devil1992

  devil1992 Guest

  bài hệ phương trình đề trực tuyến 2

  +có:
  ft(2): x^4.y^2 + 2x^2.y^2 + y.(x^2+1) = 12y^2 -1

  <=> (x^2.y+y+1/2)^2 = 13y^2 -3/4

  <=> [x^2.(y+1) + 1/2]^2 = 13y^2 -3/4 (*)

  + có:
  ft(1): x^2.(y+1) = 6y-2 thay vào (*) được ft bậc 2 ẩn y.
   
 15. devil1992

  devil1992 Guest

  bài hệ phương trình đề trực tuyến 1

  + có
  ft(1): x^5 + x.y^4 = y^10 + y^6

  <=> x^5 - y^10 = y^4.(y^2 - x)

  <=> (x- y^2).( x^4 +x^3.y^2 + x^2.y^4 + x.y^6 + y^8) = y^4.(y^2 - x)
  đến đây mới ra đc y^2=x thay vào ft(2) còn vế sau thì :-SS
   
 16. [TEX]tan^2x+cot^2x+\frac{1}{4}\(cotx-tanx)^2=\frac{11}{3}[/TEX]
  ĐK sinx và cosx khác 0
  [TEX]tan^2x+cot^2x+\frac{1}{4}\(cot^2x-2+tan^2x)=\frac{11}{3}[/TEX]
  [TEX]tan^2x+cot^2x+\frac{1}{4}\(cot^2x+tan^2x)-\frac{1}{2}=\frac{11}{3}[/TEX]
  [TEX]\frac{5}{4}\(tan^2x+cot^2x)=\frac{25}{6}[/TEX]
  [TEX]tan^2x+cot^2x=\frac{10}{3}[/TEX]
  [TEX]\frac{sin^2x}{cos^2x}+\frac{cos^2x}{sin^2x}=\frac{10}{3}[/TEX]
  [TEX]sin^4x+cos^4x=\frac{10.sin^2x.cos^2x}{3}[/TEX]
  [TEX]3.(sin^4x+cos^4x)=10.sin^2x.cos^2x[/TEX]
  [TEX]3.(1-2.sin^2x.cos^2x)=10.sin^2x.cos^2x[/TEX]
  [TEX]3-6.sin^2x.cos^2x=10.sin^2x.cos^2x[/TEX]
  [TEX]3=16.sin^2x.cos^2x[/TEX]
  [TEX]3=4.sin^22x[/TEX]
  [TEX]sin^22x=3/4[/TEX]
  còn câu lượng giác kia tớ giải rồi ở trong mục đề thi thử thì phải
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2010
 17. lamanhnt

  lamanhnt Guest

  Chịu em:|. Đấy là phần biên đổi của chị cho cái phần lượng giác đó. NÓ không dài dòng như vậy, vả lại hai cách em biến đổi mà kq khác nhau àb-(
   
 18. [TEX]Cau VA.1[/TEX]

  [TEX](C)[/TEX] có tâm [TEX]I(1,2) R=\sqrt5\ \ MI=5>R [/TEX] nên [TEX]M[/TEX] nằm ngoài đường tròn.

  [TEX]P_{M(C)}=MA.MB=MI^2-R^2=20\ \ MA^2+MB^2=50\Rightarrow{\left{MA=\sqrt{10}\\MB=2 \sqrt{10}[/TEX]
  (Do vai trò của [TEX]A,B[/TEX] là như nhau nên ta chỉ cần chọn một cặp nghiệm như trên là được)
  [TEX]A[/TEX] phải nằm trên đường tròn [TEX](C^')[/TEX] tâm[TEX]M(6,2)[/TEX] bán kính [TEX]MA=\sqrt{10}[/TEX]
  [TEX](C^'):(x-6)^2+(y-2)^2=10[/TEX]
  [TEX]A=\left{(C)\\(C^')[/TEX][TEX]\Rightarrow{\left{(x-1)^2+(y-2)^2=5\\(x-6)^2+(y-2)^2=10[/TEX] [TEX]\Leftrightarrow{\left{x=3\\{\left[y=1\\y=3}[/TEX][TEX]\Rightarrow{\left[A(3,1)\\A(3,3)[/TEX]
  Vậy
  [TEX]\left[(d):x-3y=0\\(d):x+3y-12=0[/TEX]
   
 19. lihknight

  lihknight Guest

  ve sau thi sao ban??? :D xet pt x^5 + x*y^4= y^10 + y^6 de thay y=0 suy ra x=0 loai! vay y phai khac 0! chia ca 2 ve cho y^5 ta dc
  (x/y)^5 + (x/y) = y^5 + y
  xet f(t)= t^5 + t de thay f(t) dong bien suy ra x/y = y suy ra x = y^2|-)
  Messi vann chua ghi ban:([YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=gFpqwWhdunY&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
   
 20. minhtoan.103

  minhtoan.103 Guest

   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->