ngữ pháp

 1. Hien Dang

  Ngoại ngữ [Lý thuyết] Lượng từ

  LƯỢNG TỪ 1. Lượng từ là gì? Lượng từ là các từ chỉ số lượng đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Ta có bảng tổng hợp một số lượng từ phổ biến như sau: 2. each và every Each và every có nghĩa tương tự nhau nhưng không phải lúc nào cũng giống nhau. Each nghĩa là mỗi và nhấn mạnh vào cá...
 2. ng.htrang2004

  Ngoại ngữ 14 Cách Ứng Dụng Ngữ Pháp Để Dùng Tiếng Anh Xịn Hơn

  Hôm nay ngồi lướt Facebook, mình vô tình đọc lại được phần thay đổi cấu trúc tiếng Anh trong cuốn sách CPE Use of English :> Mọi người có thể tham khảo nhé ^^ *Nguồn: - Fanpage: Chuyên Tiếng Anh THPT (Một fanpage rất phù hợp để các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình) - Sách CPE Use of...
 3. cgvtthptcht

  Ngoại ngữ Ngữ pháp

  Em không hiểu phần hậu tố tiền tố nên mới lên đây nhờ mọi người giải đáp giúp với ạ. Chứ mấy ngày nay em bù lu bù loa vì hiểu nó mà vẫn chưa hiểu được hix:( Giả dụ như một câu: Computer is one of the most important ______ of the 20th century. A. inventings B. inventories C. inventions D...
 4. D

  Ngoại ngữ chọn từ

  The party __________we went to last night was not very enjoyable. A which B when C where D what CHỌN VA GIẢI THÍCH GIÚP MÌNH NHÉ
 5. D

  Ngoại ngữ Do you think + S + V2... được hả m.n?

  Do you think air, food and clothes...........necessary for our life? A. is B. are C. were D. was TẠI SAO LÀ ĐÁP ÁN C ĐC NHỈ M.N HẢ? GIẢI THÍCH GIÚP MÌNH VỚI
 6. D

  Ngoại ngữ ngữ pháp tiếng anh

  The party __________we went to last night was not very enjoyable. A which B when C where D what mình nghĩ là đáp án C đúng ko m.n? giải thích giúp mình với
 7. D

  Ngoại ngữ tiếng anh

  15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions. (A) his asking (B) him to ask (C) asking him (D) his being asked chọn và giải thích giúp mình với
 8. D

  Ngoại ngữ ngoại ngữ

  Tom: “I thought your performance last Sunday was wonderful.” Laura: “………………………..” A. Don’t tell a lie. I thought it was terrible. B. You must be kidding. It was not as good as I had expected. C. I completely agree with you. It was terrific. D. No doubt! chọn và giải thích giúp mình với
 9. Ayami Watanabe

  Ngoại ngữ [ Lớp 5 ] Ngữ pháp cơ bản

  Dịch câu sau sang tiếng anh :JFBQ00134070103A Còn tôi,tôi thường đi bơi ở bể bơi gần nhà
 10. D

  Ngoại ngữ giải thích từ vựng , chọn từ

  His face looks ______, but I can't remember his name. A. similar B. alike C. memorial D. familiar chọn từ nào vậy ạ? (tại sao) phận biệt giúp mình các từ với
 11. D

  Ngoại ngữ giải thích ngữ pháp sentence

  The last thing I want is to upset him. The last thing I should have done was let her move into my house tại sao 2 câu trên, 1 câu có " to", 1 câu ko vậy, mà cấu trúc the last thing sb V có ý nghĩa gì vậy m.n?
 12. Ayami Watanabe

  Ngoại ngữ (Lớp 5 ) Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

  1.Phanxipang is 3,143 meters high. -> 2.The Nile River flows to the Mediteranean Sea. Help me,please ( Các bạn làm ơn giúp mình ! )
 13. T

  Ngoại ngữ Giải thích ngữ pháp

  Mọi người giải thích giúp em câu này với!!!! Em có key nhưng không hiểu lắm. They have cut down some branches of that tree. -> That tree has had some branches cut down. Mọi người giải thích và cho em xin cấu trúc ngữ pháp của câu này với ạ!!!
 14. M

  Ngoại ngữ sửa lỗi ngữ pháp của đoạn văn

  Being able to make a difference in the lives of people is a wonderful thing to me. That's why I take part in green summer volunteer campaign. So what is green summer volunteer campaign? “Green Summer” is the name of a chain of summer volunteer programs of Youth Union. The main activity is...
 15. H

  Ngoại ngữ Tiếng Anh 11 chuyên đề Noun Clauses

  I-Circle the underlined portion of the sentence that would not be considered corect: (M.n sửa lại giúp em, nếu giải thích thì càng tốt ạ): 1. A test pilot tries out new kinds of aircraft to determine if are they safe. A B...
 16. H

  Ngoại ngữ BT Anh 11

  A-Join the sentences using relative pronouns orad verbs. Omit them where possible 1. The journalist will interview the old man. His house was broken into last night. ...
 17. Lê Trung Kiên

  Ngoại ngữ Bài Tập

  1. I'd like ______________ Lan about my vacation A. To tell B. Tells C. Tell D. To tells
 18. chibibeautiful

  Ngoại ngữ Đọc đoạn văn, sau đó tìm, gạch chân và sửa lại lỗi sai( có 10 lỗi)

  Đọc đoạn văn, sau đó tìm, gạch chân và sửa lại lỗi sai( có 10 lỗi) RECYCLING PAPER AND SAVING TREES The world cuts up more than a millions trees every year to make paper and paper products. In the USA, each person using about 300 kilograms of paper each year. In Europe, the finger is 200...
 19. chibibeautiful

  Ngoại ngữ Turn the following sentences into the passive

  1. They will install solar panels on the roof of our house next week. 2. Will the plumber cracks on the water pipes in two days? 3. They won't show the film in types of future energy sources next Friday. 4. They will destroy the old thermal power plant at the end of this year. 5. We will be...
 20. chibibeautiful

  Ngoại ngữ đề anh 7

  1. Chọn từ trong ngoặc để hoàn thành câu a, How long have you learnt English? - I have leart it (for/ since/ when/ during) 4 years b, Don't worry (to/ about/ with for) me. I'll be fine. 2. Điền giới từ thích hợp vào chỗ chấm a, I met Mary ..... the cinema last night. She said that the film...
Top Bottom