ngữ pháp

 1. chibibeautiful

  Ngoại ngữ chuyển câu chủ động thành câu bị động

  1. Everyone has locked the door 2. My father is going to repair these shoes 3. Our friends invited me to the party yesterday 4. Do they teach French in this school? 5. They will hold a meeting before May Day
 2. huynhhauhd1234@gmail.com

  Ngoại ngữ [Anh 11] Câu tường thuật của câu điều kiện

  1)''They would be upset if I told them what happened.''Daisy said:)) 2)''If we had a calculator, we could work this out a lot quicker.'' They said.:))
 3. V

  Ngoại ngữ [Word Form] Bài tập ôn về chia từ

  Đây là toàn bộ 30 câu hỏi về word form do chính mình nghĩ và soạn ra. Đây là những từ ở mức cơ bản, không quá khó, các bạn chỉ cần nắm rõ quy tắc và ghi nhớ bảng word form chắc chắn sẽ làm được. 1. My house is next to that ____ store. (convenience) 2. ______, the avalanche has destroyed the...
Top Bottom