Recent Content by lisel

 1. L

  Toán Hình học 9

  Cho tam giác ABC, các đường cao AH, BM, CN. Chứng minh nếu \frac{1}{AH^{2}} = \frac{1}{BM^{2}} + \frac{1}{CN^{2}} thì tam giác ABC vuông tại A.
 2. L

  Toán Bài tập Hình lớp 9

  Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A, hai đường cao AH và BK giao nhau tại I. CMR: a) Tam giác BIH đồng dạng tam giác BAH. b) Tam giác BAC đồng dạng tam giác HKC c) \frac{1}{BK^{2}} = \frac{1}{BC^{2}} + \frac{1}{4AH^{2}} Bài 2: Cho tam giác ABC, các đường cao AH, BM, CN. CM: Nếu \frac{1}{AH^{2}} =...
 3. L

  Toán Bài tập Đại số lớp 9

  Bài 1: Cho C = \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} Tìm Max C. Bài 2: Cho A = (b^{2}+c^{2}-a^{2})^{2} - 4b^{2}c^{2} với a, b, c là ba cạnh một tam giác. Chứng minh A < 0.
 4. L

  Toán Toán Hình 8

  Bạn có thể giải câu b) rõ hơn giúp mình được không? Cảm ơn bạn.
 5. L

  Hóa Bài tập Hóa học 9

  Có 100ml dd AlCl3 2M. Lấy 28g 1 hỗn hợp gồm KOH và NaOH rồi cho vào dd trên. Tính khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng.
 6. L

  Toán Đại 8

  Bài 1: Với x>3 tìm GTNN của P = (x^2)/(x - 3) Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau. a) (x+1)/99 + (x+3)/97 + (x+5)/95 = (x+7)/93 + (x+9)/91 + (x+11)/89 b) |x-3| + |2x+5| = 3
 7. L

  Toán Toán Hình 8

  Cho hình bình hành ABCD (AC<BD). Từ B lần lượt vẽ BH, BK vuông góc với AD, CD. Từ A kẻ AI vuông góc với BD. a) C/m: DAI~DBH ; BAI~DBK. Từ đó suy ra $DA.DH + DC.DK = BD^2.$ b) Nối HC cắt AB, BD tại M và N. Chứng minh: \frac{1}{CN}=\frac{1}{CM}+\frac{1}{CH}
 8. L

  Hóa Phản ứng nhiệt luyện

  Một hỗn hợp A gồm nhôm và một oxit sắt. Chia A làm 3 phần bằng nhau. - Phần 1 cho vào 150ml dd H2SO4 0,2M. Sau phản ứng thu được dd B và 0,336l H2. - Phần 2 nung nóng trong điều kiện không có không khí. Lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dd NaOH dư, thu được dd C và 0,0672l H2. - Phần 3...
 9. L

  Hóa Bài tập Hóa học lớp 9

  Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm O2, CO và CO2. Bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa nhiệt độ bình về 0 độ C (nhiệt độ ban đầu) thấy áp suất trong bình giảm 4%, tổng số mol khí giảm 4%. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y trong bình sau phản ứng so với khí H2 bằng 15,15. Tính % thể tích mỗi...
 10. L

  Toán Bài tập Hình học lớp 9

  Cho tam giác ABC có góc BAC > 90 độ. Đường cao AH. Giả sử có E thuộc đoạn AC, F thuộc đoạn AB sao cho góc BEH bằng góc C và góc CFH bằng góc B. Chứng minh: góc BEF bằng góc CFE.
 11. L

  Bài tập Hóa học 8

  Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm O2, CO và CO2. Bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa nhiệt độ bình về 0 độ C (nhiệt độ ban đầu) thấy áp suất trong bình giảm 4%, tổng số mol khí giảm 4%. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y trong bình sau phản ứng so với khí H2 bằng 15,15. Tính % thể tích mỗi...
 12. L

  Bài tập Toán 8

  Bài 1: Giải bất phương trình: m(2x - m) >= 2(x - m) + 1 với m là tham số. Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử: 3x^2 - x - 10 = 0 Bài 3: Tìm m: [(-3x - 4)/(x - 4)].(4 - x) = m(x + 1) + 4
 13. L

  Bài tập Hình học 9

  Cho tam giác nhọn ABC, AD là trung tuyến, M là trung điểm AD. Tia BM cắt cạnh AC tại P, đường thẳng song song với AC kẻ từ D cắt BP tại I. a) Chứng minh PA = DI. tính tỉ số AP/AC. b) Tia CM cắt AB tại Q. Chứng minh PQ // BC.
 14. L

  Hóa Bài tập trắc nghiệm hóa 9

  Cho hỗn hợp Y gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dung dịch C gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và 8,12g chất rắn E gồm 3 kim loại. Cho chất rắn E tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672l khí H2 (đktc). Nồng độ mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch C...
 15. L

  Toán Bài tập Hình lớp 9

  Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Phân giác BE giao phân giác CF tại I. M là trung điểm EF. Chứng minh MI vuông góc BC. Bài 2: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, phân giác AD. HE, HF là phân giác của tam giác AHC, tam giác AHB. Chứng minh AD = EF.
Top Bottom