Ngoại ngữ Tổng hợp lý thuyết và bài tập mệnh đề trạng ngữ

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần bài tập về mệnh đề trạng ngữ là một dạng tương đối đơn giản nhưng ko ít bạn bị sập bẫy và mất điểm ở dạng này trong khi thi. Do đó, thông qua topic này, mình muốn tổng ôn cho mọi người về phần bài tập mệnh đề trạng ngữ. Hy vọng ít nhiều có thể giúp mọi người tự tin hơn trong quá trình học tiếng Anh :D

I/ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG:
1. Mềnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các từ sau:

+ When ( khi mà)

Ví dụ: When he comes, I will make a cake for him.

+ While (trong khi )

Ví du: I am reading book while they are playing.

+ Before (trước khi)

Ví dụ: She often watches TV before she goes to bed .

+ After (sau khi)

He went out after he had finished the housework.

+ Since (từ khi)

Ví dụ: i haven’t met them since they left.

Chú ý: ” since ” thường được dùng trong thì hiện tại hoàn thành.

+ As (Khi mà)

Ví dụ: I saw her as I was in the super market.

Chú ý : Trong mệnh đề có các từ when, as, while đôi khi có sự khác nhau giữa các thì của động từ, nhưng mệnh đề trạng ngữ không bao giờ ở thì tương lai. Nếu mệnh đề chính ở thì tương lai thì mệnh đề trạng ngữ ở thì hiện tại thường.

+ Till/ until ( cho đến khi)

Ví dụ: I’ll waite untill/ till he comes back.

+ As soon as ( ngay khi mà)

Ví dụ: As soon as Marry knew the truth, She called me.

+ Just as (ngay khi)

Ví dụ: Just as the girl entered the room, everyone looked at her.

+ Whenever ( bất cứ khi nào)

Ví dụ: I’ll come whenever you need me.

2. Mệnhđề trạng ngữ chỉ nơi chốn.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn là mệnh đề có chức năng làm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu. Mệnh đề này được bắt đầu bằng where ( nơi mà ) và wherever ( bất cứ nơi nào)
Ví dụ:

+ I will go wherever you go.
+ You can find where you live.

3. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân là mệnh đề có vai trò nêu nguyên nhân của sự vật, hiện tượng trong câu.

Mệnh đề này được bắt đầu bằng because , since, as, seeing that….( đều có nghĩa là bởi vì.)

Ví dụ:

+ Because she is ill, she cannot go to school.

+ Since the boy is too young, he can’t understand the story.

+ Seeing that they were late, they missed the first part of the film.

+ As the essay has a lot of mistake, the teacher gives him the bad point.

4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức có vai trò làm trạng ngữ chỉ cách thức trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu bằng as hay as if, đều có nghĩa là : Như là, như.

+ As: Như là
Ví dụ : They do as people expect.

+ As if: như thể là.

Mệnh đề bắt đầu với as if thường là mệnh đè giả định, diễn tả sự việc không có thật.

Ví dụ:

– It looks as if it’s going to rain.
– He said as if he were my father.
– He looks as if he had known what happened.

5. Mệnh đề trang ngữ chỉ mục đích.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích là mệnh đề có vai trò làm trạng ngữ chỉ mục đích trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu bằng so that, in order that, đều có nghĩa là để mà.

Ví dụ:

+ The teacher explains the lesson very clearly so that every student can understand.

+ Many students write to the president in order that the black can get the equality.

6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản.

Là mệnh đề có vai trò làm trạng ngữ chỉ sự tương phản trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu bằng các từ như : although, though, even though (Mặc dù), but/yet ( Nhưng), while/ whereas (trong khi/ trái lại), ….

Ví dụ:

+ Although/ though/ even though she has a lot of things to do, she still spends time playing with her children.

+ He loves her but he can’t get married to her.

+ Whereas she is short, her husband is tall.


II/ BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
1. Our seats were_______ far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

A. very B. too C. enough D. so

2. He was _______he never washed his clothes by himself.

A. too lazy B. so lazy that C. very lazy that D. such lazy that

3. They are ____young_____ drive the car.

A. so / that B. too / to C. enough / to D. not only / but also

4. It was_______ a boring speech that I felt asleep.

A. such B. so C. very D. too

5. Is there _______for everyone?

A. food and drink enough B. enough food and drink

C. enough of food and drink D. enough food and drink enough

6. He was _______he could not continue to work.

A. very tired that B. such tired that C. too tired that D. so tired that

7. John’s eyes were _______ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front.

A. such B. too C. so D. very

8. - Why don’t we make a fire? - It’s not cold _______to make a fire.

A. too B. enough C. such D. much

9. Most of the pupils are_______ to pass the examination.

A. enough good B. good enough C. too good D. very good

10. You can send me a letter if you want to, but your phone call is_______ for me.

enough good B. good as enough C. good enough D. good than enoughXin chào, xin chào~ :Rabbit34
Ghé xem một số nội dung tâm đắc của team Anh chúng mình nhé
Chúc bạn một ngày vui vẻ!

@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Shmily Karry's @aiyatori @Snowball fan ken @My love angle @thuyhuongyc @yennhi22902 @Trai Họ Nguyễn
 
Last edited:

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
21
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. Our seats were_______ far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

A. very B. too C. enough D. so

2. He was _______he never washed his clothes by himself.

A. too lazy B. so lazy that C. very lazy that D. such lazy that

3. They are ____young_____ drive the car.

A. so / that B. too / to C. enough / to D. not only / but also

4. It was_______ a boring speech that I felt asleep.

A. such B. so C. very D. too

5. Is there _______for everyone?

A. food and drink enough B. enough food and drink

C. enough of food and drink D. enough food and drink enough

6. He was _______he could not continue to work.

A. very tired that B. such tired that C. too tired that D. so tired that

7. John’s eyes were _______ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front.

A. such B. too C. so D. very

8. - Why don’t we make a fire? - It’s not cold _______to make a fire.

A. too B. enough C. such D. much

9. Most of the pupils are_______ to pass the examination.

A. enough good B. good enough C. too good D. very good

10. You can send me a letter if you want to, but your phone call is_______ for me.

enough good B. good as enough C. good enough D. good than enough
 
  • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,241
339
Bình Định
Phần bài tập về mệnh đề trạng ngữ là một dạng tương đối đơn giản nhưng ko ít bạn bị sập bẫy và mất điểm ở dạng này trong khi thi. Do đó, thông qua topic này, mình muốn tổng ôn cho mọi người về phần bài tập mệnh đề trạng ngữ. Hy vọng ít nhiều có thể giúp mọi người tự tin hơn trong quá trình học tiếng Anh :D

I/ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG:
1. Mềnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các từ sau:

+ When ( khi mà)

Ví dụ: When he comes, I will make a cake for him.

+ While (trong khi )

Ví du: I am reading book while they are playing.

+ Before (trước khi)

Ví dụ: She often watches TV before she goes to bed .

+ After (sau khi)

He went out after he had finished the housework.

+ Since (từ khi)

Ví dụ: i haven’t met them since they left.

Chú ý: ” since ” thường được dùng trong thì hiện tại hoàn thành.

+ As (Khi mà)

Ví dụ: I saw her as I was in the super market.

Chú ý : Trong mệnh đề có các từ when, as, while đôi khi có sự khác nhau giữa các thì của động từ, nhưng mệnh đề trạng ngữ không bao giờ ở thì tương lai. Nếu mệnh đề chính ở thì tương lai thì mệnh đề trạng ngữ ở thì hiện tại thường.

+ Till/ until ( cho đến khi)

Ví dụ: I’ll waite untill/ till he comes back.

+ As soon as ( ngay khi mà)

Ví dụ: As soon as Marry knew the truth, She called me.

+ Just as (ngay khi)

Ví dụ: Just as the girl entered the room, everyone looked at her.

+ Whenever ( bất cứ khi nào)

Ví dụ: I’ll come whenever you need me.

2. Mệnhđề trạng ngữ chỉ nơi chốn.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn là mệnh đề có chức năng làm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu. Mệnh đề này được bắt đầu bằng where ( nơi mà ) và wherever ( bất cứ nơi nào)
Ví dụ:

+ I will go wherever you go.
+ You can find where you live.

3. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân là mệnh đề có vai trò nêu nguyên nhân của sự vật, hiện tượng trong câu.

Mệnh đề này được bắt đầu bằng because , since, as, seeing that….( đều có nghĩa là bởi vì.)

Ví dụ:

+ Because she is ill, she cannot go to school.

+ Since the boy is too young, he can’t understand the story.

+ Seeing that they were late, they missed the first part of the film.

+ As the essay has a lot of mistake, the teacher gives him the bad point.

4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức có vai trò làm trạng ngữ chỉ cách thức trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu bằng as hay as if, đều có nghĩa là : Như là, như.

+ As: Như là
Ví dụ : They do as people expect.

+ As if: như thể là.

Mệnh đề bắt đầu với as if thường là mệnh đè giả định, diễn tả sự việc không có thật.

Ví dụ:

– It looks as if it’s going to rain.
– He said as if he were my father.
– He looks as if he had known what happened.

5. Mệnh đề trang ngữ chỉ mục đích.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích là mệnh đề có vai trò làm trạng ngữ chỉ mục đích trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu bằng so that, in order that, đều có nghĩa là để mà.

Ví dụ:

+ The teacher explains the lesson very clearly so that every student can understand.

+ Many students write to the president in order that the black can get the equality.

6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản.

Là mệnh đề có vai trò làm trạng ngữ chỉ sự tương phản trong câu. Mệnh đề này thường bắt đầu bằng các từ như : although, though, even though (Mặc dù), but/yet ( Nhưng), while/ whereas (trong khi/ trái lại), ….

Ví dụ:

+ Although/ though/ even though she has a lot of things to do, she still spends time playing with her children.

+ He loves her but he can’t get married to her.

+ Whereas she is short, her husband is tall.

II/ BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
1. Our seats were far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

A. very B. too C. enough D. so

2. He was he never washed his clothes by himself.

A. too lazy B. so lazy that C. very lazy that D. such lazy that

3. They are young drive the car.

A. so / that B. too / to C. enough / to D. not only / but also

4. It was a boring speech that I felt asleep.

A. such B. so C. very D. too

5. Is there for everyone?

A. food and drink enough B. enough food and drink

C. enough of food and drink D. enough food and drink enough

6. He was he could not continue to work.

A. very tired that B. such tired that C. too tired that D. so tired that

7. John’s eyes were _ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front.

A. such B. too C. so D. very

8. - Why don’t we make a fire? - It’s not cold to make a fire.

A. too B. enough C. such D. much

9. Most of the pupils are to pass the examination.

A. enough good B. good enough C. too good D. very good

10. You can send me a letter if you want to, but your phone call is for me.

enough good B. good as enough C. good enough D. good than enough

@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Shmily Karry's @aiyatori @Snowball fan ken @My love angle @thuyhuongyc @yennhi22902 @Trai Họ Nguyễn
1. Our seats were far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

A. very B. too C. enough D. so

2. He was he never washed his clothes by himself.

A. too lazy B. so lazy that C. very lazy that D. such lazy that

3. They are young drive the car.

A. so / that B. too / to C. enough / to D. not only / but also

4. It was a boring speech that I felt asleep.

A. such B. so C. very D. too

5. Is there for everyone?

A. food and drink enough B. enough food and drink

C. enough of food and drink D. enough food and drink enough

6. He was he could not continue to work.

A. very tired that B. such tired that C. too tired that D. so tired that

7. John’s eyes were _ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front.

A. such B. too C. so D. very

8. - Why don’t we make a fire? - It’s not cold to make a fire.

A. too B. enough C. such D. much

9. Most of the pupils are to pass the examination.

A. enough good B. good enough C. too good D. very good

10. You can send me a letter if you want to, but your phone call is for me.

enough good B. good as enough C. good enough D. good than enough
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. Our seats were_______ far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

A. very B. too C. enough D. so

2. He was _______he never washed his clothes by himself.

A. too lazy B. so lazy that C. very lazy that D. such lazy that

3. They are ____young_____ drive the car.

A. so / that B. too / to C. enough / to D. not only / but also

4. It was_______ a boring speech that I felt asleep.

A. such B. so C. very D. too

5. Is there _______for everyone?

A. food and drink enough B. enough food and drink

C. enough of food and drink D. enough food and drink enough

6. He was _______he could not continue to work.

A. very tired that B. such tired that C. too tired that D. so tired that

7. John’s eyes were _______ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front.

A. such B. too C. so D. very

8. - Why don’t we make a fire? - It’s not cold _______to make a fire.

A. too B. enough C. such D. much

9. Most of the pupils are_______ to pass the examination.

A. enough good B. good enough C. too good D. very good

10. You can send me a letter if you want to, but your phone call is_______ for me.

enough good B. good as enough C. good enough D. good than enough
E làm đúng 9/10 nhé. E xem lại câu 1 nhé. Cái này 100% là do e ẩu ^^
Chị góp ý cái này, dẫu học giỏi ra sao thì khi làm bài chúng ta cx phải đặt bản thân ở trạng thái "học dốt nhất" Từ đó, phân tích lí do vì sao đáp án này đúng vì sao đáp án kia sai. Lâu dần, e sẽ ko mắc phải những lỗi sai về tật ẩu nữa ^^
1. Our seats were far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.

A. very B. too C. enough D. so

2. He was he never washed his clothes by himself.

A. too lazy B. so lazy that C. very lazy that D. such lazy that

3. They are young drive the car.

A. so / that B. too / to C. enough / to D. not only / but also

4. It was a boring speech that I felt asleep.

A. such B. so C. very D. too

5. Is there for everyone?

A. food and drink enough B. enough food and drink

C. enough of food and drink D. enough food and drink enough

6. He was he could not continue to work.

A. very tired that B. such tired that C. too tired that D. so tired that

7. John’s eyes were _ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front.

A. such B. too C. so D. very

8. - Why don’t we make a fire? - It’s not cold to make a fire.

A. too B. enough C. such D. much

9. Most of the pupils are to pass the examination.

A. enough good B. good enough C. too good D. very good

10. You can send me a letter if you want to, but your phone call is for me.

enough good B. good as enough C. good enough D. good than enough
E làm đúng 10/10 nha :D

P/s: Để chị sửa lại cái đề ... ghi ẩu rồi :D :p
 
  • Like
Reactions: joon_young#1

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
E làm đúng 9/10 nhé. E xem lại câu 1 nhé. Cái này 100% là do e ẩu ^^
Chị góp ý cái này, dẫu học giỏi ra sao thì khi làm bài chúng ta cx phải đặt bản thân ở trạng thái "học dốt nhất" Từ đó, phân tích lí do vì sao đáp án này đúng vì sao đáp án kia sai. Lâu dần, e sẽ ko mắc phải những lỗi sai về tật ẩu nữa ^^

E làm đúng 10/10 nha :D

P/s: Để chị sửa lại cái đề ... ghi ẩu rồi :D :p
Hic...manh vs hoàng làm hết rồi
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là key chi tiết cho câu 1 đến câu 10 ^^
@hoangnga2709 @joon_young#1
1. Our seats were far from the stage that we couldn't see the actors and actresses clearly.
A. very B. too C. enough D. so
=> Cấu trúc so that
2. He was he never washed his clothes by himself.
A. too lazy B. so lazy that C. very lazy that D. such lazy that
=> Cấu trúc so that
3. They are young drive the car.
A. so / that B. too / to C. enough / to D. not only / but also
=> Cấu trúc too + adj + to V1
4. It was a boring speech that I felt asleep.
A. such B. so C. very D. too
=> Cấu trúc such + a/an + adj + that + Clause
5. Is there for everyone?
A. food and drink enough B. enough food and drink
C. enough of food and drink D. enough food and drink enough
=> (be) adj + enough + noun + to V1
6. He was he could not continue to work.
A. very tired that B. such tired that C. too tired that D. so tired that
=> Cấu trúc so + adj + that
7. John’s eyes were _ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front.
A. such B. too C. so D. very
=> Cấu trúc so + adj + that
8. - Why don’t we make a fire? - It’s not cold to make a fire.
A. too B. enough C. such D. much
=> (be) adj + enough + to V1
9. Most of the pupils are to pass the examination.
A. enough good B. good enough C. too good D. very good
=> (be) adj + enough + to V1
10. You can send me a letter if you want to, but your phone call is for me.
enough good B. good as enough C. good enough D. good than enough
=> (be) adj + enough + to V1
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là 10 câu kế tiếp cho bài tập về mệnh đề trạng ngữ ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @thuyhuongyc @aiyatori @Shmily Karry's @Snowball fan ken @minnyvtpt02@gmail.com
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.
 
  • Like
Reactions: hoangnga2709

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,241
339
Bình Định
Sau đây là 10 câu kế tiếp cho bài tập về mệnh đề trạng ngữ ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @thuyhuongyc @aiyatori @Shmily Karry's @Snowball fan ken @minnyvtpt02@gmail.com
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
Sau đây là 10 câu kế tiếp cho bài tập về mệnh đề trạng ngữ ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @thuyhuongyc @aiyatori @Shmily Karry's @Snowball fan ken @minnyvtpt02@gmail.com
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

lâu không làm dạng này chắc vẫn sai nhiều đây :(
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.
E làm đúng 9/10 nhé. E xem lại câu 1 đi. Weather là danh từ ko đếm đc nên ko có "a" đâu e ^^
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

lâu không làm dạng này chắc vẫn sai nhiều đây :(
E làm đúng 9/10 nha ^^
Cx giống như Hoàng, e sai câu 1. Weather là danh từ ko đếm đc nên chúng ta ko dùng "a" e ạ ^^
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
E làm đúng 9/10 nhé. E xem lại câu 1 đi. Weather là danh từ ko đếm đc nên ko có "a" đâu e ^^

E làm đúng 9/10 nha ^^
Cx giống như Hoàng, e sai câu 1. Weather là danh từ ko đếm đc nên chúng ta ko dùng "a" e ạ ^^
vậy đáp án là D ạ
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
vậy đáp án là D ạ
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.
Chuẩn <3
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.
=> S + (be) + so + adj + that + Clause

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

=> S + (be) + adj + enough + to V1: đủ để làm gì

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

=> S + (be) + so + adj + that + Clause

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.

=> Viết lại câu với thì HTHT

8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi = So + adj + be + S + that + Clause

@hoangnga2709 @Nữ Thần Mặt Trăng
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
10 bài tập viết lại câu cho mệnh đề trạng ngữ nha ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @yennhi22902 @Hoàng Hàn Băng @Autumn Maple @Snowball fan ken @aiyatori
1. He was late for school because his bike was broken.

=> ……………………………………….because of …………………………………

2. Although he runs very fast, he isn’t tired.

=> Despite …………………………………………………………………………….

3. Most people think jogging is a good exercise, so they begin to jog.

=> Because .....................................................................................................................

4. The air in the country is polluted, but people like to live there.

=> .......................................................... though .............................................................

5. Computers can be used for various purposes, so they become very popular today.

=> Because of ................................................................................................................

6. If you passed the exam, your parents would be very happy.

=> ……………………………………….. because ……………………………………

7. Because of the hot weather, we go to the beach.

=> If ……………………………………………………………………………………

8. Tom understands the lesson. However, he couldn’t apply in the exercises.

=> ………………………………….. although ………………………………………..

9. They played very well. Therefore, they won the game.

=> Because ……………………………………………………………………………

10. The suitcase is too heavy for Tom to bring.

=> ………………………………………. because ………………………………….
 

Tuấn Nguyễn Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tư 2017
449
256
96
22
Hà Nam
THPT
10 bài tập viết lại câu cho mệnh đề trạng ngữ nha ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @yennhi22902 @Hoàng Hàn Băng @Autumn Maple @Snowball fan ken @aiyatori
1. He was late for school because his bike was broken.

=> ……………………………………….because of …………………………………

2. Although he runs very fast, he isn’t tired.

=> Despite …………………………………………………………………………….

3. Most people think jogging is a good exercise, so they begin to jog.

=> Because .....................................................................................................................

4. The air in the country is polluted, but people like to live there.

=> .......................................................... though .............................................................

5. Computers can be used for various purposes, so they become very popular today.

=> Because of ................................................................................................................

6. If you passed the exam, your parents would be very happy.

=> ……………………………………….. because ……………………………………

7. Because of the hot weather, we go to the beach.

=> If ……………………………………………………………………………………

8. Tom understands the lesson. However, he couldn’t apply in the exercises.

=> ………………………………….. although ………………………………………..

9. They played very well. Therefore, they won the game.

=> Because ……………………………………………………………………………

10. The suitcase is too heavy for Tom to bring.

=> ………………………………………. because ………………………………….
1. He was late for school because his bike was broken.

=> He was late for school because of his broken bike

2. Although he runs very fast, he isn’t tired.

=> Despite running very fast, he isn’t tired.

3. Most people think jogging is a good exercise, so they begin to jog.

=> Because most people think jogging is a good exercise, they begin to jog.

4. The air in the country is polluted, but people like to live there.

=> People like to live there though the air in the country is polluted.

5. Computers can be used for various purposes, so they become very popular today.

=> Because of computers's various purposes, they become very popular today.
6. If you passed the exam, your parents would be very happy.

=> Your parents are very unhappy because you fail the exam.

7. Because of the hot weather, we go to the beach.

=> If it didn't hot, we would go to the beach.

8. Tom understands the lesson. However, he couldn’t apply in the exercises.

=> Tom couldn’t apply in the exercises although he understands the lesson.

9. They played very well. Therefore, they won the game.

=> Because they played very well, they won the game.

10. The suitcase is too heavy for Tom to bring.

=> Tom cann't bring the suitcase because it is so heavy
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
10 bài tập viết lại câu cho mệnh đề trạng ngữ nha ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @yennhi22902 @Hoàng Hàn Băng @Autumn Maple @Snowball fan ken @aiyatori
1. He was late for school because his bike was broken.

=> ……………………………………….because of …………………………………

2. Although he runs very fast, he isn’t tired.

=> Despite …………………………………………………………………………….

3. Most people think jogging is a good exercise, so they begin to jog.

=> Because .....................................................................................................................

4. The air in the country is polluted, but people like to live there.

=> .......................................................... though .............................................................

5. Computers can be used for various purposes, so they become very popular today.

=> Because of ................................................................................................................

6. If you passed the exam, your parents would be very happy.

=> ……………………………………….. because ……………………………………

7. Because of the hot weather, we go to the beach.

=> If ……………………………………………………………………………………

8. Tom understands the lesson. However, he couldn’t apply in the exercises.

=> ………………………………….. although ………………………………………..

9. They played very well. Therefore, they won the game.

=> Because ……………………………………………………………………………

10. The suitcase is too heavy for Tom to bring.

=> ………………………………………. because ………………………………….
1. He was late for school because his bike was broken.

=> He was late for school because of his broken bike

2. Although he runs very fast, he isn’t tired.

=> Despite running very fast, he isn't tired

3. Most people think jogging is a good exercise, so they begin to jog.

=> Because most people think jogging is a good exercise, they begin to jog.

4. The air in the country is polluted, but people like to live there.

=> People like to live there though the air in the country is polluted.

5. Computers can be used for various purposes, so they become very popular today.

=> Because of being used for various purposes, computers become very popular today.

6. If you passed the exam, your parents would be very happy.

=> Your parents aren't very happy because you don't pass the exam.

7. Because of the hot weather, we go to the beach.

=> If the weather weren't hot, we would go to the beach.

8. Tom understands the lesson. However, he couldn’t apply in the exercises.

=> Tom couldn’t apply in the exercises although he understands the lesson.

9. They played very well. Therefore, they won the game.

=> Because they played very well, they won the game.

10. The suitcase is too heavy for Tom to bring.

=> Tom can't bring the suitcase because it is too heavy.
5. Computers can be used for various purposes, so they become very popular today.

=> Because of computers's various purposes, they become very popular today.

7. Because of the hot weather, we go to the beach.

=> If it didn't hot, we would go to the beach.

10. The suitcase is too heavy for Tom to bring.

=> Tom cann't bring the suitcase because it is so heavy
5.Câu này sai nha computers là số nhiều nên không sử dụng sở hữu cách là 's đâu nhé!
7. hot là adj không phải V nên không thể dùng didn't
10. Bạn viết sai từ can't đó
 
  • Like
Reactions: baochau1112

aiyatori

Học sinh
Thành viên
Sau đây là 10 câu kế tiếp cho bài tập về mệnh đề trạng ngữ ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @thuyhuongyc @aiyatori @Shmily Karry's @Snowball fan ken @minnyvtpt02@gmail.com
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.


B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.


C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

Mấy ngày nay em bận ôn thi quá chị ạ
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.


B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.


C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

Mấy ngày nay em bận ôn thi quá chị ạ
Bài này chị châu úp key rồi mà:D
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.
=> S + (be) + so + adj + that + Clause

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

=> S + (be) + adj + enough + to V1: đủ để làm gì

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

=> S + (be) + so + adj + that + Clause

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.

=> Viết lại câu với thì HTHT

8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi = So + adj + be + S + that + Clause

@hoangnga2709 @Nữ Thần Mặt Trăng
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. He was late for school because his bike was broken.

=> He was late for school because of his broken bike

2. Although he runs very fast, he isn’t tired.

=> Despite running very fast, he isn’t tired.

3. Most people think jogging is a good exercise, so they begin to jog.

=> Because most people think jogging is a good exercise, they begin to jog.

4. The air in the country is polluted, but people like to live there.

=> People like to live there though the air in the country is polluted.

5. Computers can be used for various purposes, so they become very popular today.

=> Because of computers's various purposes, they become very popular today.
6. If you passed the exam, your parents would be very happy.

=> Your parents are very unhappy because you fail the exam.

7. Because of the hot weather, we go to the beach.

=> If it didn't hot, we would go to the beach.

8. Tom understands the lesson. However, he couldn’t apply in the exercises.

=> Tom couldn’t apply in the exercises although he understands the lesson.

9. They played very well. Therefore, they won the game.

=> Because they played very well, they won the game.

10. The suitcase is too heavy for Tom to bring.

=> Tom cann't bring the suitcase because it is so heavy
Bài này e làm tốt hơn đó ^^
E làm đúng 8/10 nhé. E xem lại câu số 5 và số 7.
Câu 5, nếu sửa đúng theo ý của e thì phải là: "Because of computers' various purposes, they become very popular today."
Câu 7, đi sau là tính từ "hot" cho nên e phải chia (be) nhé!
Ngoài ra, câu 10, chúng ta có từ "can't" chứ ko có từ "cann't" e nhé ^^
1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.


B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.


C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.


8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

Mấy ngày nay em bận ôn thi quá chị ạ
E làm đúng 6/10 nhé.
E xem lại câu 3, 5, 6 và 8 ^^
Chị đã úp key chi tiết rồi. Nếu có gì ko hiểu e có thể hỏi lại :)

"1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.
=> S + (be) + so + adj + that + Clause

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

=> S + (be) + adj + enough + to V1: đủ để làm gì

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

=> S + (be) + so + adj + that + Clause

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.

=> Viết lại câu với thì HTHT

8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi = So + adj + be + S + that + Clause"
 

huonggiangnb2002

Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2015
334
328
109
Ninh Bình
Bài này e làm tốt hơn đó ^^
E làm đúng 8/10 nhé. E xem lại câu số 5 và số 7.
Câu 5, nếu sửa đúng theo ý của e thì phải là: "Because of computers' various purposes, they become very popular today."
Câu 7, đi sau là tính từ "hot" cho nên e phải chia (be) nhé!
Ngoài ra, câu 10, chúng ta có từ "can't" chứ ko có từ "cann't" e nhé ^^

E làm đúng 6/10 nhé.
E xem lại câu 3, 5, 6 và 8 ^^
Chị đã úp key chi tiết rồi. Nếu có gì ko hiểu e có thể hỏi lại :)

"1. We couldn’t go out because the weather was so bad.

A. It was so bad a weather that we couldn’t go out.

B. It was such a bad weather that we couldn’t go out.

C. It was so bad weather that we couldn’t go out.

D. It was such bad weather that we couldn’t go out.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an

2. She was so busy that she couldn’t answer the phone.

A. She was very busy that she couldn’t answer the phone.

B. She was too busy to answer the phone.

C. She was too busy not to answer the phone.

D. She was very busy so that she couldn’t answer the phone
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

3. The coffee was too hot for me to drink.

A. The coffee is so hot that I can’t drink it

B. The coffee is so hot that I can’t drink.

C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.

D. The coffee was so hot that I could drink it.
=> S + (be) + so + adj + that + Clause

4. If I were taller, I could reach the top shelf.

A. I am not tall enough to reach the top shelf.

B. I am too tall to reach the top shelf.

C. I cannot reach the top shelf because I am very tall.

D. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.

=> S + (be) + adj + enough + to V1: đủ để làm gì

5. It was such a boring speech that we began to yawn.

A. The speech was very boring that we began to yawn.

B. It was so a boring speech that we began to yawn.

C. The speech was too boring that we began to yawn.

D. The speech was so boring that we began to yawn.

=> S + (be) + so + adj + that + Clause

6. It was so late that nothing could be done.

A. It was too late for nothing to be done.

B. It was too late for anything to be done.

C. It was such late that nothing could be done.

D. It was so late that nothing to be done.
=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi

7. This is the first time I have lived in such a friendly neighborhood.

A. I have lived in such a friendly neighborhood before.

B. I haven’t lived in such a friendly neighborhood before.

C. I had lived in such a friendly neighborhood before.

D. I hadn’t lived in such a friendly neighborhood before.

=> Viết lại câu với thì HTHT

8 The test was so difficult that we couldn’t finish it in two hours.

A. It was such a difficult test that we couldn’t finish it in two hours.

B. The test was too difficult for us to finish it in two hours.

C. The test was not difficult enough for us to finish in two hours.

D. The test was too difficult for us to finish it in two hour.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


9. The book was so good that I couldn’t put it down.

A. It was so a good book that I couldn’t put it down.

B. It was such a good book that I couldn’t put it down.

C. The book was so good for me to put it down.

D. The book was so good that I couldn’t put down.

=> Cấu trúc S + (be) + such + (a/an) + adj + Noun + that + Clause
Lưu ý: danh từ ko đếm được thì ko có a/ an


10. Sue is too slow to understand what you might say.

A. Sue is not enough quick to understand what you might say.

B. What you might say, Sue can understand slowly.

C. Sue is so slow to understand what you might say.

D. So slow is Sue that she can’t understand what you might say.

=> S + (be) + too + adj + to V1: quá đến nổi = So + adj + be + S + that + Clause"
Chị ra bài tiếp đi ạ !
 
  • Like
Reactions: baochau1112
Top Bottom