Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Tìm $GTNN$ và $GTLN$ của :
$A=\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}-\sqrt{x+1-4\sqrt{x-3}}$
Giai
ĐK: [tex]x\geq 3[/tex]
$A=\sqrt{(\sqrt{x-3}-1)^2}-\sqrt{(\sqrt{x-3}-2)^2}$
$A=|\sqrt{x-3}-1|-|\sqrt{x-3}-2|$
Với [tex]x\geq 7[/tex]
$A=\sqrt{x-3}-1- (\sqrt{x-3}-2)$
$A=1$
Với [tex]3\leq x\leq 4[/tex]
$A=1- \sqrt{x-3}- (2- \sqrt{x-3})$
$A=-1$
Với $4<x<7$
$A=\sqrt{x-3}-1- (2-\sqrt{x-3})$
$A=2.\sqrt{x-3}-3$
[tex]1<\sqrt{x-3}<2\Rightarrow -1<A<1[/tex]
[tex]Min A=-1\Leftrightarrow 3\leq x\leq 4[/tex]
[tex]MaxA=1\Leftrightarrow x\geq 7[/tex]
 
  • Like
Reactions: lengoctutb
Top Bottom