Ngoại ngữ Phương pháp làm bài tập đọc hiểu Tiếng Anh

Tú Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2017
170
218
71
Hà Nội
wind
Ok, guys, hãy tiếp tục với các bài tập đọc hiểu nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Một Nửa Của Sự Thật @Eddie225 @orangery @Vô Vị

Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
Ok, guys, hãy tiếp tục với các bài tập đọc hiểu nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Một Nửa Của Sự Thật @Eddie225 @orangery @Vô Vị

Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation

Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about (?)

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
E làm đúng 9/10.
Câu 7 là lỗi của chị :D Đúng đề là fond nhé :D
Chị tin e bik đáp án là gì rồi :D
 
 • Like
Reactions: Tú Linh

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about (?)

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
E làm đúng 8/9.
Câu 7 là lỗi của chị. Đúng đề fond e nhé
Câu 10 đó là 1 ngữ. Định luật vạn vật hấp dẫn tiếng anh là gì Snowball nhỉ? :D
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Ok, guys, hãy tiếp tục với các bài tập đọc hiểu nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Một Nửa Của Sự Thật @Eddie225 @orangery @Vô Vị

Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
Nice <3 E làm đúng 10/10 nhé ^^
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,382
9
4,324
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Tuấn Nguyễn Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tư 2017
449
256
96
20
Hà Nam
THPT
Ok, guys, hãy tiếp tục với các bài tập đọc hiểu nào :D
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Lưu Thị Thu Kiều @Một Nửa Của Sự Thật @Eddie225 @orangery @Vô Vị

Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation


Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 
 • Like
Reactions: baochau1112

orangery

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng mười hai 2015
422
357
229
18
Quảng Nam
$\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
có most great à ^^
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
Giỏi, e làm đúng 10/10 nhé ^^
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
E làm đúng 7/10 nhé.
E xem lại những câu chị bôi xanh nhé.
Câu 1, great là tính từ 1 âm tiết nên khi so sánh nhất là the + adj - est e nhé. Ngta dùng the most + adj khi tính từ thôi e nhé.
Còn câu 3, vì là giới từ chỉ nơi chốn nên sẽ là giới từ "in" (nơi lớn)
Câu 10, là 1 ngữ. Khi nói về định luật vạn vật hấp dẫn ngta dùng the law of gravitation.
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fond __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
E làm đúng 10/10 nhé.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là key chuẩn cho bài đọc hiểu Issac Newton ^^
Isaac Newton, one of the __(1)__ scientists, was born __(2)__ December 25th, 1642 in a small village __(3)__ Wool Thorpe in England. His father was a poor __(4)__. When the boy was fourteen, his father died. Newton __(5)__ school and helped his mother on the farm. __(6)__ he was fun __(7)__ physics and mathematics, Newton was sent to school. __(8)__ he left high school, Newton studied at Cambridge University. In 1667 he became __(9)__ professor on mathematics at the university. His greatest discovery is the __(10)__ of gravitation. He died in 1727.

1. A. great B. greatest C. most great D. greater

2. A. in B. on C. at D. a and b

3. A. in B. at C. on D. of

4. A. farmer B. apprentice C. bookbinder D. blacksmith

5. A. went B. sent C. left D. run

6. A. So B. So that C. Because D. Because of

7. A. in B. of C. at D. about

8. A. For B. While C. Before D. After

9. A. an B. one C. a D. the

10. A. law B. invention C. foundation D. operation
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Kế đó là bài tập đọc hiểu tiếp theo ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Hàn Tuệ Lâm @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Lưu Thị Thu Kiều @orangery
NANCY LEE JOHNSON
Nancy Lee Johnson was a __(1)__ girl. She was smart, pretty and __(2)__ in well with the life of her school. One Thursday afternoon, Miss O’Shay, the vice-principal, __(3)__ Nancy that the girl’s pictures had won the Artist Club __(4)__. Nancy was very happy at the news. She __(5)__ have danced al the way home through the rain.
But the __(6)__ didn’t let Nancy get the scholarship __(7)__ because they found that she was a __(8)__ student and they said that the __(9)__ of the coloured student in the local art school might __(10)__ difficulties for all concerned.
1. A. colour B. coloured C. colouful D. colourless
2. A. fit B. fitted C. fix D. interested
3. A. asked B. spoke C. said D. told
4. A. scholar B. committee C. punishment D. scholarship
5. A. can B. may C. must D. might
6. A. jury B. committee C. statesman D. champion
7. A. just B. right C. one D. yet
8. A. black B. Negro C. colour D. white
9. A. attend B. attendance C. present D. presence
10. A. give B. form C. create D. drawl
 

Eddie225

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
85
153
51
19
Hà Nội
Life!
NANCY LEE JOHNSON
Nancy Lee Johnson was a __(1)__ girl. She was smart, pretty and __(2)__ in well with the life of her school. One Thursday afternoon, Miss O’Shay, the vice-principal, __(3)__ Nancy that the girl’s pictures had won the Artist Club __(4)__. Nancy was very happy at the news. She __(5)__ have danced al the way home through the rain.
But the __(6)__ didn’t let Nancy get the scholarship __(7)__ because they found that she was a __(8)__ student and they said that the __(9)__ of the coloured student in the local art school might __(10)__ difficulties for all concerned.
1. A. colour B. coloured C. colouful D. colourless
2. A. fit B. fitted C. fix D. interested
3. A. asked B. spoke C. said D. told
4. A. scholar B. committee C. punishment D. scholarship
5. A. can B. may C. must D. might
6. A. jury B. committee C. statesman D. champion
7. A. just B. right C. one D. yet
8. A. black B. Negro C. colour D. white
9. A. attend B. attendance C. present D. presence
10. A. give B. form C. create D. drawl
khó qúa cj ơi
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Tú Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2017
170
218
71
Hà Nội
wind
Kế đó là bài tập đọc hiểu tiếp theo ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Hàn Tuệ Lâm @Tuấn Nguyễn Nguyễn @Eddie225 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Lưu Thị Thu Kiều @orangery
NANCY LEE JOHNSON
Nancy Lee Johnson was a __(1)__ girl. She was smart, pretty and __(2)__ in well with the life of her school. One Thursday afternoon, Miss O’Shay, the vice-principal, __(3)__ Nancy that the girl’s pictures had won the Artist Club __(4)__. Nancy was very happy at the news. She __(5)__ have danced al the way home through the rain.
But the __(6)__ didn’t let Nancy get the scholarship __(7)__ because they found that she was a __(8)__ student and they said that the __(9)__ of the coloured student in the local art school might __(10)__ difficulties for all concerned.
1. A. colour B. coloured C. colouful D. colourless
2. A. fit B. fitted C. fix D. interested
3. A. asked B. spoke C. said D. told
4. A. scholar B. committee C. punishment D. scholarship
5. A. can B. may C. must D. might
6. A. jury B. committee C. statesman D. champion
7. A. just B. right C. one D. yet
8. A. black B. Negro C. colour D. white
9. A. attend B. attendance C. present D. presence
10. A. give B. form C. create D. drawl
NANCY LEE JOHNSON
Nancy Lee Johnson was a __(1)__ girl. She was smart, pretty and __(2)__ in well with the life of her school. One Thursday afternoon, Miss O’Shay, the vice-principal, __(3)__ Nancy that the girl’s pictures had won the Artist Club __(4)__. Nancy was very happy at the news. She __(5)__ have danced al the way home through the rain.
But the __(6)__ didn’t let Nancy get the scholarship __(7)__ because they found that she was a __(8)__ student and they said that the __(9)__ of the coloured student in the local art school might __(10)__ difficulties for all concerned.
1. A. colour B. coloured C. colouful D. colourless
2. A. fit B. fitted C. fix D. interested
3. A. asked B. spoke C. said D. told
4. A. scholar B. committee C. punishment D. scholarship
5. A. can B. may C. must D. might
6. A. jury B. committee C. statesman D. champion
7. A. just B. right C. one D. yet
8. A. black B. Negro C. colour D. white
9. A. attend B. attendance C. present D. presence
10. A. give B. form C. create D. drawl
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
19
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
NANCY LEE JOHNSON
Nancy Lee Johnson was a __(1)__ girl. She was smart, pretty and __(2)__ in well with the life of her school. One Thursday afternoon, Miss O’Shay, the vice-principal, __(3)__ Nancy that the girl’s pictures had won the Artist Club __(4)__. Nancy was very happy at the news. She __(5)__ have danced al the way home through the rain.
But the __(6)__ didn’t let Nancy get the scholarship __(7)__ because they found that she was a __(8)__ student and they said that the __(9)__ of the coloured student in the local art school might __(10)__ difficulties for all concerned.
1. A. colour B. coloured C. colouful D. colourless
2. A. fit B. fitted C. fix D. interested
3. A. asked B. spoke C. said D. told
4. A. scholar B. committee C. punishment D. scholarship
5. A. can B. may C. must D. might
6. A. jury B. committee C. statesman D. champion
7. A. just B. right C. one D. yet
8. A. black B. Negro C. colour D. white
9. A. attend B. attendance C. present D. presence
10. A. give B. form C. create D. drawl
__________Lần sau nhớ tag em ạ!_________________
Nếu dc chị sửa kĩ nhé. Khi các bạn và anh chị làm xong ý ạ!
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Hàn Tuệ Lâm

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
465
571
119
Du học sinh
Hogwarts
Nancy Lee Johnson was a __(1)__ girl. She was smart, pretty and __(2)__ in well with the life of her school. One Thursday afternoon, Miss O’Shay, the vice-principal, __(3)__ Nancy that the girl’s pictures had won the Artist Club __(4)__. Nancy was very happy at the news. She __(5)__ have danced al the way home through the rain.
But the __(6)__ didn’t let Nancy get the scholarship __(7)__ because they found that she was a __(8)__ student and they said that the __(9)__ of the coloured student in the local art school might __(10)__ difficulties for all concerned.
1. A. colour B. coloured C. colouful D. colourless
2. A. fit B. fitted C. fix D. interested
3. A. asked B. spoke C. said D. told
4. A. scholar B. committee C. punishment D. scholarship
5. A. can B. may C. must D. might
6. A. jury B. committee C. statesman D. champion
7. A. just B. right C. one D. yet
8. A. black B. Negro C. colour D. white
9. A. attend B. attendance C. present D. presence
10. A. give B. form C. create D. drawl
 
 • Like
Reactions: baochau1112
Top Bottom