[Hóa 12]Đề tổng hợp ôn ĐẠI HỌC (phần bài tập)

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi triaiai, 3 Tháng tám 2011.

Lượt xem: 136,812

 1. 4/10/2012

  1) Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl clorua; 0,3 mol benzyl bromua; 0,1 mol hexyl clorua; 0,15 mol phenyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc, rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
  A. 57,4 B. 14,35 C. 70,75. D. 28,7

  2) Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tan vừa hết trong dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối). Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong dung dịch Y là
  A. 21,697% B. 20,535% C. 14,464% D. 23,256%

  3) Hỗn hợp A gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp A một thời gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi B gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối hơi của B so với He bằng 95/12. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa anđehit metacrylic là:
  A. 100% B. 70% C. 65% D. 80%

  4)Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khí NO duy nhất. Giá trị của m là:
  A. 32 gam B. 28,8 gam C. 3,2 gam D. 16 gam

  5) Một hỗn hợp X gồm 2 amin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng amin no đơn chức. Lấy 32,1 g hỗn hợp cho vào 250 ml dung dịch FeCl3(có dư) thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng hỗn hợp trên. Loại bỏ kết tủa rồi thêm từ từ dung dịch AgNO3 vào đến khi phản ứng kết thúc thì phải dùng 1,5 lit AgNO3 1M. Nồng độ ban đầu của FeCl3 là
  A. 1M B. 3M C. 2M D. 4M

  6) Cho 200ml dd X chứa Ba(OH)2 0,5M và NaAlO2 1,5M.Thêm từ từ dd H2SO4 0,5M vào X cho đến khi kết tủa tan 1 phần thu rắn Y.Đem nung Y đến khối lượng không đổi thu 24,32g rắn Z.Thể tích dd H2SO4 đã dùng là
  A.1,1 B.0,67 C.0,55 D.1,34

  7) Hấp thụ hoàn toàn 0,07 mol CO2 vào 250ml dd NaOH 0,32M thu dd G.Thêm 250ml dd gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 x(M) vào G thu 7,88g kết tủa.Giá trị x là
  A.0,04 B.0,03 C.0,06 D.0,02
   
 2. rainbridge

  rainbridge Guest

  Đun sôi X với nước=> anlyl clorua bị thủy phân
  kết tủa AgCl=0,1mol
  =>14,35g
  giả sử Fe3O4=1mol=1mol FeO + 1mol Fe2O3
  Cu tan do phản ứng với Fe3+ => số mol Cu=n(Fe3+):2=1mol
  HCl pư = Cl- trong muối=2Cu+2.Fe=8mol
  m(dd ban đầu)=1460
  C%(FeCl2)=[TEX]\frac{3.127}{1.64+1.232+1460}[/TEX]
  [TEX]\frac{n1}{n2}=\frac{M2}{M1}=\frac{95/3}{19}=\frac{5}{3}[/TEX]
  =>[TEX] n2=\frac{3}{5}.0,4=0,24[/TEX]
  số mol khí giảm 0,16= số mol H2 pư
  tỉ lệ phản ứng:
  1 adh : 2 H2
  _0,1___0,3 H2 dư-> hiệu suất tính theo anđehit
  _0,08__0,16
  H=0,08/0,1
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2012
 3. rainbridge

  rainbridge Guest

  FeCO3=0,1mol
  bảo toàn e => NO=1/30mol
  HNO3=NO+ NO3-/muối=1/3mol
  dung dịch X gồm: 0,1mol Fe(NO3)3
  [TEX]Cu=\frac{Fe3+}{2}+\frac{3.NO3-}{2}=o,5 mol[/TEX]
  AgNO3=AgCl=1,5mol=Cl-
  => FeCl3=0,5mol

  bài này thấy nghi nghi, sao đề cho nhiều dữ kiện thế nhỉ?:-/
  Ba(OH)2=0,1mol
  NaAlO2=0,3mol
  rắn Y gồm BaSO4 và Al(OH)3
  rắn Z 24,32g gồm BaSO4 và Al2O3
  BaSO4=0,1mol =>Al2O3 0,01mol
  => Al(OH)3=0,02mol
  công thức [TEX]4AlO_{2}^{-}=H^{+}+3n_{kt}[/TEX]
  => [TEX]H^{+}=1,14[/TEX]
  mặt khác H+ pư với Ba(OH)2 cần 0,2mol
  vậy H2SO4=[TEX]\frac{1,14+0,2}{2}[/TEX]=0,67mol
  NaOH=0,08
  dung dịch G gồm [TEX]0,01 mol CO_{3}^{2-}, 0,07 mol HCO_{3}^{-}[/TEX]
  BaCl2=0,04 mol
  Ba(OH)2=0,25x mol
  BaCO3=0,04mol
  => OH- pư =0,04-0,01=0,03=2.0,25x
  => x=0,06
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2012
 4. rainbridge

  rainbridge Guest

  Đun 0,4 mol hh 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng trong dd H2SO4 đặc, xt ở 140*C thu được 7,704g hh 3 ete. tham gia pư ete hóa có 50% rượu có khối lượng phân tử lớn và 40% lượng rượu có khối lượng phân tử nhỏ. xđ CTCT của 2 rượu
  a. etylic và n-propylic
  b. propan-2-ol và butan-2-ol
  c. n-propylic và n-butylic
  d. metylic và etylic
   
 5. hung_ils

  hung_ils Guest

  Mấy bài bạn "doime" đưa lên mình giải trên đây rồi này. Bạn vào đây mà xem nhé.
  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=214310
   
 6. Dẫn 4,032 lít (đktc) hh khí A gồm C2H2,C2H4,CH4 lần lượt qua bình 1 chứa dd AgNO3 trong NH3, sau đó qua tiếp bình 2 chứa dd Br2 dư trong CCl4.Ở bình 1 có 7,2g kết tủa.Khối lượng bình 2 tăng thêm 1,68g .Thể tích (đktc) hh A lần lượt là
  A.0,672lít, 1,344 lít,2,016lít
  B.0,672,0,672 ;2,688
  C.2,016;0,896 ;1,12
  D.1,344;2,016 ;0,672
   
 7. rainbridge

  rainbridge Guest

  kết tủa C2Ag2=0,03mol=C2H2
  bình 2 tăng 1,68g=m(C2H4)=> C2H4=0,06mol
   
 8. Tiếp theo tụi mình cùng hợp sức giải 1 đề trọng tâm 2012 nhé các bạn
   

  Các file đính kèm:

 9. Dẫn khí CO dư qua hh X gồm 0,1mol Fe3O4, 0,15mol CuO,0,1mol MgO pứ xảy ra hoàn toàn, sau đó cho toàn bộ chất rắn sau pứ vào dd H2SO4 loãng dư thu V(lít) khí ở đktc.Giá trị V là
  A.8,96 lít B.4,48lít C.6,72lít D.5,6lít

  Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng với dung dịch gồm 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
  được chất rắn A, dung dịch B và khí C; cho khí C đi qua CuO dư đun nóng (H% = 100%) thu được m gam Cu. m có giá trị là
  A. 3,52 B. 0,64 C. 3,84 D. 5,32

  Câu 24: Cho dung dịch A chứa x mol Ca(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào dung dịch A thu được 2y mol kết tủa, nhưng nếu
  hấp thụ hết 0,23 mol CO2 vào dung dịch A thì chỉ thu được y mol kết tủa; giá trị của x và y là
  A. 0,195 và 0,23 B. 0,15 và 0,07 C. 0,155 và 0,08 D. 0,16 và 0,08

  Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,27 gam bột nhôm và 2,04 gam bột Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X.
  Cho CO2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa X1. Nung X1 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được oxit X2. Các phản ứng xảy
  ra hoàn toàn. Khối lượng X2 là
  A. 1,53 gam B. 2,55 gam C. 5,1 gam D. 3,9 gam
   
 10. Cho 8,4g Fe và 6,72g Cu vào 1 cốc có chứa 600ml dd HNO3 1M, pứ hoàn toàn thu x mol NO.Cho tiếp vào cốc dd H2SO4 loãng dư, pứ xong thu y mol NO (sp duy nhất).Giá trị x+y (mol) là
  A.0,07 B.0,17 C.0,22 D.0,2
   
 11. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  Cho 8,4g Fe và 6,72g Cu vào 1 cốc có chứa 600ml dd HNO3 1M, pứ hoàn toàn thu x mol NO.Cho tiếp vào cốc dd H2SO4 loãng dư, pứ xong thu y mol NO (sp duy nhất).Giá trị x+y (mol) là
  A.0,07 B.0,17 C.0,22 D.0,2

  Ta có: nFe=0,15 mol; nCu=0,105
  nHNO3=0,6 mol
  Bài này coi như H+ dư, nNO3-=0,6
  Fe + NO3- + 4H+ --> Fe3+ + NO +2H2O
  0,15-->0,15-----------0,15---0,15
  3Cu + 2NO3- +8H+ --> 3Cu2+ 2NO +4H2O
  0,105-->0,21------------------->0,07
  Vậy x+y=0,15+0,07=0,22 mol
  Đáp án C
   
 12. giúp mình thêm 1 câu nhá
  Cho 9,6g Cu và 8,1g Fe(NO3)2 vào dd có chứa 1,2 lít dd H2SO4 1M.Pứ hoàn toàn thu x mol NO.Giá trị x mol là
  A.0,1 B.0,15 C.0,2 D.0,25
   
 13. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  nCu=0,15; nFe(NO3)2=0,45
  nH+ = 2,4 mol; nNO3-=0,9 mol
  3Cu + 2NO3- +8H+ --> 3Cu2+ 2NO +4H2O
  0,15--0,1-----0,4--------------0,1
  3Fe2+ +4H+ + NO3- --> 3Fe3+ + NO + 2H2O
  0,45---0,6-----0,15--------------->0,15
  Vậy sô mol NO là x=0,25
   
 14. doime

  doime Guest

  hình như đề sai. thế này thì n Fe(NO)2 chỉ = 0,045 mol thôi
   
 15. doime

  doime Guest

  [​IMG]
   
 16. Các bạn giúp mình một số bài tập tự luyện của thầy Ngọc :

  Hỗn hợp khí A gồm etan và propan có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25 được nung nóng trong bình kín có xúc tác để thực hiện phản ứng đề hiđro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp B có tỷ khối so với H2 là 16,2 gồm các ankan, anken và H2. Giả sử tốc độ phản ứng đề hiđro hóa của etan và propan là như nhau. Hiệu suất của phản ứng đề hiđro hóa là:
  A. 25% B. 50% C. 75% D. 80%

  Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích hợp, đun nóng được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối luợng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là:
  A. 33,6 lít. B. 22,4 lít. C. 16,8 lít. D. 44,8 lít.

  Câu 20: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol C3H4; 0,2 mol C2H4; 0,35 mol H2 với bột Ni xúc tác được hỗn hợp Y. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch KMnO4 dư, thấy thoát ra 6,72 l hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 12. Khối lượng bình đựng dung dịch KMnO4 tăng thêm (gam) là:
  A. 17,2. B. 9,6. C. 7,2. D. 3,1.

  Câu 21: Trong bình kín chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất trong bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là:
  A. C2H2. B. C2H4. C. C4H6. D. C3H4.

  Dẫn hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỷ khối hơi so với H2 bằng 6,2 đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng thì thu được hỗn hợp khí Y. Biết hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 chỉ đạt 40%. Khối lượng phân tử trung bình của Y là:
  A. 15,12 B. 18,23 C. 14,76 D. 13,48
   
 17. dark_gialai

  dark_gialai Guest

  Coi là : akan ------> aken + H2
  n trước = 1mol
  => nsau = 1,25 mol
  => n H2 pư = 0,25
  => H% = 25%
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tư 2012
 18. dark_gialai

  dark_gialai Guest

  nH2 dư = 0,1 = nakan
  => nH2 pư = 0,2
  => nH2 ban đầu = 0,3
  => nakin bđ = 0,3
  => nakin còn lại = 0,2
  => naken = 0,2
  vậy số mol lần lượt của các chất còn lại là:
  nC2H2 = 0,2 ;nC2H4 = 0,2 : nakan = 0,1 ; nH2 = 0,1
  => tổng số mol Oxi cần : 1,5 mol => V = 33,6 l
   
 19. dark_gialai

  dark_gialai Guest

  từ sơ đồ chéo : => nH2 = 3mol ; nN2 = 2 mol
  vì H chỉ đạt 40% => nH2 pư = 0,12
  viết pt ra ta => số mol các chất còn lại là : nH2 = 1,8
  nN2 = 1,6 ; nNH3 = 0,8
  => M = 14,76
   
 20. dark_gialai

  dark_gialai Guest

  nCO2 =0,2 mol
  nH2O = 0,3 mol
  => ankan => nakan = 0,1 mol
  => C2H6
  vì áp suất trước gấp 3 lần lúc sau nên => n trước = 0,3 mol
  => pư theo tỉ lệ 1:2
  => C2H2
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->