Toán Giải phương trình 9

Tú Tí Tỡn ( Vozer)

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
79
57
91
24
[tex]\sqrt{x^{2}+12x+36}=\sqrt{(x+6)^{2}}=\left | x+6 \right |[/tex]

xét đkxđ. rõ rằng vế trái >0 suy ra 4.x>0 suy ra x>0 suy ra x+6>0
[tex]\left | x^{2}+x-6 \right |+(x+6)=4x\Leftrightarrow \left | (x-2)(x+3) \right |=3(x-2)[/tex](2

ta lại xét đkxđ của (2) : vế trái (2)>=0 suy ra 3(x-2)>=0 suy ra x>=2

từ đó [tex]x-2\geq 0 ; x+3>0[/tex]
phá dấu gttđ
suy ra (x-2)(x+3)=3(x-2) suy ra ......

EZ game EZ life :))
 
Top Bottom