[Francais] Cách đọc tiếng Pháp

B

bonjour

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bảng chữ cái tiếng Pháp có tất cả 26 lettres (chữ cái) với 20 consommes (phụ âm) và 6 voyelles (nguyên âm):
a _ a
b _
c _
d _ đê
e _ ơ
f _ ép(phờ)
g _ giê (đọc cong lưỡi)
h _ at sờ (cong lưỡi)
i _ i
j _ gi
k _ ka
l _ eo(lờ)
m _ em(mờ)
n _ en(nờ)
o _ o (ko phải ô nhá :D )
p _
q _ quy (đọc tròn môi) đọc nó lái giữa âm "uy" và "i"
r _ e(rờ) hoặc e(grờ) . Chúng ta nên đọc là e(grờ) và khi đọc thì rung cuống họng theo cách đọc của ng` Pari sẽ hay hơn :)
s _ ét(x) không đọc cong lưỡi nhé ;)
t _
u _ uy (đọc tròn môi) lái giữa uy và u
v _
w _ đúp lơ vê :D
x _ ích(x)
y _ y(cơ grếch)
z _ dét(đờ)

Mình lập topic này để mọi người có thể trao đổi với nhau cách đọc tiếng Pháp sao cho hiệu quả và hay nhất.
Hi vọng mọi người ủng hộ.
Đề nghị không spam nhá :D.Xin chào, xin chào~ :Rabbit34
Ghé xem một số nội dung tâm đắc của team Anh chúng mình nhé
Chúc bạn một ngày vui vẻ!
 
B

bonjour

Cách đọc phụ âm
_ Tất cả các phụ âm đứng cuối của một từ đều câm (không đọc). Ngoại trừ 5 phụ âm: f, k, l, q, r
_Hai phụ âm giống nhau , đi liền nhau thì chỉ tính là một phụ âm khi đọc.
_Có 15 cặp phụ âm ghép, khi đọc một lần phải đọc được 2 phụ âm . tuy nhiên khi ghép vần để đọc thì ta chỉ tính làm một phụ âm : bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gm, gr, pr, st, tr, vr.
_ Khi đọc , ta ghép một phụ âm và một nguyên âm đọc thành một âm. Nếu nguyên âm đứng đầu thì tách nguyên âm riêng rồi ghép phụ âm và nguyên âm đọc tiếp như trên.
VD: recul => re/cu/l =>đọc thành "grơ kuyn lờ"
capable=> ca/pa/ble (bl tách thành 1 phụ âm nnhé) => đọc thành " ca pa (bờ)lờ"
ici=>i/ci =>đọc là "i xi"
_Trọng âm của một từ rơi vào vần cuối cùng có đọc . Nếu vần cuối cùng là vần câm thì đọc trọng âm chuyển lên vần ngay trước nó.
VD: capable thì trọng âm rơi vào "pa" nên khi đọc sẽ thành" ca pạp (bờ)lờ" :D
_ Trọng âm của một câu : nếu là câu hỏi thì lên giọng ở cuối câu, nếu là câu trả lời thì xuống giọng ở cuối câu nhé. :)
 
B

bonjour

1) C
"C" + a, o ,u => đọc cứng=> ca, co , cuy
"C" + e, i , y =>đọc mềm=> xơ, xi, xy .
VD:
col => côn lờ
calme=>can(mờ)
recul => grơ cuyn lờ
ici => i xi
cible => xi (bờ)lờ
cycle => xi (cờ)lờ
dance => đăng xờ.

* ç : nếu cái chữ ç này trước các nguyên âm thì các bạn cứ đọc mềm nhé ;)
ça => xa
façade => pha xa (đờ) [trọng âm rơi vào "ça"]
 
B

bonjour

2) G
G + a, o ,u => đọc cứng=> ga, go, guy
G + e, i y =>đọc mềm=> giơ, gi, gi (nhớ đọc cong lưỡi nhá ;) )
VD :
gare=> ga g(r)ờ
gomme=> gom (mờ)
gite => gít(tờ)
rigide => g(r)i gít (đờ)
gage=> ga (giờ)
garage => ga g(r)a giờ


***Chú ý nè***
G mà đi với a, o, u nhưng lại có "e" chen vào giữa thì các bạn đọc mềm nhé
VD: george => gioóc giờ
cageot => ca giô ( chữ "t" ở cuối câm nên ko đọc :D )

G mà đi với e, i, y mà có "u" chen vào giữa thì đọc cứng
VD: digue => đi gờ
guide => ghi (đờ)
bague => ba(gờ)[/b]
 
B

bonjour

3) Q/ Qu :luôn đọc cứng
VD : coq => cô (cờ)
liquide => li ki (đờ)
qui => ki
que => cơ
politique => pô li ti cờ
 
B

bonjour

4) Ti
_ Nếu sau "ti" là một phụ âm thì "t" đọc là "tờ"
VD: actif => ắc ti(phờ)
active => ắc ti(vờ)
petite => pơ tit (tờ)
petit => pơ ti

_Nếu sau "ti" là một nguyên âm thì "t" đọc là "x"
VD: initial => i ni xi an(lờ)
partial => pác xi an(lờ)
initiative => tách vần này i/ni/ti/a/ti/ve=> đọc i ni xi a ti(vờ)

_Một số trg` hợp thì "ti" + nguyên âm có thể đọc thành "ch"
VD: pitié=> pi chi ê
cái này thì cô giáo đọc thế nào thì các bạn nhớ nhé bởi nó ko có quy tắc mà :D
 
B

bonjour

5) Tu
_Nếu sau "tu" là một phụ âm thì "t" đọc như "tờ" không biến âm.
VD: habitude => ha/bi/tu/de => a bi tuýt (đờ)
solitude => xô li tuýt(đờ)
étude => ê tuýt (đờ)
attitude => a/tti/tu/de => a ti tuýt (đờ)

_Nếu sau "tu" là một nguyên âm thì "t" đọc là "ch"
VD: habituel => ha/bi/tu/el=> a bi chuy en(lờ)
actuelle =>ắc chuy en(lờ)
rituel =>g(r)i chuy en(lờ)
situé => xi chuy ê

Hôm nay tạm vậy đã nhé
Tớ phải đi ngủ đây
:D
 
B

bonjour

6) Ch
phụ âm "Ch" có 2 cách đọc : "s"(cong lưỡi) hoặc "k"(đọc cứng)
Cái này cũng ko có quy tắc :D

VD
chat=> sa
chatte=> sat (tờ)
choc => sôc(cờ)
Chocolat=> sô cô la
chêne=> sên (nờ)
orchidée=> oóc ki đê
archéologue=> ắc kê ô lô gờ
orchestre=> oóc kétx (tờ)g(r)ờ
 
B

bonjour

7) Gn => "nh"
VD:
signature => xi nha tuy g(r)ờ
signal => xi nhan(lờ)
rossignal => g(r)ô xi nhan(lờ)


8) Ph => ph
photo => phô tô
photographie => phô tô gráp phi
phare=> pha g(r)ờ
phase => pha zờ
 
B

bonjour

9) s,ss,sc => x
VD: si => xi
sable => xa (bờ)lờ
sa => xa
passable => pa sáp (bờ)lờ [trọng âm rơi vào "ssa"]
scie => xi


10) 1 nguyên âm + "s" + 1 nguyên âm => s đọc thành z
(đọc mềm)
phase => pha zờ
bases => ba zờ
vase => va zờ
mise => mi zờ

11)il/ill: có 2 cách đọc
_ "il" : fil => phin (lờ)
facile => pha xin (lờ)
ville => vin (lờ)

_"i il"
fille=> phi ilờ
famille => pha mi ilờ
travail => tha vai ilờ
coquillage => cô ki ilờ

xong mấy cái phụ âm rồi đấy
phù #:-S mệt ghê
 
B

bonjour

Bây giờ là nguyên âm nhá
1) a, à ,â =>a
VD: papa => pa pa
valable => va/la/ble => va láp (bờ)lờ (trọng âm rơi vào "la")
camarade => ca ma g(r)a đờ
vaste => va x (tờ)
bavarde => ba vác đờ (trọng âm rơi vào "var")
mât => ma
âne -> an(nờ)
là => la
là-bas => la ba
pâte => pát tờ
voilà => voa la

bây giờ chỗ nào trọng âm thì tớ viết đỏ nhé, cho dễ nhìn :D
 
B

bonjour

2) eu, oeu => ơ
Ex: peu => pơ
labeur => la bơ (grờ)
queue => cơ
peuple => pơ (pờ)lờ
oeuf => ớp(phờ)
soeur => xơ(grờ)
choeur => kơ (grờ)
coeur => cơ
 
B

bonjour

3) oa, oi => oa
Ex: toi => toa
moi => moa
quoi => coa
savoir=> xa voa (grờ)
fois => phoa
boîte => boát (tờ)
voiture=> voa tuy grờ
droit => đờ groa
revoir=> grơ voa grờ
boa => boa
noirâtre=> noa grát khờ
 
B

bonjour

4) ou, ù, août=>u
Ex: vous => vu
nous => nu ("chúng tôi")
lous =>lu (con chó sói)
souffle => su phờ (lơ)
coupable => cu páp (bờ)lờ
douloureuse => đu lu grơ zờ
doute => đút (tờ)
ouf => u phờ
rougeôle => gru giôn lờ
où => u
d'où => đu
Août => u
 
B

bonjour

5) chữ "a" trong cụm "ay" đọc là "ay"
Ex:
pays =>pay i
paysanne => pay i zan nờ
paysages => pay i za giờ
paysannerie => pay i zan nơ gri
 
B

bonjour

6) chữ "o" trong cụm "oy" đọc là "oay"
Ex:
voyage => voay i a giờ
goyave => goay i a vờ
croyable => cgoay i a (bờ)lờ
 
B

bonjour

7) các chữ "o" trong cụm "one", "onn" , "omm", "or"(sau "r" không có nguyên âm, nếu sau "r" có nguyên âm thì đọc nối "r" với nguyên âm đằng sau nó) => đọc là "o"

Ex:
carbone => các bon nờ
bonne =>bo/nne => bon nờ
donnateur =>do/nna/teu/r => do na tơ grờ
gomme => go mờ
port => po grờ
forme => phoóc mờ
torture => toóc tuy grờ
ordures => oóc đuy grờ
 
B

bonjour

8) o, ô, au, eau, as, ot, "o"ss, "o"tt, ol, "o"ll, of, "o"ff, "o"d, "o"c ("c" đọc cứng, không câm) => đọc là "ô"
Ex: moto => mô tô
copie => cô pi
coco => cô cô
nôtre => nốt t(r)ờ
rôle => grôn lờ
auteur => ô tơ grờ
fautes => phốt tờ
hameau => a mô
cadeux => ca đô
boulot => bu lô
bol => bôn lờ
bossu => bô suy
octobre => ốc tô bg(r)ờ
choc => sốc cờ
 
B

bonjour

9) è, ai, ei, est, "e"l(sau "l" ko có nguyên âm), "e"ll, "e"nn, "e"f, "e"ff, "e"ss, "e"rr, "e"tt, "e"r(sau "r"không có nguyên âm), "e"s (nếu "es" không là vần cuối của từ, nếu là vần cuối thì câm, không đọc) => đọc là "e"
Ex:
chères => se grờ
mère => me grờ
scène => xen nờ
paire => pe
chaise => se zờ
mais => me
semaine => xơ men nờ
c'est => xe
bel => ben lờ
quelque => ken cờ
telles => ten lờ
cher => se
veste => vét x tờ
bref => bờ grép fờ
cesse => xe xờ
beige => be giờ
aide => e đờ
 
B

bonjour

10) é, ê, et, ed, ez, đuôi của động từ nhóm 1 ("er"), i"er", y"er", "e"c ("c" đọc cứng), 1phụ âm + "es"(nếu trên 3 chữ cái thì "es" câm) :D=> đọc là ê

Ex:
préférable => (pờ) grê phê gra (bờ)lờ
répétée => grê pê tê
été => ê tê
et => ê
tête => tết tờ
nez -> nê
chez => sê
épicier => ê pi xi ê
les => lê
avec => a vếch cờ
payer => pay i ê
aller => a lê
 
Top Bottom