iceghost

  1. ciel sky

    Toán Tỉ lệ thuận,Tỉ lệ nghịch

    1) Ba đường cao của 1 hình tam giác tỉ lệ thuận với 3;5;7.Hỏi 3 cạnh tỉ lệ thuận như thế nào? 2) Tìm 2 số dương biết tổng,hiệu,tích tỉ lệ nghịch với 35;210;12
Top Bottom