hocmai.kithuat

 1. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. a, Chứng minh: AH^3 = BC. BD. CE b, Giả sử BC=2a là cố định. Tìm GTNN của BD^2+CE^2
 2. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] Bài tập hình học

  Cho tam giác ABC có đường cao AH, phân giá CD và trung tuyến BM đồng quy. Đặt AB=c, AB=c,BC=a. a, Tính BH theo a,b,c b, Chứng minh \frac{a}{b}=\frac{a^{2}-b^{2}+c^{2}}{a^{2}+b^{2}-c^{2}}
 3. Sư tử lạnh lùng

  Hóa 9 [Lớp 9] Xác định công thức của muối ngậm nước

  Hòa tan 3,2 (g) oxit của kim loại có hóa trị không đổi trong lượng vừa đủ H2SO4 10% thu được dung dịch muối có nồng độ là 12,9%. Sau PƯ, cô cạn dung dịch và làm lạnh thu được 7,868 (g) tinh thể muối với hiệu suất PƯ là H=70%. Xác định công thức tinh thể.
 4. Sư tử lạnh lùng

  Hóa 9 [LỚp 9] Tinh thể hidrat (muối ngậm nước)

  Có 13,51 (g) hỗn hợp 3 muối K2CO3; KHCO3; KCl (có 1 muối ngậm nước) đem hòa tan hết vào H2O thu được dung dịch A. -Lấy 1/2 A tác dụng vừa đủ với 140 (ml) dung dịch HCl 0,5M. Thêm tiếp 1 lượng dư AgNO3 thu được 11,48 (g) kết tủa -Lấy 1/2 A còn lại tác dụng vs 100 (ml) dung dịch KOH 0,5M. Thêm...
 5. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

  Cho tam giác ABC vuông tại A, \widehat{C}=\alpha <45. Cho biết đường cao AH=h, đường trung tuyến AM=m và BC=a, CA=b, AB=c. Chứng minh rằng: a, sin^{2}\alpha =1-\frac{cos^{2}2\alpha }{2} b, cos^{2}\alpha =1+\frac{cos^{2}2\alpha }{2}
 6. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [LỚp 9] Bất đẳng thức phương pháp làm trội

  Bài 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có : \frac{1}{2}+\frac{1}{3\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{3}}+...+\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}<2 Bài 2: Với mọi n thuộc N, n\geq 3 . Chứng minh rằng: \frac{1}{3(1+\sqrt{2})}+\frac{1}{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}+...+\frac{1}{(2n+1)(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})}<...
 7. Sư tử lạnh lùng

  Vật lí 9 [Lớp 9] Biến trở

  Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1=30, R2=15, dây biến trở có điện trở suất là 0,4.10^{-6}, tiết diện 0,2 mm^2, chiều dài 30m, Ampe kế A1 chỉ 1,5A a, Tính điện trở của dây b, Tính hiệu điện thế UAB c, Điều chỉnh con chạy C sao cho Ampe kế chỉ 2,5A: - Số chỉ A1 thay đổi không, tại sao? -...
 8. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] phương trình vô tỉ

  Giải các phương trình sau: a, \dpi{120} 3x^{4}-4x^{3}=1-\sqrt{(1+x^{2})^{3}} b, \dpi{120} \sqrt{x^{2}+x+1}=\sqrt{x^{2}-3x+1}+2x+1 c, \dpi{120} \sqrt{2x^{2}+x-1}+\sqrt{3x^{2}+x-1}=\sqrt{x^{2}+4x-3}+\sqrt{2x^{2}+4x-3} d, \dpi{120} \sqrt{1-x}+\sqrt{4+x}=3
 9. Red Rose

  Sinh 9 ADN và bản chất của gen

  1. Một gen có A=T=600 nu, G=X=900nu. Khi gen tự nhân đôi một lần môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu nucl? 2. Một đoạn của phân tử ADN có khối lượng là 1440000 đvC và có số nu loại A là 960 a, tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của đọa phân tử ADN. b, Tính chiều dài của ADN
 10. M

  Toán 10 CMR $ \frac{a^3}{a^2+b^2}+\frac{b^3}{b^2+c^2}+\frac{c^3}{c^2+a^2}\geq \frac{a+b+c}{2} $

  Cho a,b,c >0. CMR \frac{a^3}{a^2+b^2}+\frac{b^3}{b^2+c^2}+\frac{c^3}{c^2+a^2}\geq \frac{a+b+c}{2}
Top Bottom