@bienxanh20

 1. Nguyen van duy

  Hóa Chuyên đề tìm công thức hóa học

  Bài 1: Cho 14,4 g hỗn hợp Z gồm muối cacbonat và hiddrocacbonnat của cùng 1 kl kiềm M(hóa trị 1) pứ với dd HCl dư, pứ hoàn toàn thu được 2,8(l) khí CO2(đktc). Tìm M Bài 2: Hòa tan hết 1,01 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B(liên tiếp) trong nước thu được dd Y thì phải dùng đúng 100 ml HCl 0,1M...
 2. Fighting_2k3_

  Hóa

  Sức từ từ 1,792 lít khi CO2 đktc vào V lít dd chứa NaOH 0,02M và 0,015M đến khi kết thúc thi nghiệm thu đc 2g kết tủa trắng. Tính V
 3. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  Hấp thụ 2 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2, N2 trong 160ml dd Ba(OH)2 0,5M đến khi p/ứ hoàn toàn đem hỗn hợp sau p/ứ thì thu đc 14,98 g chất rắn khan. Tinh% V của khí CO2 trong hỗn hợp X
 4. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  B1 Không dùng thêm thuốc thử hãy phân biệt các chất sau NaCl, NaOH, phenolphtalein, HCl B2 Cho các chất ở dạng bột Na2O, Ag2O, CaO, Fe2O3, MnO2, CuO. Bằng những p/ứ đặc trưng hay phân biệt các chất đó
 5. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  BT1: Cho 1,36g hỗn hợp Mg, Fe vào 400ml dd CuSO4 chưa rõ nồng độ. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc chất rắn A nặng 1,84g và dd B. Cho NaOH dư vào dd B, lộc kết tủa, nung ngoài không khí đến khối lượng thu đc hỗn hợp gồm 2 ôxit nặng 1,2g a) Tính m mỗi kim loại b) Tính CM của CuSO4 BT2...
 6. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  BT1: Cho 16g hỗn hợp X chứa Mg và kim loại M vào dd HCl dư. Sau khi p/ứ kết thúc thu được 8,96l khí H2 ở đktc. Cũng 16g hỗn hợp X ở trên tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dd Y và 11,2l khí SO2(đktc) duy nhất. Viết các PTHH xảy ra và xác định M
 7. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  Hòa tan hoàn toàn 22,95g BaO vào H2O được dd A a) Sục CO2 từ từ vào dd A. Khi kết thúc thí nghiệm thu đc 19,7g kết tủa. Tính V khí CO2 đã phản ứng b) Hòa tan hoàn toàn 8,4g hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl thu đc khí B. Nếu cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dd A thì xuất hiện kết...
 8. Fighting_2k3_

  Đề thi hsg hoá 9

  đề thi hsg hoá 9 năm 2017-2018
 9. Fighting_2k3_

  Hóa 9 Nhiệt phân

  Nhiệt phân hoàn toàn m gam muối MgCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Dẫn toàn lượng CO2 này vào 2 l dd A chứa KOH 0,1M và Ca(OH)2 0,05M thì thu được 8g kết tủa. Viết PTHH xảy ra và tính m. Giả thiết các p/ứng đều xảy ra hoàn toàn
 10. Fighting_2k3_

  Đề thi HSG hóa 9

  Đề thi HSG hóa 9 tỉnh Nghệ An @chaugiang81 Cj có thể lm giúp e đc k. Bài nào cx đc
 11. Fighting_2k3_

  Hóa 9

  a) Hòa tan hỗn hợp gồm 6,4g CuO và 8g Fe2O3 trong 200ml dung dịch H2SO4 1M đến khi p/ứ xảy ra hoàn toàn. Sau p/ứ thấy có m g chất rắn không tan. Tính m b) Cho 8g hỗn hợp X chứa Mg và kim loại M vào dd HCl dư, sau khi p/ứ kết thúc thu đc 4,48l H2(đktc). Cũng 8 g hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn...
 12. Fighting_2k3_

  Hóa9

  Hòa tan a gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc, nóng thấy thoát ra khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Mặt khác, khử a gam oxit sắt đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc, nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Biết các p/ứ xảy...
 13. SUNSHINE 1106

  Bố ơi, sống tốt bố nhé

  Mk đã khóc, còn mọi người thì sao? Đề bài: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất" Bài làm Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người...
Top Bottom