Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Tìm các giá trị dương của $x$ để $Q=\dfrac{2x}{x^{2}-x+1}$ nhận giá trị là số nguyên
Với x dương suy ra:
Q>0
Lại có:
[tex]x^2+1\geq 2x\Rightarrow x^2-x+1\geq 2x-x=x\Rightarrow Q\leq 2[/tex]
Suy ra Q=1 hoặc Q=2
$Q=2 \Rightarrow x=1$
$Q=1\Rightarrow x=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2},\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$
 
Top Bottom