English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
EXERCISE 91
Question 1. When learning a foreign language, keeping well-ordered vocabulary notes is _______.
A. paramount
B. uppermost
C. lugged
D. selective

Question 2. The visit to my old school _______ an early memory of my favourite teacher, Mr. Bell.
A. honour
B. jog
C. trigger
D. repress

Question 3. My computer is being repaired. I don’t know how I’m going to _______ without it.
A. go off
B. come down with
C. take up
D. get by
Question 4. Trekkers should be prepared to _______ it as there are few facilities in remote areas.
A. struggle
B. rough
C. succumb
D. tolerate

Question 5. Soaring prices mean that many prospective buyers will reach the end of their _______ as they can no longer afford to buy their wanted properties.
A. wit
B. rope
C. path
D. road
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 91
Question 1. When learning a foreign language, keeping well-ordered vocabulary notes is _______.
A. paramount
B. uppermost
C. lugged
D. selective
paramount (adj): rất quan trọng
Khi học ngoại ngữ, việc ghi chú từ vựng theo thứ tự hợp ló là điều rất quan trọng.Question 2.
The visit to my old school _______ an early memory of my favourite teacher, Mr. Bell.
A. honour
B. jog
C. trigger
D. repress
Kiến thức: cụm từ
Trigger a memory: khơi dậy ký ức
Chuyến thăm trường cũ của tôi khơi dậy ký ức ban đầu về người thầy mà tôi yêu thích, thầy Bell.


Question 3.
My computer is being repaired. I don’t know how I’m going to _______ without it.
A. go off
B. come down with
C. take up
D. get by
get by: xoay sở
Máy tính của tôi đang được sửa chữa. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nếu không có nó.Question 4.
Trekkers should be prepared to _______ it as there are few facilities in remote areas.
A. struggle
B. rough
C. succumb
D. tolerate
rough it: sống thiếu thốn trong một thời gian ngắn
Những người đi bộ leo núi nên chuẩn bị cho những thiếu thốn vì có rất ít cơ sở vật chất ở những vùng sâu vùng xa.Question 5.
Soaring prices mean that many prospective buyers will reach the end of their _______ as they can no longer afford to buy their wanted properties.
A. wit
B. rope
C. path
D. road
Reach the end of the road: đi vào ngõ cụt
Giá tăng cao có nghĩa là nhiều người mua tiềm năng sẽ rơi vào ngõ cụt vì họ chẳng còn đủ tiền mà mua những thứ họ muốn nữa.
 
  • Love
Reactions: Tống Thiện

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
EXERCISE 94

Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2. My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C. made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C. put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C. stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Vĩnh Sương

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2021
127
131
31
Hà Nội
THPT
Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill
Question 2.
My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C.
made
D. caused
Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C.
put up with
D. went off
Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C.
stunned
D. sequestered
Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Tống Thiện

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2022
81
80
21
16
Hà Nội
Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2. My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C. made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C. put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C. stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Lolita_(✿˵◕ ɜ◕˵)

Học sinh
Thành viên
25 Tháng ba 2022
59
1
61
31
Hà Nội
Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2. My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C.
made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C.
put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C.
stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Ninh Hinh_0707

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2021
163
150
21
15
Hà Nội
Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2.
My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C.
made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C.
put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C.
stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

AeRa4869

Học sinh
Thành viên
11 Tháng hai 2022
78
83
21
16
Hà Nội
Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2. My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C. made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C. put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C. stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Kitahara

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
104
118
36
Hà Nội
THPT
Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2. My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C. made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C. put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C. stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
685
2,029
231
13
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
EXERCISE 94

Question 1.
As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2. My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C. made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C. put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C. stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Hanna Rin

Học sinh
Thành viên
1 Tháng chín 2021
114
129
21
Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill

Question 2.
My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C. made
D. caused

Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C. put up with
D. went off

Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C. stunned
D. sequestered

Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 94

Question 1.
As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about.
A. law
B. fridge
C. bird
D. bill
foot the bill = trả tiền cho cái gì
Như thường lệ, những người đóng thuế sẽ là người trả tiền cho khu tạm trú động vật mới mà chính phủ đang bận rộn khoe khoang


Question 2. My mum was absolutely overjoyed to finally be _______ her promotion.
A. taken
B. given
C. made
D. caused
be given a promotion: được thăng chức
Mẹ tôi vui mừng vì cuối cùng cũng được thăng chức.


Question 3. The billionaire, a renowned philanthropist, left all his money to charity when he _______.
A. cut off
B. passed away
C. put up with
D. went off
pass away = qua đời
Người tỷ phú, một nhà từ thiện nổi tiếng, đã để lại tất cả tiền của mình cho tổ chức từ thiện khi ông qua đời


Question 4. Hundreds of tourists _______ at the airport were given complimentary light meals.
A. sidelined
B. stranded
C. stunned
D. sequestered
strand = mắc kẹt
Hàng trăm khách du lịch bị mắt kẹt tại sân bay đã được thưởng thức bữa ăn nhẹ miễn phí.Question 5. Before he left for the airport, Brian couldn’t help smiling in _______ of his coming adventure.
A. instigation
B. imitation
C. agitation
D. anticipation
in anticipation (of): mong chờ, mong đợi điều gì
Trước khi ra sân bay, Brian không thể không mỉm cười, mong chờ về chuyến phiêu lưu sắp tới của mình.
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
05

Question 1.
The newspaper story was based on an interview which had been done off the _______.
A. script
B. record
C. key
D. tape

Question 2. Liam tried to _______ his enthusiasm for the project to the investors.
A. transform
B. transport
C. transmit
D. transfer

Question 3. She hated her father for leaving, for _______ to the disease when he should have fought it.
A. putting off
B. calling off
C. giving in
D. cutting in

Question 4. Most people agree that the older _______ of the movie is better than the newer one.
A. masterpiece
B. critic
C. screen
D. version

Question 5. A special committee was formed to _______ between the two sides involved in the conflict.
A. cooperate
B. compromise
C. confront
D. conciliate
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
377
1,365
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 1. The newspaper story was based on an interview which had been done off the _______.
A. script
B. record
C. key
D. tape
=> off the record: không công bố, không chính thức, không công khai
Question 2. Liam tried to _______ his enthusiasm for the project to the investors.
A. transform
B. transport
C. transmit
D. transfer
=> transmit: truyền (transmit sth to sb: truyền cái gì tới ai)
Question 3. She hated her father for leaving, for _______ to the disease when he should have fought it.
A. putting off
B. calling off
C. giving in
D. cutting in
=> give in: đầu hàng, chịu thua
Question 4. Most people agree that the older _______ of the movie is better than the newer one.
A. masterpiece
B. critic
C. screen
D. version
=> screen: màn hình
Question 5. A special committee was formed to _______ between the two sides involved in the conflict.
A. cooperate
B. compromise
C. confront
D. conciliate
=> conciliate: hòa giải
 
  • Love
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
05-KEYS
Question 1. The newspaper story was based on an interview which had been done off the _______.
A. script
B. record
C. key
D. tape
Off the record: không chính thức, không công khai.
Câu chuyện trên tờ báo dựa trên một cuộc phỏng vấn không công bố chính thức.

Question 2. Liam tried to _______ his enthusiasm for the project to the investors.
A. transform
B. transport
C. transmit
D. transfer
transmit something to somebody: truyền cái gì tới ai
Liam đã cố gắng truyền sự nhiệt huyết của mình với dự án cho các nhà đầu tư

Question 3. She hated her father for leaving, for _______ to the disease when he should have fought it.
A. putting off
B. calling off
C. giving in
D. cutting in
give in: đầu hàng
Cô ghét cha mình vì đã ra đi, đã đầu hàng căn bệnh mà lẽ ra ông phải chiến đấu với nó.

Question 4. Most people agree that the older _______ of the movie is better than the newer one.
A. masterpiece
B. critic
C. screen
D. version
version (n): phiên bản
Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng phiên bản cũ của phim hay hơn phiên bản mới.


Question 5. A special committee was formed to _______ between the two sides involved in the conflict.
A. cooperate
B. compromise
C. confront
D. conciliate
conciliate (v): hoà giải
Một ủy ban đặc biệt được thành lập để hoà giải xung đột giữa 2 bên.
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
06
Question 1. The team leader _______ a firm commitment to increasing spending on new facilities.
A. paid
B. caused
C. did
D. made

Question 2. She got completely the wrong end of the _______. I was offering her a promotion and she thought she was getting fired.
A. branch
B. bark
C. ball
D. stick
Question 3. Deborah is going to take extra lessons to _______ what she missed while she was away.
A. catch up with
B. put up with
C. take up with
D. cut down on

Question 4. Some diehard fans of the visiting team got angry at the _______ ’s final decision.
A. athlete
B. examiner
C. assessor
D. umpire

Question 5. The _______ heatwave is causing many problems to the farming community; crops are dying and demand cannot be met.
A. refreshing
B. prolonged
C. utter
D. extensive
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
KEYS 06
Question 1. The team leader _______ a firm commitment to increasing spending on new facilities.
A. paid
B. caused
C. did
D. made
Make a commitment: cam kết
Trưởng nhóm đã cam kết chắc chắn về việc tăng chi tiêu cho các cơ sở mới.


Question 2. She got completely the wrong end of the _______. I was offering her a promotion and she thought she was getting fired.
A. branch
B. bark
C. ball
D. stick
get the wrong end of the stick: hiểu nhầm, hiểu sai
Cô ấy đã hoàn toàn hiểu sai. Tôi đang đề nghị thăng chức cho cô ấy và cô ấy nghĩ rằng mình sắp bị sa thải.

Question 3. Deborah is going to take extra lessons to _______ what she missed while she was away.
A. catch up with
B. put up with
C. take up with
D. cut down on
catch up with something: theo kịp, đuổi kịp
Deborah sẽ học thêm để theo kịp những gì cô bỏ lỡ khi đi vắng.


Question 4. Some diehard fans of the visiting team got angry at the _______ ’s final decision.
A. athlete
B. examiner
C. assessor
D. umpire
umpire: người trọng tài, người phân xử
Một số người hâm mộ điên cuồng của đội khách đã tức giận trước quyết định cuối cùng của trọng tài

Question 5. The _______ heatwave is causing many problems to the farming community; crops are dying and demand cannot be met.
A. refreshing
B. prolonged
C. utter
D. extensive
Prolonged heatwave: đợt nắng nóng kéo dài
Đợt nắng nóng kéo dài đang gây ra nhiều vấn đề cho cộng đồng nông dân; cây trồng chết và nhu cầu không được đáp ứng
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,058
801
07
Question 1. Few people can do creative work unless they are in the right _______ of mind.
A. trend
B. frame
C. attitude
D. tendency

Question 2. You can’t tell the difference between them; he _______ his mother.
A. looks after
B. takes after
C. brings up
D. puts up with

Question 3. This tour has been organised in _______ with the Natural History Museum.
A. conjunction
B. assistance
C. relationship
D. unification

Question 4. It’s almost impossible for anything to grow in such a _______ landscape.
A. barren
B. desolate
C. grimy
D. mundane

Question 5. People should refrain from talking _______ while hanging out with friends.
A. store
B. shop
C. treasure
D. trash
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
377
1,365
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 1. Few people can do creative work unless they are in the right _______ of mind.
A. trend
B. frame
C.
attitude
D. tendency
in the right frame of mind: đang trong tâm trạng tốt, thích hợp
Question 2. You can’t tell the difference between them; he _______ his mother.
A. looks after
B. takes after
C.
brings up
D. puts up with
takes after: giống người nào đó
Question 3. This tour has been organised in _______ with the Natural History Museum.
A. conjunction
B. assistance
C. relationship
D. unification
conjunction: kết hợp
Question 4. It’s almost impossible for anything to grow in such a _______ landscape.
A. barren
B. desolate
C. grimy
D. mundane
barren: cằn cỗi, khô khan
Question 5. People should refrain from talking _______ while hanging out with friends.
A. store
B. shop
C.
treasure
D. trash
talk shop: nói chuyện công việc
 
Top Bottom