English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Lolita_(✿˵◕ ɜ◕˵)

Học sinh
Thành viên
25 Tháng ba 2022
64
1
61
46
Hà Nội
Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment.
A. focus
B. sense
C. judgement
D. frame

Question 2. Christmas markets are popular in Europe and have recently begun to _______ in Britain.
A. catch up
B. fall behind
C. catch on
D. set off

Question 3. Vaccinating 80% of the population could _______ the progression of the contagious disease.
A. withhold
B. dwindle
C. waver
D. retard

Question 4. Falsely arrested and charged, in a strange country and all alone, Mark was truly at his _______’ end.
A. legs
B. wits
C. knacks
D. arms

Question 5. In the volleyball match last night, Thong Tin FLC ________ defeated Vietinbank by 3-2.
A. narrowly
B. tightly
C. finely
D. thinly
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Ninh Hinh_0707

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2021
163
150
21
17
Hà Nội
Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment.
A. focus
B. sense
C.
judgement
D. frame

Question 2. Christmas markets are popular in Europe and have recently begun to _______ in Britain.
A. catch up
B. fall behind
C. catch on
D.
set off

Question 3. Vaccinating 80% of the population could _______ the progression of the contagious disease.
A. withhold
B. dwindle
C. waver
D. retard

Question 4.
Falsely arrested and charged, in a strange country and all alone, Mark was truly at his _______’ end.
A. legs
B. wits
C.
knacks
D. arms

Question 5. In the volleyball match last night, Thong Tin FLC ________ defeated Vietinbank by 3-2.
A. narrowly
B
. tightly
C. finely
D. thinly
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Kitahara

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
107
125
36
Hà Nội
THPT
Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment.
A. focus
B. sense
C. judgement
D. frame
Question 2. Christmas markets are popular in Europe and have recently begun to _______ in Britain.
A. catch up
B. fall behind
C. catch on
D. set off
Question 3. Vaccinating 80% of the population could _______ the progression of the contagious disease.
A. withhold
B. dwindle
C. waver
D. retard
Question 4. Falsely arrested and charged, in a strange country and all alone, Mark was truly at his _______’ end.
A. legs
B. wits
C. knacks
D. arms
Question 5. In the volleyball match last night, Thong Tin FLC ________ defeated Vietinbank by 3-2.
A. narrowly
B. tightly
C. finely
D. thinly
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Vĩnh Sương

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2021
131
133
46
Hà Nội
THPT
Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment.
A. focus
B. sense
C. judgement
D. frame

Question 2. Christmas markets are popular in Europe and have recently begun to _______ in Britain.
A. catch up
B. fall behind
C. catch on
D. set off

Question 3. Vaccinating 80% of the population could _______ the progression of the contagious disease.
A. withhold
B. dwindle
C. waver
D. retard

Question 4.
Falsely arrested and charged, in a strange country and all alone, Mark was truly at his _______’ end.
A. legs
B.
wits
C. knacks
D. arms

Question 5. In the volleyball match last night, Thong Tin FLC ________ defeated Vietinbank by 3-2.
A. narrowly
B
. tightly
C. finely
D. thinly
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Hanna Rin

Học sinh
Thành viên
1 Tháng chín 2021
120
135
21
Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment.
A. focus
B. sense
C.
judgement
D. frame

Question 2. Christmas markets are popular in Europe and have recently begun to _______ in Britain.
A. catch up
B. fall behind
C. catch on
D.
set off

Question 3. Vaccinating 80% of the population could _______ the progression of the contagious disease.
A. withhold
B. dwindle
C. waver
D. retard

Question 4.
Falsely arrested and charged, in a strange country and all alone, Mark was truly at his _______’ end.
A. legs
B. wits
C.
knacks
D. arms

Question 5. In the volleyball match last night, Thong Tin FLC ________ defeated Vietinbank by 3-2.
A. narrowly
B
. tightly
C. finely
D. thinly
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
KEYS - 09
Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment.
A. focus
B. sense
C. judgement
D. frame
a sense of accomplishment: cảm giác hoàn thành, có được thành tựu
Hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề trước một thời hạn nhất định thực sự mang lại cho tôi cảm giác thành tựu.

Question 2. Christmas markets are popular in Europe and have recently begun to _______ in Britain.
A. catch up
B. fall behind
C. catch on
D. set off
catch on: trở nên phổ biến
Chợ Giáng sinh phổ biến ở châu Âu và gần đây đã bắt đầu phổ biến ở Anh.


Question 3. Vaccinating 80% of the population could _______ the progression of the contagious disease.
A. withhold
B. dwindle
C. waver
D. retard
retard (v): làm chậm tiến độ; làm chậm sự phát triển
Tiêm phòng cho 80% dân số có thể làm chậm sự phát triển của bệnh truyền nhiễm.

Question 4. Falsely arrested and charged, in a strange country and all alone, Mark was truly at his _______’ end.
A. legs
B. wits
C. knacks
D. arms
At one’s wits’ end: không còn biết làm thế nào nữa, vô phương kế
Bị bắt và buộc tội sai, ở một đất nước xa lạ và chỉ có một mình, Mark thực sự bất lực.Question 5. In the volleyball match last night, Thong Tin FLC ________ defeated Vietinbank by 3-2.
A. narrowly
B. tightly
C. finely
D. thinly
narrowly (adv): vừa sát nút, sát sao
Ở trận đấu bóng chuyền tối qua, Thông Tin FLC đã đánh bại Vietinbank với tỷ số sát sao 3-2.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
10
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D. knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C. pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C. cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home

Question 5. Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B. beam
C. ray
D. shine
 

Di Quân 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
55
40
26
Hà Nội
THPT Đông Anh
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D.
knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C.
pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C.
cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home

Question 5.
Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B.
beam
C. ray
D. shine
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Tống Thiện

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2022
102
87
36
17
Hà Nội
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D. knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C. pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C. cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home

Question 5. Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B. beam
C. ray
D. shine
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Lolita_(✿˵◕ ɜ◕˵)

Học sinh
Thành viên
25 Tháng ba 2022
64
1
61
46
Hà Nội
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D.
knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C.
pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C.
cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home

Question 5.
Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B.
beam
C. ray
D. shine
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Ninh Hinh_0707

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2021
163
150
21
17
Hà Nội
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D. knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C. pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C. cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home

Question 5. Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B. beam
C. ray
D. shine
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Vĩnh Sương

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2021
131
133
46
Hà Nội
THPT
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D. knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C. pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C. cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home

Question 5. Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B. beam
C. ray
D. shine
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Kitahara

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
107
125
36
Hà Nội
THPT
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D.
knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C.
pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C.
cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C.
government
D. home

Question 5. Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B. beam
C. ray
D. shine
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

AeRa4869

Học sinh
Thành viên
11 Tháng hai 2022
111
97
21
18
Hà Nội
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D. knack

Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C. pent-up
D. hefty

Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C. cut back on
D. turn out

Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home

Question 5. Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B. beam
C. ray
D. shine
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
KEYS- 10
Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well.
A. command
B. level
C. smattering
D. knack
Have a mere smattering of sth: Biết chút chút/sơ sơ về cái gì
Mặc dù cô ấy chỉ biết một chút tiếng Tây Ban Nha, cô ấy vẫn có thể truyền đạt ý tưởng của mình rất tốt.


Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society.
A. critical
B. inflammatory
C. pent-up
D. hefty
inflammatory (adj): có tính chất khích động, nhằm khích động
Ngôn từ kích động thù địch trên mạng là kết quả của xung đột giữa các cá nhân trong xã hội.Question 3. Three hours is a long time in the cinema, longer than most audiences are prepared to _______.
A. take over
B. put up with
C. cut back on
D. turn out
put up with: chịu đựng
Ba giờ đồng hồ là một khoảng thời gian dài trong rạp chiếu phim, lâu hơn so với hầu hết khán giả đã chuẩn bị để chịu đựng.Question 4. They know that she has been suffering from mental health problems, but it’s high time to tell her a few _______ truths.
A. office
B. school
C. government
D. home
Home truth: sự thật không vui nhưng lại đúng về tính cách hoặc tình trạng của một người.
Họ biết rằng cô ấy đang bị các vấn đề về sức khỏe tinh thần, nhưng đã đến lúc phải nói cho cô ấy biết một vài sự thật không vui rồi.


Question 5. Mary had a _______ of pride on her face, when she won the award for her project and beat all her classmates.
A. glow
B. beam
C. ray
D. shine
A glow of pride: vẻ tự hào
Mary lộ rõ vẻ tự hào trên khuôn mặt, khi cô ấy giành được giải thưởng cho dự án của mình và đánh bại tất cả các bạn cùng lớp.
 
Top Bottom