English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 45

Question 92:To attract the waiter’s attention, wait until you _________ and raise you hand slightly.
A. catch his eye
B.
can attract him
C. pay attention to him
D. take advantage of him
CATCH ONE'S EYES = to get someone's attention ( thu hút ánh nhìn)
Để thu hút sự chú ý của người phục vụ, hãy đợi cho đến khi bạn bắt gặp ánh mắt của anh ta và đưa tay lên một chút.

Question 93: Don’t ___________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.
A. hurry
B. jump
C. rush
D. run
JUMP TO CONCLUSIONS = to guess the facts about a situation without having enough information ( kết luận vội vàng)
Đừng có kết luận vội vã như vậy, chúng tôi vẫn chưa biết tất cả các sự kiện có liên quan.
 
  • Like
Reactions: Tungtom

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 46
Question 94. The boy was always ____________ trouble as a youth. Then, to everyone’s surprise, he became a policeman.
A. getting into
B. looking after
C. going on
D. keeping with

Question 95. All the children have gone ____________ mumps.
A. along with
B. down with
C. out with
D. through with
 
  • Like
Reactions: _khánh

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 94. The boy was always ____________ trouble as a youth. Then, to everyone’s surprise, he became a policeman.
A. getting into
B. looking after
C. going on
D. keeping with

Question 95. All the children have gone ____________ mumps.
A. along with
B. down with
C. out with
D. through with​
 
  • Like
Reactions: _khánh

_khánh

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng bảy 2021
31
68
16
Khánh Hòa
THCS
Question 94. The boy was always ____________ trouble as a youth. Then, to everyone’s surprise, he became a policeman.
A. getting into
B. looking after
C. going on
D. keeping with

Question 95. All the children have gone ____________ mumps.
A. along with
B. down with
C. out with
D. through with
 
  • Like
Reactions: anbinhf

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
17
Đồng Nai
EXERCISE 46
Question 94. The boy was always ____________ trouble as a youth. Then, to everyone’s surprise, he became a policeman.
A. getting into
B. looking after
C. going on
D. keeping with

Question 95. All the children have gone ____________ mumps.
A. along with
B. down with
C. out with
D. through with
 
  • Like
Reactions: anbinhf

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 46
Question 94. The boy was always ____________ trouble as a youth. Then, to everyone’s surprise, he became a policeman.
A. getting into
B. looking after
C. going on
D. keeping with
GET INTO = dính líu tới
Cậu bé luôn gặp rắc rối khi còn trẻ. Sau đó, làm mọi người bất ngờ, anh trở thành một cảnh
sát.Question 95. All the children have gone ____________ mumps.
A. along with
B. down with
C. out with
D. through with
GO DOWN WITH = mắc bệnh
Tất cả những đứa trẻ đều bị quai bị.


 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 47
Question 96. The old houses were ______ down to make way for a block of flats.
A. banged
B. hit
C. knocked
D. put

Question 97. Governments should ___________ international laws against terrorism.
A. bring up
B. bring about
C. bring in
D. bring back
 

Dao Phuc Dai Duong

Học sinh
Thành viên
27 Tháng mười hai 2017
25
15
44
16
Đắk Lắk
TH Ha Huy Tap
Question 96. The old houses were ______ down to make way for a block of flats.
A. banged
B. hit
C. knocked
D. put

Question 97. Governments should ___________ international laws against terrorism.
A. bring up
B. bring about
C. bring in
D. bring back
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 47
Question 96. The old houses were ______ down to make way for a block of flats.
A. banged
B. hit
C. knocked
D. put
KNOCK DOWN = to destroy and remove a building, wall, or other structure ( phá vỡ)

Question 97. Governments should ___________ international laws against terrorism.
A. bring up
B. bring about
C. bring in
D. bring back
BRING IN = to introduce something new such as a product or a law ( ban hành)


 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 48

Question 98: If you can lend me your car today, I will ___________ the favor next week.
A. return
B. pay
C. send
D. do

Question 99: My boss is always __________ at me for unreasonable reasons.
A. putting
B. taking
C. getting
D. talking
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Question 98: If you can lend me your car today, I will ___________ the favor next week.
A. return
B. pay
C. send
D. do

Question 99: My boss is always __________ at me for unreasonable reasons.
A. putting
B. taking
C. getting
D. talking
 
  • Like
Reactions: Cao Hải Nam

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 48

Question 98: If you can lend me your car today, I will ___________ the favor next week.
A. return
B. pay
C. send
D. do
return the favor: trả ơn, trả lại nghĩa tình
Nếu bạn có thể cho tôi mượn xe của bạn hôm nay, tôi sẽ trả ơn huệ này vào tuần tới


Question 99: My boss is always __________ at me for unreasonable reasons.
A. putting
B. taking
C. getting
D. talking
get at: dụ dỗ ( influence a person illegally, usually by offering them money or threatening them )
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 49

Question 100: The manager ___________ his temper with the employees and shouted at them.
A. had
B. lost
C. took
D. kept

Question 101: All nations should _________ hands to work out a plan to solve the problem of global warming.
A. join
B. hold
C. shake
D. lend
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 100: The manager ___________ his temper with the employees and shouted at them.
A. had
B. lost
C. took
D. kept

Question 101: All nations should _________ hands to work out a plan to solve the problem of global warming.
A. join
B. hold
C. shake
D. lend​
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 49

Question 100: The manager ___________ his temper with the employees and shouted at them.
A. had
B. lost
C. took
D. kept
LOSE ONE'S TEMPER = show anger ( mất bình tĩnh)
Quản lý nổi nóng với nhân viên và la mắng họ.Question 101: All nations should _________ hands to work out a plan to solve the problem of global warming.
A. join
B. hold
C. shake
D. lend
JOIN HANDS = If two or more people join hands, they hold each other's hands, especially in order to do something ( chung tay)
Tất cả các quốc gia nên chung tay lên kế hoạch giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.


 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 50

Question 102: Beaches were___________as police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.
A. sealed off
B. cut off
C. washed up
D. kept out

Question 103
: The fall of the dictatorship of Miguel Primode Riverra____________the establishment of the Second Spanish Republic.'
A. brought around
B. set down
C. set up
D. brought about
 

Dao Phuc Dai Duong

Học sinh
Thành viên
27 Tháng mười hai 2017
25
15
44
16
Đắk Lắk
TH Ha Huy Tap
Question 102: Beaches were___________as police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.
A. sealed off
B. cut off
C. washed up
D. kept out

Question 103
: The fall of the dictatorship of Miguel Primode Riverra____________the establishment of the Second Spanish Republic.'
A. brought around
B. set down
C. set up
D. brought about
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 102: Beaches were___________as police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.
A. sealed off
B. cut off
C. washed up
D. kept out

Question 103
: The fall of the dictatorship of Miguel Primode Riverra____________the establishment of the Second Spanish Republic.'
A. brought around
B. set down
C. set up
D. brought about
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 50

Question 102: Beaches were___________as police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.
A. sealed off
B. cut off
C. washed up
D. kept out
SEAL OFF = to prevent people from entering an area or building, often because it is dangerous ( ngăn chặn)Question 103
: The fall of the dictatorship of Miguel Primode Riverra____________the establishment of the Second Spanish Republic.'
A. brought around
B. set down
C. set up
D. brought about
BRING ABOUT = cause something to happen ( gây ra)
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 51
Question 104: You have to _______________ your revision tonight. Or it’s too late.'
A. get over
B. give out
C. give away
D. get through

Question 105: We expected him at eight but he finally ___________at midnight.
A. turned out
B. came to
C. came off
D. turned up
 
Top Bottom