English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
15
Đồng Nai
EXERCISE 43
Question 88: When the police investigate a crime, they __________evidence such as fingerprints, hair, or clothing
A. look after
B. look up to
C. look for
D.
look into

Question 89: After months of testing, the Russian space scientists ___________ a spacesuit that works better than any other in history.
A. get along with
B. came up with
C.
came up to
D. keep up with
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
EXERCISE 43
Question 88
: When the police investigate a crime, they __________evidence such as fingerprints, hair, or clothing
A. look after
B. look up to
C. look for
D. look into

Question 89: After months of testing, the Russian space scientists ___________ a space suit that works better than any other in history.
A. get along with
B. came up with
C. came up to
D. keep up with
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
539
798
121
16
Hà Nội
THCS yên thường
EXERCISE 43
Question 88: When the police investigate a crime, they __________evidence such as fingerprints, hair, or clothing
A. look after
B. look up to
C. look for
D. look into

Question 89: After months of testing, the Russian space scientists ___________ a space suit that works better than any other in history.
A. get along with
B. came up with
C. came up to
D. keep up with

Question 88: When the police investigate a crime, they __________evidence such as fingerprints, hair, or clothing
A. look after
B. look up to
C. look for
D. look into

Question 89: After months of testing, the Russian space scientists ___________ a space suit that works better than any other in history.
A. get along with
B. came up with
C. came up to
D. keep up with
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 88: When the police investigate a crime, they __________evidence such as fingerprints, hair, or clothing
A. look after
B. look up to
C. look for
D. look into

Question 89: After months of testing, the Russian space scientists ___________ a space suit that works better than any other in history.
A. get along with
B. came up with
C. came up to
D. keep up with
 
  • Like
Reactions: Duy Quang Vũ 2007

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 43
Question 88: When the police investigate a crime, they __________evidence such as fingerprints, hair, or clothing
A. look after
B. look up to
C. look for
D. look into
LOOK FOR = search for ( tìm kiếm)
Khi cảnh sát điều tra tội phạm, họ tìm kiếm bằng chứng như dấu vân tay, tóc hoặc quần áo

Question 89: After months of testing, the Russian space scientists ___________ a space suit that works better than any other in history.
A. get along with
B. came up with
C. came up to
D. keep up with
COME UP WITH = suggest or think of an idea or plan ( nảy ra)
Sau nhiều tháng thử nghiệm, các nhà khoa học vũ trụ Nga đã tìm ra một bộ đồ vũ trụ hoạt động tốt hơn bất kỳ loại nào khác trong lịch sử.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
EXERCISE 44

Question 90:
I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C. put your back up
D. pros and cons

Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
16
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 44

Question 90:
I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C.
put your back up
D. pros and cons

Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
 
  • Like
Reactions: vangiang124

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
Question 90: I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C.
put your back up
D. pros and cons
Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 90: I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C. put your back up
D. pros and cons

Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
15
Đồng Nai
EXERCISE 44

Question 90:
I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C.
put your back up
D. pros and cons

Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
 
  • Like
Reactions: buck humble

Melkor

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười hai 2021
30
163
16
15
Hà Nội
Question 90: I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C.
put your back up
D. pros and cons
Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
539
798
121
16
Hà Nội
THCS yên thường
Question 90: I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C. put your back up
D. pros and cons

Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 44

Question 90:
I know you have been working very hard today. Let's ____________ and go home.
A. pull my leg
B. call it a day
C. put your back up
D. pros and cons
CALL IT A DAY = to stop what you are doing because you do not want to do any more or think you have done enough ( dừng làm công việc đang làm)
Tôi biết bạn đã làm việc rất chăm chỉ ngày hôm nay. Hãy kết thúc công việc và về nhà.

Question 91: Every day many of us have to __________ people that we don’t like.
A. get on with
B. put off with
C. face up to
D. put up with
PUT UP WITH = to accept or continue to accept an unpleasant situation or experience, or someone who behaves unpleasantly ( chịu đựng)
Mỗi ngày, nhiều người trong chúng ta phải chịu đựng những người mà chúng ta không thích.

 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
EXERCISE 45

Question 92:To attract the waiter’s attention, wait until you _________ and raise you hand slightly.
A. catch his eye
B. can attract him
C. pay attention to him
D. take advantage of him

Question 93: Don’t ___________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.
A. hurry
B. jump
C. rush
D. run
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
15
Đồng Nai
EXERCISE 45

Question 92:To attract the waiter’s attention, wait until you _________ and raise your hand slightly.
A. catch his eye
B.
can attract him
C. pay attention to him
D. take advantage of him

Question 93: Don’t ___________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.
A. hurry
B. jump
C.
rush
D. run
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 92:To attract the waiter’s attention, wait until you _________ and raise you hand slightly.
A. catch his eye
B. can attract him
C. pay attention to him
D. take advantage of him

Question 93: Don’t ___________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.
A. hurry
B. jump
C. rush
D. run
 

không phải là bố

Học sinh
Thành viên
6 Tháng một 2022
9
1
21
17
TP Hồ Chí Minh
EXERCISE 25

Question 51:
My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to ________ a lot of pleasure from observing the stars.
A. seize
B. possess
C. derive
D. reach

Question 52: The first week of classes at university was a little ________ because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.
A. disarranged
B. chaotic
C. uncontrolled
D. famous
 

Melkor

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười hai 2021
30
163
16
15
Hà Nội
Question 92:To attract the waiter’s attention, wait until you _________ and raise your hand slightly.
A. catch his eye
B.
can attract him
C. pay attention to him
D. take advantage of him

Question 93: Don’t ___________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.
A. hurry
B. jump
C.
rush
D. run
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
539
798
121
16
Hà Nội
THCS yên thường
EXERCISE 45

Question 92:To attract the waiter’s attention, wait until you _________ and raise you hand slightly.
A. catch his eye
B.
can attract him
C. pay attention to him
D. take advantage of him

Question 93: Don’t ___________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.
A. hurry
B. jump
C. rush
D. run
 
Top Bottom