Phương pháp làm bài tập phát hiện lỗi sai

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Như tất cả các bạn đều biết thì phần bài tập tìm và sửa lỗi sai là một dạng bài rất phổ biến trong các kì kiểm tra. Do đó, mình quyết định chia sẻ vài phương pháp về dạng phát hiện lỗi sai. Hy vọng có thể giúp các bạn cải thiện về dạng bài tập này ^^
Ngoài ra, mình xin lưu ý một điểm nữa, tất cả các bạn khi tham gia topic này khi chọn ra đáp án sai đề phải tìm cách sửa lại nhé!

1. Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia ở dạng số ít, chủ ngữ số nhiều đi với động từ chia ở dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũng phải nắm vững.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D).

Who ở đây là thay cho pupils vì vậy động từ trong mệnh đề quan hệ phải phù hợp với chủ ngữ tức ở dạng số nhiều. Do đó lỗi sai cần tìm là C.

2. Sai về thì của động từ
Nếu các bạn lưu ý đến trạng ngữ chỉ thời gian trong câu thì việc xác định thì của động từ sẽ vô cùng dễ dàng.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau

We (A) only get (B) home (C) from France (D) yesterday.

Do có trạng từ yesterday (hôm qua) nên động từ phải chia ở thì quá khứ - lỗi sai cần tìm là B.

3. Sai đại từ quan hệ
Các đại từ quan hệ who, whose, whom, which, that... đều có cách sử dụng khác nhau. Ví dụ who thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ, which thay thế cho danh từ chỉ vật...

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

He gave (A) orders to the manager (B) whose (C) passed them (D) on to the foreman. Whose là đại từ quan hệ đóng vai trò là tính từ sở hữu. Trong trường hợp này ta dùng một đại từ bổ nghĩa cho danh từ manager. Do đó, ta dùng who – lỗi sai cần tìm là C.

4. Sai về bổ ngữ
Các bạn phải chú ý khi nào thì dùng to infinitive, bare infinitive hoặc V-ing. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I want to travel (A) because (B) I enjoy to meet (C) people and seeing new places (D).

Ta có cấu trúc: enjoy + V-ing nên lỗi sai cần tìm là C.

5. Sai về câu điều kiện
Có 3 loại câu điều kiện với 3 cấu trúc và cách dùng khác nhau. Chỉ cần ghi nhớ và áp dụng đúng thì việc xác định lỗi sai sẽ không hề khó khăn.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

What would (A) you do (B) if you will win (C) a million (D) pounds?

Đây là câu điều kiện không có thực ở hiện tại nên động từ ở mệnh đề if chia ở quá khứ. (To be được chia là were cho tất cả các ngôi).

6. Sai về giới từ
Giới từ thường đi thành cụm cố định như to be fond of, to be fed up with, to depend on, at least.... Các bạn cần phải học thuộc lòng những cụm từ đó.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

We're relying (A) with (B) you to find (C) a solution (D) to this problem.

To rely on sb: tin cậy, trông đợi vào ai. Do đó, B là đáp án cần tìm.

7. Sai hình thức so sánh

Có 3 hình thức so sánh là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Các bạn phải nắm vững cấu trúc của từng loại vì người ra đề thường cho sai hình thức so sánh của tính/ trạng từ hoặc cố tình làm lẫn giữa 3 loại so sánh với nhau.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

The North (A) of England (B) is as industrial (C) than the South (D).

Đây là câu so sánh hơn vì có than as industrial phải được chuyển thành more industrial.

8. So...that... và such...that...
Ta có 2 cấu trúc câu sau:

So + adj/ adv + that + clause
Such + (a/ an) + adj + n + that + clause

Quan sát câu đã cho xem có mạo từ a/ an hay danh từ hay không để dùng so hoặc such. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

It seems (A) like so (B) a long way to drive (C) for just (D) one day.

Có mạo từ a nên câu phải dùng cấu trúc such...that... B là đáp án cần tìm.

9. Many và much
Các bạn cũng hay nhầm lẫn giữa many much. Many dùng trước danh từ đếm được số nhiều còn much dùng trước danh từ không đếm được.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I don't want to invite (A) too much (B) people because (C) it's quite (D) a small flat.

People là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.

Sau đây mình xin đưa thống kê câu hỏi tìm lỗi sai lẫn đáp án chi tiết trong từng đợt ra đề cho mọi người dễ theo dõi. Nhưng vì dùng spoiler ko hiển thị gạch chân nên mọi người có thể tìm đề gốc trong các bài viết dưới topic này ^^
Xin chân thành cảm ơn ^^

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue.

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue. => Key: B
Hint: Khi nói từ thời điểm nào đến thời điểm nào ta dùng from...to.
2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money. => Key: D
Hint: Money là danh từ không đếm được nên ta phải dùng much thay cho many.
3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker. => Key: B
Hint: Sau need là động từ nguyên thể có to – B là đáp án của câu.
4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday. => Key: B
Hint: Cấu trúc so sánh bằng: as + adj/adv + as. Đáp án của câu là B.
5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away. => Key: C
Hint: Nguyên tắc của tiếng Anh là 2 vế trong cùng một câu có sự tương tác về thì. Vế sau là quá khứ hoàn thành thì vế trước không thể là hiện tại – C là đáp án của câu.
6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money. => Key: C
Hint: Sau because of phải là danh từ/đại từ/danh động từ - C là đáp án.
7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays. => Key: C
Hint: Mistake là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.
8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase. => Key: C
Hint: Thay cho her phải là who, which chỉ thay cho danh từ chỉ vật.
9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D). => Key: A
Hint: Cấu trúc such + (a/an) + adj + n + that + clause. Ta dùng so trong cấu trúc so + adj/adv + that + clause.
10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights. => Key: B
Hint: Sau giới từ before phải là Ving – B là đáp án của câu.

1. The earth is the (A) only planet with a large number (B) of oxygen (C) in its (D) atmosphere.

2. Venus approaches (A) the Earth (B) more closely than any other (C) planet is (D)

3. Robert Frost was not well known as (A) a poet (B) until he reached (C) the (D) forties.
.
4. The amounts of (A) oxygen and nitrogen in the air almost always (B) remain stable, but the amount of (C) water vapor vary (D) considerably.

5. The American frontiersman (A), politician, and soldier Davy Crockett is one of the most (B) popular of (C) American hero. (D)

6. A (A) five-thousand-dollars (B) reward was offered (C) for the capture of (D) the escaped criminals.

7. A desert area that has been (A) without water (B) for six years will still (C) bloom when rain will come.(D)

8. The word “shore” can be used rather (A) of “coast” to mean (B) the (C) land bodering (D) the sea.

9. Alfafia (A) is a nutrious (B) crop rich in (C) proteins, minerals, and with vitamins. (D)

10. The deadbolt is the best (A) lock for entry doors because (B) it is not only (C) inexpensive but installation is easy. (D)

1. The earth is the (A) only planet with a large number (B) of oxygen (C) in its (D) atmosphere. Key B => amount. Vì oxygen là danh từ ko đếm được nên phải dùng cụm a large amount of (a large number of + plural noun; a large amount of + uncountable noun)
2. Venus approaches (A) the Earth (B) more closely than any other (C) planet is (D). Key D => does. Vì động từ thường "approaches" nên để hòa hợp về thì và chủ ngữ, chúng ta dùng "does"
3. Robert Frost was not well known as (A) a poet (B) until he reached (C) the (D) forties. Key D => his. Vì his forties mang nghĩa trong những năm tuổi 40 của anh ta.
4. The amounts of (A) oxygen and nitrogen in the air almost always (B) remain stable, but the amount of (C) water vapor vary (D) considerably. Key D => varies. Vì cụm "the amount of water vapor" là cụm danh từ ko đếm được nên phải số ít.
5. The American frontiersman (A), politician, and soldier Davy Crockett is one of the most (B) popular of (C) American hero. (D) Key D => heroes. Vì đi sau cụm (be) one of + plural noun
6. A (A) five-thousand-dollars (B) reward was offered (C) for the capture of (D) the escaped criminals. Key B => dollar. Vì five-thousand-dollar là một danh từ ghép
7. A desert area that has been (A) without water (B) for six years will still (C) bloom when rain will come.(D) Key D => comes. Vì phải tuân theo sự hòa hợp về thì: S + will + V1" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">V1V1 + when + S + V(s/es)" role="presentation" style="font-family: "Open Sans", sans-serif; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">V(s/es)V(s/es)
8. The word “shore” can be used rather (A) of “coast” to mean (B) the (C) land bordering (D) the sea.
Key A => instead. Vì đi theo cụm instead of: thay vì
9. Alfafia (A) is a nutritious (B) crop rich in (C) proteins, minerals, and with vitamins. (D) Key D => vitamins. Vì đây là cấu trúc song hành. Phía sau cụm (be) rich in là những danh từ
10. The deadbolt is the best (A) lock for entry doors because (B) it is not only (C) inexpensive but installation is easy. (D) Key D => easy to install. Vì phải tuân theo nguyên tắc song hành của not only...but/but also.

1. Higher education is very importance (A) to national economies (B), and it is also a source of trained and educated (C) personnel for the whole country. (D)

2. We are working, that (A) means that (B) we are contributing (C) goods and services (D) to our society.

3. Reading can not make (A) your life longer (B), but reading really (C) makes your life more thicker. (D)

4. One of the best (A) ways to encourage your children to read (B) are (C) to provide interesting titles for (D) them to enjoy.

5. When (A) he was young (B) he is used to drinking (C) a lot (D).

6. Most (A) greetings cards are folding (B) and have a picture on the front (C) and a message inside. (D)

7. Aloha is a (A) Hawaiian word meaning (B) "love‟, that (C) can be used to say (D) hello or goodbye.

8. The (A) Oxford English Dictionary is well known (B) for including many different meanings (C) of words and to give (D) real examples.

9. When you are writing or speaking (A) English it is (B) important to use language that (C) includes both men and women equally the same. (D)

10. It was disappointing (A) that almost of (B) the guests left (C) the wedding too (D) early.
 
Last edited:

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
Như tất cả các bạn đều biết thì phần bài tập tìm và sửa lỗi sai là một dạng bài rất phổ biến trong các kì kiểm tra. Do đó, mình quyết định chia sẻ vài phương pháp về dạng phát hiện lỗi sai. Hy vọng có thể giúp các bạn cải thiện về dạng bài tập này ^^

1. Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia ở dạng số ít, chủ ngữ số nhiều đi với động từ chia ở dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũng phải nắm vững.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D).

Who ở đây là thay cho pupils vì vậy động từ trong mệnh đề quan hệ phải phù hợp với chủ ngữ tức ở dạng số nhiều. Do đó lỗi sai cần tìm là C.

2. Sai về thì của động từ
Nếu các bạn lưu ý đến trạng ngữ chỉ thời gian trong câu thì việc xác định thì của động từ sẽ vô cùng dễ dàng.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau

We (A) only get (B) home (C) from France (D) yesterday.

Do có trạng từ yesterday (hôm qua) nên động từ phải chia ở thì quá khứ - lỗi sai cần tìm là B.

3. Sai đại từ quan hệ
Các đại từ quan hệ who, whose, whom, which, that... đều có cách sử dụng khác nhau. Ví dụ who thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là chủ ngữ, which thay thế cho danh từ chỉ vật...

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

He gave (A) orders to the manager (B) whose (C) passed them (D) on to the foreman. Whose là đại từ quan hệ đóng vai trò là tính từ sở hữu. Trong trường hợp này ta dùng một đại từ bổ nghĩa cho danh từ manager. Do đó, ta dùng who – lỗi sai cần tìm là C.

4. Sai về bổ ngữ
Các bạn phải chú ý khi nào thì dùng to infinitive, bare infinitive hoặc V-ing. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I want to travel (A) because (B) I enjoy to meet (C) people and seeing new places (D).

Ta có cấu trúc: enjoy + V-ing nên lỗi sai cần tìm là C.

5. Sai về câu điều kiện
Có 3 loại câu điều kiện với 3 cấu trúc và cách dùng khác nhau. Chỉ cần ghi nhớ và áp dụng đúng thì việc xác định lỗi sai sẽ không hề khó khăn.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

What would (A) you do (B) if you will win (C) a million (D) pounds?

Đây là câu điều kiện không có thực ở hiện tại nên động từ ở mệnh đề if chia ở quá khứ. (To be được chia là were cho tất cả các ngôi).

6. Sai về giới từ
Giới từ thường đi thành cụm cố định như to be fond of, to be fed up with, to depend on, at least.... Các bạn cần phải học thuộc lòng những cụm từ đó.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

We're relying (A) with (B) you to find (C) a solution (D) to this problem.

To rely on sb: tin cậy, trông đợi vào ai. Do đó, B là đáp án cần tìm.

7. Sai hình thức so sánh

Có 3 hình thức so sánh là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Các bạn phải nắm vững cấu trúc của từng loại vì người ra đề thường cho sai hình thức so sánh của tính/ trạng từ hoặc cố tình làm lẫn giữa 3 loại so sánh với nhau.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

The North (A) of England (B) is as industrial (C) than the South (D).

Đây là câu so sánh hơn vì có than as industrial phải được chuyển thành more industrial.

8. So...that... và such...that...
Ta có 2 cấu trúc câu sau:

So + adj/ adv + that + clause
Such + (a/ an) + adj + n + that + clause

Quan sát câu đã cho xem có mạo từ a/ an hay danh từ hay không để dùng so hoặc such. Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

It seems (A) like so (B) a long way to drive (C) for just (D) one day.

Có mạo từ a nên câu phải dùng cấu trúc such...that... B là đáp án cần tìm.

9. Many và much
Các em học sinh cũng hay nhầm lẫn giữa many much. Many dùng trước danh từ đếm được số nhiều còn much dùng trước danh từ không đếm được.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

I don't want to invite (A) too much (B) people because (C) it's quite (D) a small flat.

People là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.

Nếu các bạn cảm thấy cần bài tập tự luyện thì hãy reply dưới bài viết này. Mk sẽ cung cấp và hướng dẫn giải chi tiết :)
Cần chứ chị :) có phương pháp là phải có bài tập chứ ạ (mà em cũng lười -_-')'
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Cần chứ chị :) có phương pháp là phải có bài tập chứ ạ (mà em cũng lười -_-')'
Ok e :) Vậy thì thử sức với 10 câu trước nhé :D

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue.

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.
 

minhtuanhs2206

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng một 2015
58
52
164
23
Ok e :) Vậy thì thử sức với 10 câu trước nhé :D

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue.

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.
1.B
2.D
3.B
4. hình như B và C đều sai
5.C
6.C
7.C
8.D
9.A
10.B
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Ko đâu :D 1 B đúng rồi nhé ^^
Khi nói từ thời điểm nào đến thời điểm nào ta dùng from...to.
Còn câu C dùng thì hiện tại tiếp diễn đúng rồi ... diễn tả 1 hành động đang diễn tiến ở hiện tại đó ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chuẩn nà <3
Cậu nghĩ mk có nên úp đáp án chi tiết ra ko? Dẫu sao cậu làm đúng cả rồi ... mấy đứa sau bắt chước thì coi như xong :D
P/s: Úp đáp án xong thì mk thêm vài câu sửa lỗi sai nữa nhé :D
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue. (since thì sau đấy là 1 khoảng thời gian nhất định như since 1990 mới đúng phải không ạ ? :)

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.(money không đếm được)

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.(em nghĩ là to mend )

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.(as hot as)

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.(em nghĩ là came)

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.(because)

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.(mistakes đếm được số nhiều)

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.
Em thề không cop bài đâu ạ , còn bây giờ thì xem bài bên trên -_-
còn chị Châu thích cho người nào đó đại diện làm cũng được ,tránh cop bài :)
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Ukm, đăng cái khác đi Châu
Với lớp 11 thì cái đề nó phải khủng hơn tí đúng hem ta? :D :D kaka =))

1. The earth is the (A) only planet with a large number (B) of oxygen (C) in its (D) atmosphere.

2. Venus approaches (A) the Earth (B) more closely than any other (C) planet is (D)

3. Robert Frost was not well known as (A) a poet (B) until he reached (C) the (D) forties.
.
4. The amounts of (A) oxygen and nitrogen in the air almost always (B) remain stable, but the amount of (C) water vapor vary (D) considerably.

5. The American frontiersman (A), politician, and soldier Davy Crockett is one of the most (B) popular of (C) American hero. (D)

6. A (A) five-thousand-dollars (B) reward was offered (C) for the capture of (D) the escaped criminals.

7. A desert area that has been (A) without water (B) for six years will still (C) bloom when rain will come.(D)

8. The word “shore” can be used rather (A) of “coast” to mean (B) the (C) land bodering (D) the sea.

9. Alfafia (A) is a nutrious (B) crop rich in (C) proteins, minerals, and with vitamins. (D)

10. The deadbolt is the best (A) lock for entry doors because (B) it is not only (C) inexpensive but installation is easy. (D)
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue. (since thì sau đấy là 1 khoảng thời gian nhất định như since 1990 mới đúng phải không ạ ? :)

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.(money không đếm được)

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.(em nghĩ là to mend )

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.(as hot as)

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.(em nghĩ là came)

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.(because)

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.(mistakes đếm được số nhiều)

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.
Em thề không cop bài đâu ạ , còn bây giờ thì xem bài bên trên -_-
còn chị Châu thích cho người nào đó đại diện làm cũng được ,tránh cop bài :)
Ok, chị tin Snowball <3
Ở câu 1, e vẫn chọn đáp án B? Thế theo e là sửa như thế nào?
Và good job <3 Em làm đúng 10/10 nhé :D
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,978
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
thôi chị , em xem bên trên rồi
:D Biết rồi, nói lại cũng là một cách để nhớ lâu kiến thức mà đúng ko? :D

Snowball cũng thử sức với cái đề này đi :D Chưa nặng lắm đâu :D ;)

1. The earth is the (A) only planet with a large number (B) of oxygen (C) in its (D) atmosphere.

2. Venus approaches (A) the Earth (B) more closely than any other (C) planet is (D)

3. Robert Frost was not well known as (A) a poet (B) until he reached (C) the (D) forties.
.
4. The amounts of (A) oxygen and nitrogen in the air almost always (B) remain stable, but the amount of (C) water vapor vary (D) considerably.

5. The American frontiersman (A), politician, and soldier Davy Crockett is one of the most (B) popular of (C) American hero. (D)

6. A (A) five-thousand-dollars (B) reward was offered (C) for the capture of (D) the escaped criminals.

7. A desert area that has been (A) without water (B) for six years will still (C) bloom when rain will come.(D)

8. The word “shore” can be used rather (A) of “coast” to mean (B) the (C) land bodering (D) the sea.

9. Alfafia (A) is a nutrious (B) crop rich in (C) proteins, minerals, and with vitamins. (D)

10. The deadbolt is the best (A) lock for entry doors because (B) it is not only (C) inexpensive but installation is easy. (D)
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
Chính xác là cụm "from ... to" này thường được dùng để chỉ thời gian e nhé ^^
chị ơi , bài tập phát hiện lỗi sai thường đi với sửa lỗi
chị cho em hỏi cái phần ''em nghĩ '' bên trên đúng chưa đã ạ !
bổ sung :
1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue. (since thì sau đấy là 1 khoảng thời gian nhất định như since 1990 mới đúng phải không ạ ? :)
from .... to


2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.(money không đếm được=>much

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.( to mend )

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.(as hot as)

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.(em nghĩ là came)

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.(because)

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.(mistakes đếm được số nhiều)=>many

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.who

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).such

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.going
Em thề không cop bài đâu ạ , còn bây giờ thì xem bài bên trên -_-
còn chị Châu thích cho người nào đó đại diện làm cũng được ,tránh cop bài :)

còn bài kia em thấy hơi .... Yociexp103 đợi xem đã chị :)
 
Top Bottom