Ngoại ngữ Ôn thi vào 10

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi one_day, 19 Tháng tám 2015.

Lượt xem: 12,497

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. one_day

  one_day Guest

  [Phonetics] Unit 2

  01/09/2015​
  Unit 2: CLOTHING
  _ Phonetics _
  I. Word stress
  1. Những từ chỉ môn học hay ngành học tận cùng bằng -y thường có trọng âm rơi vào âm đứng trước âm cuối một âm tiết
  Eg: biology: /bʌɪˈɒlədʒi/
  geography: /dʒɪˈɒɡrəfi/
  2. Những từ có 3 âm tiết trở lên tận cùng bằng -ate, -ite, -ude, -utetrọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết
  Eg: solitude: /ˈsɒlɪtjuːd/
  institute: /ˈɪnstɪtjuːt/
  3. Đa số danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầu
  Eg: schoolboy: /ˈskuːlbɔɪ/
  football: /ˈfʊtbɔːl/
  4. Những từ có tận cùng bằng -ain, -ee, -eer, -ese, -ette, -esque trọng âm rơi vào âm tiết cuối
  Eg: again: /əˈɡeɪn/
  engineer: /ɛndʒɪˈnɪə/
  Vietnamese: /ˌvɪɛtnəˈmiːz/

  II. Pronunciation
  1. ch thường được phát âm là /tʃ/, /k/ hoặc /ʃ/
  Eg: church: /tʃəːtʃ/
  Christmas: /ˈkrɪsməs/
  machine: /məˈʃiːn/
  2. Chữ "a" thường được phát âm là /æ/ khi ở trong từ một âm tiết tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm
  Eg: hang: /hæŋ/
  man: /mæn/
  3. Chữ "o" thường được phát âm là ɒ hay əʊ
  Ex: hot: /hɒt/
  so: /səʊ/

  III. Practice
  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. communicate B. relax C. pagoda D. institute
  2. A. happen B. tailor C. Christmas D. surprise
  3. A. library B. inventor C. inside D. wonder
  4. A. poem B. unite C. study D. lender
  5. A. environment B. national C. clothing D. fashion

  B) Xác định số nguyên âm /æ/ trong các câu sau (3 points)
  1. I had three apples.
  2. That man was not happy, so he sat there
  3. This cat is too fat

  C) Xác định số nguyên âm /ɒ/ trong các câu sau (2 points)
  1. The clock costs not much
  2. What do you want to watch now?
  3. We're got a box of chocolates
  4. They want some tea as soon as possible.
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2015
 2. kudoshizuka

  kudoshizuka Guest

  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. communicate B. relax C. pagoda D. institute
  2. A. happen B. tailor C. Christmas D. surprise
  3. A. library B. inventor C. inside D. wonder
  4. A. poem B. unite C. study D. lender
  5. A. environment B. national C. clothing D. fashion
  B) Xác định số nguyên âm /æ/ trong các câu sau (3 points)
  1. I had three apples. => có 2
  2. That man was not happy, so he sat there => có 4
  3. This cat is too fat => có 2

  C) Xác định số nguyên âm /ɒ/ trong các câu sau (2 points)
  1. The clock costs not much => có 3
  2. What do you want to watch now? => có 3
  3. We're got a box of chocolates => có 3
  4. They want some tea as soon as possible. => có 2

  +9
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2015
 3. trucphuong02

  trucphuong02 Guest

  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. communicate B. relax C. pagoda D. institute
  2. A. happen B. tailor C. Christmas D. surprise
  3. A. library B. inventor C. inside D. wonder
  4. A. poem B. unite C. study D. lender
  5. A. environment B. national C. clothing D. fashion

  B) Xác định số nguyên âm /æ/ trong các câu sau (3 points)
  1. I had three apples.
  2. That man was not happy, so he sat there
  3. This cat is too fat

  C) Xác định số nguyên âm /ɒ/ trong các câu sau (2 points)
  1. The clock costs not much
  2. What do you want to watch now?
  3. We're got a box of chocolates
  4. They want some tea as soon as possible.


  8
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2015
 4. cabua266

  cabua266 Guest

  Bài A
  1-D
  2-D
  3 -B
  4- B
  5- A
  Bài B
  1- had, apples
  2- that, man, happy, sat
  3-cat , fat
  Bài C
  1- clock, costs, not
  2- what, want, watch
  3- box, got, chocolates
  4- want, possible

  +7
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2015
 5. Bài B tất cả cá âm đều có short A hết
  _________________________
   
 6. Câu B had apples that cat fat happy
  ________________________________
   
 7. yumiko19

  yumiko19 Guest

  III. Practice
  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. communicate B. relax C. pagoda D. institute
  2. A. happen B. tailor C. Christmas D. surprise
  3. A. library B. inventor C. inside D. wonder
  4. A. poem B. unite C. study D. lender
  5. A. environment B. national C. clothing D. fashion

  B) Xác định số nguyên âm /æ/ trong các câu sau (3 points)
  1. I had three apples. -> 2
  2. That man was not happy, so he sat there ->4
  3. This cat is too fat ->2

  C) Xác định số nguyên âm /ɒ/ trong các câu sau (2 points)
  1. The clock costs not much
  2. What do you want to watch now?
  3. We're got a box of chocolates
  4. They want some tea as soon as possible.

  +9
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2015
 8. A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. communicate B. relax C. pagoda D. institute
  2. A. happen B. tailor C. Christmas D. surprise
  3. A. library B. inventor C. inside D. wonder
  4. A. poem B. unite C. study D. lender
  5. A. environment B. national C. clothing D. fashion

  B) Xác định số nguyên âm /æ/ trong các câu sau (3 points)
  1. I had three apples.=2
  2. That man was not happy, so he sat there.=4
  3. This cat is too fat.=2

  C) Xác định số nguyên âm /ɒ/ trong các câu sau (2 points)
  1. The clock costs not much
  2. What do you want to watch now?
  3. We're got a box of chocolates
  4. They want some tea as soon as possible.


  +9
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2015
 9. one_day

  one_day Guest

  Key

  KEY: [Phonetics] Unit 2
  A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
  1. A. communicate B. relax C. pagoda D. institute
  2. A. happen B. tailor C. Christmas D. surprise
  3. A. library B. inventor C. inside D. wonder
  4. A. poem B. unite C. study D. lender
  5. A. environment B. national C. clothing D. fashion

  B) Xác định số nguyên âm /æ/ trong các câu sau (3 points)
  1. I had three apples. \Rightarrow 2
  2. That man was not happy, so he sat there \Rightarrow 4
  3. This cat is too fat \Rightarrow 2

  C) Xác định số nguyên âm /ɒ/ trong các câu sau (2 points)
  1. The clock costs not much \Rightarrow 3
  2. What do you want to watch now? \Rightarrow 3
  3. We're got a box of chocolates \Rightarrow 3
  4. They want some tea as soon as possible. \Rightarrow 2
   
 10. yumiko19

  yumiko19 Guest

  góp ý cho thớt là topic ôn thi vào chuyên anh ntn thì nên có nhiều bài tập về phrasal verbs or idioms nhé :) dù là anh điều kiện hay anh chuyên thì cũng đều có phần này cả. với lại thớt cũng nên post nhiều bài tập nâng cao với cấu trúc ý, sgk thì có lẽ học trên lớp mn cũng nắm bắt đc rồi :3
   
 11. gunnytbg

  gunnytbg Guest

  Tên đăng nhập: gunnytbg

  Nickname: gunnytbg

  Tuổi 10

  Lời hứa: Sẽ tham gia đầy đủ vào các tối

  Đang học appolo nên em vào thử sức
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2015
 12. star_shine

  star_shine Guest

  Tên đăng nhập: star_shine

  Nickname: Gà

  Tuổi 13

  Lời hứa: Sẽ cố gắng tham gia đầy đủ

   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2016
 13. hothinhuthao

  hothinhuthao Guest

  Bạn ơi, trong bài không được sử dụng màu đỏ, trừ Mod thôi nhé.
   
 14. hothinhuthao

  hothinhuthao Guest

  - Tên đăng nhập: hothinhuthao
  - Nickname: Yuuka
  - Tuổi: 14
  - Lời hứa: Học chăm chỉ và làm theo nội quy của box. (bây giờ có duyệt nữa không ạ)


  Duyệt!
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2016
 15. one_day

  one_day Guest

  Thời gian gần đây mình khá bận nên cũng không chăm pic nhiều. Thành thật xin lỗi các bạn.
  Và số lượng thành viên tham gia pic cũng đang giảm xuống nên mình sẽ bắt đầu hôm nay bằng một bài kiểm tra để lập danh sách các bạn tham gia pic.
  Bắt đầu luôn nhé!
  ----------
  Section A: Phonetics (2 points)
  I) Choose the word that has different stress pattern
  1) A. comic B. champagne C. design D. collection
  2) A. communicate B. institute C. relax D. pagoda
  3) A. father B. famous C. agree D. lucky
  4) A. impress B. scissors C. happy D. lovely
  5) A. curly B. anyone C. certain D. ashamed
  II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
  1) A. intersection B. eraser C. store D. history
  2) A. fish B. music C. listen D. time
  3) A. floor B. boot C. shoot D. look
  4) A. remote B. income C. control D. local
  5) A. logical B. located C. tropical D. grocery

  Section B: Vocabulary & Grammar (4 points)
  I) Choose the best answer to complete the sentence below
  1) She .... refused his invitation yesterday
  A. polite B. politely C. politeness D. impolite
  2) They have been pen pals for over 2 years and they ... at least once every two weeks
  A. take B. speak C. talk D. correspond
  3) The children were divided .... 4 groups
  A. into B. out C. from D. in
  4) Is Kuala Lumpur difference .... Hanoi?
  A. with B. from C. in D. at
  5) English is a compulsory .... language in Malaysia
  A. first B. national C. second D. official
  6) He was very ... by the efficiency of the staff
  A. interest B. moved C. impressed D. corresponded
  7) Churches and pagodas are places of .....
  A. entertainment B. visit C. worship D. interest
  8) My son is old enough to live ......
  A. dependent B. dependently C. independent D. independently
  9) Student must pay .... fee when they attend university
  A. learning B. study C. cost D. tuition
  10) He went to see a movie .... Hamlet
  A. calling B. called C. is calling D. was called
  11) Remote controls are used to .... with TV
  A. talk B. interact C. get D. speak
  12) The audience enjoyed the play so much that they ... for 10 minutes
  A. talked B. screamed C. applauded D. handed
  13) I'm not very .... on horror films
  A. keen B. interested C. impressed D. enthusiastic
  14) The Internet has .... developed and become part of our everyday life
  A. increased B. increasedly C. increasing D. increasingly
  15) She would like .... a correspondent when she ..... up
  A. to be - grow B. being - grows C. to be - grows D. to be - grew
  16) He went on .... in spite of the heavy rain
  A. walk B. walked C. walking D. walks
  17) - What are you looking ....?
  - A pen
  A. at B. up C. after D. for
  18) Watching TV gives us .... after a hard-working day
  A. entertain B. entertainment C. entertained D. entertains
  19) The Internet is .... used
  A. commercial B. commercialize C. commercially D. commerce
  20) No one has read that news, ....?
  A. haven't they B. have they C. don't they D. do they


  Section C: Writing (4 points)
  I. Put the words in correct orders to make a complete sentence
  1. I / a lot of/ met/ classmates/ on/ old/ the beach
  2. she/ used to/ my house/ walk/ past/ way/ on/ to/ the/ school
  3. is/ small/ Singapore/ a/ the/ in/ East/ Asia/ South/ country
  4. you/ your/ country/ and/ proud/ its/ traditions/ of/ are/?
  5. new/ color/ what/ striped/ shirt/ is/ your/?
  II. Rewrite the following sentences without changing the meaning
  1. Nobody has seen him for ages
  \Rightarrow He ______
  2. "What's your new friend like?" he asked
  \Rightarrow He asked ______
  3. I can't speak English fluently
  \Rightarrow I wish ________
  4. We have just bought our daughter a motorbike
  \Rightarrow Our daughter ________
  5. People say that the soil here is very rich
  \Rightarrow The soil here ______
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2016
 16. iceghost

  iceghost Guest


  Section A: Phonetics (2 points)
  I) Choose the word that has different stress pattern
  1) A. comic B. champagne C. design D. collection
  2) A. communicate B. institute C. relax D. pagoda
  3) A. father B. famous C. agree D. lucky
  4) A. impress B. scissors C. happy D. lovely
  5) A. curly B. anyone C. certain D. ashamed
  II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
  1) A. intersection B. eraser C. store D. history
  2) A. fish B. music C. listen D. time
  3) A. floor B. boot C. shoot D. look
  4) A. remote B. income C. control D. local
  5) A. logical B. located C. tropical D. grocery
  \Rightarrow 2 points

  Section B: Vocabulary & Grammar (4 points)
  I) Choose the best answer to complete the sentence below
  1) She .... refused his invitation yesterday
  A. polite B. politely C. politeness D. impolite
  2) They have been pen pals for over 2 years and they ... at least once every two weeks
  A. take B. speak C. talk D. correspond
  3) The children were divided .... 4 groups
  A. into B. out C. from D. in
  4) Is Kuala Lumpur difference .... Hanoi?
  A. with B. from C. in D. at
  5) English is a compulsory .... language in Malaysia
  A. first B. national C. second D. official
  6) He was very ... by the efficency of the staff
  A. interest B. moved C. impressed D. corresponded
  7) Churches and pagodas are places of .....
  A. entertainment B. visit C. worship D. interest
  8) My son is old enough to live ......
  A. dependent B. dependently C. independent D. independently
  9) Student must pay .... fee when they attend university
  A. learning B. study C. cost D. tuition
  10) He went to see a movie .... Hamlet
  A. calling B. called C. is calling D. was called
  11) Remote controls are used to .... with TV
  A. talk B. interact C. get D. speak
  12) The audience enjoyed the play so much that they ... for 10 minutes
  A. talked B. screamed C. applauded D. handed
  13) I'm not very .... on horror films
  A. keen B. interested C. impressed D. enthusiastic
  14) The Internet has .... developed and become part of our everyday life
  A. increased B. increasedly C. increasing D. increasingly
  15) She would like .... a correspondent when she ..... up
  A. to be - grow B. being - grows C. to be - grows D. to be - grew
  16) He went on .... in spite of the heavy rain
  A. walk B. walked C. walking D. walks
  17) - What are you looking ....?
  - A pen
  A. at B. up C. after D. for
  18) Watching TV gives us .... after a hard-working day
  A. entertain B. entertainment C. entertained D. entertains
  19) The Internet is .... used
  A. commercial B. commercialize C. commercially D. commerce
  20) No one has read that news, ....?
  A. haven't they B. have they C. don't they D. do they
  \Rightarrow 3.8 points

  Section C: Writing (4 points)
  I. Put the words in correct orders to make a complete sentence
  1. I met a lot of old classmates on the beach
  2. She used to walk past my house on the way to school
  3. Singapore is a small country in the South East Asia
  4. Are you proud of your country and its traditions ?
  5. What color is your new stripped \Rightarrow striped shirt ?
  \Rightarrow 1.8 points
  II. Rewrite the following sentences without changing the meaning
  1. Nobody has seen him for ages
  $\implies$ He hasn't been seen for ages
  2. "What's your new friend like?" he asked
  $\implies$ He asked what my new friend is \Rightarrow was like
  3. I can't speak English fluently
  $\implies$ I wish I could speak English fluently
  4. We have just bought our daughter a motorbike
  \Rightarrow Our daughter has just been bought a motorbike
  5. People say that the soil here is very rich
  $\implies$ The soil here is said to be very rich

  \Rightarrow 1.6 points

  :khi (88):
  ----------
  9.2 points
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2016
 17. hothinhuthao

  hothinhuthao Guest


  [Section A: Phonetics (2 points)
  I) Choose the word that has different stress pattern
  1) A. comic B. champagne C. design D. collection
  2) A. communicate B. institute C. relax D. pagoda
  3) A. father B. famous C. agree D. lucky
  4) A. impress B. scissors C. happy D. lovely
  5) A. curly B. anyone C. certain D. ashamed
  II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
  1) A. intersection B. eraser C. store D. history
  2) A. fish B. music C. listen D. time
  3) A. floor B. boot C. shoot D. look
  4) A. remote B. income C. control D. local
  5) A. logical B. located C. tropical D. grocery
  \Rightarrow 2 points

  Section B: Vocabulary & Grammar (4 points)
  I) Choose the best answer to complete the sentence below
  1) She .... refused his invitation yesterday
  A. polite B. politely C. politeness D. impolite
  2) They have been pen pals for over 2 years and they ... at least once every two weeks
  A. take B. speak C. talk D. correspond
  3) The children were divided .... 4 groups
  A. into B. out C. from D. in
  4) Is Kuala Lumpur difference .... Hanoi?
  A. with B. from C. in D. at
  5) English is a compulsory .... language in Malaysia
  A. first B. national C. second D. official
  6) He was very ... by the efficency of the staff
  A. interest B. moved C. impressed D. corresponded
  7) Churches and pagodas are places of .....
  A. entertainment B. visit C. worship D. interest
  8) My son is old enough to live ......
  A. dependent B. dependently C. independent D. independently
  9) Student must pay .... fee when they attend university
  A. learning B. study C. cost D. tuition
  10) He went to see a movie .... Hamlet
  A. calling B. called C. is calling D. was called
  11) Remote controls are used to .... with TV
  A. talk B. interact C. get D. speak
  12) The audience enjoyed the play so much that they ... for 10 minutes
  A. talked B. screamed C. applauded D. handed
  13) I'm not very .... on horror films
  A. keen B. interested C. impressed D. enthusiastic
  14) The Internet has .... developed and become part of our everyday life
  A. increased B. increasedly C. increasing D. increasingly
  15) She would like .... a correspondent when she ..... up
  A. to be - grow B. being - grows C. to be - grows D. to be - grew
  16) He went on .... in spite of the heavy rain
  A. walk B. walked C. walking D. walks
  17) - What are you looking ....?
  - A pen
  A. at B. up C. after D. for
  18) Watching TV gives us .... after a hard-working day
  A. entertain B. entertainment C. entertained D. entertains
  19) The Internet is .... used
  A. commercial B. commercialize C. commercially D. commerce
  20) No one has read that news, ....?
  A. haven't they B. have they C. don't they D. do they
  \Rightarrow 3.8 points

  Section C: Writing (4 points)
  I. Put the words in correct orders to make a complete sentence
  1. I / a lot of/ met/ classmates/ on/ old/ the beach
  => I met a lot of old classmates on the beach.
  2. she/ used to/ my house/ walk/ past/ way/ on/ to/ the/ school
  => She used to walk past my house on the way to school.
  3. is/ small/ Singapore/ a/ the/ in/ East/ Asia/ South/ country
  =>Singapore is a small country in the South East Asia.
  4. you/ your/ country/ and/ proud/ its/ traditions/ of/ are/?
  =>Are you proud of your country and its traditions ?
  5. new/ color/ what/ striped/ shirt/ is/ your/?
  =>What color is your new stripped \Rightarrow striped shirt ?
  \Rightarrow 1.8 points
  II. Rewrite the following sentences without changing the meaning
  1. Nobody has seen him for ages
  => He hasn't been seen for ages
  2. "What's your new friend like?" he asked
  => He asked me what my new friend is \Rightarrow was like.
  3. I can't speak English fluently
  => I wish I could speak English fluently.
  4. We have just bought our daughter a motorbike
  => Our daughter has just been bought a motorbike
  5. People say that the soil here is very rich
  => The soil here is said to be very rich.

  \Rightarrow 1.6 points


  1 câu quên làm nên em sửa bài nha......^^
  ----------
  9.2 points
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2016
 18. Section A: Phonetics (2 points)
  I) Choose the word that has different stress pattern[/B]
  1) A. comic B. champagne C. design D. collection
  2) A. communicate B. institute C. relax D. pagoda
  3) A. father B. famous C. agree D. lucky
  4) A. impress B. scissors C. happy D. lovely
  5) A. curly B. anyone C. certain D. ashamed
  II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
  1) A. intersection B. eraser C. store D. history
  2) A. fish B. music C. listen D. time
  3) A. floor B. boot C. shoot D. look
  4) A. remote B. income C. control D. local
  5) A. logical B. located C. tropical D. grocery
  \Rightarrow 1.6 points

  Section B: Vocabulary & Grammar (4 points)
  I) Choose the best answer to complete the sentence below
  1) She .... refused his invitation yesterday
  A. polite B. politely C. politeness D. impolite
  2) They have been pen pals for over 2 years and they ... at least once every two weeks
  A. take B. speak C. talk D. correspond
  3) The children were divided .... 4 groups
  A. into B. out C. from D. in
  4) Is Kuala Lumpur difference .... Hanoi?
  A. with B. from C. in D. at
  5) English is a compulsory .... language in Malaysia
  A. first B. national C. second D. official
  6) He was very ... by the efficency of the staff
  A. interest B. moved C. impressed D. corresponded
  7) Churches and pagodas are places of .....
  A. entertainment B. visit C. worship D. interest
  8) My son is old enough to live ......
  A. dependent B. dependently C. independent D. independently
  9) Student must pay .... fee when they attend university
  A. learning B. study C. cost D. tuition
  10) He went to see a movie .... Hamlet
  A. calling B. called C. is calling D. was called
  11) Remote controls are used to .... with TV
  A. talk B. interact C. get D. speak
  12) The audience enjoyed the play so much that they ... for 10 minutes
  A. talked B. screamed C. applauded D. handed
  13) I'm not very .... on horror films
  A. keen B. interested C. impressed D. enthusiastic
  14) The Internet has .... developed and become part of our everyday life
  A. increased B. increasedly C. increasing D. increasingly
  15) She would like .... a correspondent when she ..... up
  A. to be - grow B. being - grows C. to be - grows D. to be - grew
  16) He went on .... in spite of the heavy rain
  A. walk B. walked C. walking D. walks
  17) - What are you looking ....?
  - A pen
  A. at B. up C. after D. for
  18) Watching TV gives us .... after a hard-working day
  A. entertain B. entertainment C. entertained D. entertains
  19) The Internet is .... used
  A. commercial B. commercialize C. commercially D. commerce
  20) No one has read that news, ....?
  A. haven't they B. have they C. don't they D. do they
  \Rightarrow 3.2 points

  Section C: Writing (4 points)
  I. Put the words in correct orders to make a complete sentence
  1. I / a lot of/ met/ classmates/ on/ old/ the beach
  =>1. I met a lot of old classmates on the beach
  2. she/ used to/ my house/ walk/ past/ way/ on/ to/ the/ school
  =>2. She used to walk past my house on the way to school
  3. is/ small/ Singapore/ a/ the/ in/ East/ Asia/ South/ country
  =>3. Singapore is a small country in the South East Asia
  4. you/ your/ country/ and/ proud/ its/ traditions/ of/ are/?
  => 4. Are you proud of your country and its traditions ?
  5. new/ color/ what/ striped/ shirt/ is/ your/?
  => 5. What color is your new stripped \Rightarrow striped shirt ?
  \Rightarrow 1.8 points
  II. Rewrite the following sentences without changing the meaning
  1. Nobody has seen him for ages
  \Rightarrow He hasn't been seen for ages.
  2. "What's your new friend like?" he asked
  \Rightarrow He asked what my new friend is \Rightarrow was like
  3. I can't speak English fluently
  \Rightarrow I wish i can \Rightarrow could speak English fluently.
  4. We have just bought our daughter a motorbike
  \Rightarrow Our daughter has just been bought a motorbike by us.
  5. People say that the soil here is very rich
  \Rightarrow The soil here is said to be very rich
  \Rightarrow 1.2 points
  ------
  7.8 points
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2016
 19. Section A: Phonetics (2 points)
  I) Choose the word that has different stress pattern
  1) A. comic B. champagne C. design D. collection
  2) A. communicate B. institute C. relax D. pagoda
  3) A. father B. famous C. agree D. lucky
  4) A. impress B. scissors C. happy D. lovely
  5) A. curly B. anyone C. certain D. ashamed
  \Rightarrow 0.4 point
  II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
  1) A. intersection B. eraser C. store D. history
  2) A. fish B. music C. listen D. time
  3) A. floor B. boot C. shoot D. look
  4) A. remote B. income C. control D. local
  5) A. logical B. located C. tropical D. grocery

  Section B: Vocabulary & Grammar (4 points)
  I) Choose the best answer to complete the sentence below
  1) She .... refused his invitation yesterday
  A. polite B. politely C. politeness D. impolite
  2) They have been pen pals for over 2 years and they ... at least once every two weeks
  A. take B. speak C. talk D. correspond
  3) The children were divided .... 4 groups
  A. into B. out C. from D. in
  4) Is Kuala Lumpur difference .... Hanoi?
  A. with B. from C. in D. at
  5) English is a compulsory .... language in Malaysia
  A. first B. national C. second D. official
  6) He was very ... by the efficency of the staff
  A. interest B. moved C. impressed D. corresponded
  7) Churches and pagodas are places of .....
  A. entertainment B. visit C. worship D. interest
  8) My son is old enough to live ......
  A. dependent B. dependently C. independent D. independently
  9) Student must pay .... fee when they attend university
  A. learning B. study C. cost D. tuition
  10) He went to see a movie .... Hamlet
  A. calling B. called C. is calling D. was called
  11) Remote controls are used to .... with TV
  A. talk B. interact C. get D. speak
  12) The audience enjoyed the play so much that they ... for 10 minutes
  A. talked B. screamed C. applauded D. handed
  13) I'm not very .... on horror films
  A. keen B. interested C. impressed D. enthusiastic
  14) The Internet has .... developed and become part of our everyday life
  A. increased B. increasedly C. increasing D. increasingly
  15) She would like .... a correspondent when she ..... up
  A. to be - grow B. being - grows C. to be - grows D. to be - grew
  16) He went on .... in spite of the heavy rain
  A. walk B. walked C. walking D. walks
  17) - What are you looking ....?
  - A pen
  A. at B. up C. after D. for
  18) Watching TV gives us .... after a hard-working day
  A. entertain B. entertainment C. entertained D. entertains
  19) The Internet is .... used
  A. commercial B. commercialize C. commercially D. commerce
  20) No one has read that news, ....?
  A. haven't they B. have they C. don't they D. do they
  \Rightarrow 2.6 points

  Section C: Writing (4 points)
  I. Put the words in correct orders to make a complete sentence
  1. I / a lot of/ met/ classmates/ on/ old/ the beach
  I met a lot of old classmates on the beach
  2. she/ used to/ my house/ walk/ past/ way/ on/ to/ the/ school
  she used to walk past my house on the way to school.
  3. is/ small/ Singapore/ a/ the/ in/ East/ Asia/ South/ country
  Singapore is a small country in the South East Asia.
  4. you/ your/ country/ and/ proud/ its/ traditions/ of/ are/?
  Are you proud of your country and its traditions ?
  5. new/ color/ what/ striped/ shirt/ is/ your/?
  what color is your new striped shirt ?
  \Rightarrow 2 points
  II. Rewrite the following sentences without changing the meaning
  1. Nobody has seen him for ages
  He has not been seen for ages
  2. "What's your new friend like?" he asked
  He asked me what my new friend was liked \Rightarrow like
  3. I can't speak English fluently
  => I wish I could speak English fluently.
  4. We have just bought our daughter a motorbike
  => Our daughter has just been bought a motorbike
  5. People say that the soil here is very rich
  => The soil here is said to be very rich.
  \Rightarrow 1.6 points

  ---------
  6.6 points. Try your best!
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2016
 20. key_bimat

  key_bimat Guest  Section A: Phonetics (2 points)
  I) Choose the word that has different stress pattern
  1) A. comic B. champagne C. design D. collection
  2) A. communicate B. institute C. relax D. pagoda
  3) A. father B. famous C. agree D. lucky
  4) A. impress B. scissors C. happy D. lovely
  5) A. curly B. anyone C. certain D. ashamed
  \Rightarrow 0.8 points
  II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
  1) A. intersection B. eraser C. store D. history
  2) A. fish B. music C. listen D. time
  3) A. floor B. boot C. shoot D. look
  4) A. remote B. income C. control D. local
  5) A. logical B. located C. tropical D. grocery
  \Rightarrow 1 points

  Section B: Vocabulary & Grammar (4 points)
  I) Choose the best answer to complete the sentence below
  1) She .... refused his invitation yesterday
  A. polite B. politely C. politeness D. impolite
  2) They have been pen pals for over 2 years and they ... at least once every two weeks
  A. take B. speak C. talk D. correspond
  3) The children were divided .... 4 groups
  A. into B. out C. from D. in
  4) Is Kuala Lumpur difference .... Hanoi?
  A. with B. from C. in D. at
  5) English is a compulsory .... language in Malaysia
  A. first B. national C. second D. official
  6) He was very ... by the efficency of the staff
  A. interest B. moved C. impressed D. corresponded
  7) Churches and pagodas are places of .....
  A. entertainment B. visit C. worship D. interest
  8) My son is old enough to live ......
  A. dependent B. dependently C. independent D. independently
  9) Student must pay .... fee when they attend university
  A. learning B. study C. cost D. tuition
  10) He went to see a movie .... Hamlet
  A. calling B. called C. is calling D. was called
  11) Remote controls are used to .... with TV
  A. talk B. interact C. get D. speak
  12) The audience enjoyed the play so much that they ... for 10 minutes
  A. talked B. screamed C. applauded D. handed
  13) I'm not very .... on horror films
  A. keen B. interested C. impressed D. enthusiastic
  14) The Internet has .... developed and become part of our everyday life
  A. increased B. increasedly C. increasing D. increasingly
  15) She would like .... a correspondent when she ..... up
  A. to be - grow B. being - grows C. to be - grows D. to be - grew
  16) He went on .... in spite of the heavy rain
  A. walk B. walked C. walking D. walks
  17) - What are you looking ....?
  - A pen
  A. at B. up C. after D. for
  18) Watching TV gives us .... after a hard-working day
  A. entertain B. entertainment C. entertained D. entertains
  19) The Internet is .... used
  A. commercial B. commercialize C. commercially D. commerce
  20) No one has read that news, ....?
  A. haven't they B. have they C. don't they D. do they
  \Rightarrow 2.8 points
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2016
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY