Ngoại ngữ Ôn thi vào 10

Status
Không mở trả lời sau này.
D

dalian231

- Tên đăng nhập: dalian231
- Nickname: Zun
- Tuổi: 12
- Lời hứa: Online thường xuyên và chăm chỉ!
 
O

one_day

[Ngữ âm] Unit 1

24/08/2015​
Unit 1: A visit from a pen pal​
_ Phonetics _​
I. Word stress (trọng âm của từ)
1. Các từ có đuôi là: -cial, -tial, -cion, -cian, -tion, -sion, -ience, -ient, -tious, -cious, -xious thường có trọng âm được nhấn vào âm tiết đứng trước các đuôi này
Eg: commercial: /kəˈməːʃ(ə)l/
science: /ˈsʌɪəns/
television: /ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/
delicious: /dɪˈlɪʃəs/
2. Những từ có 2 âm tiết tận cùng bằng -er, -or, -y, -ow, -ance, -ent, -en, -on trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu
Eg: teacher: /ˈtiːtʃə/
happy: /ˈhapi/
widen: /ˈwʌɪd(ə)n/
common: /ˈkɒmən/
3. Những từ có 2 hoặc 3 âm tiết mà có "re" đứng đầu trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai
Eg: repeat: /rɪˈpiːt/
repeal: /rɪˈpiːl/
reface: /riːˈfeɪs/

II. Pronunciation (phát âm)
1. Các từ có đuôi -tion thường có cách phát âm là /ʃ/
Eg: information: /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n/
separation: /sɛpəˈreɪʃ(ə)n/
2. Các từ có "sh" đứng đầu thường có cách phát âm là /ʃ/
Eg: she: /ʃiː/
shout: /ʃaʊt/
3. Âm -ee, -ea thường được phát âm là /i:/
Eg: see: /siː/
sea: /siː/
bean: /biːn/

III. Practice
A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agr__
2. w__k
3. p__ce
4. cl__n

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea?
2. Three teachers are in the meeting.
3. My father often drinks green tea in the morning.
 
I

iceghost

A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agree
2. weak
3. peace
4. clean

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea?
$\implies$ 2 : see, sea
2. Three teachers are in the meeting.
$\implies$ 3 : three, teachers, meeting
3. My father often drinks green tea in the morning.
$\implies$ 2 : green, tea


+10
 
Last edited by a moderator:
C

cabua266

Bài A,Chọn cách âm về trọng âm khác t`ư còn lại
1,A.
2,B
3, B
4, C

5, C
Bài B, Điền
1, agree
2, weak
3,peace
4, clean
Bài C,
1, see , sea
2, three , teacher , meeting
3, green , tea
P/s:
+Kém nhất bài trọng âm :p
+ nếu để ý thì 2 ch~ư nguyên âm hợp v´ơi nhau ra âm /i:/
VD : meet , tea , sea ,sheep , meal , receive , grief ,...
ee , ea , ei , ie
Lưu ý : eight / eIt/ , friend / frend/ , ...


+8
 
Last edited by a moderator:
P

prince123lam@gmail.com

A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agree
2. weak
3. piece
4. clean

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea?
2: see,sea
2. Three teachers are in the meeting.
3:three,teachers,meeting
3. My father often drinks green tea in the morning.
2:green,tea

+10
 
Last edited by a moderator:
K

kudoshizuka

III. Practice
A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agree
2. week
3. peace
4. clean

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea?
2. Three teachers are in the meeting.
3. My father often drinks green tea in the morning.

+10
 
Last edited by a moderator:
D

dalian231

A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agree
2. weak
3. peace
4. clean

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea? \Rightarrow 2
2. Three teachers are in the meeting. \Rightarrow 3
3. My father often drinks green tea in the morning. \Rightarrow 2


+10
 
Last edited by a moderator:
Q

quangkhai2811

*Bài A
1. A
2. B
3. D
4. C
5. C
*Bài B
1. agree
2. weak
3. peace
4. clean
*Bài C
1. see, sea (2)
2. three, teacher, meeting (3)
3. green, tea (2)


+10
 
Last edited by a moderator:
Y

yumiko19

A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agree
2. week
3. peace
4. clean

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea?
2. Three teachers are in the meeting.
3. My father often drinks green tea in the morning.

+10
 
Last edited by a moderator:
T

trucphuong02

A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agree
2. week
3. peace
4. clean

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea?
2. Three teachers are in the meeting.
3. My father often drinks green tea in the morning.


+10
 
Last edited by a moderator:
O

one_day

Answers

ANSWERS​
A) Chọn từ có cách nhấn âm khác (5 points)
1. A. region B. religion C. instruction D. commercial
2. A. refashion B. poster C. impression D. division
3. A. option B. optional C. monster D. religious
4. A. major B. majority C. tropical D. dictionary
5. A. information B. population C. Asean D. pronunciation

B) Điền vào chỗ trống để tạo nên từ chứa âm /i:/ (2 points)
1. agree
2. weak or week
3. peace
4. clean

C) Xác định số nguyên âm /i:/ trong các câu sau (3 points)
1. Can you see the sea? \Rightarrow 2
2. Three teachers are in the meeting. \Rightarrow 3
3. My father often drinks green tea in the morning. \Rightarrow 2
 
C

cabua266

KO biết có ai dùng t`ư điển ko :v ? hoặc copy bài trên ko ?
hì hì hì hì
------------
Khi nào ra bài ms z one_day ?
 
O

one_day

KO biết có ai dùng t`ư điển ko :v ? hoặc copy bài trên ko ?
hì hì hì hì
------------
Khi nào ra bài ms z one_day ?

Dùng từ điển thì mình chịu, không biết được. Còn copy bài trên mình nghĩ là không vì không phải ai cũng làm đúng và mình cũng không chấm bài đầu tiên nên mọi người không có căn cứ để copy. Tuy nhiên, để mục đích vào 10 được "lấp lánh" thì mọi người đều biết phải tự làm thôi. Ý kiến của mình thôi.
--------
Ngày nào cũng có bài mới hết nha Vũ, nhưng mình hay ra đề buổi chiều (mình học buổi sáng mà).
 
O

one_day

[Vocabulary] Unit 1

Unit 1: A visit from a pen pal

I. Vocabulary
Ở đây, mình sẽ cung cấp cho các bạn các dạng thức của từ hoặc các cụm từ liên quan đến từ vựng trong Unit 1
1. friendly (adj): thân thiện
friendless (adj) / unfriendly (adj): không thân thiện
friendliness (n): sự thân mật
friendship (n): tình bạn
2. pray (v): cầu nguyện
prayer (n): người cầu nguyện
praying (n): sự cầu nguyện
3. divide (v): chia ra
division (n): sự phân chia
divide sth into: chia cái gì làm (mấy phần)
4. separate (v): tách rời ra
separated (adj): bị tách rời ra
separation (n): sự tách rời
5. impress (v): gây ấn tượng
impression (n): ấn tượng
6. correspond (v): trao đổi thư từ
correspondence (n): sự trao đổi thư từ
7. consist of = comprise: gồm có
8. major (adj): lớn (hơn
majority (n): phần lớn
9. religion (n): tôn giáo
religious (adj): (thuộc) tôn giáo
10. add (v): thêm vào
addition (n): sự thêm vào
additional (adj): tăng thêm

II. Practice
A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
1. Water consists of hydrogen and oxygen
A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
2. My class is divide into 2 groups
A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
3. I was really impressed by her sweet voice
A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
1. We like their ________ (friendly)
2. The _______ between Vietnam and Japan is good (friend)
3. They seem to be ______. We dislike them (friend)
4. My mother _____ the cake into four equal pieces (division)
5. Of all the films you have watched, which film ______ you most? (impression)
6. Don't forget to _____ sugar to the mixture (addition)
7. Do you think Buddhism is a ______ or a phylosophy? (religious)
 
Last edited by a moderator:
O

one_day

Cách tính điểm

BỔ SUNG CÁCH TÍNH ĐIỂM
Cách tính điểm: - Thành viên đầu tiên trả lời được 10đ (nếu đúng), thì thành viên thứ 2 được 9đ (nếu đúng),...
- Thành viên đầu tiên được < 10đ (nếu sai), thành viên thứ 2 được 10đ (nếu đúng), thành viên thứ 3 được 9đ (nếu đúng),...
 
C

cabua266

Bài A
a, B
b, C
c, D
Bài B
a, friendship
b, friendship
c, friendless
d, devided
P/s: quá kh´ư
e, impressed
h, add
P/s: Cx có thể là adding
sau to động từ V_inf mà bạn
g, religion
P/s; Liên quan Anh 9 :v


+9
 
Last edited by a moderator:
I

iceghost


A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
1. Water consists of hydrogen and oxygen
A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
2. My class is divide into 2 groups
A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
3. I was really impressed by her sweet voice
A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
1. We like their friendliness (friendly)
2. The friendship between Vietnam and Japan is good (friend)
3. They seem to be friendless. We dislike them (friend)
4. My mother divides the cake into four equal pieces (division)
5. Of all the films you have watched, which film impressed you most? (impression)
6. Don't forget to add sugar to the mixture (addition)
7. Do you think Buddhism is a religion or a phylosophy? (religious)

Em chia luôn động từ nhé :D

+10
 
Last edited by a moderator:
K

kudoshizuka

II. Practice
A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
1. Water consists of hydrogen and oxygen
A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
2. My class is divide into 2 groups
A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
3. I was really impressed by her sweet voice
A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
1. We like their friendliness
2. The friendship between Vietnam and Japan is good
3. They seem to be friendless. We dislike them
4. My mother divides the cake into four equal pieces
5. Of all the films you have watched, which film were you most impress?
6. Don't forget to add sugar to the mixture
7. Do you think Buddhism is a religion or a phylosophy?

9-1=8 points (nộp sau)
 
Last edited by a moderator:
D

dalian231

II. Practice
A. Chọn nghĩa đúng của từ gạch chân (3 points)
1. Water consists of hydrogen and oxygen
A. không chứa B. bao gồm C. hút D. thải ra
2. My class is divide into 2 groups
A. tạo ra B. cộng lại C. chia ra D. đổ ra
3. I was really impressed by her sweet voice
A. thích thú B. khó chịu C. bối rối D. ấn tượng

B. Điền dạng thức đúng của từ (7 points)
1. We like their friendliness (friendly)
2. The friendship between Vietnam and Japan is good (friend)
3. They seem to be friendless. We dislike them (friend)
4. My mother divides the cake into four equal pieces (division)
5. Of all the films you have watched, which film impressed you most? (impression)
6. Don't forget to add sugar to the mixture (addition)
7. Do you think Buddhism is a religion or a phylosophy? (religious)
Em lại làm sau :v

+8
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom