Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 16 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 46,602

 1. Shmily Karry's

  Shmily Karry's Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,965
  Điểm thành tích:
  619
  Nơi ở:
  Bình Dương

  thầy em bảo chủ ngữ chỉ vật thì dùng động từ thêm ing chỉ đúng ở 80% trường hợp nên llucs dùng 2 tính từ loại ing vs ed e vẫn ocnf hay phân vân lắm...:))
   
  baochau1112 thích bài này.
 2. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Uk, đúng rồi e. Nhưng là khi e làm bài tập nâng cao mới gặp những trường hợp này ^^
  Với kiến thức hiện tại thì e chỉ cần nhớ là dùng động từ thêm ing khi chỉ vật e nhé ^^
   
  aiyatoriShmily Karry's thích bài này.
 3. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  Câu 16 là entertaining hả chị ?
  Em cũng chưa rõ lắm .
   
  baochau1112 thích bài này.
 4. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Đúng rồi e. Là entertaining đó ^^
  E để ý là đây là đi sau động từ to be. Do đó, cần một tính từ. Ngoài ra ở đây là danh từ chỉ vật "This movie" nên khi sử dụng tính từ chỉ vật e phải thêm ing. Do đó e có từ "entertaining" e nhé ^^
  Vẫn có trường hợp ngoại lệ nhưng trong trường hợp nâng cao thôi nên e có thể hoàn toàn yên tâm e nhé ^^
   
  aiyatori thích bài này.
 5. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  BÀI TẬP NGỮ PHÁP NGÀY 24/4/2017
  1. The cats belongs to wife but the dog is ______
  A. my
  B. one
  C. I
  D. mine

  2.Bournemouth, _____ we are going to visit next summer, is a real paradise for the retired
  A. that
  B. what
  C. which
  D. in which

  3. In this dress to ____ you want the package sent?
  A. when
  B, where
  C. whom
  D. that

  4.Look! She _____ from a large whisky bottle
  A. is drinking
  B. drank
  C. had drank
  D drinks

  5. He has been selling môtrrbikes ___
  A. ten years ago
  B. since ten years
  C. for ten years
  D. for ten years ago

  6.He often thinks of _____ he can do more for his country
  A. how
  B. what
  C. that
  D. who

  7. The greater an object's mass, the more difficult it is ______
  A. to speed it up or slow it down
  B. it speeds up or slows down
  C. than speeding it up or slowing it down
  D. than speeding up or slowing down

  8.____ you stop crying, I'll buy you an ice cream
  A. if
  B. Since
  C. Whether
  D. Unless

  9. In a few days, there ____ an important meeting
  A. will have
  B. will
  C. will be
  D. is having

  10.Our parents ____ hands to give us a nice house and happy home
  A. shake
  B, join
  C. need
  D. take

  11. The firm ____ a gold watch when he retired
  A. give
  C. will give
  C. gave
  D. is going to give

  12. "How long have you been with Sear S.A?" - " By next month I ____ there for a year"
  A. will be working
  B. will have been working
  C. am going to work
  D. have worked

  13. ____ big books on ____ table are my history class
  A. 0/the
  B.the/the
  C. a/the
  D. the/0

  14. I couldn't answer ___ of the questions you ask me
  A. none
  B. any
  C. some
  D. much

  15. My brother has a brain ____ for ten years
  A. surgeon
  B. surgery
  C. surgical
  D. surgeons
   
  baochau1112 thích bài này.
 6. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  BÀI TẬP NGỮ PHÁP NGÀY 24/4/2017
  1. The cats belongs to wife but the dog is ______
  A. my
  B. one
  C. I
  D. mine

  2.Bournemouth, _____ we are going to visit next summer, is a real paradise for the retired
  A. that
  B. what
  C. which
  D. in which

  3. In this dress to ____ you want the package sent?
  A. when
  B, where
  C. whom
  D. that

  4.Look! She _____ from a large whisky bottle
  A. is drinking
  B. drank
  C. had drank
  D drinks

  5. He has been selling môtrrbikes ___
  A. ten years ago
  B. since ten years
  C. for ten years
  D. for ten years ago

  6.
  A. how
  B. what
  C. that
  D. who

  7. The greater an object's mass, the more difficult it is ______
  A. to speed it up or slow it down
  B. it speeds up or slows down
  C. than speeding it up or slowing it down
  D. than speeding up or slowing down

  8.____ you stop crying, I'll buy you an ice cream
  A. if
  B. Since
  C. Whether
  D. Unless

  9. In a few days, there ____ an important meeting
  A. will have
  B. will
  C. will be
  D. is having

  10.Our parents ____ hands to give us a nice house and happy home
  A. shake
  B, join
  C. need
  D. take

  11. The firm ____ a gold watch when he retired
  A. give
  C. will give
  C. gave
  D. is going to give

  12. "How long have you been with Sear S.A?" - " By next month I ____ there for a year"
  A. will be working
  B. will have been working
  C. am going to work
  D. have worked

  13. ____ big books on ____ table are my history class
  A. 0/the
  B.the/the
  C. a/the
  D. the/0

  14. I couldn't answer ___ of the questions you ask me
  A. none
  B. any
  C. some
  D. much

  15. My brother has a brain ____ for ten years
  A. surgeon
  B. surgery
  C. surgical
  D. surgeons
   
  baochau1112 thích bài này.
 7. khuattuanmeo

  khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,190
  Điểm thành tích:
  274
  Nơi ở:
  Hà Nội

  Em xem lại câu 6, 8 ,9, 13, 15 nhé!!!
   
  baochau1112 thích bài này.
 8. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Key từ câu 141 đến câu 160 nhé ^^
  Mọi người thông cảm, đến hôm nay chị mới úp key chi tiết đc :)
  @Nữ Thần Mặt Trăng @aiyatori @Shmily Karry's @Snowball fan ken @Daphne Dawsons
  141. Romeo and Juliet is a play …………. William Shakespeare.
  a. in b. by c. on d. from
  => Giới từ "by" mang nghĩa đc viết bởi (ai)
  142. ‘Can I ask you something?’ ’Not now, I………. my report.’
  a. am writing b. write c. will write d. wrote
  => Dùng thì HTTD diễn tả một hành động đang xảy ra ngay lúc nói
  143. Please go out ….. .dinner
  a. in b. for c. to d. with
  => Giới từ "go out for": đi ra ngoài chỉ mục đích
  144. You must be responsible …………. your study.
  a. in b. from c. for d. at
  => (be) responsible for: chịu trách nhiệm về
  145. We arrived ……….. the station five minutes late.
  a. on b. to c. at d. in
  => Giới từ "at" chỉ những địa điểm nhỏ
  146. Her success ………. passing the exam made her parents very happy
  a. in b. with c. up d. to
  => Dịch theo nghĩa "in" là thích hợp nhất
  147. No one likes being laughed ……….. .
  a. at b. with c. for d. on
  => laugh at: cười chế nhiễu
  148. The meeting was held …………Tuesday.
  a. on b. of c. for d. in
  => Giới từ "on" đi với thứ ngày
  149. All of the clothes sold in this store were made …… hand
  a. in b. with c. on d. by
  => make by hand: làm bằng tay
  150. She is interested …….. making money.
  a. of b. at c. in d. by
  => (be) interested in: quan tâm về
  151. Thank you for letting me …….. your dog for a walk.
  a. take b. to take c. taken d. taking
  => let so V1: cho phép (ai) làm gì
  152. They found it is impossible ……… their problems.
  a. solve b. to solve c. solved d. solving
  => (be) adj + to V1: chỉ mục đích
  153 We can’t find a place ………
  a. live b. to live c. living d. lived
  => To V1: chỉ mục đích
  154. The film seemed …….... forever, but at last it was over
  a. to go on b. going on c. go on d. went on
  => seem + To V1
  155. We’ve decided …………. married in the spring.
  a. getting b. to get c. get d. got
  => decide + To V1
  156. It was one of the most exciting matches …..
  a. to watch b. watch c. watching d. watched
  (be) one of + Plural Noun + To V1
  157. She would like …….. the answer.
  a. that she knows b. to know c. knowing d. that knows
  => would like + To V1: thích làm gì
  158. It’s time for you ………….. a new TV. Yours is out of date.
  a. to buy b. buy c. buying d. bought
  => It's time for + O + V1 hoặc It's time + S + V2/ed
  159. If you want to learn English well you have to ………. hard working
  a. being b. been c. be d. for being
  => have to + V1: phải
  160. To my ………., John is very good at Vietnamese.
  a. amazing b. amazed c. amaze d. amazement
  => sau tính từ sở hữu đi với noun
   
  Tú Linh thích bài này.
 9. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Key từ câu 161 đến câu 180 nhé mấy đứa ^^
  @hoangnga2709 @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @Bùi Thị Hoàng Lan @๖ۣۜTiểu Ly
  161. This movie is the most ………
  a. entertaining b. entertained c entertain d. entertainment
  => sau be là tính từ, và đuôi -ing là tính từ chỉ vật
  162. He is proud of his ……….
  a. succeed b. success c. successful d. successfully
  => sau tính từ sở hữu là danh từ
  163. Nobody likes him because he is ………..
  a. pleased b. pleasure c. pleasant d. unpleasant
  => (be) + adj mà dịch theo nghĩa cần phủ định của pleasant
  164. AIDS has caused a great number of …….
  a. die b. death c. dying d. dead
  => Cụm a great number of + noun
  165. His ……. was surprising.
  a. arrive b. arrived c. arriver d. arrival
  => sau tính từ sở hữu là danh từ
  166. The disco was so …. .. that you couldn’t hear yourself speak.
  a. noise b. noisy c. noisily d. nosiest
  => be + adj
  167. I don’t think we have enough food because there are some …………guests.
  a. expect b. expected c. unexpected d. unexpectedly
  => "Tôi ko nghĩ là chúng ta có đủ thức ăn vì có những vị khách ko mời mà đến" Trước danh từ là một tính từ nên chúng dùng unexpected chứ ko phải unexpectedly
  168. . ……., he won a lot of money in a lottery.
  a. luck b. unlucky c. lucky d. luckily
  => Trạng từ thể cách bổ nghĩa cho cả câu
  169. I ………. the course because it is interesting.
  a. enjoyment b. enjoy c. enjoyable d. enjoying
  => Câu này chưa có động từ chính cần động từ chính
  170. We have ……. in his ability.
  a. confident b. confidently c. confidence d. confidential
  => Ta có cụm: have confidence in somebody — tin ở ai
  171. ………. more about her, you would change your opinion
  a. If you know b. If you did know c. If you knew d. If did you know
  => Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Inf
  172. ……… I was a child, I used to play football.
  a. As soon as b. While c. When d. If
  => Dịch nghĩa: "Khi tôi còn là 1 đứa trẻ, tôi đã từng chơi đá bóng" => Chọn "when"
  173. Tay Bac university ……. in Son la town for two years.
  a. was built b. is built c. have been built d. has been built
  => Dùng thì HTHT vì có cụm đặc trưng "for 2 years"
  174. Chewing gum ………… in Sweden in 1993.
  a. was invented b. is invented c. has been invented d. invented
  => Dùng thể bị động quá khứ
  175. I’ll phone you ……………….. I come.
  a. while b. until c. as soon as d. because
  => Cụm "as soon as" nối giữa hiện tại đơn và tương lai đơn
  176. If we ……... have computer, our lives ………. boring.
  a. don’t/ will be b. won’t have/ are c. didn’t/ would d. wouldn’t/ were
  => Câu điều kiện loại 1: If + S + Vs/es, S + will + Inf
  177. “The Wall” ….. when all the members were students.
  a. founded b. was founded c. has been founded d. founded
  => Dùng thể bị động ở quá khứ
  178. If he worked harder, he ………….
  a. will be promoted b. will have been promoted c. had been promoted d. would be promoted
  => Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Inf
  179. All students at Tay Bac university ……… uniforms on Monday.
  a. are asked to wear b. ask to wear c. asked to wear d. to asked wearing
  => Thể bị động và sau ask + To V1
  180. I hate …. ….the washing up.
  a. taking b. doing c. getting d. making
  => do the washing up: rửa chén
   
  Snowball fan kenhoangnga2709 thích bài này.
 10. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Bây giờ thì chị sẽ úp đề câu 181 đến câu 200 nhé ^^
  @hoangnga2709 @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @aiyatori @Shmily Karry's @Bùi Thi Hoàng Lan
  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  a. make b. give c. keep d. tell
  182. I was late because I ……… the bus.
  a. left b. lost c. missed d. forgot
  183. We never believe in him, he always ….. lies.
  a. says b. makes c. tells d. give
  184. Rice is ………….. in China
  a. made b. kept c. done d. grown
  185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
  a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
  186. Her life becomes ……. than it was before..
  a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
  187. China is getting richer and ………
  a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
  188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  a. more b. most c. the most d. the more
  189. She ………..staying at home to going out.
  a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
  190. Mary and John ………… absent yesterday.
  a. were b. was c. are d. is
  191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
  a. stand b. stands c. standing d. stood
  192. I have not written any letters home since I ……… here
  a. come b. came c. have come d. will come
  193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
  a. has had b. will have c. have had d. have
  194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
  a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
  195. Your eyes are red. ……….. ?
  a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  a. goes b. went c. has gone d. would go
  197. He does not save as much money as he ……… last year.
  a. does b. did used c. did d. uses
  198. They ……… to Sapa next holiday.
  a. will go b. go c. are going to d. goes
  199. I don’t think life ……. better in the future.
  a. won’t b. will be c. be d. is
  200. It’s the best film ………… You should go and see it.
  a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
   
 11. Daphne Dawsons

  Daphne Dawsons Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  79
  Điểm thành tích:
  41

  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  b. give
  182. I was late because I ……… the bus.
  c. missed
  183. We never believe in him, he always ….. lies.
  c. tells
  184. Rice is ………….. in China
  d. grown
  185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
  c. the most interesting
  186. Her life becomes ……. than it was before..
  c. happier
  187. China is getting richer and ………
  c. powerfuller
  188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  . the most
  189. She ………..staying at home to going out.
  c. prefers
  190. Mary and John ………… absent yesterday.
  a. were
  191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
  c. standing
  192. I have not written any letters home since I ……… here
  b. came
  193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
  c. have had
  194. They had a big party. They ……….. a lot of last night.
  b. were singing
  195. Your eyes are red. ……….. ?
  d. Have you cried
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  c. has gone
  197. He does not save as much money as he ……… last year.
  c. did
  198. They ……… to Sapa next holiday.
  c. are going to
  199. I don’t think life ……. better in the future.
  b. will be
  200. It’s the best film ………… You should go and see it.
  d. I’ve ever seen :)

  E làm đúng 17/20 nhé! E xem lại câu 181, 187 và 196 nhé!
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2017
  baochau1112 thích bài này.
 12. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,022
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  a. make b. give c. keep d. tell
  182. I was late because I ……… the bus.
  a. left b. lost c. missed d. forgot
  183. We never believe in him, he always ….. lies.
  a. says b. makes c. tells d. give
  184. Rice is ………….. in China
  a. made b. kept c. done d. grown
  185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
  a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
  186. Her life becomes ……. than it was before..
  a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
  187. China is getting richer and ………
  a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
  188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  a. more b. most c. the most d. the more
  189. She ………..staying at home to going out.
  a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
  190. Mary and John ………… absent yesterday.
  a. were b. was c. are d. is
  191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
  a. stand b. stands c. standing d. stood
  192. I have not written any letters home since I ……… here
  a. come b. came c. have come d. will come
  193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
  a. has had b. will have c. have had d. have
  194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
  a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
  195. Your eyes are red. ……….. ?
  a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  a. goes b. went c. has gone d. would go
  197. He does not save as much money as he ……… last year.
  a. does b. did used c. did d. uses
  198. They ……… to Sapa next holiday.
  a. will go b. go c. are going to d. goes
  199. I don’t think life ……. better in the future.
  a. won’t b. will be c. be d. is
  200. It’s the best film ………… You should go and see it.
  a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen

  E làm đúng 17/20 nhé! E xem lại câu 184 và 196. Còn câu 194 câu chọn đáp án nào vậy??
   
  Last edited: 25 Tháng tư 2017
  baochau1112Daphne Dawsons thích bài này.
 13. Daphne Dawsons

  Daphne Dawsons Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  79
  Điểm thành tích:
  41

  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  c.keep
  187. China is getting richer and ………
  a. more powerful
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  b. went
  phải ko ạ :)

  Chuẩn e :D
   
  baochau1112 thích bài này.
 14. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,022
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  em sửa lại rồi đó chị xem giúp em nhé
   
  baochau1112 thích bài này.
 15. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 19/20 nhé! e xem lại câu 196 đi ^^
  Cụm " In the early 1800s" là chỉ quá khứ e ạ ^^
   
  hoangnga2709 thích bài này.
 16. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  a. make b. give c. keep d. tell
  182. I was late because I ……… the bus.
  a. left b. lost c. missed d. forgot
  183. We never believe in him, he always ….. lies.
  a. says b. makes c. tells d. give
  184. Rice is ………….. in China
  a. made b. kept c. done d. grown
  185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
  a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
  186. Her life becomes ……. than it was before..
  a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
  187. China is getting richer and ………
  a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
  188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  a. more b. most c. the most d. the more
  189. She ………..staying at home to going out.
  a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
  190. Mary and John ………… absent yesterday.
  a. were b. was c. are d. is
  191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
  a. stand b. stands c. standing d. stood
  192. I have not written any letters home since I ……… here
  a. come b. came c. have come d. will come
  193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
  a. has had b. will have c. have had d. have
  194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
  a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
  195. Your eyes are red. ……….. ?
  a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  a. goes b. went c. has gone d. would go
  197. He does not save as much money as he ……… last year.
  a. does b. did used c. did d. uses
  198. They ……… to Sapa next holiday.
  a. will go b. go c. are going to d. goes
  199. I don’t think life ……. better in the future.
  a. won’t b. will be c. be d. is
  200. It’s the best film ………… You should go and see it.
  a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen

  E làm đúng 20/20 nhá :D
   
  Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2017
  baochau1112Daphne Dawsons thích bài này.
 17. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,022
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  em hiểu rồi ạ 20/20 :p:p
   
  baochau1112 thích bài này.
 18. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  uk vậy bạn đăng bài này ở đây để làm gì nhỉ???
   
 19. Shmily Karry's

  Shmily Karry's Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,965
  Điểm thành tích:
  619
  Nơi ở:
  Bình Dương

  Hình như chưa có key bài này đúng ko ta? có hay ko thì chị cũng nhwos sửa giúp e ak :v
  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  a. make b. give c. keep d. tell
  182. I was late because I ……… the bus.
  a. left b. lost c. missed d. forgot
  183. We never believe in him, he always ….. lies.
  a. says b. makes c. tells d. give
  184. Rice is ………….. in China
  a. made b. kept c. done d. grown
  185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
  a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
  186. Her life becomes ……. than it was before..
  a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
  187. China is getting richer and ………
  a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
  188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  a. more b. most c. the most d. the more
  189. She ………..staying at home to going out.
  a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
  190. Mary and John ………… absent yesterday.
  a. were b. was c. are d. is
  191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
  a. stand b. stands c. standing d. stood
  192. I have not written any letters home since I ……… here
  a. come b. came c. have come d. will come
  193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
  a. has had b. will have c. have had d. have
  194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
  a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
  195. Your eyes are red. ……….. ?
  a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  a. goes b. went c. has gone d. would go
  197. He does not save as much money as he ……… last year.
  a. does b. did used c. did d. uses
  198. They ……… to Sapa next holiday.
  a. will go b. go c. are going to d. goes
  199. I don’t think life ……. better in the future.
  a. won’t b. will be c. be d. is
  200. It’s the best film ………… You should go and see it.
  a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
   
  baochau1112Nữ Thần Mặt Trăng thích bài này.
 20. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  a. make b. give c. keep d. tell
  182. I was late because I ……… the bus.
  a. left b. lost c. missed d. forgot
  183. We never believe in him, he always ….. lies.
  a. says b. makes c. tells d. give
  184. Rice is ………….. in China
  a. made b. kept c. done d. grown
  185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
  a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
  186. Her life becomes ……. than it was before..
  a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
  187. China is getting richer and ………
  a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
  188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  a. more b. most c. the most d. the more
  189. She ………..staying at home to going out.
  a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
  190. Mary and John ………… absent yesterday.
  a. were b. was c. are d. is
  191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
  a. stand b. stands c. standing d. stood
  192. I have not written any letters home since I ……… here
  a. come b. came c. have come d. will come
  193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
  a. has had b. will have c. have had d. have
  194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
  a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
  195. Your eyes are red. ……….. ?
  a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  a. goes b. went c. has gone d. would go
  197. He does not save as much money as he ……… last year.
  a. does b. did used c. did d. uses
  198. They ……… to Sapa next holiday.
  a. will go b. go c. are going to d. goes
  199. I don’t think life ……. better in the future.
  a. won’t b. will be c. be d. is
  200. It’s the best film ………… You should go and see it.
  a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
   
  baochau1112 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY