English Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,311
619
Bình Dương
Hì, 3 câu dưới e làm đúng rồi ^^
Còn câu 161, e để ý là đây là đi sau động từ to be. Do đó, cần một tính từ. Ngoài ra ở đây là danh từ chỉ vật "This movie" nên khi sử dụng tính từ chỉ vật e phải thêm ing. Do đó e có từ "entertaining" e nhé ^^
thầy em bảo chủ ngữ chỉ vật thì dùng động từ thêm ing chỉ đúng ở 80% trường hợp nên llucs dùng 2 tính từ loại ing vs ed e vẫn ocnf hay phân vân lắm...:))
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
thầy em bảo chủ ngữ chỉ vật thì dùng động từ thêm ing chỉ đúng ở 80% trường hợp nên llucs dùng 2 tính từ loại ing vs ed e vẫn ocnf hay phân vân lắm...:))
Uk, đúng rồi e. Nhưng là khi e làm bài tập nâng cao mới gặp những trường hợp này ^^
Với kiến thức hiện tại thì e chỉ cần nhớ là dùng động từ thêm ing khi chỉ vật e nhé ^^
 

aiyatori

Học sinh
Thành viên
Ý, chị nhầm. Có 4 câu :D chị bấm ẩu quá thôi :D
Lần này e làm đúng 3 câu ^^
Câu 167, e dịch nghĩa là sẽ hiểu "Tôi ko nghĩ là chúng ta có đủ thức ăn vì có những vị khách ko mời mà đến" Trước danh từ là một tính từ nên chúng dùng unexpected chứ ko phải unexpectedly e nhé!
Câu 168, câu này e đúng. Trạng từ thể cách bổ nghĩa cho cả câu ^^
Câu 171, câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Inf e nhé ^^
Câu 178, cx là câu điều kiện loại 2 nhưng ở thể bị động đó e :)


E làm đúng 16/20 nhé. E xem lại câu 161, 173, 179 và 180 nhé!
Câu 16 là entertaining hả chị ?
Em cũng chưa rõ lắm .
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Câu 16 là entertaining hả chị ?
Em cũng chưa rõ lắm .
Đúng rồi e. Là entertaining đó ^^
E để ý là đây là đi sau động từ to be. Do đó, cần một tính từ. Ngoài ra ở đây là danh từ chỉ vật "This movie" nên khi sử dụng tính từ chỉ vật e phải thêm ing. Do đó e có từ "entertaining" e nhé ^^
Vẫn có trường hợp ngoại lệ nhưng trong trường hợp nâng cao thôi nên e có thể hoàn toàn yên tâm e nhé ^^
 
 • Like
Reactions: aiyatori

khuattuanmeo

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng một 2014
1,190
1,091
299
23
Hà Nội
BÀI TẬP NGỮ PHÁP NGÀY 24/4/2017
1. The cats belongs to wife but the dog is ______
A. my
B. one
C. I
D. mine

2.Bournemouth, _____ we are going to visit next summer, is a real paradise for the retired
A. that
B. what
C. which
D. in which

3. In this dress to ____ you want the package sent?
A. when
B, where
C. whom
D. that

4.Look! She _____ from a large whisky bottle
A. is drinking
B. drank
C. had drank
D drinks

5. He has been selling môtrrbikes ___
A. ten years ago
B. since ten years
C. for ten years
D. for ten years ago

6.He often thinks of _____ he can do more for his country
A. how
B. what
C. that
D. who

7. The greater an object's mass, the more difficult it is ______
A. to speed it up or slow it down
B. it speeds up or slows down
C. than speeding it up or slowing it down
D. than speeding up or slowing down

8.____ you stop crying, I'll buy you an ice cream
A. if
B. Since
C. Whether
D. Unless

9. In a few days, there ____ an important meeting
A. will have
B. will
C. will be
D. is having

10.Our parents ____ hands to give us a nice house and happy home
A. shake
B, join
C. need
D. take

11. The firm ____ a gold watch when he retired
A. give
C. will give
C. gave
D. is going to give

12. "How long have you been with Sear S.A?" - " By next month I ____ there for a year"
A. will be working
B. will have been working
C. am going to work
D. have worked

13. ____ big books on ____ table are my history class
A. 0/the
B.the/the
C. a/the
D. the/0

14. I couldn't answer ___ of the questions you ask me
A. none
B. any
C. some
D. much

15. My brother has a brain ____ for ten years
A. surgeon
B. surgery
C. surgical
D. surgeons
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
BÀI TẬP NGỮ PHÁP NGÀY 24/4/2017
1. The cats belongs to wife but the dog is ______
A. my
B. one
C. I
D. mine

2.Bournemouth, _____ we are going to visit next summer, is a real paradise for the retired
A. that
B. what
C. which
D. in which

3. In this dress to ____ you want the package sent?
A. when
B, where
C. whom
D. that

4.Look! She _____ from a large whisky bottle
A. is drinking
B. drank
C. had drank
D drinks

5. He has been selling môtrrbikes ___
A. ten years ago
B. since ten years
C. for ten years
D. for ten years ago

6.
A. how
B. what
C. that
D. who

7. The greater an object's mass, the more difficult it is ______
A. to speed it up or slow it down
B. it speeds up or slows down
C. than speeding it up or slowing it down
D. than speeding up or slowing down

8.____ you stop crying, I'll buy you an ice cream
A. if
B. Since
C. Whether
D. Unless

9. In a few days, there ____ an important meeting
A. will have
B. will
C. will be
D. is having

10.Our parents ____ hands to give us a nice house and happy home
A. shake
B, join
C. need
D. take

11. The firm ____ a gold watch when he retired
A. give
C. will give
C. gave
D. is going to give

12. "How long have you been with Sear S.A?" - " By next month I ____ there for a year"
A. will be working
B. will have been working
C. am going to work
D. have worked

13. ____ big books on ____ table are my history class
A. 0/the
B.the/the
C. a/the
D. the/0

14. I couldn't answer ___ of the questions you ask me
A. none
B. any
C. some
D. much

15. My brother has a brain ____ for ten years
A. surgeon
B. surgery
C. surgical
D. surgeons
 
 • Like
Reactions: baochau1112

khuattuanmeo

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng một 2014
1,190
1,091
299
23
Hà Nội
BÀI TẬP NGỮ PHÁP NGÀY 24/4/2017
1. The cats belongs to wife but the dog is ______
A. my
B. one
C. I
D. mine

2.Bournemouth, _____ we are going to visit next summer, is a real paradise for the retired
A. that
B. what
C. which
D. in which

3. In this dress to ____ you want the package sent?
A. when
B, where
C. whom
D. that

4.Look! She _____ from a large whisky bottle
A. is drinking
B. drank
C. had drank
D drinks

5. He has been selling môtrrbikes ___
A. ten years ago
B. since ten years
C. for ten years
D. for ten years ago

6.
A. how
B. what
C. that
D. who

7. The greater an object's mass, the more difficult it is ______
A. to speed it up or slow it down
B. it speeds up or slows down
C. than speeding it up or slowing it down
D. than speeding up or slowing down

8.____ you stop crying, I'll buy you an ice cream
A. if
B. Since
C. Whether
D. Unless

9. In a few days, there ____ an important meeting
A. will have
B. will
C. will be
D. is having

10.Our parents ____ hands to give us a nice house and happy home
A. shake
B, join
C. need
D. take

11. The firm ____ a gold watch when he retired
A. give
C. will give
C. gave
D. is going to give

12. "How long have you been with Sear S.A?" - " By next month I ____ there for a year"
A. will be working
B. will have been working
C. am going to work
D. have worked

13. ____ big books on ____ table are my history class
A. 0/the
B.the/the
C. a/the
D. the/0

14. I couldn't answer ___ of the questions you ask me
A. none
B. any
C. some
D. much

15. My brother has a brain ____ for ten years
A. surgeon
B. surgery
C. surgical
D. surgeons
Em xem lại câu 6, 8 ,9, 13, 15 nhé!!!
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Key từ câu 141 đến câu 160 nhé ^^
Mọi người thông cảm, đến hôm nay chị mới úp key chi tiết đc :)
@Nữ Thần Mặt Trăng @aiyatori @Shmily Karry's @Snowball fan ken @Daphne Dawsons
141. Romeo and Juliet is a play …………. William Shakespeare.
a. in b. by c. on d. from
=> Giới từ "by" mang nghĩa đc viết bởi (ai)
142. ‘Can I ask you something?’ ’Not now, I………. my report.’
a. am writing b. write c. will write d. wrote
=> Dùng thì HTTD diễn tả một hành động đang xảy ra ngay lúc nói
143. Please go out ….. .dinner
a. in b. for c. to d. with
=> Giới từ "go out for": đi ra ngoài chỉ mục đích
144. You must be responsible …………. your study.
a. in b. from c. for d. at
=> (be) responsible for: chịu trách nhiệm về
145. We arrived ……….. the station five minutes late.
a. on b. to c. at d. in
=> Giới từ "at" chỉ những địa điểm nhỏ
146. Her success ………. passing the exam made her parents very happy
a. in b. with c. up d. to
=> Dịch theo nghĩa "in" là thích hợp nhất
147. No one likes being laughed ……….. .
a. at b. with c. for d. on
=> laugh at: cười chế nhiễu
148. The meeting was held …………Tuesday.
a. on b. of c. for d. in
=> Giới từ "on" đi với thứ ngày
149. All of the clothes sold in this store were made …… hand
a. in b. with c. on d. by
=> make by hand: làm bằng tay
150. She is interested …….. making money.
a. of b. at c. in d. by
=> (be) interested in: quan tâm về
151. Thank you for letting me …….. your dog for a walk.
a. take b. to take c. taken d. taking
=> let so V1: cho phép (ai) làm gì
152. They found it is impossible ……… their problems.
a. solve b. to solve c. solved d. solving
=> (be) adj + to V1: chỉ mục đích
153 We can’t find a place ………
a. live b. to live c. living d. lived
=> To V1: chỉ mục đích
154. The film seemed …….... forever, but at last it was over
a. to go on b. going on c. go on d. went on
=> seem + To V1
155. We’ve decided …………. married in the spring.
a. getting b. to get c. get d. got
=> decide + To V1
156. It was one of the most exciting matches …..
a. to watch b. watch c. watching d. watched
(be) one of + Plural Noun + To V1
157. She would like …….. the answer.
a. that she knows b. to know c. knowing d. that knows
=> would like + To V1: thích làm gì
158. It’s time for you ………….. a new TV. Yours is out of date.
a. to buy b. buy c. buying d. bought
=> It's time for + O + V1 hoặc It's time + S + V2/ed
159. If you want to learn English well you have to ………. hard working
a. being b. been c. be d. for being
=> have to + V1: phải
160. To my ………., John is very good at Vietnamese.
a. amazing b. amazed c. amaze d. amazement
=> sau tính từ sở hữu đi với noun
 
 • Like
Reactions: Tú Linh

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Key từ câu 161 đến câu 180 nhé mấy đứa ^^
@hoangnga2709 @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @Bùi Thị Hoàng Lan @๖ۣۜTiểu Ly
161. This movie is the most ………
a. entertaining b. entertained c entertain d. entertainment
=> sau be là tính từ, và đuôi -ing là tính từ chỉ vật
162. He is proud of his ……….
a. succeed b. success c. successful d. successfully
=> sau tính từ sở hữu là danh từ
163. Nobody likes him because he is ………..
a. pleased b. pleasure c. pleasant d. unpleasant
=> (be) + adj mà dịch theo nghĩa cần phủ định của pleasant
164. AIDS has caused a great number of …….
a. die b. death c. dying d. dead
=> Cụm a great number of + noun
165. His ……. was surprising.
a. arrive b. arrived c. arriver d. arrival
=> sau tính từ sở hữu là danh từ
166. The disco was so …. .. that you couldn’t hear yourself speak.
a. noise b. noisy c. noisily d. nosiest
=> be + adj
167. I don’t think we have enough food because there are some …………guests.
a. expect b. expected c. unexpected d. unexpectedly
=> "Tôi ko nghĩ là chúng ta có đủ thức ăn vì có những vị khách ko mời mà đến" Trước danh từ là một tính từ nên chúng dùng unexpected chứ ko phải unexpectedly
168. . ……., he won a lot of money in a lottery.
a. luck b. unlucky c. lucky d. luckily
=> Trạng từ thể cách bổ nghĩa cho cả câu
169. I ………. the course because it is interesting.
a. enjoyment b. enjoy c. enjoyable d. enjoying
=> Câu này chưa có động từ chính cần động từ chính
170. We have ……. in his ability.
a. confident b. confidently c. confidence d. confidential
=> Ta có cụm: have confidence in somebody — tin ở ai
171. ………. more about her, you would change your opinion
a. If you know b. If you did know c. If you knew d. If did you know
=> Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Inf
172. ……… I was a child, I used to play football.
a. As soon as b. While c. When d. If
=> Dịch nghĩa: "Khi tôi còn là 1 đứa trẻ, tôi đã từng chơi đá bóng" => Chọn "when"
173. Tay Bac university ……. in Son la town for two years.
a. was built b. is built c. have been built d. has been built
=> Dùng thì HTHT vì có cụm đặc trưng "for 2 years"
174. Chewing gum ………… in Sweden in 1993.
a. was invented b. is invented c. has been invented d. invented
=> Dùng thể bị động quá khứ
175. I’ll phone you ……………….. I come.
a. while b. until c. as soon as d. because
=> Cụm "as soon as" nối giữa hiện tại đơn và tương lai đơn
176. If we ……... have computer, our lives ………. boring.
a. don’t/ will be b. won’t have/ are c. didn’t/ would d. wouldn’t/ were
=> Câu điều kiện loại 1: If + S + Vs/es, S + will + Inf
177. “The Wall” ….. when all the members were students.
a. founded b. was founded c. has been founded d. founded
=> Dùng thể bị động ở quá khứ
178. If he worked harder, he ………….
a. will be promoted b. will have been promoted c. had been promoted d. would be promoted
=> Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed, S + would + Inf
179. All students at Tay Bac university ……… uniforms on Monday.
a. are asked to wear b. ask to wear c. asked to wear d. to asked wearing
=> Thể bị động và sau ask + To V1
180. I hate …. ….the washing up.
a. taking b. doing c. getting d. making
=> do the washing up: rửa chén
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,973
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Bây giờ thì chị sẽ úp đề câu 181 đến câu 200 nhé ^^
@hoangnga2709 @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @aiyatori @Shmily Karry's @Bùi Thi Hoàng Lan
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
 

Daphne Dawsons

Học sinh
Thành viên
7 Tháng tư 2017
79
59
41
Lyon, France
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
b. give
182. I was late because I ……… the bus.
c. missed
183. We never believe in him, he always ….. lies.
c. tells
184. Rice is ………….. in China
d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
c. the most interesting
186. Her life becomes ……. than it was before..
c. happier
187. China is getting richer and ………
c. powerfuller
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
. the most
189. She ………..staying at home to going out.
c. prefers
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
c. standing
192. I have not written any letters home since I ……… here
b. came
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
c. have had
194. They had a big party. They ……….. a lot of last night.
b. were singing
195. Your eyes are red. ……….. ?
d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
c. has gone
197. He does not save as much money as he ……… last year.
c. did
198. They ……… to Sapa next holiday.
c. are going to
199. I don’t think life ……. better in the future.
b. will be
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
d. I’ve ever seen :)

E làm đúng 17/20 nhé! E xem lại câu 181, 187 và 196 nhé!
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
Bây giờ thì chị sẽ úp đề câu 181 đến câu 200 nhé ^^
@hoangnga2709 @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @aiyatori @Shmily Karry's @Bùi Thi Hoàng Lan
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen

E làm đúng 17/20 nhé! E xem lại câu 184 và 196. Còn câu 194 câu chọn đáp án nào vậy??
 
Last edited:

Daphne Dawsons

Học sinh
Thành viên
7 Tháng tư 2017
79
59
41
Lyon, France
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
b. give
182. I was late because I ……… the bus.
c. missed
183. We never believe in him, he always ….. lies.
c. tells
184. Rice is ………….. in China
d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
c. the most interesting
186. Her life becomes ……. than it was before..
c. happier
187. China is getting richer and ………
c. powerfuller
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
. the most
189. She ………..staying at home to going out.
c. prefers
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
c. standing
192. I have not written any letters home since I ……… here
b. came
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
c. have had
194. They had a big party. They ……….. a lot of last night.
b. were singing
195. Your eyes are red. ……….. ?
d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
c. has gone
197. He does not save as much money as he ……… last year.
c. did
198. They ……… to Sapa next holiday.
c. are going to
199. I don’t think life ……. better in the future.
b. will be
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
d. I’ve ever seen :)

E làm đúng 17/20 nhé! E xem lại câu 181, 187 và 196 nhé!
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
c.keep
187. China is getting richer and ………
a. more powerful
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
b. went
phải ko ạ :)

Chuẩn e :D
 
 • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen

E làm đúng 17/20 nhé! E xem lại câu 184 và 196. Còn câu 194 câu chọn đáp án nào vậy??
em sửa lại rồi đó chị xem giúp em nhé
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen

E làm đúng 20/20 nhá :D
 
Last edited by a moderator:

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
– Bước 1: đọc cả câu để nắm rõ:

+ Nghĩa cần truyền đạt;

+ Thời và cấu trúc câu/loại câu;

– Bước 2: Phân tích chỗ trống cần điền, thí sinh đọc không chỉ câu có chứa chỗ trống cần điền, mà cả câu trước và sau nó để nắm rõ ý và xác định từ cần điền đóng vai trò ngữ pháp là gì, nghĩa là gì, có thể là từ loại nào.

– Bước 3: đọc kỹ cả 4 đáp án đã cho và chọn đáp án đúng: phân tích phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng.

– Bước 4: kiểm tra lại từ đầu đến cuối, tìm sai sót và sửa nếu có.

Mình có 1 ví dụ thế này, mọi người có thể tham khảo:
Only if you promise to study hard _____ to tutor you.
A. will I agree B. agree I C. I agree D. I will agree

Trong 4 đáp án thì xác suất cao đáp án A và B là đáp án đúng. Tất nhiên ta sẽ loại B vì cấu trúc đảo ngữ không đúng, phải có trợ động từ mới đúng. Vì vậy đáp án đúng là A. Like nếu bài viết có ích cho bạn!!! :r2:r2:r2:r50:r50
uk vậy bạn đăng bài này ở đây để làm gì nhỉ???
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,311
619
Bình Dương
Hình như chưa có key bài này đúng ko ta? có hay ko thì chị cũng nhwos sửa giúp e ak :v
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
 

aiyatori

Học sinh
Thành viên
Bây giờ thì chị sẽ úp đề câu 181 đến câu 200 nhé ^^
@hoangnga2709 @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken @aiyatori @Shmily Karry's @Bùi Thi Hoàng Lan
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
a. make b. give c. keep d. tell
182. I was late because I ……… the bus.
a. left b. lost c. missed d. forgot
183. We never believe in him, he always ….. lies.
a. says b. makes c. tells d. give
184. Rice is ………….. in China
a. made b. kept c. done d. grown
185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
186. Her life becomes ……. than it was before..
a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
187. China is getting richer and ………
a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
a. more b. most c. the most d. the more
189. She ………..staying at home to going out.
a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
190. Mary and John ………… absent yesterday.
a. were b. was c. are d. is
191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
a. stand b. stands c. standing d. stood
192. I have not written any letters home since I ……… here
a. come b. came c. have come d. will come
193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
a. has had b. will have c. have had d. have
194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
195. Your eyes are red. ……….. ?
a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
a. goes b. went c. has gone d. would go
197. He does not save as much money as he ……… last year.
a. does b. did used c. did d. uses
198. They ……… to Sapa next holiday.
a. will go b. go c. are going to d. goes
199. I don’t think life ……. better in the future.
a. won’t b. will be c. be d. is
200. It’s the best film ………… You should go and see it.
a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
 
 • Like
Reactions: baochau1112
Top Bottom