English Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
2A
3D
6. @@
9. @@
Chị giải thích giúp em mấy câu sai ạ. Cảm ơn chị
Hai câu em làm là đúng rồi ^^

6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

A. Put aside B. put on C. put up D. put off
put up with sb/sth:chịu đựng

9. 9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into
turn down sth: bác bỏ điều gì đó
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là key chuẩn nhé mọi người ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Pi Pi @Ye Ye

1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?

A. Get on well B. get on C. hold on D. stand on

2. Extension 286? I’ll ______ .

A. Put you through B. get you through C. come you through D. break into you

3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.

A. Come up B. live up C. turn up to D. live up to

4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.

A. Broke up B. broke into C. finished off D. ended up

5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?

A. Looking on B. finding out C. looking for D. getting for

6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.

A. Put aside B. put on C. put up D. put off

7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.

A. Die of B. die with C. die out D. die on

8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.

A. Give away B. give up C. put off D. take off

9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough

A. Turn on B. turn off C. turn down D. turn into

10. I need to_______ from work and take a holiday.

A. Go away B. get away C. relax on D. run on
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
em có thể xem đáp án của tất cả ở đâu vậy ạ, em chỉ thấy có mỗi đề 1 thôi ạ
Cứ sau mỗi lần các bạn trả lời câu hỏi thì chị sẽ tiến hành giải và cho hướng dẫn chi tiết. Cho nên là tất cả các đáp án đều có ở topic này. Nhưng mà vì có quá nhiều bạn đã tham gia làm bài nên đáp án ấy bị trôi rồi. Nếu em muốn tìm đáp án câu nào thì trích câu đó ra, chị hướng dẫn giải đáp cho nhé.
 

camon22

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng tư 2022
14
10
6
16
TP Hồ Chí Minh
1. "How many pages ..... so far?"
a

2. We are too late. The plane …………… off ten minutes ago.
b. took

3. “What a lovely boat!” “I ……………half a year building this boat.”

b
4. How …………since we …………school?

d
5. I think John …………..tomorrow.

c. will come

6. After he ------------ his driving test he bought a car.

a

7. When I got to the office, I ----------- that I had forgot to lock the door.

a

8. When she was 21 she -------------- across the United States.

a. drove
9. He often ------------ so nervous before his exams.

a. feels

10. How long have you ------------- he was a liar.

d

11. I’m sorry. I don’t understand what -----------------.

b
12. . ------------- to the radio when you get up everyday?

a. Do you listen
13. My sweetheart --------------- smoking next week.

b
14. There is no red wine? I -------------- white, then.

c

15. When the phone rang she ------------ a letter.

d. was writing

16. As the sun ------------ I decided to go out.

d. was shining

17. I------------- your uncle tomorrow, so I’ll give him your note.

d. am going to see

18. -------------- study hard when you were at school?

b

19. She is tired because she ------------- all day.

b
20. Has your teacher ever ------------ angry with you?(câu này em chịu)
tại sao câu 3 lại là b vậy ạ
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,330
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Top Bottom