[Hoá vô cơ] các bài hoá hay!!!

A

acidnitric_hno3

hi các bạn có đứa thử tớ(tại tớ gà hoá nhờ các bạn chỉnh giùm
0,12mol Fe tác dụng với 0,4mol HNO3 loãng tính khối lượng muối thu được sau pu .chắc dễ với các bạn . KQ: 19, 72 g đúng không mọi người nếu sai chỉnh hộ mình...
Ta thấy Fe tác dụng với HNO3 loãng ra NO

Có nHNO3 = nN (trong muối) + nNO
TH1 :HNO3 dư
nNO = nFe = 0,12 ( bảo toàn mol e)
=> nHNO3 = 0,12.3 + 0,12 =0,48 > 0,4 => loại
TH2 : HNO3 hết
Fe + 4HNO3--> Fe(NO3)3 +NO + 2H2O
0,1mol<--....0,4 mol->0,1 mol
Fe dư 0,02 mol
Fe + 2Fe+3 ---> 3Fe+2
0,02->0,04------> 0,06
nFe3+ còn 0,06 mol
nFe2+ = 0,06 mol
=> m muối = m muối Fe2+ + m muối Fe3+
=======>25,32g
 
D

desert_eagle_tl

0,12mol Fe tác dụng với 0,4mol HNO3 loãng tính khối lượng muối thu được sau pu .chắc dễ với các bạn . KQ: 19, 72 g đúng không mọi người nếu sai chỉnh hộ mình...

[TEX]Fe ---> Fe^{2+} + 2e[/TEX]
a
[TEX]Fe ----> Fe^{3+} + 3e[/TEX]-------------[TEX]4H^+ +NO_3^- + 3e ----> NO + 2H_2O[/TEX]
b

ta có : [TEX]a + b = 0,12[/TEX] và [TEX] 2a + 3b = 0,3[/TEX]

[TEX] \Rightarrow a = b = 0,06[/TEX]

[TEX]m_{ muoi } = 0,06.( 180 + 242 ) = 25,32 gam. [/TEX]
 
K

kysybongma

Help me ! giải thich dum` vs ??

Từ hỗn hợp (CuO, MgO, Al2O3 )
để điều chế Al, Mg, Cu, có thể sử dụng thêm dãy hóa chất nào dưới đây (các dụng cụ thiết bị coi như
có đủ) ?
A. H2SO4, NH3
B.NaOH, NH3
C. HNO3(đặc), NaOH, CO
D. NaOH, HCl, CO

bai` 2 :
Cho 5,6 gam Fe tan hết trong ddHNO3, thu được 21,1 gam muối và V lit NO2
thoát ra (đkc). Giá trị V là:
A. 11,2 B. 10,08 C. 8,4 D. 5,6
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom