Hóa [Hóa 8]•..¤Chuyên đề:Pha chế dung dịch¤..•

Thảo luận trong 'Dung dịch' bắt đầu bởi binbon249, 11 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 22,821

 1. cucaivang

  cucaivang Guest

  1,giải tiếp nha:
  cho 12,1 g hỗn hợp kim loại gồm Zn và Fe vào 150 ml dd HCl nồng độ 2M
  a,tính V H2 sinh ra.
  b,cần phải dùng tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M để hoà tan hết 12,1 g hỗn hợp kim loại trên.
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2011
 2. a,Đổi 150ml=0.15l
  Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn và Fe trông 12.1g hỗn hợp. Ta có
  65x + 56y =12.1. Mặt khác ta có 65x + 56y< 65x +65y =65(x+y)
  \Rightarrow x+y>0.19
  Giả sử Fe và Zn tác dụng vưag đủ với HCl thì
  [TEX]{n}_{HCl}=0.15*2=0.3(mol[/TEX].
  [TEX]{Fe}_{}+2{HCl}_{}\rightarrow {FeCl}_{2}+{H}_{2}[/TEX]
  y 2y y y
  [TEX]{Zn}_{}+2{HCl}_{}\rightarrow {ZnCl}_{2}+{H}_{2}[/TEX]
  x 2x x x
  [TEX]\Rightarrow 2x+2y=0.3\Rightarrowx+y=0.15
  Mặt khác x+y>0.19\RightarrowKim loại dư
  \Rightarrow {n}_{{H}_{2}}=x+y=0.15(mol)
  \Rightarrow{V}_{{H}_{2}}=0.15*22.4=3.36(l)[/TEX]
  b,[TEX]x+y>0.19\Rightarrow2(x+y)>0.39\Rightarrow{V}_{{dd}_{HCl}}(tối thiểu)=8.512(l)=8512(ml)[/TEX]
   
 3. 02615948

  02615948 Guest

  Tiếp: Hòa tan 200 g SO3 vào 1 lít dung dịch H2SO4 17% (D = 1,12 g/ml) thì nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 thu được là bao nhiêu ?

   
 4. cucaivang

  cucaivang Guest

  tiếp:
  1,nung nóng m gam CaCO3 trong bình đựng V lít không khí ở đktc(20% V O2,80% V Nitơ ) đến phản ứng hoàn toàn thì thu được hh khí A có tir khối so với H2=16.tìm mối liên hệ giữa m và V
   
 5. cho 8g FexOy vào 2l dd HCl 0.05M. Tìm cthh của õxit sắt
   
 6. yumi_26

  yumi_26 Guest

  [TEX] n_{SO_3} = \frac{200}{80} = 2,5 (mol) [/TEX]
  [TEX] 1l = 1000ml [/TEX]
  [TEX] m_{dd H_2SO_4 co san} = D .V = 1,12 . 1000 = 1120 (g) [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] m_{H_2SO_4} = \frac{1120 . 17%}{100%} = 190,4 (g) [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] m_{H_2O} = 1120 - 190,4 = 929,6 (g) [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] n_{H_2O} = \frac{929,6}{18} = 51,6.. (mol) [/TEX]
  [TEX] SO_3 + H_2O \rightarrow \ H_2SO_4 [/TEX]
  Lập tỉ lệ \Rightarrow H2O dư
  [TEX] SO_3 + H_2O \rightarrow \ H_2SO_4 (moi) [/TEX]
  2,5mol ----------> 2,5 mol
  \Rightarrow [TEX] m_{H_2SO_4 moi} = n. M = 2,5 . 98 = 245 (g) [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] \sum m_{H_2SO_4} = 190,4 + 245 = 435,4 (g) [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] C%_{H_2SO_4} = \frac{\sum m_{H_SO_4} . 100%}{m_{SO_3} + m_{dd H_2SO_4 17%}} = \frac{435,4 . 100%}{200 + 1120} = 32,98%[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2011
 7. nakame_yuimi

  nakame_yuimi Guest

  cucaivangtiếp:
  1,nung nóng m gam CaCO3 trong bình đựng V lít không khí ở đktc(20% V O2,80% V Nitơ ) đến phản ứng hoàn toàn thì thu được hh khí A có tir khối so với H2=16.tìm mối liên hệ giữa m và V
  giải:
  giả sử V=100 lít => 20l O2,80 lít N2
  Mtb kk=28,8=29 g
  do d A/H2= 16=>Mtb A=32 g
  pt=>nCaCO3 = 0,01.m (mol)
  =>n CO2=0,04.m (mol)

  =>VCO2=0,01.m.22,4=0,224 lít
  =>Mtb A= (29V+0,224.m.44)/(V+0,224.m)=32
  =>V=0,84m
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2011
 8. 02615948

  02615948 Guest

  Típ:
  Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 g dung dịch NaOH 20% để thu được đung dịch mới có nồng độ 25%?
   
 9. yumi_26

  yumi_26 Guest

  [TEX] m_{NaOH co san} = \frac{120 . 20%}{100%} = 24 (g) [/TEX]
  Gọi x(g) là lượng NaOH cần thêm vào
  \Rightarrow [TEX] \sum m_{NaOH} = x + 24 (g) [/TEX]
  [TEX] m_{dd moi} = x + 120 (g) [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] \frac{(x + 24) . 100%}{x + 120} = 25% [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] 25x + 3000 = 100x + 2400 [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] 75x = 600 [/TEX] \Rightarrow [TEX] x = 8 (g) [/TEX]
   
 10. xin cho hỏi, mọi ng phớt lờ cái câu hỏi của em ahj?
   
 11. nakame_yuimi

  nakame_yuimi Guest

  tiếp nha:
  1,hỗn hợp X chứa Al2O3 và 1 oxit kim loại R,trong đó % khối lượng Al2O3 chiếm 6% .cho 5 gam X vào H2O dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy có 0,9 chất rắn không tan.
  a,xác định kim loại R.
  b, cần trộn Al2O3 và oxit của kim loại R theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để thu được hỗn hợp Y .khi cho Y vào H2O dư thì tan hoàn toàn
   
 12. paul_ot

  paul_ot Guest

  xem lại cái đề ,Al2O3 ko pư với nước ở đk thường,m của nó là 0,3g,RO +nước ra bazo, vậy cr ko tan là Al2O3 ko pu=0,9g (vô lý)
  câu b đã nước dư mà còn tìm tỉ lệ m làm ji????
   
 13. cucaivang

  cucaivang Guest

  1,cho 1,12 lít khí SO2 ở đktc qua 200 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a M.để phản ứng xảy ra hoàn toàn .
  a, tính m kết tủa thu được giá trị a =0,2
  b,tính gia trị của a đê sau phản ứng thu được lượng kết tủa cực đại.
  c,tính giá trị của a để sau phản ứng thu được 6,51 g kết tủa.
   
 14. cucaivang

  cucaivang Guest

  giải:
  a,PtHH: R2Ox + H2O---> 2 R(OH)x (1)
  x Al2O3+ 2R(OH)x--->2R(AlO2)x + x H2O (2)
  theo gt ta có: m Al2O3 =5.69%=3,45g=> m R2Ox=1,55g
  => mAl2O3 pứ=3,45-0,9=2,55 g
  => nAl2O3 pứ=0,025 mol
  pt(2) => R(OH)x=2/x . nAl2O3 pứ=0,05/x mol
  =>n R2Ox=0,025/x mol =>M R2Ox=1,55/0,025/x = 62x gam
  BL=>R là Na.
  b,PTHH : Na2O + H2O ---> 2NaOH (1)
  2 NaOH + Al2O3--->2 NaAlO2+H2O (2)
  để y hoàn toàn thì :
  nNa2O/nAl2O3=31/51   
 15. 02615948

  02615948 Guest

  1. Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 g dung dịch NaOH 20% để thu được đung dịch mới có nồng độ 25% ?

  2. Cần lấy bao nhiêu thể tích dung dịch HCl có nồng độ 36% (D = 1,19 g/ml) để pha thành 5 lít dung dịch HCl có nồng độ 0,5M ?
   
 16. yumi_26

  yumi_26 Guest

  1. Gọi x(g) là lượng NaOH cần pha thêm.
  [TEX] m_{NaOH co san} = \frac{120 . 20%}{100%} = 24(g) [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] C%_{dd moi} = \frac{(24 + x) . 100%}{120 + x} = 25%[/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX] 2400 + 100x = 3000 + 25x [/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX] 75x = 600 [/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX] x = 8[/TEX]
  Vậy cần pha thêm 8g NaOH
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng chín 2011
 17. ~~~>Cho 12g SO3 tác dụng hết với H2O thu được chất A. Cho 12,4g Na2O tác dụng hết với H2O thu được chất B. Cho A và B tác dụng với nhau sinh ra muối C và nước.
  a. Viết PTHH và gọi tên A, B, C?
  b. Tính khối lượng của A, B, C?


  a. PTHH: SO3 + H2O -> H2SO4
  0,15mol
  Na2O + H2O -> 2NAOH
  0.2 mol 0.4 mol
  H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O
  0.15 mol 0.4 mol
  chất a là axit sunfuric , chất b là natrihiđroxit , chất c là natrisunfat
  b
  nSO3 = 12/80 = 0.15 mol
  ta có nSO3 = n H2SO4 = 0,15 mol
  mH2SO4= n.M = 0.15 . 98 = 14,7 g
  nNa2O = 12,4/62 = 0.2
  mNaOH = n.M= 0.4 . 40 = 16 g
  ta có tỉ lệ: 0.15/1 < 0.4/2 => nNaOH dư nên tính theo H2SO4
  nH2SO4 = nNa2SO4 = 0.15 mol
  mNa2SO4 = n.M = 0.15 . 126 = 18.9 g


  mình là mem mới nên không gõ được CTHH có gì thông cảm
   
 18. nakame_yuimi

  nakame_yuimi Guest

  làm tiếp nha::D
  1, cho 50 ml dd hỗn hợp chứa NaOH 1M, Ba(OH)2 1M vào 50 ml dd HCl 1,5M và HNO3 0,5M thì thu được dd A .cho mẩu giấy quỳ tím vào dd A.
  a,mẩu giấy biến đổi như thế nào ?giải thích?
  b, cẩn bao nhiêu gam dd (HCl 7,3% hay NaOH 4%) để trung hoà hoàn toàn dd A.
  2, cho rất từ từ 50 g dd H3PO4 19,6% thì thu được dd X .tính C% các chất trong dd X.
   
 19. nhinjitao

  nhinjitao Guest

  co ban nao co de thi hoa 8 post len cho minh lam vs  Kid 1412
   
 20. Giải
  [TEX]M_(Na_2CO_3)=106g[/TEX]
  [TEX]M_(10.H_2O)=180g[/TEX]
  [TEX]M_(Na_2CO_3)=286g[/TEX]
  cứ 286gTT chứa 106g[TEX]Na_2CO_3[/TEX]
  vây5,72g_______x(g)[TEX]Na_2CO_3[/TEX]
  \Rightarrowx=[tex]\frac{106*5,72}{286}=2,12g[/tex]
  \Rightarrowm.[TEX]10H_2O=5,72-2,12=3,6g[/TEX]
  \RightarrowC% của dd mới là
  [TEX]\frac{5,72}{47,88}*100%=11,95%[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng năm 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->