Vật lí [Đề số 6] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật Lý - KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 22: Đáp án A
+ Công thức tính cảm ứng từ tại tâm của một vòng dây [TEX] B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{I}{R}. [/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 23: Đáp án D
+ Ta có:
b0814272d6600058f2872105df55a3c6.png
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 24: Đáp án C
+ Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần là tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sáng môi trường chiết quang kém là[TEX]i \ge {i_{gh}}.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 25: Đáp án A
+ Ảnh của vật thật cao hơn vật 2 lần [TEX] \to[/TEX]thấu kính hội tụ.
[TEX] \to[/TEX]Với trường hợp ảnh là thật: [TEX]\left\{ \begin{array}{l} k = - \frac{{d'}}{d} = - 2\\ d + d' = 36 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {\rm{d}} = 12\\ d' = 24 \end{array} \right.\,\,cm \to f = 8\,\,cm. [/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 26: Đáp án A
+ Để lực hút giảm xuống 4 lần thì khoảng cách tăng lên 2 lần
[TEX] \to r' = 2{\rm{r}} = 8\,\,cm.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 27: Đáp án B
+ Chu kì dao động của con lắc lò xo [TEX]T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} .[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 28: Đáp án C
+ Ta có [TEX]\lambda = \frac{v}{f} \to [/TEX] tăng tần số lên 2 lần thì bước sóng giảm 2 lần.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 29: Đáp án B
+ Ta có [TEX]\Delta {\varphi _{MN}} = - \frac{\pi }{6} \to [/TEX] M trễ pha hơn N [TEX] \to[/TEX]sóng truyền từ N đến M.
ce0a12ffbd2d2a2d3e40b02d8aa94fd9.png
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 30: Đáp án A
e938389eb108c0f56a10731931c92515.png

+ AB là khoảng cách giữa nút và bụng gần nhất [TEX] \Rightarrow AB = \frac{\lambda }{4}[/TEX], mặt khác [TEX]AB = 3AC \Rightarrow AC = \frac{\lambda }{{12}} \to [/TEX] do đó điểm C dao động với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng B.

+ [TEX]\lambda = 4AB = 36\,\,cm.[/TEX]
+ Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, khoảng cách giữa A và C là [TEX]{\rm{d}} = \sqrt {{{\left( {\frac{\lambda }{{12}}} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{{u_B}}}{2}} \right)}^2}} = 5 \Rightarrow {u_B} = 8\,\,cm.[/TEX]
+ Khi B đi đến vị trí có li độ bằng biên độ của C (0,5aB) sẽ có tốc độ
3e6c6bcd0f3c7dbd95160d7ba87bbc3b.png
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 31: Đáp án C
+ Khi có góc lệch cực tiểu [TEX][{{\rm{r}}_1} = {r_2} = 0,5A = 30^\circ .[/TEX]
Kết hợp với [TEX]\sin i = n\sin r \Rightarrow i = 45^\circ .[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 32: Đáp án A
+ Ba điện trở mắc song song với nhau [TEX] \to {R_{t{\rm{d}}}} = \frac{R}{3}.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 33: Đáp án B
+ Ta có [TEX]L - L' = 20 = 20\log \frac{{d + 9}}{d} \Rightarrow d = 1\,\,m.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 35: Đáp án C
+ Ở đây ta cần chú ý rằng, chắc chắn con lắc phải dao động với biên độ A nhỏ hơn độ giãn [TEX]\Delta {l_0}[/TEX] của con lắc tại vị trí cân bằng, điều này để đảm bảo lực kéo của lò xo tác dụng lên con lắc nhỏ nhất phải khác không
Ta có: [TEX]\frac{{{F_{\max }}}}{{{F_{\min }}}} = \frac{{k\left( {\Delta {l_0} + A} \right)}}{{k\left( {\Delta {l_0} - A} \right)}} = 3 \Rightarrow A = \frac{{\Delta {l_0}}}{2}[/TEX]
+ Chiều dài tự nhiên của lò xo [TEX]{l_0} = 3MN = 30\,\,cm[/TEX]
+ Chiều dài cực đại của lò xo [TEX] l = {l_0} + \Delta {l_0} + A = 3MN = 36\,\,cm \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = 2\,\,cm\\ \Delta {l_0} = 4\,\,cm \end{array} \right. [/TEX]
Vậy tần số của dao động này là: [TEX]f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{{\Delta {l_0}}}} = 2,5\,\,H{\rm{z}}[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 36: Đáp án C
+ Điện dung của tụ điện phẳng [TEX] C = \frac{S}{{4\pi k{\rm{d}}}} = 5,6\,\,pF. [/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 37: Đáp án A
+ Thấu kính hai mặt lõm trong không khí là thấu kính phân kì:
Ta có [TEX] \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{{{d_1}}} + \frac{1}{{ - 0,8{{\rm{d}}_1}}} = \frac{1}{f}\\ \frac{1}{{{d_2}}} + \frac{1}{{ - \frac{2}{3}{d_2}}} = \frac{1}{f} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {{\rm{d}}_2} = 2{{\rm{d}}_1}\\ f = - 4{{\rm{d}}_1} \end{array} \right.. [/TEX]

+ Mặt khác [TEX]d{'_1} - d{'_2} = 12 \Leftrightarrow - 0,8{{\rm{d}}_1} - \left( { - \frac{2}{3}{d_2}} \right) = 12 \Leftrightarrow - 0,8{{\rm{d}}_1} - \left( { - \frac{2}{3}2{d_1}} \right) = 12[/TEX]

[TEX] \Rightarrow {d_1} = 22,5\,\,cm[/TEX] [TEX] \to f = - 90\,\,cm.[/TEX]

[TEX]\frac{1}{f} = \left( {n - 1} \right)\frac{2}{R} \Rightarrow R = - 90\,\,cm.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 38: Đáp án D
+ Các vecto [TEX] \overrightarrow {qv} ,\,\,\overrightarrow B [/TEX] và [TEX] \overrightarrow F [/TEX] hợp thành tam diện thuận.
[TEX] \to[/TEX] Lực hướng từ trong ra ngoài.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 39: Đáp án C
+ Lực từ tác dụng lên dòng điện [TEX] F = IBl\sin \alpha = 0,346\,\,N. [/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 40: Đáp án A
+ Tại thời điểm [TEX] {t_2} [/TEX] điểm N đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên [TEX] {v_N} = \omega A [/TEX]
+ Từ hình vẽ ta có [TEX]\lambda = 80\,\,cm.[/TEX]
Mặt khác trong khoảng thời gian [TEX]\Delta t = 0,3\,\,s[/TEX], sóng truyền đi được một đoạn [TEX]\Delta x = 30\,\,cm.[/TEX]. Vậy tốc độ truyền sóng trên dây là:
8b5a483ae47850298ba9d96cda902359.png
 
Top Bottom