Vật lí [Đề số 6] Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Vật Lý - KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 2

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 2: Đáp án A
+ Ta có: [TEX]{\rm{D}} = {D_1} + {D_2} \Leftrightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{ - 10}} \Rightarrow f = - 15\,\,cm.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 3: Đáp án B
+ Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng:
v = [TEX]\sqrt {2gl\left( {1 - \cos {\alpha _0}} \right)} [/TEX] = 1.62 m/s.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 5: Đáp án A
+ Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 7: Đáp án B
+ Dao động duy trì là dao động tắt dần đã được cung cấp năng lượng bù vào phần năng lượng đã mất mát do ma sát mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng của hệ.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 8: Đáp án D
+ Ta có: [TEX]{v_{\max }} = 4v \Leftrightarrow \omega = \frac{{4\lambda \omega {u_0}}}{{2\pi }} \Rightarrow \lambda = \frac{{\pi {u_0}}}{2}.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 9: Đáp án C
+ Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là: [TEX]4\lambda = 12\,m \to \lambda = 3\,m.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 10: Đáp án D
+ Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định [TEX]l = n\frac{\lambda }{2} \Rightarrow n = \frac{{2l}}{\lambda } = 5.[/TEX]
[TEX] \to [/TEX] Sóng dừng xảy ra trên dây với 5 bó sóng. [TEX] \to [/TEX] có 5 bụng và 6 nút.
 
Last edited:

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 11: Đáp án C
+ Một vật tắt dần có biên độ và năng lượng giảm dần theo thời gian.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 13: Đáp án C
+ Công thức tính độ phóng đại của ảnh [TEX]k = - \frac{{d'}}{d}.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 14: Đáp án A
+ Thời gian liên tiếp để động năng bằng thế năng là: [TEX]\Delta t = 0,25T = 0,3\,s \to T = 1,2\,\,s.[/TEX]

[TEX] \to[/TEX]Chu kì của động năng là 0,6s
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 16: Đáp án C
+ Công suất tiêu thụ trên mạch: [TEX]P = {I^2}\left( {R + r} \right) = \frac{{{\xi ^2}R}}{{{{\left( {R + r} \right)}^2}}} = \frac{{{\xi ^2}R}}{{{R^2} + 2{\rm{Rr}} + {r^2}}}.[/TEX]
[TEX] \to[/TEX] Ta thu được phương trình bậc hai với ẩn R: [TEX]{{\rm{R}}^2} - \left( {\frac{{{\xi ^2}}}{P} - 2{\rm{r}}} \right)R + {r^2} = 0.[/TEX]Phương trình cho ta hai nghiệm thỏa mãn [TEX]{{\rm{R}}_1}{R_2} = {r^2} \Rightarrow r = 5\,\Omega .[/TEX]

+ Mặt khác [TEX]P = \frac{{{\xi ^2}R}}{{{R^2} + 2{\rm{Rr}} + {r^2}}} = \frac{{{\xi ^2}}}{{R + \frac{{{r^2}}}{R} + 2{\rm{r}}}} \to {P_{\max }}[/TEX] khi [TEX]R = r[/TEX] và [TEX]{P_{\max }} = \frac{{{\xi ^2}}}{{2r}} = 40\,\,W.[/TEX]
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 17: Đáp án B
+ Cơ năng của vật dao động điều hòa bằng động năng của vật tại vị trí cân bằng. [TEX] \to[/TEX]B sai.
 

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 19: Đáp án D
+ Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng x = 0 theo chiều dương, sau khoảng thời gian [TEX]{t_1} = \frac{\pi }{{15}}\,\,s[/TEX] tốc độ giảm một nửa.

[TEX] \to x = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\,A[/TEX] và [TEX]{t_1} = \frac{T}{6} \Rightarrow T = \frac{{6\pi }}{{15}}\,\,s.[/TEX]

+ Đến thời điểm [TEX]{t_2} = 0,3\pi \,\,s = 0,75T \to [/TEX] quãng đường vật đi được là [TEX]{\rm{S}} = 3A = 18\,\,cm[/TEX].
Tốc độ ban đầu:
c1b42c929d5ff44996c181f853913344.png
 
Last edited:

Lê Thanh Quang

Cựu Admin
Thành viên
9 Tháng một 2018
486
412
101
Hải Dương
Đời
Câu 21: Đáp án D
+ Độ tụ của thấu kính [TEX] {\rm{D}} = \frac{1}{f} = - 4\,\,dp. [/TEX]
 
Top Bottom