Hóa $\color{Red}{\fbox{★Hóa 8★}}\color{Magenta}{\fbox{Ôn thi HSG }}$

T

tinka

Câu 3: (4 điểm)
Các công thức C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch
hở A, B, C, D, E. Trong đó :
- Tác dụng với Na chỉ có A và E.
- Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E.
- D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F, cho F tác dụng với A lại tạo ra C.
a. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, C, D, E.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
 
T

taigioi2001

Câu 4 (2,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
1/ Tìm giá trị m?
2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

Câu 5 (3,0 điểm): 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.
1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X?
2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của các khí trong Y.
Em bí quá nghĩ mãi chả ra.Mọi người trong topic giúp em với
 
T

tuanqppro369

bài 2
nH2=0,2 nO2=0,15
2H2+O2->2H2O
2 1 2 (mol)
0,2 0,15  oxy dư ->A là H2O và B là O2 dư
nH2O=nH2=0,2mol ->mH2O=0,2.18=3,6gam
nO2 dư=0,05
2O2+3Fe->Fe3O4
2 3 1(mol)
0,05 0,1 -> Fe dư -> C là Fe dư và Fe3O4
nFe dư=0,025->mFe dư=0,025.56=1,4gam
nFe3O4=0,025->mFe3O4=0,025.232=5,8gam

Fe+2HCl->FeCl2 + H2 (1)
1 2 1 1(mol)
0,025 0,4 ->HCl dư
Fe3O4+8HCl->FeCl2+2FeCl3+4H2O (2)
1 8 1 2 4
0,025 0,4 -> HCl dư
---> Khí E là H2 và D là FeCl2 và FeCl3
Từ pt1 -> nFeCl2=0,025mol
Pt2 -> nFeCl2=0,025 vs nFeCl3=0,05mol
-> nFeCl2=0,025+0,025=0,05mol
 
P

phutuann

Bài giải​
1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
Dạng cơ bản:
[TEX]6P \ + \ 5KClO_3 \rightarrow 3P_2O_5 \ + \ 5KCl[/TEX]

[TEX]2P \ + \ 5H_2SO_4 \rightarrow 2H_3PO_4 \ + \ 5SO_2 \ + \ 2H_2O[/TEX]

[TEX]S \ + \ 2HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 \ + \ 2NO[/TEX]

[TEX]3C_3H_8 \ + \ 20HNO_3 \rightarrow 9CO_2 + 20NO \ + \ 22H_2O[/TEX]

[TEX]3H_2S \ + \ 4HClO_3 \rightarrow 4HCl \ + \ 3H_2SO_4[/TEX]

Dạng phản ứng nội oxi hoá khử
[TEX]2KClO_3 \rightarrow 2KCl \ + \ 3O_2[/TEX]

[TEX]2KMnO_4[/TEX] ----[TEX]^{t^o}[/TEX]----> [TEX]K_2MnO_4 \ + \ MnO_2 \ + \ O_2[/TEX]

[TEX]2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 \ + \ O_2[/TEX]

[TEX]NH_4NO_3[/TEX] ----[TEX]^{t^o}[/TEX]----> [TEX]N_2O \ + \ H_2O[/TEX]

Dạng có mội trường:
[TEX]Mg \ + \ HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 \ + \ NO \ + \ H_2O[/TEX] (PT này không xảy ra)
Sửa: [TEX]MgO \ + \ 2HNO_3[/TEX](loãng, đặc cũng vậy) [TEX]\rightarrow Mg(NO_3)_2 \ + \ H_2O[/TEX]

[TEX]2Fe \ + \ 6H_2SO_4 [/TEX] ----[TEX]^{t^o}[/TEX]----> [TEX]Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O[/TEX]

[TEX]Mg \ + \ H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 \ + \ H_2S \ + \ H_2O[/TEX]

[TEX]8Al \ + \ 30HNO_3 \rightarrow 8Al(NO_3)_3 \ + \ 3NH_4NO_3 \ + \ 9H_2O[/TEX]

[TEX]2FeCO_3 \ + \ 4H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 \ + \ SO_2 \ + \ 2CO_2 \ + \ 4H_2O[/TEX]

[TEX]Fe_3O_4 \ + \ 10HNO_3 \rightarrow 3Fe(NO_3)_3 \ + \ NO_2 \ + \ 5H_2O[/TEX]

[TEX]Al \ + \ 6HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 \ + \ 3NO_2 \ + \ 3H_2O[/TEX]
 

delname

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng tư 2016
173
133
86
Việt Nam
Câu 4 (2,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
1/ Tìm giá trị m?
2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

Câu 5 (3,0 điểm): 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.
1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X?
2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của các khí trong Y.
Em bí quá nghĩ mãi chả ra.Mọi người trong topic giúp em với
Câu 4:
FexOy + yH2 => xFe + yH2O
1/ Áp dụng ĐLBTKL : mH2 + mFexOy = mA + mH2O
=>m=34,8g
2/Theo PTHH : nFe=x/y.nH2=2x/5y
=> mFe=112x/5y
mà %mFe=59,155%
=>112x/5y =0,59155.28,4=16,8
=>x/y=0,75=3/4
CT: Fe3O4
 

delname

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng tư 2016
173
133
86
Việt Nam
Câu 4 (2,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
1/ Tìm giá trị m?
2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

Câu 5 (3,0 điểm): 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.
1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X?
2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của các khí trong Y.
Em bí quá nghĩ mãi chả ra.Mọi người trong topic giúp em với
Câu 5:
Khối lượng mol trung bình X=0,325.32=10,4
1/ Đặt nH2 =x,nCH4=y
2H2+O2 => 2H2O
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O
Có: x+y=0,5
(2x+16y): (x+y)=10,4
=> x+y=0,5
2x+16y=5,2
=>x=0,2 và y=0,3
=> .........
2/
2H2 + O2 => 2H2O
0,2 0,1
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O
0,3 0,6
=> nO2 (phản ứng)=0,7mol<0,9
=>nO2 dư =0,2
nCO2=nCH4=0,3
Đến đây thay số vào.................
 

dung009

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng ba 2017
205
89
124
18
jup e nhé
hãy thử ghi tên các loại phản ứng hóa học sau :
A -- 2Zn + O2 --->2ZnO
B -- Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
C -- Fe(OH)2 --> FeO + H2O
A -- Là phản ứng . . . . .
B -- Là phản ứng . . . . .
C -- Là phản ứng . . . . .
 

KenKen23

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
132
59
101
19
jup e nhé
hãy thử ghi tên các loại phản ứng hóa học sau :
A -- 2Zn + O2 --->2ZnO
B -- Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2
C -- Fe(OH)2 --> FeO + H2O
A -- Là phản ứng . . . . .
B -- Là phản ứng . . . . .
C -- Là phản ứng . . . . .
A -- Là phản ứng . hóa hợp. . . .
B -- Là phản ứng . . . thế. .
C -- Là phản ứng . . . . .phân hủy
 

Lê Ninh

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2017
81
33
36
19
đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đia cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. sau đó làm thí nghiệm như sau:
- cho 11,2 g Fe vào cốc đựng dd HCl
- cho m g Al vào cốc đựng dd H2SO4
khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. tính m
 

KenKen23

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
132
59
101
19
đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đia cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. sau đó làm thí nghiệm như sau:
- cho 11,2 g Fe vào cốc đựng dd HCl
- cho m g Al vào cốc đựng dd H2SO4
khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. tính m
Ta có: nFe= 11,2/56 = 0,2 (mol)
nAl= m/27 (mol)
Fe + HCl ---> FeCl2 + H2 (1)
0,2------------------------>0,2
2Al + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2 (2)
m/27----------------------------------> m/18
Do khi Al và Fe tan, cân ở vị trí thăng bằng nên:
mFe - mH2 (1) = mAl - mH2 (2)
<=> 11,2 - 0,2.2 = m - m/18 . 2
<=> m= 12,15 (g)
 

Lê Ninh

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2017
81
33
36
19
câu 1 khi nung nống hết m g hh KMnO4 và KClO3 có cùng số mol thu được chất rắn và khí oxi. trộn ôxi thu được ở trên với không khí trong bình kín thu được hhỗn hợp khí, cho tiếp vào bình 19,2g cacban rồi đót cháy hết thu được hh 2 khí trong đó khí CO2 chiếm 40% về thể tích. Tính m? biết không khí chứa 80% N và 20% O về thể tích
câu 2 đãn luồng khí CO đi qua ống sứ chứa 0,3 mol hh A( FeO và Fe2O3)) nung nống. Sau một thời gian phản ưungs thu được24g chất rắn |B gồm Feo; Fe2O3; Fe3O4; Fe và 11,2 lít hh khí X(đktc). tỉ khối hơi của X so với H2 là 20,4. tính phần trăm khối lượng các chất trong A
câu 3
1 hòa tan hoàn toàn 5,8 g hh X gồm kim lọi M và oxit của nó vào nước thu được ddcó chứa 0.04 mol chất tan và 0.448 lít khí( đktc). tìm kim loại M
2 1 hh gồm Zn và Fe có m = 37,2 g. hòa tan hh này trong 2l dd H2SO4 0.5M
a) cm hh kim loại tan hết
b) tính m của mỗi kim loại biết rằng lượng H2 sinh ra trong phản ứng vừa đủ tác dụng với 48g CuO
 

Cheems

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười một 2020
641
577
121
Hà Nội
THCS ko noi
Bài 6: Cho 50,375 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối NaCl và BaCl2 phản ứng vừa đủ với 93,5 gam dung dịch AgNO3. Khi kết thúc phản thu được 64,95 gam hỗn hợp hai muối NaNO3 và Ba(NO3)2 và a gam kết tủa trắng (AgCl).tính khối lượng kết tủa thu được?


ai giải nhanh nhất ,chính xác và đầy đủ nhất mình thanks cho :)
Em giải nhé(em mới học lớp 6 ^-^)
PTPƯ:
NaCl =>NaNO3+AgCl kết tủa
+ AgNO3
BaCl2 =>tt
=>Hệ Pt
58.5x+208y=50.375
85x+261y=64.95
=>x=0.15 mol;y= 0.2 mol
=>m AgCl kết tủa=(0,15 + 0.2.2).143.5=78.925 g
Có sai đâu thì mong mọi người thông cảm ạ !
 
Top Bottom