huythong1711.hust

 1. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Toán 8 Hình bình hành ABCD có E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C.

  Cho ABCD là hình bình hành. Vẽ E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C. CMR: E và F đối xứng với nhau qua B( tức là CMR:EB=BF và E,B,F )
 2. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 9 Số chính phương

  Cho p1,p2,p3,...,p2018 là các sô nguyên tố thoả mãn P1^{2}+p2^{2}+...+p2018^{2} là số chính phương. Cmr\frac{P2018^{2}-p2017^{2}}{p1} là sô nguyên
 3. phương linh conandoyle

  Toán 8 Bài tập: Tính giá trị của [tex]A=(x+y+1)(y+z+1)(z+x+1)[/tex]

  1. Giả sử các số x;y;z đôi một khác nhau thỏa mãn: x^{2}-y=y^{2}-z=z^{2}-x Tính A=(x+y+1)(y+z+1)(z+x+1) 2. Cho x;y;z la cac so khac nhau thoa man: x^{2}(y+z)+y^{2}(z+x)=2019 Tính A=z^{2}(x+y) 3. Cho các số thực đôi một khác nhau thỏa mãn: x^{3}=3x-1;y^{3}=3y-1;z^{3}=3z-1 CMR...
 4. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 9 Tính [tex]\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}}[/tex]

  1. Tính \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}} 2.a, Tìm SHT x sao cho \sqrt{x^{2}+19x+93} là số hữu tỉ b,tìm x thuộc R sao x+\sqrt{2};x^{3}+\sqrt{2} đều là số hữu tỉ 3.Viết lên bảng 3 số 1,2,4 xóa đi 2 số và thay vào bằng 2 số \frac{a+b}{\sqrt{2}};\frac{a-b}{\sqrt{2}} Hỏi trên bảng còn lại được 3 số...
 5. Hoàng Hà Trung Đức

  Toán 10 bài tập ứng dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Cho A(2;1), B\epsilon Ox sao cho hoành độ không âm, C \epsilon Oy sao cho tung độ không âm. Tam giác ABC vuông tại A. M(-2;-1) a > Viết pt AM b> Viết pt qua O vuông góc vs AM c> Tọa độ B, C sao cho diện tích tam giác ABC là lớn nhất Giúp mình câu c vs ạ
Top Bottom