Recent Content by loloda

 1. loloda

  Ngoại ngữ điền từ vào ô trống

  III.Vocabulary and Grammar:Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 1.A child comes to his parents to see that they ………….his needs, desires, and ambition. Agree b. respect c. admire d. worry 2. Children learn from how they see their parents …………; when parents are getting...
 2. loloda

  Ngoại ngữ tìm phát âm khác

  REVISION FOR MID- FIRST TERM TEST UNIT 1 + 2 - 3 ENGLISH 11 NEW I. Find the words which has a different sound in the part underlined. A. childcare b. privacy c. mature d. elegant A. afford b. force c. top d. norm A. compassion b. progress c. discussion d. pressure a.achievement...
 3. loloda

  Sử 11 So sánh lịch sử cách mạng

  So sánh tiêu chí của CM tháng 10 Nga và CM tư sản thời cận đại trên phg diện : + mục tiêu +nhiệm vụ +giai cấp lãnh đạo +động lực chính +tính chất +kết quả +ý nghĩa lịch sử Kẻ bảng lm rõ.
 4. loloda

  Lượng giác

  Sin^3(x)+cos^3(x)=2(sin^5(x)+cos^5(x) Tìm x
 5. loloda

  Lượng giác

  Mk lm đc r bn
 6. loloda

  Toán Lượng giác

  sin^2(x)+sin^2(3x)-2cos^2(2x)=0
 7. loloda

  Lượng giácL

  Câu 36 ạ
 8. loloda

  Lượng giác

  sin^2x)+sin^2(3x)=cos2x)+cos^2(3x)
 9. loloda

  Ngoại ngữ Đề thi

  Lien Son High School – English Group New teaching and testing projects UNIT 1 Friendship I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others. 1. a. machine b. change c. teacher d. choose 2. a. condition b. option c. suggestion d. relation 3. a. believe b...
 10. loloda

  Giải pt

  Giair hộ mk bn ơi
 11. loloda

  Giải pt

  Cos2x+cosx=0 Tiếp cosx+cos3x=0
 12. loloda

  Vật lí Cường độ điện trường. Các bn giúp vs

  Cho 3 đỉnh giống nhau đặt 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại tâm tam giác.
 13. loloda

  Toán [Toán 10] Công thức tính lượng giác

  CÁI ĐẦU TRC Ạ cái đầu tiên đó ạ em sắp đi hk r giúp em nhanh ạ
 14. loloda

  Toán [Toán 10] Công thức tính lượng giác

  @chi254 @gaconkudo A CHỊ GÚP EM VS NHA
Top Bottom