Toán 8 Tính giá trị của B

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
a/ B=-3y + y^6 + y^2 + 4y - y^3 -2y^4 và y^3 - y=5
b/ B= -2x + x^2 + x^2 + x +x^3 - 2x^4 và x - x^3=6
a,A=[tex]y^{3}-y=5=> y(y^{2}-1)=5[/tex]
[tex](y^{6}-y^{4})-(y^{4}-y^{2})-(y^{3}-y) y^{4}(y^{2}-1)-y^{2}(y^{2}-1)-y(y^{2}-1) =(y^{2}-1)(y^{4}-y^{2}-y) =(y^{2}-1)y(y^{3}-y-1)[/tex]
thay [tex]y(y^{2}-1)=5[/tex]
[tex]y^{3}-y=5[/tex]
=> A=5.(5-1)=20
b, tạm gác
 
Top Bottom