Ngoại ngữ Rèn luyện kĩ năng viết lại câu

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I......hadn't lost my password last week,I wouldnt have had a number of troubles now.....................................................................................

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly.....had she .....begun to speak before people started interrupting her............................................................................

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized...John for not waiting for them....................................................

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I...hadnt thought, i would nt have made that terrible mistake........................................................................................

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught..him when he was climbing over the garden wall...................................................................

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting....into work this morning was a bit difficult................................................................................

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might................................................................................

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad..........................................................................................

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to...................................................................................
p/s: em không biết làm :(
 
 • Like
Reactions: baochau1112

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn't lost my passport last week, I wouldn't have a number of troubles now

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak when people started interrupting her

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not waiting for them

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn't been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him when he was climbing over the garden wall

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not has got my letter

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application has not been successful

P/S: Hình như mình k nhận được thông báo của bài này
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
229
19
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn't lost my passport lastweek, I wouldn't have a number of troubles now
2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak befre people started interrupting her

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not having waited for them

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn't been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him climbing over the wall

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not have got my letter

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application has not been successful
 
 • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,269
8
4,198
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn’t lost my passport last week, I wouldn't have had troubles.

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak when people started interrupting her. (Đảo ngữ ạ?)

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not having waited for them.

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn’t been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake.

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him when he was climbing over the garden wall.

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult.

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not have got my letter.

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year.

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application hasn't been successful.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em không nhận được thông báo của TOPIC này
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn't lost my passport last week , I wouldn't have had a number of troubles now........................................................................................

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly.had she..begun to speak when people .started interrupting her..................................................................................

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not waiting.....................................................

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I..hadn't been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake.........................................................................................

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught.him climbing over the garden wall...................................................................

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting...into work this morning was a bit difficult.................................................................................

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might.not have got my letter................................................................................

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad..........................................................................................

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to...................................................................................
câu 9, 10 em chưa học(nhận tiện chị cho em cấu trúc luôn nha^^)
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn’t lost my passport last week, I would not have had troubles

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak when people started interrupting her

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not waiting for her him

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn’t been thinking, I would not have made that terrible mistake

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him when he was climbing over the garden wall

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not have got my letter

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad though it is, unemployment is unlikely to go down this year

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application has not been successful
P/s: sao bài khó vậy chị? ^^
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I......hadn't lost my password last week,I wouldnt have had a number of troubles now.....................................................................................

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly.....had she .....begun to speak before people started interrupting her............................................................................

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized...John for not waiting for them....................................................

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I...hadnt thought, i would nt have made that terrible mistake........................................................................................

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught..him when he was climbing over the garden wall...................................................................

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting....into work this morning was a bit difficult................................................................................

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might................................................................................

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad..........................................................................................

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to...................................................................................
p/s: em không biết làm :(
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn't lost my passport last week, I wouldn't have a number of troubles now

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak when people started interrupting her

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not waiting for them

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn't been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him when he was climbing over the garden wall

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not has got my letter

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application has not been successful

P/S: Hình như mình k nhận được thông báo của bài này
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn't lost my passport lastweek, I wouldn't have a number of troubles now
2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak befre people started interrupting her

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not having waited for them

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn't been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him climbing over the wall

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not have got my letter

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application has not been successful
1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn’t lost my passport last week, I wouldn't have had troubles.

2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak when people started interrupting her. (Đảo ngữ ạ?)

3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not having waited for them.

4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn’t been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake.

5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him when he was climbing over the garden wall.

6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult.

7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not have got my letter.

8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year.

9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application hasn't been successful.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em không nhận được thông báo của TOPIC này

Để cho nhanh, mk ko chấm bài ai hết :D Mk úp key luôn nhé. Trong key mình sẽ giải chi tiết cho mọi người cả về cấu trúc luôn ^^

1. I’m having a number of troubles now because I lost my passport last week.

If I hadn't lost my passport last week, I wouldn't have a number of troubles now

=> Nhận xét: Câu đề là một sự việc đang diễn ra trong hiện tại do sự ảnh hưởng từ sự việc khác trong quá khứ. Do đó, chúng ta sẽ chuyển về câu điều kiện hỗn hợp loại 1. Từ đó, có cấu trúc: If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + V (nguyên mẫu).


2. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

Hardly had she begun to speak when people started interrupting her

=> Nhận xét: Bắt đầu câu là Hardly. Ta nghĩ ngay đến hình thức đảo ngữ Hardly ... when. Hardly + had + S + P.P + when + S + V2/ed


3. “You should have waited for us,” the team leader said to John.

The team leader criticized John for not waiting for them

=> Nhận xét: Câu chủ đề sử dụng Modal Verbs - lẽ ra nên làm gì trong quá khứ nhưng thực tế ko làm. Rõ ràng là sự phê bình. Do đó, ta có cấu trúc: S + criticized + O + for + (not) + Ving


4. I only made that terrible mistake because I was thinking.

If I hadn't been thinking, I wouldn't have made that terrible mistake

=> Nhận xét: Câu chủ đề hoàn toàn thuộc về quá khứ => Dùng câu điều kiện loại 3


5. When the police caught him, he was climbing over the garden wall.

The police caught him when he was climbing over the garden wall

=> Nhận xét: Câu chủ đề có liên từ "when" => Câu viết lại cũng dùng when luôn :D


6. It was a bit difficult to get into work this morning.

Getting into work this morning was a bit difficult

=> Nhận xét: It + be + adj + to V1 = V-ing + be + adj


7. It’s possible that he didn’t get my letter.

He might not have got my letter

=> Nhận xét: It + be + possible + that + Clause = S + might + (not) + V1. Lưu ý, nếu be chia ở hiện tại thì là V1 còn nếu là quá khứ thì P.P


8. It’s sad, but unemployment is unlikely to go down this year.

Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year

=> Nhận xét: Vì đứng đầu câu là tính từ. Do đó, Adj + as/though + S +be, Clause


9. We regret to inform you that your application has not been successful.

Much to our regret, we have to inform you that your application has not been successful

=> Nhận xét: Vì đứng đầu câu là much. Do đó, Much + to + S, Clause.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây sẽ là 10 bài tập viết lại câu khá hay nha ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @chua...chua @Pé's Nhân Mã @thanhbinh2002 @Di Thư @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's

1. Her success went beyond her expectation. Never.....................

2. Tony is very charming, but I wouldn'nt trust him. Charming.....................

3. I left without dsaying goodbye as I didn't want to disturb the meeting. Rather than.....................

4. If there is an emergency, ring this number. In case.....................

5. The thieft must have come in through the window. The thieft almost.....................

6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not. However.....................

7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language. Unlike.....................

8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones. Nowhere.....................

9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night. Such is.....................

10. Experts think that all dogs evolved from wolves. All dogs.....................
 
 • Like
Reactions: Tú Linh

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,369
2,141
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
10 câu này em mong chị giải thích kĩ ngữ pháp
1. Never had she expected she was so successful.

3. Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.

4. In case of emergency, ring this number.

5. The thieft almost certainly came in through the window.

7. Unlike other languages, Esperanto has no irregular verbs.

8. Nowhere can you find a more dedicated worker than Mrs Jones.

9. Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night.

10. All dogs are thought to have evolved from wolves.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
Các câu này mình thấy rất là quen à nha :)
1. Her success went beyond her expectation. Never had she expected to be so successful

2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him. Charming as Tony is, I wouldn't trust him

3. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting. Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye

4. If there is an emergency, ring this number. In case of an emergency, ring this number

5. The thieft must have come in through the window. The thief almost certainly came in through the window

6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not. However experienced a driver you are, driving at that speed is dangerous

7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language. Unlike other languages, Esperanto lacks irregular verbs

8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones. Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs. Jones

9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night. Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night

10. Experts think that all dogs evolved from wolves. All dogs are thought to have evolved from wolves
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
1. Her success went beyond her expectation. Never.....................
Never had she expected such success
2. Tony is very charming, but I wouldn'nt trust him. Charming.....................
charming as tom may be ,I wouldn'nt trust him
3. I left without dsaying goodbye as I didn't want to disturb the meeting. Rather than.....................
rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye
4. If there is an emergency, ring this number. In case.....................
in case of emergency, ring this number.
5. The thieft must have come in through the window. The thieft almost.....................
the thieft almost cartainly came in through the window.
6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not. However.....................
however experienced a driver you are ,driving at that speed is dangerous
7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language. Unlike.....................
unlike other languages, Esperanto has no irregular verbs.
8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones. Nowhere.....................
Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs Jones.
9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night. Such is.....................
Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night.
10. Experts think that all dogs evolved from wolves. All dogs....................
All dogs are thought to have evolved from wolves.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Các câu này mình thấy rất là quen à nha :)
1. Her success went beyond her expectation. Never had she expected to be so successful
2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him. Charming as Tony is, I wouldn't trust him
3. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting. Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye
4. If there is an emergency, ring this number. In case of an emergency, ring this number
5. The thieft must have come in through the window. The thief almost certainly came in through the window
6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not. However experienced a driver you are, driving at that speed is dangerous
7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language. Unlike other languages, Esperanto lacks irregular verbs
8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones. Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs. Jones
9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night. Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night
10. Experts think that all dogs evolved from wolves. All dogs are thought to have evolved from wolves
Uk, trong đề Olympic mà :D
Cậu làm đúng 10/10 ^^
10 câu này em mong chị giải thích kĩ ngữ pháp
1. Never had she expected she was so successful.
3. Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.
4. In case of emergency, ring this number.
5. The thieft almost certainly came in through the window.
7. Unlike other languages, Esperanto has no irregular verbs.
8. Nowhere can you find a more dedicated worker than Mrs Jones.
9. Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night.
10. All dogs are thought to have evolved from wolves.
E làm đúng 7/8.
Chị sẽ giải thích kĩ khi úp key nhé ^^
1. Her success went beyond her expectation. Never.....................
Never had she expected such success
2. Tony is very charming, but I wouldn'nt trust him. Charming.....................
charming as tom may be ,I wouldn'nt trust him
3. I left without dsaying goodbye as I didn't want to disturb the meeting. Rather than.....................
rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye
4. If there is an emergency, ring this number. In case.....................
in case of emergency, ring this number.
5. The thieft must have come in through the window. The thieft almost.....................
the thieft almost cartainly came in through the window.
6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not. However.....................
however experienced a driver you are ,driving at that speed is dangerous
7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language. Unlike.....................
unlike other languages, Esperanto has no irregular verbs.
8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones. Nowhere.....................
Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs Jones.
9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night. Such is.....................
Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night.
10. Experts think that all dogs evolved from wolves. All dogs....................
All dogs are thought to have evolved from wolves.
E làm đúng 10/10 ^^
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Sau đây sẽ là 10 bài tập viết lại câu khá hay nha ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @chua...chua @Pé's Nhân Mã @thanhbinh2002 @Di Thư @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's

1. Her success went beyond her expectation. Never.....................

2. Tony is very charming, but I wouldn'nt trust him. Charming.....................

3. I left without dsaying goodbye as I didn't want to disturb the meeting. Rather than.....................

4. If there is an emergency, ring this number. In case.....................

5. The thieft must have come in through the window. The thieft almost.....................

6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not. However.....................

7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language. Unlike.....................

8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones. Nowhere.....................

9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night. Such is.....................

10. Experts think that all dogs evolved from wolves. All dogs.....................
1. Her success went beyond her expectation.
→ Never had she expected she was so successful
2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him.
→ Charming as Tony is, I wouldn't trust him
3. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting.
→ Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye
4. If there is an emergency, ring this number.
→ In case of emergency, ring this number
5. The thieft must have come in through the window.
→ The thief almost certainly came in through the window
6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not.
→ However experienced a driver you are, driving at that speed is dangerous
7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language.
→ Unlike other languages, Esperanto has no irregular verbs
8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones.
→ Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs. Jones
9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night.
→ Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night

10. Experts think that all dogs evolved from wolves.
→ All dogs are thought to have evolved from wolves
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. Her success went beyond her expectation.
→ Never had she expected she was so successful
2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him.
→ Charming as Tony is, I wouldn't trust him
3. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting.
→ Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye
4. If there is an emergency, ring this number.
→ In case of emergency, ring this number
5. The thieft must have come in through the window.
→ The thief almost certainly came in through the window
6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not.
→ However experienced a driver you are, driving at that speed is dangerous
7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language.
→ Unlike other languages, Esperanto has no irregular verbs
8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones.
→ Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs. Jones
9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night.
→ Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night

10. Experts think that all dogs evolved from wolves.
→ All dogs are thought to have evolved from wolves
E làm đúng 10/10 nhé ^^
 

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,269
8
4,198
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. Her success went beyond her expectation.
Never had she expected she was so successful.
2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him.
Charming as T is, I wouldn't trust him.
3. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting.
Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.
4. If there is an emergency, ring this number.
In case of emergency, ring this number.
5. The thieft must have come in through the window.
The thief almost certainly came in through the window.
6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not.
However experienced a driver you are, driving at that speed is dangerous.
7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language.
Unlike other languages, Es has no irregular verbs.
8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones.
Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs. J.
9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night.
Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night.
10. Experts think that all dogs evolved from wolves.
All dogs are thought to have evolved from wolves.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,514
3,092
534
chị ơi
cho em chút lý thuyết, em k học chuyên Ah với cả đợt thi vào 10 kiến thức phần này chỉ học sơ qua
@baochau1112
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. Her success went beyond her expectation.
Never had she expected she was so successful.
2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him.
Charming as T is, I wouldn't trust him.
3. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting.
Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye.
4. If there is an emergency, ring this number.
In case of emergency, ring this number.
5. The thieft must have come in through the window.
The thief almost certainly came in through the window.
6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not.
However experienced a driver you are, driving at that speed is dangerous.
7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language.
Unlike other languages, Es has no irregular verbs.
8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones.
Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs. J.
9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night.
Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night.
10. Experts think that all dogs evolved from wolves.
All dogs are thought to have evolved from wolves.
E làm đúng 10/10 ^^
chị ơi
cho em chút lý thuyết, em k học chuyên Ah với cả đợt thi vào 10 kiến thức phần này chỉ học sơ qua
@baochau1112
Lý thuyết viết lại này đúng ko em? Để chị úp key đính kèm cấu trúc em nhé ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Mà có vẻ mấy bài này hơi khó nên ít bạn làm được đúng ko? ^^
Vậy để mk giải thích chi tiết từng câu rồi sau đó hạ level bài xuống nhé ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

1. Her success went beyond her expectation.
=> Never had she expected to be so successful

Cấu trúc nhấn mạnh bằng never: Never + had + S + P.P + dạng của động từ + (clause)


2. Tony is very charming, but I wouldn't trust him.
=> Charming as Tony is, I wouldn't trust him

Cấu trúc đảo ngữ: Adj + as + S + be, + Clause


3. I left without saying goodbye as I didn't want to disturb the meeting.
=> Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye

Ta có: rather than: thích cái gì hơn cái gì => Dịch nghĩa: Tôi rời đi ko nói câu chào vì tôi ko muốn quấy rầy buổi họp mặt = Tôi rời đi ko nói câu chào hơn là quấy rầy buổi họp mặt => Câu chuẩn là: I left without saying goodbye rather than disturb the meeting = Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye :D


4. If there is an emergency, ring this number.
=> In case of an emergency, ring this number

Ta có: In case of = If there is = There are st :If sth happens
Do đó: In case of + N + Clause


5. The thieft must have come in through the window.
=> The thief almost certainly came in through the window

Ta có: must have + P.P = almost certainly + V2/ed


6. Driving at that spees is dangerous although you are an experienced driver or not.
=> However experienced a driver you are, driving at that speed is dangerous

Ta có: However + adj + S + be + Clause


7. Its lack of irregular verbs makes Esperanto to a unique language.
=> Unlike other languages, Esperanto lacks irregular verbs

Ta có: Unlike + noun, + Main Clause

8. You won't find a more dedicated worker anywhere than Mrs. Jones.
=> Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs. Jones

Ta có: Nowhere + will + S + Inf + Clause (nếu có)


9. The play is so popular that the theatre is likely to be full every night.
=> Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night

Ta có: Such + be + S + (adj) + that + Clause


10. Experts think that all dogs evolved from wolves.
=> All dogs are thought to have evolved from wolves

Ta có: S + (think) that + Clause = S + (be) thought + to + have P.P
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là 10 câu viết lại khá đơn giản ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

11. The children couldn't go swimming because the sea was very rough.

 • The sea was too................................................................
12. We didn't have enough money,so we didn't go on holiday.

 • If we...................................................................................
13. We got lost because we didn't have a map.

 • If we..................................................................................
14. He couldn't afford to buy a car.

 • The car..........................................................................
15. That restaurant is so dirty that noone wants to eat there.

 • It is such.......................................................................
16. The tast was too difficult for the pupils to do.

 • The test........................................................................
17. Phone now or you will be late.

 • You will........................................................................

18. I advise you to put your money in a bank.

 • You'd .........................................................................
19. Why don't you meet to discuss the price?

 • I suggest....................................................................
20. I would prefer you to deliver the package on Monday.

 • I'd rather....................................................................
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,022
1,236
339
18
Bình Định
Sau đây là 10 câu viết lại khá đơn giản ^^

@orangery @joon_young#1 @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @chi254 @Narumi04 @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @toilatot @_ Yub _ @thanhbinh2002 @TajSaker @ThuytrangNguyen2000 @Tú Linh @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @Ng.Klinh @NYuuWindy @Một Nửa Của Sự Thật @Thiên trường địa cửu @Ngọc's @Phùng Đức Trường @Pi Pi @Trần Ngọc Hoa

11. The children couldn't go swimming because the sea was very rough.

 • The sea was too................................................................
12. We didn't have enough money,so we didn't go on holiday.

 • If we...................................................................................
13. We got lost because we didn't have a map.

 • If we..................................................................................
14. He couldn't afford to buy a car.

 • The car..........................................................................
15. That restaurant is so dirty that noone wants to eat there.

 • It is such.......................................................................
16. The tast was too difficult for the pupils to do.

 • The test........................................................................
17. Phone now or you will be late.

 • You will........................................................................

18. I advise you to put your money in a bank.

 • You'd .........................................................................
19. Why don't you meet to discuss the price?

 • I suggest....................................................................
20. I would prefer you to deliver the package on Monday.

 • I'd rather....................................................................
11. The children couldn't go swimming because the sea was very rough.

 • The sea was too rough for the children to go swimming..
12. We didn't have enough money,so we didn't go on holiday.

 • If we had had enough money, we would have gone on holiday.
13. We got lost because we didn't have a map.

 • If had had a map, we wouldn't have got lost.
14. He couldn't afford to buy a car.

 • The car couldn't be afforded to buy.
15. That restaurant is so dirty that noone wants to eat there.

 • It is such a dirty retaurant that noone wants to eat there.
16. The test was too difficult for the pupils to do.

 • The test was so difficult that the pupils couldn't do.
17. Phone now or you will be late.

 • You will be late if you don't phone now.

18. I advise you to put your money in a bank.

 • You'd better put your money in a bank.
19. Why don't you meet to discuss the price?

 • I suggest that you should meet to discuss the price.
20. I would prefer you to deliver the package on Monday.

 • I'd rather you delivered the package on Monday.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,968
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
11. The children couldn't go swimming because the sea was very rough.

 • The sea was too rough for the children to go swimming..
12. We didn't have enough money,so we didn't go on holiday.

 • If we had had enough money, we would have gone on holiday.
13. We got lost because we didn't have a map.

 • If had had a map, we wouldn't have got lost.
14. He couldn't afford to buy a car.

 • The car couldn't be afforded to buy.
15. That restaurant is so dirty that noone wants to eat there.

 • It is such a dirty retaurant that noone wants to eat there.
16. The test was too difficult for the pupils to do.

 • The test was so difficult that the pupils couldn't do.
17. Phone now or you will be late.

 • You will be late if you don't phone now.

18. I advise you to put your money in a bank.

 • You'd better put your money in a bank.
19. Why don't you meet to discuss the price?

 • I suggest that you should meet to discuss the price.
20. I would prefer you to deliver the package on Monday.

 • I'd rather you delivered the package on Monday.
E làm đúng 10/10 ^^
Qua cùng làm đề khác đi Nga ^^
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
11. The children couldn't go swimming because the sea was very rough.

 • The sea was too was too rough for the children to go swimming.
12. We didn't have enough money,so we didn't go on holiday.

 • If we had had enough money we would have gone on holiday.
13. We got lost because we didn't have a map.

 • If we had had a map, we wouldn't have got lost.
14. He couldn't afford to buy a car.

 • The car was too expensive for him to buy.
15. That restaurant is so dirty that noone wants to eat there.

 • It is such a dirty restaurant that no one wants to eat there.
16. The test was too difficult for the pupils to do.

 • The test was so difficult that the pupils couldn't do
17. Phone now or you will be late.

 • You will be late, If you don't phone now

18. I advise you to put your money in a bank.

 • You'd better put your money in a bank.
19. Why don't you meet to discuss the price?

 • I suggest meeting to discuss the price.
20. I would prefer you to deliver the package on Monday.

 • I'd rather you delivered the package on Monday.
 
 • Like
Reactions: baochau1112
Top Bottom