Ngoại ngữ Rèn luyện kĩ năng viết lại câu

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

=> In spite of his good salary, he was unhappy in his job.

2. I’m sorry I missed your birthday party.

=> I wish I hadn't missed your birthday party

3. They haven’t cleaned the streets this week.

=> The streets haven't been cleaned by them this week

4. Apples are usually cheaper than oranges.

=> Apples are not usually as expensive as oranges

5. I advice you to put your money in the bank.

=> You’d better out your money in the bank

6. That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.

=> It is such a dirty restaurant that no one wants to eat there.

7. I’ll pick the children up if you like.

=> Would you like me to pick the children up?

8. He objected to the fact that his secretary came to work late.

=> He was annoyed at his secretary coming to work late.

9. Tom is the most industrious pupil.

=> No other pupil is more industrious than Tom

10. She isn’t accustomed to life in London

=> She’s not used to living in London

Tuyệt. E làm đúng 10/10 rồi. Mở hàng topic của chị đúng bài nhỉ :D :D
 

yennhi22902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng bảy 2015
81
51
96
Theo nhu cầu của các bạn học sinh, hôm nay mình lập topic này để hướng dẫn các bạn một số cấu trúc thông dụng dùng trong bài tập viết lại câu thuộc chương trình ôn thi lên 10 sắp tới ^^
Topic này gồm hai phần:
+ Mẫu cấu trúc viết lại câu
+ Một số lưu ý
+ Bài tập tự luyện

Khởi động nào :D

MẪU CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU THÔNG DỤNG

1. It takes Sb khoảng thời gian to do sth = Sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: It took her 3 hours to get to the city centre = She spent 3 hours getting to the city centre. (Cô ấy mất 3 tiếng để đi vào trung tâm thành phố)

2. Understand = tobe aware of

VD: Do you understand the grammar structure?= Are you aware of the grammar structure? (Bạn có hiểu cấu trúc ngữ pháp không?)

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on = tobe fond of Ving

VD: She likes politics = She is interested in politics (Cô ấy thích hoạt động chính trị)

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken = He can’t move because of his broken leg (Anh ấy không thể di chuyển vì chân đã bị gãy)

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast = Despite / In spite of her old age, she can compute very fast. (Mặc dù cô ấy đã cao tuổi, cô ấy có thể sử dụng máy tính rất nhanh)

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel (Chúng tôi đã thành công trong việc đào than nến kênh Panama)

Các cấu trúc thường gặp

7. Cấu trúc có Too/So/Enough

+) ….. too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì

VD: My father is too old to drive (Bố tôi quá già để lái xe)

+) so + adj + that Clause = It is such a/ an N that … : quá đến nỗi mà

VD: She is so beautiful that everybody loves her = It is such a beautiful girl that everybody loves her. (Cô ấy qúa đẹp đến nỗi mà ai cũng yêu cô ấy)

+) Adj/Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

VD: - This car is enough safe for him to drive (Chiếc xe đủ an toàn cho anh ấy lái)

- The policeman ran quickly enough to catch the robber (Cảnh sát chạy thật nhanh đủ để bắt được tên trộm)

8. Cấu trúc có Prefer

+) Prefer sb to do sth = Would rather sb V_past sth: thích, muốn ai làm gì (cầu khẩn)

VD: I prefer you (not) to smoke here = I’d rather you (not) smoked here (Tôi thích bạn (không) hút thuốc ở đây)

+) Prefer doing sth to doing sth = Would rather do sth than do sth = Like sth/doing sth better than sth/doing sth: thích làm gì hơn làm gì

VD: She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at home than go out (Cô ấy thích ở nhà hơn là ra ngoài)

9. Can = tobe able to = tobe possible

10. +) Harly + had +S + V(P2) when S + V_past: ngay sau khi … thì …

+) No sooner + had +S + V(P2) than S + V_past

VD: As soon as I left the house, he appeared (Ngay sau khi tôi ra khỏi nhà, anh ta đã xuất hiện)

Harly had I left the house when he appeared

No sooner had I left the house than he appeared

11. +) Not ……….. any more : không còn nữa

+) No longer + dạng đảo ngữ S = no more V

VD: I don’t live in the courtryside anymore (Tôi không còn sống ở nông thôn nữa)

No longer do I live in the coutryside = I no more live in the coutryside

12. At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me (Tôi không nghĩ cô ấy yêu tôi)

At no time do I think she loves me (Chẳng khi nào tôi nghĩ cô ấy yêu tôi)

13. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early (Thật vô ích khi gọi anh ta dậy sớm)

There is no point in making him getting early

14. It seems that = It appears that = It is likely that = It look as if/ as though: dường như rằng

VD: It seems that he will come late = It appears that / It is likely that he will come late

= He is likely to come late = It look as if he will come late (Dường như anh ta sẽ đến muộn)

15. Not………until ……..: không cho tới khi

16. Need to V = tobe necessary (for sb) to V: cần làm gì

VD: You don’t need to send her message (Bạn không cần gửi tin nhắn cho cô ấy)

It’s not necessary for you to send her message

17. Although + clause = In spite of + Nound/gerund = Despite + Nound/gerund: mặc dù …

18. S + often + V = S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N: quen với làm gì

VD: Nana often cried when she meets with difficulties = Nana is used to crying when she meets with difficulties (Nana đã quen khóc khi cô ấy gặp phải khó khăn)

19. This is the first time + S + have + V(P2) = S+be + not used to + Ving/N: không quen làm gì

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie = I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie. ( Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều người khóc như thế lúc kết thúc phim = Tôi không quen nhìn nhiều người khóc đến thế khi hết phim)

20. S + V + O = S + find + it (unreal objective_Tân ngữ ko xác định) + adj + to + V

21. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth: trách nhiệm của ai phải làm gì

22. S + be + V(P2) + to + V = S + be + supposed to do sth: đã dự định làm gì

23. +) Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + V(P2): không nên làm gì

+) Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth

24. I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth: cho phép ai làm gì

VD: My boss let him be on leave for wedding = My boss allow him to be on leave for wedding. (Sếp của tôi cho phép anh ta rời tiệc cưới)

25. S + once + V_past = S + would to + do sth.

26. S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.

27. +) S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination = She studies hard to pass the final examination. (Cô ấy đã học chăm chỉ vì cô ấy muốn vượt qua kì kiểm tra)

+) Because + clause = Because of + noun/gerund

VD: Because she is absent her from school … = Because of her absence from school … (Bởi vì cô ấy vắng mặt ở trường nên …)

28. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive: … vì vậy …

29. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

30. S + V + and + S + V = S + V + both … and: … và …

31. S + V + not only … + but also = S + V + both … and: … không chỉ … mà còn …

VD: He translated fast and correctly = He translated not only fast but also correctly (Anh ấy dịch bài không chỉ nhanh mà còn chính xác)

32. S1 + simple present + and+ S2 + simple futher =If + S1 + simple present + S2 + simple futher.

33. S1 + didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

34. Various facts given = Mệnh đề IF thể hiện điều trái ngược thực tế.

35. S1 + V1 + if + S2 + V2 (phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

36. S + V + O = S + be + noun + when/where/whom/which + adj clause

37. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth: lo sợ điều gì

38. Why don’t you do sth? = In my opinion = Let’s + V = S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive: gợi ý làm gì

39. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth: nhờ, bảo ai đó làm gì

VD: She gets him to spend more time with her = She have him spend more time with her (Cô ấy bảo anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy)

40. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth = bảo ai đó làm gì

VD: Police asked him to identify the other man in the next room = Police have him identify the other man in the next room (Cảnh sát bảo anh ta nhận diện người đàn ông ở phòng bên cạnh)

41. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth: yêu cầu ai làm gì

VD: The teacher request students to learn by heart this poem.The teacher have students laern by heart this poem (Cô giáo yêu cầu học sinh học thuộc bài thơ)

42. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth: muốn ai làm gì

VD: I want her to lend me = I have her lend me. (Tôi muốn cô ấy cho tôi mượn)

43. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care = She is always careless about her words. (Cô ấy luôn luôn nói chẳng quan tâm)

44. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future = Study is necessary to get a good life in the future (Học tập là cần thiết nếu bạn muốn có 1 tương lai tốt đẹp trong tương lai)

45. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics = My students study Mathematics well (Học inh của tôi học tiếng anh rất tốt)

46. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

VD: I remember to have a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths test tomorrow (Tôi nhớ có 1 bài kiểm tra toán sáng mai)

47. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film = What an interesting film (Thật là một bộ phim thú vị!)

48. S + V + adv = How + adj + S + be …

VD: She washes clothes quickly = How quick she is to wash clothes (Cô ấy giặt quần áo thật nhanh)

49. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

50. S + V = S + be + ed-adj

MỘT SỐ LƯU Ý:

+ Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.

+ Chú ý về ngữ pháp : câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.

+ Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu

BÀI TẬP TƯ LUYỆN:

1. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

=> In spite of his good salary, he was unhappy in his job
2. I’m sorry I missed your birthday party.

=> I wish I hadn't missed your birthday party

3. They haven’t cleaned the streets this week.

=> The streets haven't been cleaned this week.

4. Apples are usually cheaper than oranges.

=> Apples are not usually as expensive as oranges

5. I advice you to put your money in the bank.

=> You’d better put your money in the bank

6. That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.

=> It is such a dirty restaurant that no one wants to eat there
7. I’ll pick the children up if you like.

=> Would you mind if I picked the children up/ like me to pick the children up (em phân vân 2 câu này)

8. He objected to the fact that his secretary came to work late.

=> He was annoyed at his secretary came to work late

9. Tom is the most industrious pupil.

=> No other pupil is more industrious than Tom

10. She isn’t accustomed to life in London

=> She’s not used to living in London

@thuyhuongyc @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Shmily Karry's @aiyatori @Snowball fan ken
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
@yennhi22902 e làm đúng 10/10 rồi nhé ^^
E lưu ý là sau này khi trích bài viết của ai ra thì e ghi câu trả lời của mk phía sau kí tự [ Quote ] nhé! Ko thì nó sẽ xuất hiện tương tự như trên ^^ ... khó thấy ...
 
 • Like
Reactions: yennhi22902

yennhi22902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng bảy 2015
81
51
96
@yennhi22902 e làm đúng 10/10 rồi nhé ^^
E lưu ý là sau này khi trích bài viết của ai ra thì e ghi câu trả lời của mk phía sau kí tự [ Quote ] nhé! Ko thì nó sẽ xuất hiện tương tự như trên ^^ ... khó thấy ...
em sẽ lưu ý ạ, câu thứ 7 em phân vân giữa 2 câu,thế 2 câu đều đúng ạ
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
em sẽ lưu ý ạ, câu thứ 7 em phân vân giữa 2 câu,thế 2 câu đều đúng ạ
Uk e. Cả 2 cách đều được. Nhưng cách thứ hai thì hợp nghĩa câu này hơn ^^
"7. I’ll pick the children up if you like.

=> Would you like me to pick the children up?"

Còn sử dụng would you mind if I cx tạm đc, về mặt ngữ pháp ổn còn về nghĩa thì chấp nhận đc ^^

Nhưng đối với câu này cx như những trường hợp e sẽ gặp sau này, e nên dùng would you like nhé. Vì đây là bày tỏ ý kiến một cách lịch sự và mang ý giúp đỡ. Còn với would you mind if I thì có mang tính chất chủ quan. Nghĩa là khi dùng nó, thì người có lợi là e chứ ko phải là ng đối thoại. E hiểu chứ? Would you mind if I là mang tính làm phiền ai đó ý ^^
 
 • Like
Reactions: yennhi22902

yennhi22902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng bảy 2015
81
51
96
Uk e. Cả 2 cách đều được. Nhưng cách thứ hai thì hợp nghĩa câu này hơn ^^
"7. I’ll pick the children up if you like.

=> Would you like me to pick the children up?"

Còn sử dụng would you mind if I cx tạm đc, về mặt ngữ pháp ổn còn về nghĩa thì chấp nhận đc ^^

Nhưng đối với câu này cx như những trường hợp e sẽ gặp sau này, e nên dùng would you like nhé. Vì đây là bày tỏ ý kiến một cách lịch sự và mang ý giúp đỡ. Còn với would you mind if I thì có mang tính chất chủ quan. Nghĩa là khi dùng nó, thì người có lợi là e chứ ko phải là ng đối thoại. E hiểu chứ? Would you mind if I là mang tính làm phiền ai đó ý ^^
giờ em mới biết, vì cô em nói dùng cái nào cũng được nên em ko rõ về cách dùng, cảm ơn chị đã giải thích
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
giờ em mới biết, vì cô em nói dùng cái nào cũng được nên em ko rõ về cách dùng, cảm ơn chị đã giải thích
Hì, tham gia topic của chị có lợi thế đấy :D Mai sẽ có key chi tiết, e có thể lên tham khảo nha ^^
 
 • Like
Reactions: yennhi22902

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Các e tham khảo và tiếp tục làm thêm 10 câu viết lại nữa nha ^^
@yennhi22902 @hoangnga2709 @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken

11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded……………….

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish…………………….

13. The police has just released John.

=> John…………………………………………………………………………………………….

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking………

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took……..

16. I get to work in 20 minutes.

=> It ………………

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work……..

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish……………

19. The bread is so stale we can’t eat it.

=> The bread isn’t……….

20. Who does this bag belong to?

=> Whose……..
 
Last edited:

yennhi22902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng bảy 2015
81
51
96
Các e tham khảo và tiếp tục làm thêm 10 câu viết lại nữa nha ^^
@yennhi22902 @hoangnga2709 @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken

11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded……………….

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish…………………….

13. The police has just released John.

=> John…………………………………………………………………………………………….

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking………

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took……..

16. I get to work in 20 minutes.

=> It ………………

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work……..

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish……………

19. The bread is so tale we can’t eat it.

=> The bread isn’t……….

20. Who does this bag belong to?

=> Whose……..
1. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded him to remember to phone the office.

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish I had time to listen you (câu này em làm đại :) )
13. The police has just released John.

=> John has just been released by the police
14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking so softly that I couldn’t hear

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took us 5 hours to get to London
16. I get to work in 20 minutes.

=> It takes me 20 minutes to get to work (câu này em cũng làm đại)

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work need finishing by Monday (câu này cũng làm đại ạ)
18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish I had taken my doctor's advice

19. The bread is so stale we can’t eat it.

=> The bread isn’t fresh enough for us to eat

20. Who does this bag belong to?

=> Whose is this bag
 
 • Like
Reactions: baochau1112

yennhi22902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng bảy 2015
81
51
96
Các e tham khảo và tiếp tục làm thêm 10 câu viết lại nữa nha ^^
@yennhi22902 @hoangnga2709 @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken

11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded……………….

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish…………………….

13. The police has just released John.

=> John…………………………………………………………………………………………….

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking………

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took……..

16. I get to work in 20 minutes.

=> It ………………

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work……..

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish……………

19. The bread is so tale we can’t eat it.

=> The bread isn’t……….

20. Who does this bag belong to?

=> Whose……..
câu 19 em nghĩ là stale chứ ạ
 
 • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
Các e tham khảo và tiếp tục làm thêm 10 câu viết lại nữa nha ^^
@yennhi22902 @hoangnga2709 @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken

11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded……………….

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish…………………….

13. The police has just released John.

=> John…………………………………………………………………………………………….

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking………

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took……..

16. I get to work in 20 minutes.

=> It ………………

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work……..

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish……………

19. The bread is so tale we can’t eat it.

=> The bread isn’t……….

20. Who does this bag belong to?

=> Whose……..
11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded him not to forget to phone the office.

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish I had time to listen to you.

13. The police has just released John.

=> John has just been released by the police.

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking so softly that I couldn't hear them

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took us 5 hours to get to London.

16. I get to work in 20 minutes.

=> It takes me 20 minutes to get to work.

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work is necessary to be finished by MOnday.

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish I had taken my doctor’s advice.

19. The bread is so stale we can’t eat it.

=> The bread isn’t fresh enough for us to eat.

20. Who does this bag belong to?

=> Whose is this bag?
 
 • Like
Reactions: baochau1112

yennhi22902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng bảy 2015
81
51
96
1. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded him to remember to phone the office.

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish I had time to listen you (câu này em làm đại :) )
13. The police has just released John.

=> John has just been released by the police
14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking so softly that I couldn’t hear

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took us 5 hours to get to London
16. I get to work in 20 minutes.

=> It takes me 20 minutes to get to work (câu này em cũng làm đại)

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work needs finishing by Monday (câu này cũng làm đại ạ)
18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish I had taken my doctor's advice

19. The bread is so stale we can’t eat it.

=> The bread isn’t fresh enough for us to eat

20. Who does this bag belong to?

=> Whose is this bag
Các câu em làm đại mong chị giải thích
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Các e tham khảo và tiếp tục làm thêm 10 câu viết lại nữa nha ^^
@yennhi22902 @hoangnga2709 @Shmily Karry's @Nữ Thần Mặt Trăng @Snowball fan ken

11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded……………….

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish…………………….

13. The police has just released John.

=> John…………………………………………………………………………………………….

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking………

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took……..

16. I get to work in 20 minutes.

=> It ………………

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work……..

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish……………

19. The bread is so tale we can’t eat it.

=> The bread isn’t……….

20. Who does this bag belong to?

=> Whose……..
11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded him to phone the office.

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish I had got time to listen to you.

13. The police has just released John.

=> John has just been released by the police.

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking so softly that I couldn’t hear them.

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took us 5 hours to get to London.

16. I get to work in 20 minutes.

=> It takes me 20 minutes to get to work.

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work must be finished by Monday.

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish I had taken my doctor’s advice.

19. The bread is so stale we can’t eat it.

=> The bread isn’t fresh enough to eat.

20. Who does this bag belong to?

=> Whose bag is this?
 
 • Like
Reactions: baochau1112

aiyatori

Học sinh
Thành viên
1. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

=> In spite of his good salary

2. I’m sorry I missed your birthday party.

=> I wish i had'n your birthday party

3. They haven’t cleaned the streets this week.

=> The streets has been cleaned this week

4. Apples are usually cheaper than oranges.

=> Apple are not usually as expensive as oranges

5. I advice you to put your money in the bank.

=> You’d better out your money in the bank

6. That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.

=> It is such the dirty restaurant that no one wants to eat there

7. I’ll pick the children up if you like.

=> Would you like me to pick the children up ?

8. He objected to the fact that his secretary came to work late.

=> He was annoyed at his secretary came to work late .

9. Tom is the most industrious pupil.

=> No other pupil is more industrious than Tom .

10. She isn’t accustomed to life in London

=> She’s not used to accustom to life in London

……..
 
 • Like
Reactions: baochau1112

aiyatori

Học sinh
Thành viên
11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded he to no forget to phone the office ( ??? không biết câu này em có làm đúng không )

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish i had got time to listen to you

13. The police has just released John.

=> John has just been released by the police .

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking so softly that i couldn't hear them

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took us 5 hours to get to London

16. I get to work in 20 minutes.

=> It takes me 20 minutes to get to work

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work must be finished by Monday

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish i had taken my doctor's advice

19. The bread is so tale we can’t eat it.

=> The bread isn’t fresh enough to eat

20. Who does this bag belong to?

=> Whose bag is this
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
điền từ vào đoạn văn ạ
Ok e, ngày mai chị sẽ lập lun topic hướng dẫn pp học và làm bài tập dạng ấy ^^
1. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded him to remember to phone the office.

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish I had time to listen you (câu này em làm đại :) )
13. The police has just released John.

=> John has just been released by the police
14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking so softly that I couldn’t hear

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took us 5 hours to get to London
16. I get to work in 20 minutes.

=> It takes me 20 minutes to get to work (câu này em cũng làm đại)

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work need finishing by Monday (câu này cũng làm đại ạ)
18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish I had taken my doctor's advice

19. The bread is so stale we can’t eat it.

=> The bread isn’t fresh enough for us to eat

20. Who does this bag belong to?

=> Whose is this bag
Câu làm đúng 6/10 nhé. E xem lại câu 11, 12, 14, 17!
Câu 11, remind mang nghĩa là nhắc nhở nên vc thêm từ "remember" là ko cần thiết, khiến câu trở nên lủng củng
Câu 12, e xem lại đi ... chị nghĩ đây là lỗi bất cẩn, e thiếu giới từ "to". Còn về cấu trúc mong ước ... luôn luôn lùi thì so với câu ban đầu đó e ^^
Câu 14, e thiếu tân ngữ "them" rồi đấy. E xem lại ví dụ này nè ^^
+) so + adj + that Clause = It is such a/ an N that … : quá đến nỗi mà

VD: She is so beautiful that everybody loves her = It is such a beautiful girl that everybody loves her. (Cô ấy qúa đẹp đến nỗi mà ai cũng yêu cô ấy)

Câu 16, e làm đúng mà? Ko hiểu chỗ nào?
Câu 17, e cx làm đúng.


_ Nếu chủ ngữ là người hoặc động vật (những vật thể sống), thì:
+ S + need + to V:
He needs to learn English. (Anh ấy cần phải học tiếng Anh)
I need to talk to you. (Anh cần nói chuyện với em)

_ Nếu chủ ngữ là vật (không phải là những vật thể sống), thì được viết dưới dạng Ving hoặc bị động
+ S + need + Ving = S + need + to + be + V (phân từ)
My computer needs repairing = My computer needs to be repaired.
Ngoài ra, vẫn có 1 cách làm nữa đó là: This work must be finished by Monday
 
Last edited:
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
11. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

=> She reminded him not to forget to phone the office.

12. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

=> I wish I had time to listen to you.

13. The police has just released John.

=> John has just been released by the police.

14. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking so softly that I couldn't hear them

15. We spent 5 hours getting to London.

=> It took us 5 hours to get to London.

16. I get to work in 20 minutes.

=> It takes me 20 minutes to get to work.

17. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work is necessary to be finished by MOnday.

18. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish I had taken my doctor’s advice.

19. The bread is so stale we can’t eat it.

=> The bread isn’t fresh enough for us to eat.

20. Who does this bag belong to?

=> Whose is this bag?
E làm đúng 9/10 nhé. Câu 11, e ko nên thêm từ "forget" vào trong câu đâu. Vì vốn dĩ động từ tường thuật "remind" đã nêu lên ý đó rồi ^^
 
Top Bottom