Sinh 12 Qui luật di truyền

Bùi Thuỳ Trang

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
23 Tháng mười 2021
257
324
56
19
Thái Nguyên
View attachment 198813
Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
1.đúng
Vì xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng [imath](aabb)\implies[/imath] 2 cây thân cao, hoa đỏ [imath]F_1[/imath] giao phối có KG: [imath]AaBb[/imath]
[imath]\implies \dfrac{4}{9}AaBb \times \dfrac{4}{9}AaBb \implies aabb = \dfrac{4}{9} \cdot \dfrac{4}{9} \cdot \dfrac{1}{16} =\dfrac{1}{81}[/imath]

2. đúng
Vì xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng [imath](aabb)[/imath] nên suy ra phép lai : [imath]\dfrac{2}3 Aabb \times \dfrac{2}3 aaBb[/imath]
[imath]\implies aabb = \dfrac{2}3 \cdot \dfrac{2}3 \cdot \dfrac{1}4 = \dfrac{1}9[/imath]

3. đúng
Vì xuất hiện cây thân cao hoa trắng [imath](A-bb)[/imath] nên suy ra phép lai
+ [imath]\dfrac{1}3AAbb \times \dfrac{2}3 aaBb[/imath]
[imath]\implies A-bb = \dfrac{1}3 \cdot \dfrac{2}3 \cdot \dfrac{1}2 = \dfrac{1}9[/imath]
+ [imath]\dfrac{2}3Aabb \times \dfrac{2}3 aaBb[/imath]
[imath]\implies A-bb = \dfrac{2}3 \cdot \dfrac{2}3 \cdot \dfrac{1}4 = \dfrac{1}9[/imath]
[imath]\implies A - bb = \dfrac{1}9 + \dfrac{1}9 = \dfrac{2}9[/imath]

4. sai
Vì xuất hiện cây thân cao hoa đỏ [imath](A-B-)[/imath] nên suy ra phép lai sẽ là: [imath]\left(\dfrac{1}3AAbb : \dfrac{2}3Aabb \right) \times \left(\dfrac{1}3 aaBB : \dfrac{2}3 aaBb \right)[/imath]
[imath]\implies \left(\dfrac{2}3 Ab : \dfrac{1}3 ab \right) \times \left(\dfrac{2}3aB : \dfrac{1}3 ab \right)[/imath]
[imath]\implies A - B - = \dfrac{2}3 \cdot \dfrac{2}3 = \dfrac{4}9[/imath]

Có gì không hiểu em hỏi lại nhé

Em xem thêm kiến thức tại đây nha: Phương pháp giải toán xác suất trong Sinh học
 
  • Like
Reactions: DimDim@
Top Bottom