Phương pháp giải giới hạn của hàm số!

Thảo luận trong 'Toán' bắt đầu bởi tramngan, 28 Tháng sáu 2007.

Lượt xem: 167,205

 1. tramngan

  tramngan Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Bản chất khử dạng không xác định [tex]\frac{0}{0}[/tex] là làm xuất hiện nhân tử chung để :
  _ Họăc là khử nhân tử chung về dạng xác định
  _ Họăc là đưa giới hạn về các giới hạn cơ bản quen thuộc đã biết rõ cách giải .
  Trong các bài tập khó , trong các đề thi tuyển vaò các trường đại học , các hạng tử để câú thành nhân tử chung thường thiêú vắng . Để giải quyết bài toán điểm mâú chốt là khôi phục các hạng tử thiêú vắng . Việc khôi phục , gọi lại các hạng tử đó như thế naò , bằng cách naò đó là nội dung cuả bài viết này .

  A.Nội dung phương pháp
  Xin nêu ba phương pháp để gọi số hạng vắng và trình bày thông qua một số ví dụ .
  I.Phương pháp 1 : Phương pháp hệ số bất định
  Ví dụ 1 :
  Tìm A = [tex]\lim\limits_{x \rightarrow 1}F(x)[/tex]
  với F(x) = [tex]\frac{\sqrt{5 - x^{3}} - \sqrt[3]{x^{2} + 7} }{x^{2} - 1}[/tex]
  Lời giải :
  A = [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 1}(\frac{\sqrt{5 - x^{3}} - 2}{x^2 - 1} - \frac{\sqrt[3]{x^{2} + 7} - 2 }{x^{2} - 1})[/tex]
  Mà :
  [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{\sqrt{5 - x^{3}} - 2}{x^2 - 1} = \lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{1 - x^{3}}{(x^2 - 1)(\sqrt{5 - x^{3} + 2}) } = \lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{-(x^{2} + x + 1)}{(x + 1)(\sqrt{5 - x^{3} + 2} } = - \frac{3}{8}[/tex] (*)
  [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^{2} + 7} - 2 }{x^{2} - 1} = \lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{x^{2} - 1}{(x^{2} - 1)(\sqrt[3]{(x^{2} + 7)^{2}} + 2\sqrt[3]{x^{2} + 7 } + 4)} = \lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{1}{\sqrt[3]{(x^{2} + 7)^{2}} + 2\sqrt[3]{x^{2} + 7 } + 4} = \frac{1}{12} [/tex](**)
  Từ (*)(**) :Rightarrow [tex]A = - \frac{3}{8} - \frac{1}{12} = - \frac{11}{24}[/tex]
  Đáp số : [tex]A = - \frac{11}{24}[/tex]
  Trong lời giải trên ta đã thêm bớt 2 vaò tử thức cuả F(x) . Ba câu hỏi đặt ra .
  1 . Tại sao phải có số 2 ?
  2 . Tại sao lại là số 2 ?
  3 . Tìm số 2 như thế naò ?
  Trả lời ba câu hỏi trên ta có phương pháp giải loại bài toán này .
  Trả lời câu hỏi 3 : Để tìm ra số 2 ta đưa ra kỹ thuật gọi số hạng vắng .
  Bước 1 : :forall c :in R ta có :
  [tex]F(x) = \frac{\sqrt{5 - x^{3}} - c}{x^2 - 1} - \frac{\sqrt[3]{x^{2} + 7} - c }{x^{2} - 1}[/tex]
  Bước 2 : Trong các số c đó ta tìm số c sao cho [tex]x^{2} - 1[/tex] cùng có nhân tử chung với [tex]f_{1}(x) = \sqrt{5 - x^{3}} - c [/tex] và [tex]f_{2}(x) = \sqrt[3]{x^{2} + 7} - c[/tex]
  Điêù đó xãy ra khi và chỉ khi c là nghiệm hệ :
  [tex]\large\left\{f_{1}(\pm 1) = 0\\{f_{2}(\pm 1) = 0} \Leftrightarrow \large\left\{{\large\left\[{c = \sqrt{6}}\\{c = 2} }\\{c = 2} \Leftrightarrow c = 2 [/tex]
  Đáp số : c = 2 là câu trả lời cho câu hỏi 1 và câu hỏi 2 .
  Tổng quát : [tex]F(x) = \frac{f(x)}{g(x)} [/tex]
  Thuật toán tìm số hạng vắng trong bài toán tìm giới hạn dạng [tex]\frac{0}{0}[/tex] cuả hàm chưá căn thức gồm hai bước :
  Bước 1 : Phân tích [tex]F(x) = \frac{f_{1}x + c}{g(x)} + \frac{f_{2}(x) - c}{g(x)} [/tex]
  Bước 2 :Tìm c : Gọi [tex]x_{1}[/tex] , [tex]x_{2} [/tex] là nghiệm cuả [tex]g(x) = 0 [/tex]. Khi đó c là nghiệm hệ :
  [tex]\large\left\{{\large\left\[{f_{1}(x_{1}) + c = 0}\\{f_{1}(x_{2}} + c = 0}\\{\large\left\[{f_{2}(x_{1}) - c = 0}\\{f_{2}(x_{2}} - c = 0} [/tex]
  Với c tìm được thì :
  [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{f_{1}(x) + c}{g(x)} [/tex] ; [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{f_{2}(x) + c}{g(x)}[/tex]
  họăc là dạng xác định họăc là dạng quen thuộc . Việc tìm giới hạn này khá đơn giản .
  Sau khi tìm được số c , trình bày lời giải như đã làm .
  Ta thử áp dụng phương pháp trên để xét :
  Ví dụ 2 : Tìm A = [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}F(x)[/tex]
  Với [tex]F(x) = \frac{2\sqrt{x + 1} - \sqrt[3]{8 - x} }{x} [/tex]
  Bước 1 : Phân tích .
  [tex]F(x) = \frac{2\sqrt{x + 1} - c}{x} - \frac{\sqrt[3]{8 - x} - c}{x}[/tex] với c :in R .
  Bước 2 : Tìm c : Nghiệm cuả mâũ thức x = 0 suy ra x là nghiệm hệ :
  [tex]\large\left\{{2\sqrt{x + 1} - c = 0}\\{\sqrt[3]{8 - x} - c = 0} \Leftrightarrow c = 2 [/tex]
  Vậy [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}F(x)[/tex]
  [tex]= 2 (\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{2\sqrt{x + 1} - 1}{x} - \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt[3]{1 - x/8} - 1}{x}) [/tex]
  [tex] = 2(\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{1}{\sqrt{1 + x} + 1 } + \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{1/8}{\sqrt[3]{(1 - x/8)^{2}} + \sqrt[3]{(1 - x/8)} + 1 }) [/tex][tex] = 2 (\frac{1}{2} + \frac{1}{24}) = \frac{13}{12}[/tex]
  Đáp số : [tex]A = \frac{13}{12}[/tex]

  www.toanthpt.net
   
 2. tramngan

  tramngan Guest

  II.Phương pháp 2 . Ta xét bài toán sau :
  Bài toán 1 :
  Cho a :neq 0 . Chứng minh rằng : [tex]L = \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt[n]{1 + ax} - 1}{x} = \frac{a}{n}[/tex]
  Lời giải :
  Đặt [tex]y = \sqrt[n]{1 + ax}[/tex] , khi đó từ [tex]x \Rightarrow 0[/tex] , ta có [tex]y \Rightarrow 1[/tex] . Vậy :
  [tex]L = \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt[n]{1 + ax} - 1}{x} = \lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{y - 1}{\frac{y^{n} - 1}{a}} = a.\lim\limits_{x\rightarrow 1}\frac{y - 1}{y^{n} - 1} = a. \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{y - 1}{(y - 1)(y^{n - 1} + . . . + y + 1)} = \frac{a}{n}[/tex] (ĐPCM)
  Ví dụ 3 : Tìm [tex]A = \lim\limits_{x\rightarrow 0}F(x)[/tex]
  với [tex]F(x) = \frac{(x^{2} + 2006)\sqrt[7]{1 - 2x} - 2006 }{x}[/tex]
  Lời giải :
  [tex]F(x) = (x^{2} + 2006)\frac{\sqrt[7]{1 - 2x} - 1}{x}[/tex] + x :Rightarrow [tex]A = \lim\limits_{x\rightarrow 0}(x^{2} + 2006)\frac{\sqrt[7]{1 - 2x} - 1}{x}[/tex] + [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}x [/tex]
  [tex] = \frac{- 4012}{7}[/tex]
  Trong ví dụ trên ta thêm bớt [tex]P(x) = x^{2} + 2006 [/tex]
  vaò tử thức làm xuất hiện dạng
  [tex]\frac{\sqrt[n]{1 + ax} - 1}{x}[/tex] , đây là điểm mâú chốt cuả lời giải .
  Như vậy ta có phương pháp 2 là :
  Để tìm [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}F(x)[/tex] ta thêm bớt P(x) vaò F(x) xuất hiện dạng [tex]\frac{\sqrt[n]{1 + ax} - 1}{x}[/tex] . Hạng tử vắng ở đât là P(x) đã xưng danh trong biêủ thức giới hạn . Nhân tử chung trong phương pháp này không giản ước .
  Khi tìm giới hạn thì [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}P(x)[/tex] là một số xác định .
  Ví dụ 4 :
  Tìm [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1 + x}\sqrt[3]{1 + x/2}\sqrt[4]{1 + x/3} - \sqrt[4]{1 - x} }{\frac{3}{2} \sqrt{4 + x} - \sqrt[3]{8 - x} - \sqrt[4]{1 + x} }[/tex]
  Lời giải :
  Gọi tử thức là T , mâũ thức là M ta có :
  T = [tex]\sqrt{1 + x}\sqrt[3]{1 + x/2}\sqrt[4]{1 + x/3} - \sqrt[3]{1 + x/2}\sqrt[4]{1 + x/3} + \sqrt[3]{1 + x/2}\sqrt[4]{1 + x/3} - \sqrt[4]{1 + x/3} + \sqrt[4]{1 + x/3} - 1 - \sqrt[4]{1 - x} + 1[/tex]
  [tex] = \sqrt[3]{1 + x/2}\sqrt[4]{1 + x/3}(\sqrt{1 + x} - 1) + \sqrt[4]{1 + x/3}(\sqrt[3]{1 + x/2} - 1) + (\sqrt[4]{1 + x/3} - 1) - (\sqrt[4]{1 - x} - 1) [/tex]
  Áp dụng (Bài toán 1) Ta có :
  [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{T}{x} = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \frac{1}{4} = 1 [/tex]
  [tex]M = \frac{3}{2} .2\sqrt{1 + x/4} - 2\sqrt[3]{1 - x/8} - \sqrt[4]{1 + x} = 3( \sqrt{1 + x/4} - 1) - 2(\sqrt[3]{1 - x/8} - 1) - (\sqrt[4]{1 + x} - 1)[/tex]
  Áp dụng (Bài toán 1) ta có :
  [tex]lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{M}{x} = \frac{3}{8} + \frac{2}{24} - \frac{1}{4} = \frac{5}{24}[/tex]
  Cuối cùng :
  [tex]A = \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{T}{M} = \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{T/x}{M/x} = \frac{24}{5}[/tex]
  Bây giờ các bạn hãy thử làm một số bài tập sau :
  Bài 1 : Tìm [tex]\lim\limits_{x\rightarrow - \infty }\frac{\sqrt{x + 2} - \sqrt[3]{x + 20} }{\sqrt[4]{x + 9} - 2 }[/tex]
  HD : Đặt x = y + 7
  Bài 2 : Tìm [tex] \lim\limits_{x\rightarrow + \infty }[\sqrt[3]{x^{3} + 3x^{2}} - \sqrt{x^{2} - 2x}][/tex]
  HD : Đặt [tex]x = \frac{1}{y}[/tex]
  Bài 3 : Tìm [tex]\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{cosx} - \sqrt[3]{cosx} }{sin^{2}x} [/tex]
  HD : Đặt [tex]sin^{2}x = y[/tex]
  Bài 4 : Tìm [tex]\lim\limits_{x\rightarrow + \infty }(\sqrt[3]{(x + a_{1})(x + a_{2})(x + a_{3})} - \sqrt{(x + b_{1})(x + b_{2}}) [/tex]
  HD : Đặt [tex]x = \frac{1}{y}[/tex]

  www.toanthpt.net
   
 3. tramngan

  tramngan Guest

  III.Phương pháp 3 (Tách bộ phận kép)
  1.Đôi điêù về PP : Muốn tìm giới hạn
  [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{\sqrt[m]{f(x)} - \sqrt[n]{g(x)} }{(x - a)^{k}}[/tex] (*) có dạng [tex]\frac{0}{0} [/tex] (n , m , k là các số tự nhiên , 1 :leq k :leq min{m , n}) ta biến biến đổi bằng cách thêm bớt biêủ thức [tex]\large\frac{h(x)}{(x - a)^{k}} [/tex]vaò phân thức phải tìm giới hạn :
  [tex]\frac{\sqrt[m]{f(x)} - \sqrt[n]{g(x)} }{(x - a)^{k}} = \frac{\sqrt[m]{f_{1}(x) + [h(x)]^{m}} - h(x)}{(x - a)^{k}} + \frac{h(x) - \sqrt[m]{g_{1}(x) + [h(x)]^{m}} }{(x - a)^{k}} = \large\frac{f_{1}(x)}{(x - a)^{k}.Q_{f}(x)} + \large\frac{g_{1}(x)}{(x - a)^{k}.Q_{g}(x)}[/tex]
  Trong đó [tex]Q_{f}(x)[/tex] và [tex]Q_{g}(x)[/tex] theo thứ tự là biêủ thức liên hợp cuả [tex] \sqrt[m]{f(x)} - h(x) [/tex] và [tex]h(x) - \sqrt[n]{g(x)}[/tex] .
  Lúc đó :
  [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{f_{1}(x)}{(x - a)^{k}.Q_{f}(x)} + \lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{g_{1}(x)}{(x - a)^{k}.Q_{g}(x)}[/tex]
  Điêù quan trọng là chọn được được h(x) sao cho các giới hạn :
  [tex]\large\lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{f_{1}(x)}{(x - a)^{k}.Q_{f}(x)}[/tex] , [tex]\lim\limits_{x\rightarrow a}\frac{g_{1}(x)}{(x - a)^{k}.Q_{g}(x)}[/tex] có dạng xác định họăc dạng quen thuộc .
  Dưới đây là các ví dụ minh hoạ .
  Ví dụ 5 : Tìm giới hạn
  [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{8x^{3} + x^{2} + 6x + 9} - \sqrt[3]{9x^{2} + 27x + 27} }{x^{3}}[/tex]
  Lời giải : Đặt [tex]f(x) = \sqrt{8x^{3} + x^{2} + 6x + 9 = 8x^{3} + (x + 3)^{2} [/tex]
  [tex]g(x) = 9x^{2} + 27x + 27 = x^{3} - (x + 3)^{2}[/tex] , ở đây [tex]h(x) = x + 3[/tex]
  Viết lại :
  [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}(\frac{\sqrt{f(x)} - (x + 3) }{x^{3}} + \frac{(x + 3) - \sqrt[3]{g(x)} }{x^{3}})[/tex] (1)
  Ta có :
  [tex]A_{1} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{f(x)} - (x + 3) }{x^{3}} = \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{f(x) - (x + 30^{2}}{x^{3}(\sqrt{f(x)} + x + 3)} = \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{8x^{3}}{x^{3}(\sqrt{f(x)} + x + 3)} = \lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{8}{f(x)} + x + 3 = \large\frac{4}{3}[/tex] (2)
  [tex]A_{2} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{(x + 3) - \sqrt[3]{g(x)} }{x^{3}} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{(x + 3)^{3} - g(x)}{x^{3}[(x + 3)^{2} + (x + 3)\sqrt[3]{g(x)} + \sqrt[3]{g(x)^{2}}]} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{1}{(x + 3)^{2} + (x + 3)\sqrt[3]{g(x)} + \sqrt[3]{g(x)^{2}}} = \frac{1}{27}[/tex] (3)
  Từ (1)(2)(3) ta có [tex]A = \frac{4}{3} + \frac{1}{27} = \large\frac{37}{27}[/tex]
  Lưu ý : - Biêủ thức h(x) được xác định từ biêủ thức f(x) , g(x) và được gọi là bộ phận kép trong bài toán tìm giới hạn (*) .
  - Một vài số hạng cuả bộ phận kép h(x) có thể bị ẩn trong [tex]f_{1}(x) [/tex] , [tex]g_{1}(x)[/tex] , ta phải tìm chúng để xác định chính xác biêủ thức h(x) .
  Ví dụ 6 : Tìm giới hạn
  [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\frac{\sqrt{cos2x + \sqrt[3]{1 + 3x} } }{2} - \sqrt[3]{\frac{cos3x + 3cosx - ln(1 + x)^{4}}{4} } }{x}[/tex]
  Lời giải : Đặt
  [tex]f(x) = \large\frac{cos2x + \sqrt[3]{1 + 3x} }{2} = cos^{2}x + \frac{\sqrt[3]{1 + 3x} - 1}{2}[/tex] ;
  [tex]g(x) = \large\frac{cos3x + 3cosx - ln(1 + x)^{4}}{4} = cos^{3}x - ln(1 + x)[/tex] ;
  Ở đây [tex]h(x) = cosx[/tex].
  Viết lại [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{f(x)} - \sqrt[3]{g(x)} }{x} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}(\frac{\sqrt{f(x)} - cosx}{x} + \large\frac{cosx - \sqrt[3]{g(x)} }{x})[/tex] (4)
  Ta có :
  [tex]A_{1} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{f(x)} - cosx}{x} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}(\frac{{f(x)} - cos^{2}x}{x(\sqrt{f(x)} + cosx)} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}(\frac{\sqrt[3]{1 + 3x} - 1}{2x(\sqrt{f(x)} + cosx)} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}(\frac{\sqrt[3]{1 + 3x} - 1}{x} . \frac{1}{2(\sqrt{f(x)} + cosx)}) = \large\frac{1}{4}[/tex] (5)
  [tex]A_{2} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{cosx - \sqrt[3]{g(x)}}{x} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{cos^{3}x - g(x)}{x(cos^{2}x + cosx\sqrt[3]{g(x)} + \sqrt[3]{g(x)^{2}})} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{ln(1 + x)}{x(cos^{2}x + cosx\sqrt[3]{g(x)} + \sqrt[3]{g(x)^{2}})} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}(\frac{ln(1 + x)}{x} . \frac{1}{cos^{2}x + cosx\sqrt[3]{g(x)} + \sqrt[3]{g(x)^{2}}}) = \large\frac{1}{3}[/tex] (6)
  Từ (4), (5), (6) có [tex]A = \large\frac{7}{12}[/tex] .
  Ví dụ 7 : Tìm giới hạn
  [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{cos2x - 2x} - \sqrt[4]{\sqrt{1 + 2x^{2}} - 4x } }{x^{2}} [/tex]
  Lời giải : Đặt
  [tex]f(x) = cos2x - 2x = (1 - x)^{2} - x^{2} - 2sin^{2}x[/tex]
  hay [tex]f(x) - (1 - x)^{2} = - x^{2} - 2sin^{2}x[/tex]
  [tex]g(x) = \sqrt{1 + 2x^{2}} - 4x = (1 - x)^{4} - x^{4} + 4x^{3} - 6x^{2} - 1 + \sqrt{1 + 2x^{2}} hay (1 - x)^{4} - g(x) = (x^{4} - 4x^{3} + 6x^{2} + 1) - \sqrt{1 + 2x^{2}}[/tex] .
  Ở đây [tex]h(x) = 1 - x[/tex]
  Viết lại
  [tex]A = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}(\frac{\sqrt{f(x) - (1 - x)} }{x^{2}} + \frac{(1 - x) - \sqrt[4]{g(x)} }{x^{2}}[/tex] (7)
  Ta có :
  [tex]A_{1} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{f(x) - (1 - x)} }{x^{2}} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{f(x) - (1 - x)^{2}} {x^{2}(\sqrt{f(x)} + 1 - x)} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{- x^{2} - 2sin^{2}x}{x^{2}(\sqrt{f(x)} + 1 - x)} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{- 1 - 2(\frac{sinx}{x})^{2} }{\sqrt{f(x)} + (1 - x)} = - \frac{3}{2}[/tex] (8)
  [tex]A_{2} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{(1 - x) - \sqrt[4]{g(x)} }{x^{2}} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{(x^{4} - 4x^{3} + 6x^{2} + 1) - \sqrt{1 + 2x^{2}} }{x^{2}[(1 - x)^{3} + (1 - x)^{2}.\sqrt[4]{g(x)} + (1 - x)\sqrt{g(x)} + \sqrt[4]{g^{3}(x)}]} = \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{x^{2} - 4x + 6 - (\frac{\sqrt{1 + 2x^{2}} }{x^{2}} }{(1 - x)^{3} + (1 - x)^{2}.\sqrt[4]{g(x)} + (1 - x)\sqrt{g(x)} + \sqrt[4]{g^{3}(x)}} = \frac{5}{4}[/tex] (9)
  Từ (7), (8), (9) có [tex]A = - \frac{3}{2} + \frac{5}{4} = - \frac{1}{4}[/tex]
  Mời các bạn sử dụng PP tách bộ phận kép để tìm các giới hạn sau :
  [tex]1) \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1 + 2x} - \sqrt[3]{1 + 3x} }{x^{2}}[/tex]
  [tex]2) \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{3 + 2x + x^{2} - 2cos2x} - \sqrt[4]{2 + 4x + x^{3} - \sqrt{1 + 2x^{2}} } }{x^{2}}[/tex]
  [tex]3) \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1 + 52x} + x.ln(1 + x) - \sqrt[3]{1 + 3x} }{3x^{2}}[/tex]
  [tex]4) \large\lim\limits_{x\rightarrow 0}\frac{x^{3}}{\sqrt{(1 + 2x)(1 + x^{2})} - \sqrt[3]{(1 + 3x)(1 + 3x^{2})} }[/tex]

  www.toanthpt.net
   
 4. clamp90

  clamp90 Guest

  ngân ơi thế còn phần đạo hàm thì sao
  sao ko lập topic của phần này đi
   
 5. phuong23

  phuong23 Guest

  tớ thấy phần đạo hàm chỉ cần học thuộc công thức cơ bản, còn cái khó hình như chỉ là ứng dụng của đạo hàm. Như là tiệm cận chiều biến thiên của hàm số, khảo sát hàm số hay là biện luận số nghiệm của phương trình. Mà nghe phong thanh đấy là chương tình lớp 12!
   
 6. hang902007

  hang902007 Guest

  uh đó chính là chương trình của lớp 12 rùi
   
 7. bai` nay` hinh` nhu co' van' de`

  lam sao ma`: 9x^3 +27x +27 lại = x^3 - (x+3)^2
   
 8. sao ko co dap an cho cac bai tap vay ngan ?
   
 9. nhockul

  nhockul Guest

  e
  sao kai na`y giong tren toan hoc va` tuoi tre zay?
   
 10. phan gioi han nay to hoc hok hiu gi het ai co the giai thich ho minh phan nay minh cam on
  nick chat cua minh la : boydeptrai_1205
  Cam on truoc nha!
   
 11. duonganh1012

  duonganh1012 Guest

  III.Phương pháp 3 (Tách bộ phận kép)

  Cho minh hỏi làm thế nào để tìm ra H(x) nhanh nhất hả bạn
   
 12. cho em hỏi lại ví dụ 5 của phần III ấy sao đang là X^2 mà = lại có X^3
   
 13. silvery21

  silvery21 Guest

  có-thãy x^2-đâu-em;))
   
 14. ở chỗ g(X) ấy chỉ có 9x^2 + 27x+27 mà sao khi phân tích = x^3 -(x+3)^2 em đọc mãi mà ko hiểu
   
 15. lovanphuong

  lovanphuong Guest

  em chào chị Ngân .Chị ơi chi chỉ cho em các phương pháp tính giới hạn hàm số với ạ. Em cảm ơn
   
 16. suabo2010

  suabo2010 Guest

  Bạn nào tính được kết quả rồi thì post lên cho cả nhà cùng so sánh nhá. okay?
   
 17. Có người pro giải cho em cái này thì để làm gì? Em vào diễn đàn là để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hay chỉ để chơi bời, đánh đố bạn khác?
   
 18. huy266

  huy266 Guest

  [tex]y=[u(x)]^{v(x)}[/tex]
  Tập xác định : tập hợp các giá trị của x làm cho u(x)>0
  [tex]y=[u(x)]^{v(x)}=(e^{\ln u(x)})^{v(x)}=e^{v(x).\ln u(x)}[/tex]
  [tex]\Rightarrow y'=[v(x).\ln u(x)]'.e^{v(x).\ln u(x)}[/tex]
  [tex]y'=(v'.\ln u+v.\frac{u'}{u}).e^{v.\ln u}[/tex]
  Trong đó u=u(x) và v= v(x)
  Tất nhiên không nên post bài này vào phần của lớp 11 vì đây là hàm mũ mở rộng. Lên lớp 12 mới được học hàm mũ thì post vào đây làm gì???
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng mười hai 2011
 19. tìm giới hạn vô cực của
  lim(\sqrt{x^2 - 5x} - \sqrt{x^2 +3x + 3}
   
 20. maxqn

  maxqn Guest

  [TEX] lim(\sqrt{x^2 - 5x} - \sqrt{x^2 +3x + 3} = \lim{f(x)}[/TEX]
  [TEX]f(x) = \sqrt{x^2 - 5x} - \sqrt{x^2 +3x + 3} = \frac{-x(3+\frac1{x})}{|x|[\sqrt{1-\frac5{x}}+\sqrt{1+\frac3{x} + \frac3{x^2}]}[/TEX]
  R, tới âm vô cùng thì thay cái trị tuyệt đối ở dưới = -x --> [TEX]lim = \frac32[/TEX]
  Tới dương vô cùng tương tự [TEX]lim = -\frac32[/TEX]
   

CHIA SẺ TRANG NÀY