Vật lí [HOT] Ôn thi THPTQG năm 2022 môn Vật Lí - Phần bài tập

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 5
Một khi hôm nay qua đi thì nó không bao giờ quay lại
Đề bài:
[imath]t_1: x=-A/2[/imath]
[imath]t_2:[/imath] [imath]W_d=\dfrac{1}{2}W_{max}=>x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}A[/imath]
vòng tròn lượng giác: [imath]\omega=\dfrac{\Delta \varphi}{t_2-t_1}=\dfrac{7\pi/12}{7\pi/240}=20(rad/s) =>\Delta l=2,5(cm)[/imath]
mà [imath]\dfrac{kA^2/2}{mgA}=2=>A=10cm[/imath]
[imath]\Rightarrow V_{tb}=\dfrac{A-\Delta l}{\arccos(\dfrac{\Delta l}{A})/\omega}=113,8(cm/s)[/imath]
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 4
Đừng nghĩ rằng đã quá muộn mà hãy tiếp tục cố gắng nhé
Đề bài:
Một sợi dây hai đầu [imath]A,B[/imath] dài [imath]16cm[/imath] căng ngang cố định, đang có sóng dừng với tần số sóng trên dây là [imath]f[/imath]. Điểm bụng [imath]C[/imath] gần [imath]A[/imath] nhất có biên độ dao động là [imath]8mm,N[/imath] là phần tử trên dây nằm giữa [imath]A[/imath] và [imath]C[/imath], có vị trí cân bằng cách [imath]A[/imath] một đoạn [imath]\dfrac{2}{3}[/imath] cm. Tại thời điểm [imath]t_1 = \dfrac{11}{12f}[/imath] phần tử tại [imath]N[/imath] có li độ [imath]2mm[/imath], đến thời điểm [imath]t_2=\dfrac{13}{6f}[/imath] phần tử tại [imath]N[/imath] có li độ [imath]2\sqrt{11} mm[/imath]. Hỏi khoảng cách giữa phần tử tại [imath]N[/imath] và phần tử tại điểm bụng trên dây đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 4
Đừng nghĩ rằng đã quá muộn mà hãy tiếp tục cố gắng nhé
Lời giải:
Dễ dàng nhận thấy [imath]t_2,t_1[/imath] là 2 thời điểm vuông pha nhau
[imath]\Rightarrow A_N^2=u_1^2+u_2^2[/imath]
[imath]\Rightarrow A_N=4\sqrt{3}=\dfrac{\sqrt{3}A}{2}[/imath]
[imath]\Rightarrow[/imath] kc giữa [imath]A[/imath] với [imath]N[/imath] là [imath]\dfrac{\lambda}{6}=\dfrac{2}{3} \Rightarrow \lambda=4cm[/imath]
Trên dây có [imath]8[/imath] bụng sóng
K/c lớn nhất giữa [imath]N[/imath] và điểm bụng xa nhất [imath]M[/imath] là :[imath]l=16-\lambda /4-\lambda /6=43/3 cm[/imath]
[imath]N[/imath] và [imath]M[/imath] dao động ngược pha nên chúng đạt k/c max khi tới biên:
[imath]L_{max}=\sqrt{l^2+(A+A_N)^2}=14,41 cm[/imath]
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 3
Một phần trăm cuối cùng mà hầu hết người khác để dành lại là một phần trăm mà nhà vô địch sẵn sàng đốt cháy
Đề bài:
Một sóng cơ hình sin truyền trên sợi dây dài có bước sóng [imath]\lambda[/imath]. Các phần tử [imath]M,N,P[/imath] thuộc sợi dây sao cho vị trí cân bằng của [imath]N[/imath] là trung điểm đoạn nối hai vị trí cân bằng của [imath]M[/imath] và [imath]P[/imath] trong quá trình dao động là [imath]\dfrac{4\lambda}{3}[/imath]. Tại một thời điểm li độ dao động của [imath]M[/imath] và [imath]N[/imath] lần lượt là [imath]1cm[/imath] và [imath]-2,4cm[/imath], khi đó phần tử [imath]P[/imath] có li độ là:
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 3
Một phần trăm cuối cùng mà hầu hết người khác để dành lại là một phần trăm mà nhà vô địch sẵn sàng đốt cháy
Lời giải:
Nhận thấy [imath]3[/imath] điểm [imath]M,N,P[/imath] lệch pha nhau đôi một [imath]\dfrac{2\pi}{3}[/imath]
[imath]\Rightarrow[/imath] tại mọi thời điểm [imath]t[/imath] luôn có: [imath]u_M+u_N+u_P=0[/imath]
Thay vào ta được: [imath]1-2,4+u_P=0\Rightarrow u_P=1,4cm[/imath]
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 2
Có áp lực mới có kim cương
Đề bài:
Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với đồng thời hai ánh sáng đơn sắc. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là [imath]0,4 mm ; 0,8 mm[/imath] hoặc [imath]1,2 mm[/imath]. Biết trên màn không tồn tại điểm trùng của vân sáng ánh sáng này và vân tối của ánh sáng kia. Điểm [imath]M[/imath] cách vân trung tâm [imath]22,8 mm[/imath]. Trên đoạn thẳng vuông góc với các vân sáng, nối giữa vân trung tâm với điểm [imath]M[/imath] có số vân sáng là
A. [imath]25[/imath] .
B. [imath]27[/imath] .
C. [imath]29[/imath]
D. [imath]28[/imath] .
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 2
Có áp lực mới có kim cương
Lời giải:
Không tồn tại vị trí [imath]VS[/imath] trùng [imath]VT \rightarrow \dfrac{i_{1}}{i_{2}}=\dfrac{\lambda_{1}}{\lambda_{2}}=\dfrac{\text { lẻ. }}{\text { lẻ. }}[/imath]
Giả sử [imath]\lambda_1 >\lambda_2\to[/imath] khoảng cách hai vân sáng là: [imath]\begin{cases} i_2=1,2\\i_1-i_2=0,8\\ i_{min}=0,4 \end{cases} \to i_1=2mm\to \dfrac{i_1}{i_2}=\dfrac{5}{3}\to i_{tr}=3i_1=6mm[/imath]
Giữa [imath]2 VSTr[/imath] liên tiếp có [imath]6 VS[/imath].
Số vân sáng: [imath]N=N_{1}+N_{2}-N_{t r}=\left(\left[\dfrac{22,8}{i_{1}}\right]+1\right)+\left(\left[\dfrac{22,8}{i_{2}}\right]+1\right)-\left(\left[\dfrac{22,8}{i_{tr}}\right]+1\right)=28[/imath]
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 1
Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé
Đề bài:
Đặt điện áp xoay chiều [imath]u=U \sqrt{2} \cos (\omega t)(U>0, \omega>0[/imath], không đổi) vào hai đầu mạch điện chứa các phần tử [imath]R L C[/imath] mắc nối tiếp. Biết [imath]\omega^{2} L C=0,5[/imath]; hệ số công suất của mạch là [imath]0,8[/imath]. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là
A. [imath]0,8 U[/imath].
B. [imath]1,2 U[/imath].
C. [imath]U[/imath].
D. [imath]0,6 U[/imath].
 

Rau muống xào

Mod Vật lí
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
2,328
2,480
361
19
Nghệ An
Mỗi ngày một câu VDC - Đếm ngược ngày thi:
Ngày 1
Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé
Lời giải:
Ta có:
[imath]\omega^{2} L C=0,5 \rightarrow 2 Z_{L}=Z_{C} \rightarrow\left\{\begin{array}{l}Z_{L}=1 \\ Z_{C}=2\end{array}\right.[/imath]
[imath]\cos \varphi=\frac{R}{Z}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+Z_{L C}^{2}}}=0,8 \rightarrow R=\dfrac{4}{3} \rightarrow Z=\dfrac{5}{3} \rightarrow U_{C}=\dfrac{U}{Z} Z_{C}=1,2 U[/imath]
 
Top Bottom