Toán Hoán vị vòng quanh

Edogawa Conan

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2017
22
21
66

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Cho [tex]\dfrac{x}{y-z}+\dfrac{y}{z-x}+\dfrac{z}{x-y}=0[/tex] và [tex]x\neq y;y\neq z;z\neq x[/tex]
Tính giá trị của biểu thức:
[tex]Q=\dfrac{x}{(y-z)^{2}}+\dfrac{y}{(z-x)^{2}}+\dfrac{z}{(x-y)^{2}}[/tex]
[tex]\dfrac{x}{y-z}+\dfrac{y}{z-x}+\dfrac{z}{x-y}=0\\\Rightarrow \dfrac{x}{y-z}=-\dfrac{y}{z-x}-\dfrac{z}{x-y}=\dfrac{y}{x-z}-\dfrac{z}{x-y}\\\Leftrightarrow \dfrac{x}{y-z}=\dfrac{y(x-y)-z(x-z)}{(x-z)(x-y)}=\dfrac{xy-y^{2}-xz+z^{2}}{(x-z)(x-y)}\\\Leftrightarrow \dfrac{x}{(y-z)^{2}}=\dfrac{xy-y^{2}-xz+z^{2}}{(x-z)(x-y)(y-z)} \ \ \ \ (1)\\\Rightarrow \dfrac{y}{(z-x)^{2}}=\dfrac{yz-z^{2}-yx+x^{2}}{(y-x)(y-z)(z-x)} \ \ \ \ (2)\\\dfrac{z}{(x-y)^{2}}=\dfrac{zx-x^{2}-zy+y^{2}}{(z-y)(z-x)(x-y)} \ \ \ \ (3)[/tex]
Cộng vế vs vế của [tex](1),(2),(3)[/tex] ta được [tex]Q=0[/tex]
 
  • Like
Reactions: Edogawa Conan
Top Bottom