Hóa 9 Hoá 9

Aki Hikasari

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng chín 2017
6
2
6
22
Bình Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Cho 325g dd sắt (III) clorua FeCl3 5% vào dd KOH 10% (phản ứng vừa đủ). Tính:
a) Khối lượng kết tủa tạo ra?
b) Khối lượng của KOH?
c) Nồng độ % của chất có trong dd sau khi bỏ kết tủa?
Bài 2: Rót 20g dd H
2SO4 vào 104g dd BaCl2 10%. Lọc tách kết tủa, lấy dd nước lọc. Để trung hoà lượng dd nước lọc này cần dùng 25ml dd NaOH 25% (D=1,28g/ml). Tính nồng độ % của dd axit?
Bài 3: Hai bình thuỷ tinh đựng HCl cân bằng trên 2 đĩa cân. Thả vào bình thứ nhất a gam miếng kim loại Mg và bình thứ hai a gam miếng kim loại Zn. Sau khi kết thúc thí nghiệm hỏi cân còn cân bằng như cũ không?
Bài 4: Hoà tan hidroxit của một kim loại hoá trị II bằng dung dịch axit sunfuric 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 11,56%. Hãy xác định công thức của hidroxit nói trên
Bài 5: Cho 600ml dung dịch AgNO
3 0,5M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuCl2 5%
a) Tính khối lượng dung dịch CuCl
2 đã phản ứng?
b) Cho 146 gam dung dịch HCl 5% tác dụng với toàn bộ lượng AgNO3 trên. Tính khối lượng kết tủa thu được.
 

Gà Con Nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
848
734
154
21
Hà Tĩnh
THCS ĐAN TRƯỜNG HỘI
Cho 325g dd sắt (III) clorua FeCl3 5% vào dd KOH 10% (phản ứng vừa đủ). Tính:
a) Khối lượng kết tủa tạo ra?
b) Khối lượng của KOH?
c) Nồng độ % của chất có trong dd sau khi bỏ kết tủa?
m FeCl3= 16.25g
n FeCl3=0.1mol
FeCl3+3 KOH=> Fe(OH)3 + 3KCl
0.1_____0.3______0,1_______0.3
m kết tủa=0,1×107=10,7g
m KOH=0,3×56=16,8g
m dd KOH=16.8×100÷10=168g
m dd sau pư=168+325-10,7=482,3g
C% KCl = 4.6%
Bài 2: Rót 20g dd H2SO4 vào 104g dd BaCl2 10%. Lọc tách kết tủa, lấy dd nước lọc. Để trung hoà lượng dd nước lọc này cần dùng 25ml dd NaOH 25% (D=1,28g/ml). Tính nồng độ % của dd axit?
n BaCl2 =104×10%÷208 =0.05mol
H2SO4 + BaCl2 => BaSO4 + 2HCl
0.05<------0.05
n NaOH = 25×1,28×25%=0.2mol
H2SO4 + 2NaOH=> Na2SO4 + H2O
0.1<----------0.2
n H2SO4 dư= 0.1mol
m H2SO4= (0,1+0,05)×98=14,7g
C%=14.7÷20×100=73,5%
Hai bình thuỷ tinh đựng HCl cân bằng trên 2 đĩa cân. Thả vào bình thứ nhất a gam miếng kim loại Mg và bình thứ hai a gam miếng kim loại Zn. Sau khi kết thúc thí nghiệm hỏi cân còn cân bằng như cũ không?
Mg + 2HCl=> MgCl2 + H2
a/24_________________a/24
Sau pư m dd tăng = m Mg - m H2
= a - a/12=11/12a (1)
Zn + 2HCl=> ZnCl2 + H2
a/65________________a/65
m dd tăng = m Zn-m H2= a- 2a/65=63/65a(2)
Từ (1),(2)=> 11/12a<63/65a
=> sau pư cân ko thăng bằng
Hoà tan hidroxit của một kim loại hoá trị II bằng dung dịch axit sunfuric 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 11,56%. Hãy xác định công thức của hidroxit nói trên
Giả sử có 1 mol H2SO4 pư
=> m dd H2SO4= 1×98×100÷10=980g
M(OH)2 + H2SO4=> MSO4 + 2H2O
1__________1_________1
m muối= M + 96
m dd sau pư= (M+ 34)+980
C% muối= [( M+96)/(M+34+980)]×100=11.56
Giải ra M=24(Mg)
CT Mg(OH)2
Cho 600ml dung dịch AgNO3 0,5M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuCl2 5%
a) Tính khối lượng dung dịch CuCl
2 đã phản ứng?
b) Cho 146 gam dung dịch HCl 5% tác dụng với toàn bộ lượng AgNO3 trên. Tính khối lượng kết tủa thu được.
n AgNO3= 600÷1000×0.5=0.3mol
2AgNO3 + CuCl2=> 2AgCl + Cu(NO3)2
0.3_______0.15
m CuCl2= 20,25g
m dd CuCl2 = 20,25×100÷5=405g
b.
n HCl= 146×5%÷36.5=0,2mol
HCl + AgNO3=> AgCl + HNO3
Br. 0.2_____0.3
Pư. 0.2_____0.2_______0.2____0.2
Sau pư 0______0,1_______0,2_____0,2
m kết tủa=0.2×143,5=28,7g
 
Top Bottom